Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1891

iv méKmmmmmmti Bi t Ttraatwoitd lÉgenoTei bei algemeen belang wanneer het niet het wetsontwerp op het failliaaement en de surséance van betaling overneemt Hoofdzaak ran dit ontwerp is dat het aas de billissementen de aanleiding ontneemt die kwade betalers ontleenen aan de tegenwoordige procedure Het faillissement is thans Toor sommigen een gelegenheid om ran hun schulden af te komen door betaling ran SO 40 of meer percent De grootste of de kleinste helft wordt niet voldaan en toch wordt volgens de wet de geheele lohuld als afbetaald beschouwd De debiteur wordt gerehabiliteerd na de fonneele jndicieele vaststelling dat alle schuldeischers met de ontvangst der procenten zich voldaan achten Of h j tailleert dan wel een akkoord sluit h is na afloop van iedereen af on kan by de wet verklaren dat niemand meer iets van hem heeft te pretendeereo De nieuwe wet brengt daarin een geheelen ommekeer De BchuMen blqven ook wettelijk ooif rechtens invorderbaar Na het faillissement is de gefsilleerde geen stap vooruitgegaan hetgeen van den verkochten inboedel is uitbetaald aan de crediteuren wordt afgetrokken van hetgeen hij nog schuldig blqft maar dat is ook alles Hq is en blijft schuldig al hetgeen door hem voldaan moest worden Het fiiillissement heeft alleen gediend om na verifieering der schuldvorderingen den inboedel te gelde te maken en aan de crediteuren uit te keeren hetgeen aanwezig is Al wat niet is betaald blijft schuld en wordt niet gedelgd door da procedure De groote fout zegt de Memorie van Toelichting waaraan de wetgever van 1838 zich aohnldig maakte ia iate dat hq zich den failliasements toestand niet geëindigd kon denken vóór de betaling van alle aehulden althans vópr het te hunnen genoegen voldoen van alle schuldeischers Hij liet het tailliss mentsbeslag niet zijn einde nemen met den afloop der vereffening met realisatie van het laatste stuk aetief maar dit voortduren tot aan de rehabilitatie da offieiaele rechterlijke en contradictoire vastatelling dat alle schuldeischers voldaan zqo Dit rechtens voortbestaan van het faillissement nadat het feitelqk ia geëindigd moest noodwendig een verwarden toertand ten gerolgs hebben Hat ontwerp heeft met die geheele voorstelling gtbnken Volgens art 1S3 neemt het faillissement et de slotnitdeeling een einde Voor rehabilitatie ia daarom in het ontwerp geen pUats meer fiahabiliutie na het tot stand komen van een akkoord met geen ander doel dan om den gewezen gefailleerde zoogenaamd in zijn eer te herstellen gelijk het Wetboek van Koophandel nog kent cal wel door niemand eer verdedigd worden Haar ook na afloop der vereffening zou rehabilitatie voortaan geen beteekenis meer hebben Thans heeft zij deze dat zij aan het faillissemenU beslag een einde maakt in het stelsel van het ontwerp nl zij daartoe niet meer noodig zijn £ ike reden om haar te behouden vervalt dus Het ontwerp gaat alzoo uit van het beginsel ook leidende by het executoriaal beslag dat de schuldeiachers al hun rechten tegenover den schuldenaar behouden voor dat gedeelte hunner vorderingen waarvoor het beslag hun geen bevrediging heeft gelehonken Na het faillissement treden dos de scholdeiachers voor het te kort komende weder in alle exeentieiechten aan hun vordering verbonden DientMgerolge zal het faillissement voor den schuldenaar koninklijken huize nemen Ik was boos maar ik had geen enkel voorwendsel dit te toonen Hijne verontwaardiging zou hij nooit bagrapen hebben waartoe dan een twist te beginnen wakrrao hot einde niet te voorzien was Ik zweeg maar rayn bloed kookte Ik was nog niet tot bedaren gekomen toen wy bat buis binnengingen Nauwalyks baddep myne oogen haar aanschouwd zooals zij daar voor baar Doewiel gezeten was terwijl het licht dat door het tralievenster viel hare gestalte iu al zyn bekoorlijkheid deed uitkomen of ik gevoelde lust mijn kameraad in deo kraag te grijpen en de deur nit te werpen van een hnis waarvan zijn voet nooit den drempel had moeten ontheiligen Hoe zou Urquhart bare schoonheid en hare onschuldige liefde naar waarde kunnen schatten P Er was nog eene dame hare tante in de kamer maar daarom lachte zij niet minder verheugd toen zü ons of liever hem zag want op mijne tegenwoordigheid scheen zij nauwelijks acht te slaan Ik hoorde later dat deze tante haar uiterste best bad gedaan deze tegenstrijdige karakters tot elkander te brohgen dat zij om redenen die ik nooit heb doorgrond Edward Urquhart voor den besten echtgenoot hield dien haar nichtje kon kiezen Niet alleen bracht zij hem daar in huis maar zij was zoozeer zijn voorspraak in de eerste dogen van zijne vrijage dat zij haar nichtje langzamerhand in haar geestdrift wist te doen deelen totdat het meisje niet lan r een gamdckelyk middel iqn om zieh aan de betaling zgner schulden te onttrekken De bekende sterrenkundige Zanjltj te Washington heeft zieh sedert vier jaren bezig gehouden met proefnemingen ter beantwoording van het eeuwenheugend vraagstuk van het vliegtoestel waarvan hij de eerste uitlcomaten aan da Academie van Welenschappen to Parys heeft medegedeeld H j meent te kunnen bewqzen dat met de tegenwoordige motoren in d lucht Op te houden en daaraan eene zeer groote snelheid te geven Tevens meent hy te hebben uitgemaakt dat indien een vlak zich horizontaal in de lucht beweegt er minder kracht noodig is om het op te houden naarmate de snelheid toeneemt M a w hoe sneller het eventueele toestel zich beweegt hoe meer het zal kunnen dragen £ en luohtballan daarentegen moet men grooter maken naarmate die meer dragen moet en daarvoor tevens don weerstand van de lucht vermeerderen BIjzohderheden omtrent s heeren Lcmglej t proefnemingen vindt men in het Jttirml da DAiUt van 23 Jali Ben Engelsoho vrouw van stand en groote begaafdheid tevens da gmvin van Desart heeft warm partg gekozen voor den jood tegen den oiaar en in de Nineteenth Century een voortreffelijk Ëngelsch maandschrift behandelt zy da grieven der Bnssen tegen da Joden Wat lady Desart na ernstig onderzoek van dia grieven zegt verdient zeer do aandacht Het is te uitvoerig voor ons om in zyn geheel mede te dealen doch we wensehen aan te stippen wat za op een paar dier bezwaren antwoordt In zooverre we kunnen nagaan zijn er zes radenen waarom de Sussen d Joden verdryven willen Ze nemen snel toe in aantal en da kindersterfte is 10 pCt minder onder hen dan onder deChristelijke Bussen Ze vermaagsebappeo zich niet met het SUronischa ras en gaan ar niet in op Ze zijn geen landbouwers en toonen geen begeerte om den grond te bewerken i Ze zijn voomameUjk tusschenpersonen in den handel en behooren tot geen gilde 5 Ze pogen te ontsnappen aan den militairen dienst e Ze ontduiken de wetten die tegen hen gemaakt warden Hat eerste bezwaar verdient gaan bespreking Het tweede kenmerkt elke godsdienstige secte Dr Kuyper wil zelfs niet dat een doleerende een synodaal meisje huwt De katholiek verkiest mot den katholiek de proteatant met den protestant te huwen waarin te volkomen gelijk hebben Dus krygt men meer kans op een huwelijk Doch de Russen hebben nog een ander bezwaar tegen het afzonderlijk bestaan der Joden De Russische jood is een erfstuk van da eerlooze verdeeling van Polen Hij kende geen Bossisoh toen hg geannexeerd werd en velen kennen het nog niet Hoe kan de arme Kusaische jood de landstaal leeren terwyl iedere Bussiscbe Christen hem als een melaatsche schuwt terwijl de wet verbiedt dat moer dan een zeer klein aantal Joodoche kinderen de nationale school bezoekt Yiddiach is het PooUeha dialaet van het Ue I in den man dien ik mijn vriend noemde het ideaal I harer droomen zag of meende te zien I Wat hiervan ook zy zij verliet haar apiunevriel Het de waardigheid eener erfgename en de teedere I schuchterheid eener maagd in het bijzijn van hem dien zij bemint naderde zij ons en maakte zulk eene I bevallige nijging dat ik daardoor als betooverd werd Urquhart tooade niet de minste verwarring Hij boog zoo bevallig mogelijk en na mü aan haar te hebben voorgesteld begon hij een gesprek dat hoe oppervlakkig ook voor het oogenblik zijn geestigheid deed uitkomon Ik nam er geen deel aan maar sloeg haar aandachtig gade ik werd uu in mijne overtuiging versterkt dat hij barer niet waardig was Ik stond verstomd dat hij zich het recht aanmatigde zich zulk een volmaakt wezen toe te eigenen 0p zekeren dog ging ik naar de woning van juffrouw Dndleigh om myn vriend te verontschuldigen die niet komen kon Thans was ik niet meer bang voor haar en ook niet meer verlegen om haar weelderige omgeving Ik ging de breede voordeur door en langs de mime portaien naar de deur van bet vertrek waar wy haar altijd konden vinden Het was de kamer waar ik haar voor het eerst had gezien die kamer met het tralievenster en het apinnewiel daaronder en dien ouderwetscben gebeeldhouwden eikenbouten stoel die aan haar in het wit gehulde gestalte iets tooverachtigs gaf Ik kwam glimlachende binnen en verwachtte hot teedere meisje van het raam te zien opstaan en breeuwBoh Deze taal zal verdwijnen l ijk een dergelijke taal verdween uit het Ghetto ran Frankfort en Bome door onderwys door goed volksonderwijs voor alle kinderen des volks Waarom zijn da Bnssische Joden geen landbouwers f De Bussen zeggen omdat ze er lichamelijk en verstandelijk niet ontwikkeld genoeg voor zijn Zoo dit het geval is wiens sebuld is hal danP In het Oude Testament rinden wij eene beschrijving van twee koninkryken van Israel en Juden welker rykdom voornamelijk bestond in graan en wijnen welke het uitvoerde I £ r waren slechts enkele steden in die koninkryken Het zou ongeveer een onder zyn geweest indien ze den aanleg tot landbouw bewaard hadden gedurende de 17 eeuwen waarin het overal aan de Joden verboden was land ta koopen of in eigendom te bezitten Tot na 1848 bleef dit de wet in Oostenrijk Het is nog de wet in Bualand En nu de gilden Deze sloten den toegang voor de Joden en doen dit nog iu Bosland Niets bleef den Jood over dan als marskramer als tusscheupersoon in den handel zijn nooddruft ta verdieneD In een groot ryk met onvoldoende negen kunnen verkoopor en kooper slechts tot elkander worden gebracht door zulko tusschenpersonen Aan hen verkoopt da kleine landbouwer de werkman die artikelen welker vervoer te veel zon kosten Indiende tusschenpersoon zoo weinig geeft en zooveel vraagt als hy krijgen kan dan deed hij wat iedere handelaar doet Dat hü vaak misbruik msakt van lys maeht dat hij soms woeker drijft en onbarmhartig is voor do Christenen dia hem vervolgen is zeker In het gedemoraliseerde Busland met zijn leger omkoopbare beambten beteekeut geld voor den Jood bescherming van zijn eer zijn vrouw en kinderen Armoede regt voor hem vervolging zonder hoop eu herstel Dat de geheele geestkracht van een dus gejaagd volk gewijd wordt aan de verkrijging van dat geld hetwelk alleen lijf en eer beschermt is natuuriijk De grief der Bussen is begrijpelijk maar onbillijk Elk land heeft de Joden die het verdient Behandelt een land hen redelyk en langzamerhand zelfs goed dan heeft zulk land Spinoza s Da Costa s enIsraSlsen Behandelt men hen op zijn BusaiMh dan maakt men ook hen tot Russische Joden Doch die zelfde Russische Joden hebben veel goeds en edels en eerbaars behouden Ze zijn goede ouders brave Usdsren ijverige menschen Op onzelfzuchtige wy za halpen ze alkander Za verdienen diep medelijden en vooral de helpende broederband van da rnja valken Wij hebben in da laatste waken zeer vaal gelezen over den toestand der Joden in Rusland en over de vervolgingen die ze ta lijden hebben Het is onmogelyk te zwijgen als men dit alles gehoord heeft en onpartijdig van alle zijdan kennis heeft opgedaan Haar we zijn niet onpartijdig gebleven Het hart en ziel hebben wij partij gekozen voor de vervolgden voor die armen en zwakken die vrouwen en kinderen en grijsaards die zonder leeftocht in baastanwagens thans dag aan dog aankomen en die zoo nameloos veel geleden hebben terwyl ta zoo volkomen onschuldig zijn aan iets dat zulk een behandeling in da verte zelfs verdient naar mQ toekomen mat een blik van verrassing en talaiust ing veroorzaakt door bet wegblijven van Urquhart Maar ik zag in de plaats van haar een meisje van zulk aene verblindende schoonheid dst ik aan mgn verstand begon ta twyfelan Ik bleef sprakeloos staan Ik kwam eerst tot mijzelve toen hel beeld begon te leven en eon meisje bleek te zijn dat met een diope en bevallige buiging haast al ta vrijmoedig vroeg ü is zeker mijnheer FeltP Zij was zoowat van dezelfde grootte als juffrouw Dndleigh gestalte noch houding hadden ieU bijzonders Zij wss in bet donker gekleed hare japon was zeer nauwsluitend maar van voren hartvormig opengesneden Op haar boezem vlak onder den blanken hals was een touffe van donkerroode bloemen gehecht in haar fijne hand hield zij een wyngaardrank die op den grond sleepte Haar grootste toovermscht lag in haar gelaat misschien was het wel de uitdrukking harer oogen en zulke lijn besneden lippen had ik nog nooi gezien hare neusvleugels waren bijzonder sierlijk gevormd hare gelaatskleur was bleek zij had een breed voorhoofd en kersrooda lippen Men zag echter enkel hare oogen al geraakte men ook onder de betooveriug van haar beeldschoon gelaat Wordt venolgS Onze grootste grief tegen Rusland is deze Ze is niet dat het de Joden niet in bet land wil houden Dat moeten de Bussen zelve weten Ze zullen de nadeelige gevolgen zelve spoedig genoeg ondervinden Doch vat we een gruwel vinden is dat die nieuwe landverhuizing van het Oosten naar het Westen waartoe de regeertng een deel van liet volk dwingt niet geschiedt met een minimum vau menscbelijkheid niet geleid wordt met eenig gezond verstand Laat de Ciaar zeg en Wij hebben u niet noodig we hebben u liever niet Ik zal u tijd geven langzamerhand uw eigendommen te verkoopen Hier hebt ge paspoorten 1 Doch wat de Bussisohe regeering nu doet is een ruw schandaal dat men met maohtelooze woede aanziet Het ie het werk van bariiaren om te vervolgen eo tevens de grenzen ta sluiten De wreedheid waarmede vrouwen en kinderen behandeld worden is een schande voor Rusland en dat Frankrijk ter wille der alliantie met de Russen dat zelfde Rusland likt en vleit en juist doet alsof het niets ziel en hoort van wat in Busland plaats heefl is een schande voor Frankrijk Alg BandeltbaU Uit het Westland wordt geschreven Eene telken jare terugkeerende kwaal is het groote schoolverzuim tengevolge van den arbeid der leeriingen in de tuijeu Dit jaar was het niet zoo groot als anders daar er door het vole regenachtige weer en vooral ook door hel doodvriezen van do pootuien voor de leerlingen uienpoters geen werk was In de eerstvolgende weken zou het verzuim zeker schrikbarend toenemen had men niet vrij algemeen den wijzen maatregel ingevoerd de zomervacantie te laten vallen in den tijd voor den Jtosenpink Hoe aanzienlyk het verzuim echter in lïrelrwil van die omstandigheden toch nog is blykt uit de volgende cijfers over het tweede kwartaal aan de openbare lagere school no 2 te Naaldwijk Tan de 16688 schooltijden werden 8581 verzuimd waarvan voor ziekte of godsdienstplichten slechts 808 schooltijden In de beide hoogste klassen bedroeg het verzuim in April 60 i in Mei 60 pCt en in Juni bijna 67 pOt De stand van het graan in deze streek en in geheel Delfland is algemeen zeer bevrsdigend de wintertarwe welke totaal was afgevroren is vervangen door vroege voorjaarstarwe die welig te velde staat De gerst heeft veel geleden van het vele vocht ook de rogge welke den winter goed was doorgekomen heeft het met hel hemelwater nog al te kwaad gehad daar zy door de hevige regen op vele plaatsen tegen den grond is geslagen Erwten en boooen staan mooi en beloven een goed gewas DE ZWEM WEDSTEIJD uitgeschreven door de GOÜDSCHE ZWEMCLUB op ZO NDAG 86 JUIJ 18 1 Onze stedel ke wemsohopl leverde gisteren een recht gezelligen aanblik op Decoraties van vlaggendoek wapperende wimpels bloem versieriug een estrade met muziekauten tal van gespierde jongelui uit alle oorden des lands herwaarts gekomen eu een groote schare belangstellende toeschouwers waaronder bet schoone geslacht een eere plaats innam en waarbij ek de autoriteiten de beide wethouders en verscheidene leden van den gemeenteraad met genoegen werden opgemerkt Voorzeker hot kostte eenige moeite om ons voor te stellen op de Ooudsobe Zwemscbool te zijn waar gewoonlijk als het althans niet snikwarm is slechts een paar troepjes jongens en een enkele volwassene te zien is en woor het schooae geslacht trots deii aandrang van tal van ingezetenen krachtene besluit van den gemoentewwd nooit toegang beeft dan op dien é en dag van het jaar dat de Ooudsobe Zwemolub het uitnoodigt Eén blik op de lijst van deelnemers waa voldoende om te zien dat de animo groot was en reeds vooraf viel te voonpellen dat de stryd hevig zou zijn Voordat wij den uitslag vermelden nog een woordje over een aardige plechtigheid die in de pauze plaats vond Een zestal jonge dames Mej van Vreumingen Cosijn Krom van de Weg Begeer en de Raadt bood de Goudsche Zwemolub een keurig bewerkt vaandel aan waarbij Mej A van Vreumingen de volgende toespraak hield ït aarde Irendoitl OeacUe leden der Qdudiche Ztcemelubl Eenigen tijd geleden vierdet gij het vyljarig bestaan Uwer voreeniging Werd daardoor het bowys geleverd dat zij lov svatbaarheid bezat meerdere waarde aan haar bestaan geeft echter het goede en groolsohe doel dat door haar wordt beoogd Dat by U allen dat doel steeds voor oogen stond heeft dat afgeloopen vijflarig tijdperk ten duidelijkste bewezen Immers hoerele uwer leden prijken niet reeds met het eeremetaal op hunne borst verworven bij zoo menig edelen wedstryd zoo hier als elders gehouden Ja wat meer zegt zelfs voor t redden van drenkelingen werd een Uwer leden met een gouden medaille beloond t Is daarom dan ook en om dat goede doel te bevorderen en tot aanmoediging voor U allen om op den ingeslagen weg voort te gaan dat bij ons het denkbeeld ontstond U iets aan te bieden ter herinnering tevens aan dat vijtjarig bestaan Hoewel de uitvoering van hetgeen wy beoogden nogal eenige moeilijkheden opleverde werden deze echter spoedig overwonnen dank zij vooral de groote welwillendheid inzonderheid wat bot fioantieele betreft die wij van verscheidene stadgenooten mochten ondervinden en die ons in staat stelden het dezen dag gereed te hebben Ziet hier wat wij kozen eu wat ik U thans uit naam van ons allen laat aanbieden Sier werd het vaandel voor hetj cog ontdekt dat een uitstekenden indruk maakte Moge dit vaandel U nog langen tijd vereenigd zien on moge overal waar het zich vertoont de naam der Goudsche Zwemclub met eere genoemd worden I Ik heb gezegd Hot vaandel is van zwart fluweel met zilveren franje omzet terwyl de Goudsche kleure n daarop gewerkt zyn waaronder een zilveren ster terwyl het woord Ooudtcie Zioemclub en de jaren 1886 en 1891 eveneens in zilver daaraan zijn gehecht De Voorzitter der Club de heer A D van Vreumingen antwoordde daarop het volgende Booggeachtte Jonge Damei Ten zeerste ben ik getroffen door deze verrassing woarvan noch ik noch mijn medebestuursleden iets hadden kunnen vermoeden Dat onze club de sympathie heeft van verscheidene stadgenooten wisten wü en mochten wij menigmaal ondervinden dat echter OM streven zoo gewaardeerd werd door de Goudsche Dames wisten wij niet en hadden wij niet durven denken Ik betuig U wel onzen innigen dank namens leden en medebestuurders van de Goudsoho Zwemclub voor dit prachtig afgewerkt vaandel ik zegU dank voor uw moeite en tyd daaraan besteed en geef U de verzekering dat dit vaandel voor onze vereeniging zal zijn een teeken van eendracht en dat onze leden daarom geschaard def eer van de Goudsobe Zwemclub hoog zullen houden 1 De uitslag van den wedstryd was als volgt Afd A I Snelzwemmen op den buik Lengte der baan 40 Meter Voor jongens beneden 16 jaar welke kosteloos van de zwemschool gebruik maken Pry s Spaarbankboekje met 5 en diploma W Bron in 46 j sec Ie premie Spaarbankboekje met ƒ 3 en diploma W Verblonw in 47 sec 2e premie Spaarbankboekje met ƒ 2 en diploma J de Jong in 47 Vs sec A II Snelzwemmen op den botk voor jongens beneden d 16 jaar werkende leden der Goudsche Zwemclub Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Prijs Zilveren Medoille en Diploma H Stoffers in 43 j sec Premie Bronzen Medaille en Diploma J Groenendaal in 43V sec A III Snelzwemmen op den buik Junioros Voor hh liefhebbers die voor 1 Mei a c geen prijs behaald hebben Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma A Perrin te Rotterdam in 1 min 25 6 sec Ie Premie Zilveren Medaille an Diploma L C Wealenenk te s Hage in 1 min 26V6 sec 2e Premie Bronzen Medaille en Diploma H A Sahoutan te Amsterdam in 1 min 28 sec A IV Snewwehmïn op din buik Seniores Lengte der basn 240 Meter 6 keerpunten Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma J D W Lüntng te Rotterdam in 4 min 4S 5 sec Ie Premie Zilveren Medaille en Diploma P H van Hulsteijn te Amsterdam in 4 min ii soc 2e Premie Bronzen Medaille en Diploma C W Kok te Amsterdam in 6 min 6 j sec Afd B I SUEizWEMMïN OP DEN RüG JunWos Voor bh liefhebbers die voor 1 Mei a c geen prijs behaald hebben Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Prys Zilveren Medaille en Diploma Jos Csttie te Arnhem in 39 sec Premie Bronzen Medaille en Diploma C W Kok te Amsterdam id 40 sec B II Snelzwemmen op den kvo Seniores Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prijs Verguld zilveren Medaille en Diploma Jos Ctttlie te Arnhem in I min 26 sec Ie Premie Zilveren Medaille en Diploma C W Kok te Amsterdam in X min 26Vt sec 2e Premie Bronzen Medaille en Diploma S J M Karis te Rotterdam in I min 27Vt e Afd C Duiken Juniores Diepte 2 Meter Prijs Zilveren Medaille en Diploma L C Westenenk te s Hage in 1 min 10 sec Premie Bronzen Medaille en Diploma H 0 Dupont te Rotterdam in I min 17 see Afd D Gekleed duken en zwemmen Diepte 3 a Meter Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma C C Krom te Gouda in 45 sec Premie Zilveren Medaille en Diploma J B Schürmann te Rotterdam in 1 min 10 sec De jury bestond uit de heeren W £ Bredius WEz uit Amsterdam Dr J Th Cattie uit Arnhem J de Groot Pz uit Rotterdam A M Harthoorn uit Amsterdam en A C Cosijn F Th Lafeber en D Samsom uit Gouda Des middags had in het Hotel de Zalm een gemeenschappelijke maaltijd plaats waar een uiterst gezellige toon heerséhte en waar menig hartelyk woord werd gesproken na afloop waarvan men zieh naar het café Vrede Best begaf waar de prijsuitdeeling plaats had Deze geschiedde door den Voorzitter den heer A D van Vreumingen die de overwinnaars geluk wenschte met de behaalde prijzen De bh J D W Luning en C C Krom ontvibgen hunne medailles uit hande n van Dr J Th Cattie uit Arnhem jurylid die hen daarbij fecht hartelijk toesprak Het feest laat niets dan de meest aangename herinneringen achter Ia eenigen tijd geleden in een Sportblad geconstateerd dat de feesten der GjuiscMe Zwemclub zich steeds kenmerkten door bijzondere gezelligheid ook ditmaal heeft zij deze reputatie geen schande aangedaan Er beerschte een prettige geest Voor een groot deel is dit zeker te danken aan het geachte Bestuur dier Club dat alzoo een welgemeend woord van erkentelijkheid voor zyne goede zorgM ten volle toekomt Baltenlandscb Overziclit Bij gebrek aan groot politiek nieuws een gevolg van de sluiting van bijna alle parlementen behalve het Britsche houdt men zich bezig met het kleine en verdiept men zich noofdzakelyk in hetgeen vorsten en vorstelijke personen uitrichten Wst de Duitsche keizer op zijn reis in het Noorden doet wordt ons trouw gemeld hoe hy in het nabij Christiania gelegen LobsQeld een gedenksteen plaatste en daarna weer ging ztralken op de baren weten wij Dit alles zal echter minder de gemoederen der groote politici in beweging brengen dan het bezoek van den veertienjarigen koning van Servië aan Rushind dat van politieke beteekenis ia Na een driedaagsch bezoek in Moekou zal bij naar St Petorsbnit gaan waar de czaar met alle grootvorsten dien jeugdigen potentaat zal verwelkomen Groote feesten worden ter zijner eer gegeven Al die hulde aan een zestieiyarigen knaap bewezen wordt zeker niet uit haat of nijd gebracht maar om een volksterm te bezigen uit eigen profijt en het gezelschap van den regent Risticts en den minister president Fasitsch geeft wel de zekerheid dat bij di bezoek door die heeren en Von Giers wederzijdsche maar vooral Ruslands belangen zullen worden besproken tot groote ergernis natuurlyk van Ooatonryk dat alles behalve gesticht ia over het protectoraat over Serviè waarvan de ctaar zich langs dien waj hoe langer zoo meer zal meester maken Het bezoek van het Fransohe eskader te Petersburg blijft natuurlijk ook te Berlijn niet onopgemerkt De officieuse regeeringsbladen spreken er weinig over ton einde te doen uitkomen dst zij aan de feesten te Petersberg geen politieke beteekenis hechten eu ook de andere bladen gelijk de National Zeitung en de Vossuche Zeitung hechten weinig waarde aan de overdreven beteekenis welke de Bussen en Franseben aan dit bezoek geven Daarentegen ziet de Vouuche Zetlung in het bezoek der Fransche vloot te Petersburg een onverwacht voordeel voor Duitschland Immers het is nu gebleken dat de diepgaande groote Fransche oorlogsohepen den smallen Sund niet kunn doorstoomen Ten einde do Oostzee te bereiken zouden de oorlogsohepen in geval van oorlog dan den om eg over Kiel moeten nemen en dus zou de Duitachf vloot ook een woordje kunnen meespreken In i s geval zegt het Berlijnsche blad is nu een 8l ngrijke vinf wijzing gegeven voor het geval eon oorloH tuaSchJÈH Duitschland en Frankrijk mocht uitbrokeC De wachtingen van hen die er op rekenen 4it dp Wiische vloot op Denemarken en het vemerilte Kopenhagen zou kunnen steunen zijn nu voorgoed teleurgesteld en de Duitsche regeering is ten minste ontheven van de zorg