Goudsche Courant, maandag 27 juli 1891

HEDENAVOND OPEIVIIVG van het MAGAZIJN in Engelsche maandag 27 Juli 1891 MARKT A 58 ▼ roeger bewoond door den Heer D SAMSOM Hopende door soliede qualiteiten en groote quantiteit het vertrouwen waardig te worden J J VAN UNGEN f i GOMilIlSSARISSEN der SPAAR en HULPBANK alhier maken bekend dat weg ens de Kermis ZATERDAG t AUGUSTUS van 8 lOenMAANDAG 3 AUGUSTUS van 8 9 een ZITTING zal worden grehouden doch AIAAIIDAG 3 AUGUfilTlIf van If 1 grelegenheid tot inle en terugbetaling zal bestaan De ontvangfst van aflossingpen in de afd HULPBANK zal op den gewonen tijd 1 AUGUISTUfi van 6i y li geschieden Commiggari Uien roornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER t Voorzitter D RÜIJTER Secretarie VRAAG CHOCOLAAD GROOTES Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET O PPEN N AAM Fabriek te Westzaan Opgericht 182S Snelpersdruk tan A Brinkman Zoon Gouda mm TB Bom Tooneelgezelicbkp ran den Tiroli Schoawbarg te Rotterdam Schoawborgtent op de Markt oTer € ABTI LBGI Directie JAN C Dl VOS en W ta KORLAAR Woensdag 29 JuU 1891 8 ure E E R L O OS Drama ia 3 bedrÜTen van W 6 tan NOÜflUUa 33e OPVOERING f geTolgd door ZU WIL IHET TEOUWEir Blflapel io ééo bedrflf door OTTO W M5LLEB Donderdag 30 Juli 8 ure Drama in 8 tafreelen ran d ËNNEBIJ en CORMON Prijzen der Plaatsen 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaarten 10 Gulden Plaatsen dagelijks te bespreken van 10 4 nre a 10 Cts extra i ieiiw Bessensap Frambozen Limonade CITEOEIT LIMOIIADE FrambozenSiroop Prima Kwaliteit P SAÜERBlEa Baitenlaiidsch Overzicht De wetgevende arboid in de IVaUacbe Kamer beeft zich do vorigu ïittinu do behandeling lan twee ontwerpen tot taak gesteld maar aan die beide zeer ongelijke zorg beiteed Zy zijn de wet op de bescherming van den vrou en eu kinderarbeid in fabrieken en het ontwerrii voor oen nieuw toltarief Beide zijn noch even oud noch van denzelfden oorsprong want tot de eerste ia reeds voor jaren het initiatief door het parlement genomen terwijl het laatste van de regeering komt maar toch heeft men za in eon zeker verband met elkaar gebracht Men legde er namelijk van protectionistischen kant nadruk op dat de nadeden welke voor de industrie uit een beperking van vrouwen en kinderarbeid zouden veortfloeien noodzakelijk moesten worden opgewogen door beooheriiiing der werkgevers in den vrm van hoogere invoerrechleu ten einile de concurrentie met het buitenUnd te kiunaa volhoaden Dsie vooratelling der laak gaat echter niet op aangezien er onder de landen waarmee Frankrijk op dit gebied wedijvert geen enkel ia waarin uiet da zwakken of door de zeden ht door de wet evenzeer tegen te waren en te langen arbeid worden beschermd als in Frankrijk nu het geval zal worden Neen het zou nu taak geweest zyn de sedert een menschenleeft d reeda als een bal tusacben Senaat en Kamer heen en weer geworpen fabriekiwet eindelijk eens ter hand te nemen Het gebeurde niet en in plaats daarvan werd door de Kamer de behandeling van het toltarief voor dringend noodig verklaard terwijl de Senaat de noodzakelijkheid der arbeidswet ontkende Drie maanden lang wijdde nu de Kamer bijna al hare zittingen en ten slotte zelfs dagelijks twee aan het tarief terwijl de Senaat over hel in Februari by hem ingekomen Toorstsl eer den Aden Juli borsadalangde en het in zes zittingen afmaakte Het voorstel omtrent de invoerrechten werd zooala het door de regeering was ingediend aangenomen terwijl de Senaat zonder te letten op de warme aanbevelingen tot bescherming van den arbeid door de fabrieksinsprctours de wet nog op zeer gewichtige punten verzwakte en verknooidr De hoer Crisson de bekende opportunist uit d Frsnsche Kamer heeft zich plotseling als deskundige voor zeezaken doen kennen en bij de Kamer een rapport ingediend over den toestand der Frauscbe loot benevens een plan ter reorganisatie Oe begrootings commissie heeft het oordeel van den minister van Marine ingewonn en Admiraal Barbey verklaarde zich ten stelligste tegen Brissoos reorganisatieplan hetwelk de jaarlijksche uitgaven met 20 000 000 fr vermeerderde zonder dat daardoor veel verbetering zou komen De minister handhaafde daarom zjjn begrooting welke door den oppareten marineraad waa goedgekeurd De Tmet sprekende over bet bezoek der Frauscbe vloot te Kronstadt vindt dit vriendschapsvertoon zeer verklaarbaar als antwoord op het hemieowen van het drievoudig verbond en aU bewya dat Frakkrijk en Busland niet geïsoleerd zijn De centrale mogendheden zegt het blad moeten het oog houden op de door deze toenadering in het leven geroepen mogelijkheden maar behoeven overigens in deze Detoo ing geene oorzaak te zien tot ongerustheid Het Hoogerhuis heeft bij derde lozing de fabriekswet en de onderwijswet aangenomen De feestelijke intocht van groothertog Adolf van Luxemburg is goed afgeloopen Om twee uur hield de Groothertog mei zijne gemalin en zyn zoon zijn intocht in de hoofstad van het groothertogdom De burgemeester verirelkomde den groothertog bij de grens der gemeente Door een eerewacht te paard vergezeld reden de vorsten de stad binnen terwijl zij met groote geestdrift door de duizenden menschen die zich langs den weg bevonden werden toegejuicht Naar men lierekeut was wel de helft der mannelijke bevolking van hot geheele groot hertogdom io de hoofdstad bijeen HEXXlSGEyiXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouda Gelet op Art 6 en 7 dor Wet van don 2n Juni 187B Staatsbfiid no 95 Brengen ter algemeeno kennis dat op de Secretarie ter visie ijn gelegd verzoeken met bijlagen van C Buijs om vergunning tot het oprichten eenor bakkerij in het perceel gelegen aan de Raam wgk O No 296 Kadaster Sectie D No 1664 A Peetere om vergunning tot het oprichten eener Kuiperij in het perceel gelegen aan den Kleiweg K No 72 Kadaster Sectie B No 1625 Dat op Zaterdag den 8 Augustus 1891 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen da gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretaria der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA 25 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders roornoemd H W G KONING L B De Secretaris BROUWER PETROLEUM ISOTEERIMGEN van de Makelaars Caatzlaar di SohalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 90 September October NoveiAber en December levering 7 75 uurKerlDke Stand GEBOKBN I SU Juli Coraelii ondin J as den Berg in H i RietTiM 88 Neeltje onleri M Boer es C Verkerk Wilhelmina Soptiti oederS i Hooimflijer en A A LnHsDg H Aniu Hsrgrieta oadin O de Jeag en H Altene OVERLEDBTN i M Jnli A I ngtksit 5 d ONDERTBOUWD i 28 Juli A ter Beek 18 j en G de Vree 18 C N Broekboqsun te Ameterdem 80 j en R M Pugk 29 j W den Os 81 j en E Sekerii 25 j H Heikens 28 j en 6 Lemeru te Arnhets SO j Advertentiën Een Reiziger in MAR JARINEBOTER wenscbt tevens een goed Hais in KAAS voor België te vertegenwoordigen Adres motto Eaa8 aan het Barean dezer Courant FOIEE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVEE JUerk NIQHTOAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorlien van den naam der Firma F HOFFB SS € s Ss itf bet onovertroffen LAGERBIER en het gnnatig bekende S T O TT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A D AM Kleiweg Qouda 500 Gulden betalen tv aan bem die bjj gebruik van Goldmann s Kelser Tandwater ooit weder Taodpgn krggt S QOLDHANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar b j den IVog J C ZELDBNRIJK ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandaeht Couranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN n ZOON te Oouda KORTING OP A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Tijdens de Kermis zullen even als vorige jaren plaats hebben in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat van DONDERDAQ tot en met MAANDAQ s avonds te 8 uur Zaterdag en Zondag te 6 nnr voorgaan atgewisseld door het zingen van Christelgke Liederen TOEGANG VRIJ Voor Spotprijs wordt TE KOOP aangeboden een groote AZIJNMAKERIJ te Gouda Het Piind is 29 Meter lang met nog groote ledigo PLAATS achter voor en achter aan water en stnUit oitkomende De Inboedel bevat 11 staande Kuipen inhoudende 7000 kan puik van hout met 7 gzeren banden eene Machine en Paardenmolen met nog 5 andere Kuipen Kinne es en nog meer andere Gereedschappen De Inboedel is ook afzonderlek te koop Adres aan het Boiean deiar Connuiti