Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1891

9 4590 1801 Woensdag 29 Joll GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InBending van advertentlèn kan geschieden tot eto unr dea namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt tut M iwm djoT PnfMMro wMliMemte aeuMkewn n bet MMt tMtetMt m aaabcToln lOs gwHhnm MuutMUMn seker wtrkea m eaMuaaUk Genees ra HundadeL keUm trana eteelcMw veort ralt Toortkomende ODfaitald IChMt brak aaa Mtlut a MizwUHiMbFUlanTMdeiiAiMitkektr Bletard Btudt wordes om im ladto wdklic dMr vmnm tf iBfiaaHii a ilja to TwUfsm bOTtl d f b rp werfctnde Zontoo BUtonrator Droppab HnifMlt tas Wr Om Eleh by den aankoop te beaehermen Vi i f D nscenaskte prapanten Trut mu 1 poihskeii iteids uu d Umu echte BwMaeneke Pillen van des Apotheker Blehmrd Brandt fn V dooi met tebraik unitiJiUif 70 Craii en lelie nauwkeurig et op dat hel Llerbowen af edrukte door de wel beaohemde handeUnerk o étlkat het witte fcmia op het roode veld en de bandteebenlns Behd Brandt leb op ladai dooije beTiode ar Hoofddepot F E van Santen Kolff te Botterdsm dat vj bg ds kuatTerdediging met deze mogelijkheid rekening moet houden Terwijl de Duitsohs bladen zich op dere wyze troosten over de verbroedering tusachen Fransohen en Russen doen de Fransohe bladen in opgewondenheid niets onder Tuor de Buasiaohe Zelfi de bezadigds Temp ziet in de ontvangst der Fransohe vloot de bezegeling van het Bussiaoh Franaohe verbond Wel is waar erkent het blad dat dit verbond niet op papier bestaat maar toch meent de Taapa niet te overdrijven als zij zegt dat tusaohoQ fiusland en Frankrgk een zekere overeenkomst bestaat welke evengoed waarde hoeft als een trsctaat Ook te Luxemburg duren de feesten voort Groothertog Adolf betuigde den burgemeester Brasseur zijn dank voor de feestelpe ontvangst welke de burgers hem bereidden en die zyn verwachtingen nog had overtroffen De intocht werd door prachtig weer begunstigd maar de tweede dag de verjaardag van den Groothertog was regenachtig De hoofdschotel der feesten was toen bet groote feestmaal op Walferdiugen Ten bewijze van zijne tevredenheid over do outvangat der Luxemburgers zoad de groothertog den heer Brasseur nog op denzelfden dag het kruis der Adolf orde In antwoord op ds welkomstrede van den heer Brasseur zeide de groothertog dat hg het lot van zijn huis nimmer zou scheiden van dat van Luxemburg en de zelfstandigheid van hot groothertogdom steeds zou verdedigen De Engelsche Home ruien zijn natuurlgk tevreden over den uitslag van de verkiezing te Wiabech waar zij een zetel op de conservatieven wonnen Dit geaohiedde vooral met behulp van de boeren daar Wisbeck een bijna uitsluitend landelijk district is De heer Brand do gekozen liberale afgevaardigde was in het district goed bekend en daarbij legden ook de betrekkingen van zgu echtgenoot eenig ge iebt in de schaal Ds liberalen brachten nu 3979 atemmen uit In 1885 beschikten zij over 3919 stemmen welke na bet Homerule plan bij de verkiezing van 1885 tot 8082 daalden Nu echter bereikten zg dank zij den heer Brand weer het standpunt van 1885 De berichten uit China worden niet beter De ongeregeldheden welke zich voornamelijk openbaren in aanvallrn op de vreemdelingen schijnen uit te gaan van verschillende geheime genootschappen die Bch ten doel stellen de regeerende dynastie te verdrijven en de Mingsweer op den troon fe brengen in de oude Keizerstad Nangking Hst zoogenaamde Eolaogenootschap heeft de meeste werkzaamheid ontwikkeld en op aoht verschillende punten aanvallen georganiseerd op het leven en de eigendommen der vreemdelingen Het doel ia daarbij de Begeering io moeilqkheden te brengen met de buitenlandsche Hogendheden en dan van die gelegenheid gebruik te maken de vaan van den opstand te ontrollen Volgens de laatst ontvangen berichten zou het geheele zuiden van het uitgestrekte Hemelsche Rijk in eai tast van oproerige beweging tegen de buitenlanders verkeeren Wet en orde beerseben niet meer gewapende benden van plunderaars maken handel en verkeer zoo goed als onmogelijk lu den omtrek van Shangaï verkeerde men nog altgd in groote onrust ten gevolge der opstootjes die er plaats vonden en de buitenlanders verwachtten nog elk oogenblik te worden aangevallen De belhamel der oproerige tooneelen te Woehoo werd in Shangai gevangen genomen en aan de autoriteiten overgeleverd De bende Chinseschs zeeroovers die de provincie Hanoi onveilig maakte is bijna door ds Franachen uitgeroeid maar hun straf schijnt niet veel indruk op anderen te maken daar aanvallen op ds dorpen nog gedurig voorkomen De Onderkoning van Nanking heeft bg proclamatie doen bekend maken dat alle personen die bevonden worden leden van het KolaoGenoot achap te zijn eenvoudig zuUen onthoofd worden PËTR0LËUN N0TEËHIN6ËN van de Makelaars CantzUar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfttst ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 90 September October Novsmber en December levering 7 75 iLDVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Dochter B M A JOEINKKabez Gouda 26 Juli 1891 Voor de blgken van belangstelling dezer dagen onderTonden betnig ik m n hartelüken dank Dr F H O VAN ITERSÜN PANORAMA Benedenzaal Sociëteit cBÉUNIE tot en met WOENSDAG Parijsche Tentoonstelling Eififeltoren Fonteinen Javaansche Kampongenz Entree 25 Cts Kinderen 15 Cts GEOPEND van 2 10 are Stoeien te huur bij A DAM KLEIWEG E 97 F oorlpopigBerichL Prof HEïnU de BrueUes en 1 £ P OEHUUSEN komen dit jaar da Gondsche KERMIS be Standplaats MARKT over de cHabhomu HEINEm S TAFELEIBB Deze algemeen zeer gnnstig bekende Biersoort belder goed werkend en aangenaam van smaak ia verkrggbaar per Besch 9 Ct per halve flesch 47 Ct in het Depot A NORTIER Gouwe C No 34 35 Ëeo Reiziger iu MARGAEINEBOTEE wenscht tevens een goed Huis iu Bi LAM voor België te vertegenwoordigen Adres motto cKaaaa aan het Bureau dezer Courant IIEDOORNS HatknobbO Hoornwliea HutdeOt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste p n te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Vrijs per flacon met penseel 50 ets AlUén eehi bjj B SCHOLTEN Coiffenr Pntllr B viMhow B rti T oieti MdMiMfi t BMlam ut 4 m T Nnssbaum Hertz nassrdaim T KOFezynsU Krakaw Brandt KiautmMrg bU storingen In de kwam dnlanr lut tu terenAe ▼ ratopplnr n d d aheden ioi la hMtlyljII daisc Snelpersdmk van A Beinkban Zoon Gouda Eisch de handteekening van A v TOIJLL Tijdens de Kermis zullen even als vorige jaren plaats hebben in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat van DONDERDAG tot en met MAANDAG s avonds te 8 uur Zaterdag en Zondag te 6 uur VerschilleDile Sprekers zulieo daarbij voorgaan afgewisseld door het zingen van ChristeljjkeLiederen TOEGANG VRIJ Geen ïjsEaarmeerl ji De nieuwe LONDON is Km de beste van alle bestaande par ii fumeriën om het grgze haar binnen t enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht eu verft niet Prüs 8d cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HüINCK F Hz Algemeen erkend ais het beste HONDWATER der wereld 40jarige roepa Monden Tandziekten cooals het los ivorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeach onaangename reuk uit den mon kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dageiyks gebruik van het eohte K K Hof Tandarts Dp POPP s nt J ur in aanmerkelijk vtrgroote flssachsn voor 60 oenU I ÏO sn 1 7 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr MPPi Tudpoeder of TandpMta steeds de tanden ge zond sn schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bnidnitelag en voortreffelijk voor baden i VeBiu ieep en ZoBBebloemeii zcey ruPP S fiekrIstalUseerde en Transparant Glycerlnezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke 0 k een verwonderlijken witten tint te weeg brengen tgr De namaaksels van Anatherin Moodwatei verwoesten de tanden binnen korten tijd 1M Dr J G POPP Weenen Depots ts GOUDA J C ZELDENRIJK Dro sl a rs M emi PnIDr V Frerieli B jn T Seanzonl wonbur C WItt Oop li g 1 Zdekaner st petmnurg SoedentUt Kaavv I tambi WandMHi Forrter eirmlntfiam Onderbulks organen Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkelt van tiederland De uitgave deser Courant geschiedt dageljks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderiflke Nommers VIJF CENTEN BINKENLAND GOUDA 28 Juli 1891 Bij don gisteren te Utrecht gehouden schietwedstrijd van den Noderlsndsohen Schutterij Kaderbond is voor het individueel juistheidssohot op 200 meter 5 schoten vrije hand en 5 schoten knielende de 4e prijs behaald door de afdeeliug Gouda 49 treffers met 217 punten Gisterenavond ten ongeveer half acht viel in den Turfaingel inabiJ de Bogen een meisje van 8 jaar van don aihippor V te water en werd door haar broeder gered Het Nederlandséh Schoolmuseum te Amsterdam ontving blijkens het verslag in het jaar 1890 vele aanzienlijke schenkingen vooral op het gebied van aardrijkskunde ook uit het buitenland De hulpmiddelen voor het teekenen en voor de geographie zijn thans tot eene zeer groote volledigheld gebracht Van het subsidie door de Maatschappij et Nut van t algemeen geschonken is aangekocht eene volledige verzameling natuurkundige instrumenten bestaande uit 120 nummers Het aantal bezoekers nam toe en bedroeg in 1890 ruim 600 waaronder enkele buitenlanders als uit Noorwegen Amerika Hongarije en Duitschland Veel Indische onderwijzers met verlof maakten mede van het schoolmuseum gebruik Vooral door onderwijzers en bestuurders van het bijzonder onderwijs werd het museum bezocht meest ter wiUe van schoolmeubelen Evenals het voorgaande jaar zonden verschillende inrichtingen tot opleiding voor bet ondeiwijs hare kweekeliugen onder geleide naar het museum met het bepaalde dool kennis te nemen van de onder WEVlLhETON Een oude GfeècHedenls ra ut Mti ehci 10 Met een spottend lachje maakte zij nu opnieuw eene buiging vertelde mij dat zij een nichtje van juffrouw Dudleigh was en zeide dat zij gaarne de boodschap aan juffrouw Dudleigh wilde overbrengen indien ik haar zeggen wilde wat eigenlijk het doel van mijne komst was Ik antwoordde haar tamelyk verward maar met een vuur dat zij niet miskennen kon er volgde een gesprek waarin ik allengs meer onder haar betooverenden invloed geraakte Eindelijk verontschuldigde zij zich Juffrouw Dudleigh was ongesteld en had hare zorgen noodig De deur sloot zich achter haar ik zag haar geheimzinnig glimlachje niet meer de klank harer voetslappen stierf weg en ik kon haar slechts in mijne verbeelding naoogen terwijl hare slanke donkere gestalte de breede trap opging Dit was het begin Binnen eene week was er voor mij op aarde niets begeerlijkers dan deze vrouw en ik zwoer dat Mary Leighton zoo heette zij de mijne moest worden Zij zou mijne vrouw zyn ot ik zou haar doodschieten zij zou iiooit de stad Bcheideno leermiddelen Vele candidaten voor de akte voor teekenen en voor handwerken kwamen kennis nemen van de aanwezige leergangen Van tijd tot tijd zal een gedeelte van den catalogus door den druk publiek gemaakt worden Weldra zal bet thans overvolle museum naar een ander gebouw moeten verplaatst worden De haudelscchool zal eerlang de lokalen voor den geringen prqs van ƒ 250 sjaars aan de directie afgestaan in georuik moeten nemen Het bestuur heeft daarom eene oommissie uit zijn midden benoemd om oen plan uit te denken waardoor zekerheid kan verkregen worden voor een doelmatig gebouw en de fiaancién konden verbeterd worden Voorts mag de hooge regeeting in dozen niet onaangesproken blijven Ook ia die richting zullen daarom stappen godaan wordon Aan eene inrichting ten bate van het geheele onderwijs openbaar en bijzonder mag die steun niet onthouden worden Hot kapitaal moest aangesproken worden voor ƒ 404 66 waardoor het op ultimo December daalde tol ƒ 1317 36 Het museum is dagelijks Zon en feestdagen uitgöionderd des middags van 1 tot S n ir te bezichtigen in de lokalen op de Keizergracht tusschen de Leliegracht en Heerenstraat 121 gratis voor de stichters begunstigers en de leden van het Nederlandsch Onderwijzers genootsohap tegen betaling van 25 cent voor andere bezoekers Door den machinist Koop Mast t Gorredijk is naar eene teekening van de o heer G Halbertsma te Beetsterzwaag een toestel vervaardigd dat voor wielrijders van veel belang ia te achten Het dient om den zuiveren afstand te neten op het rijw el afgelegd beter dai tot nu toe moet geschieden door den zoogensamden staffenteller die door den rijder in een zijner vestzakken wordt geborgen en die door middel van eon koord het get il omwentelingen der verlaten als de gade van een ander De onzekerheid van Mary s maatschappelijke positie zij was eeue wees en geheel van juffrouw Dudleigli afhankelijk maakte dat ik haar nog inniger beminde Daardoor ook durfde ik hopen Was ik arm zij was nog armer en zou zeer tevreden zijn als zij de meesteres werd van mijn nederig tehuis Toen ik echter Mary beter leerde kennen werd het mjj duidelijk dat als ik haar ooit de mijne wilde noemen ik zorgen moeat dat mgne omstandigheden verbeterden Zij zou zich nooit gelukkig gevoelen als de vrouw vaa een arm man al bracht die man haar ook onafhankelijkheid en oprechte liefde Mary was verzot op pracht en praal zij kor niet buiten de nietigheden des levens Aan dit alles was zij niet gehecht als een kind en niet met de geestverrukking vau een meisje maar met het sterke en vastbesloten karakter eener vrouw Mary veroorloofde mij aan hare zijde te gaan en haar het hof te maken nu en dan wanneer dit bij haar opkwam mocht ik haar hand in de mijne nemen of een kus daarop druïken Zoolang mij dit alles vergund was bekommerde ik mij niet om eene toekomst die minder beloofde dan het heden mij schonk Honora Dudleigh die mijne genegenheid voor haar nichtje opmerkte moedigde die aan Soms begreep ik dit niet want zij wist hoc klein mijn vermogen nas en zij moeat toch ook het karakter der vrouw kennen met wie ik mijn gering inkomen ADVERTENTIE N ivorden gaplaaUt van 1 5 regels it 50 Centen iedere rege meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD lk des Maandags verschgnt trappers aangeeft hetgeen niet zelden met veel onnauwkeurigheden gepaard gaat Wij kunoen het mechaniek niet in bijzonderbeden omschrijven alleen vermelden dat het toestel wordt geplaatst tusschen de spaken en aan de as van het voorwiel waardoor het voor vuil wordt bewaard en dat het raderwerk zoodanig is samengesteld dat de wrjjving tot een minimum wordt gebracht en wel zoo dat zq niet door den wielrijder wordt waargenomen Het inwendige is door een koperen cylinder afgesloten om het binnendringen van stof te beletten De heer M Zinken het nieuw gekozen lid vaa den Sittardschen gemeenteraad heeft Zaterdag jl de volgende dankbetuiging in de Sittardsche weekblad doen plaatsen Mijn warmslen dank aan hoeren kiezers en aan allen die hetzij persoonlijk hetzij schriftelijk mij met hunne gelukwenschen vereerden Heereu Kiezers Uw ongekunsteld enthousiasme gedurende den strijd was my reeds een waarborg dat mij de zegepalm voor dea anderen daags waa weggelegd De gelukkigste dag van mijn leven was aangebroken Ook moeat ik bij het gloren van den dageraad met den groeten Napoleon uitroepen C est Ie soleil d Austerlitz Tot nu toe heeren kiezers was het niets dan vreugde Helaas I Hoe zelden ook beschijnt een wolkelooze hemel htt ondermaansche Mijn collega voorstander van de gelijkmatige volksrepresentatie der gatakes quaestie Icon hij uitroepen alles is verloren mais l honneureat sauf Neen heeren kiezen alles ia niet verloren De Hollandache taal echter wordt mij te koud om u te enthousiasmeren ik moet nogmaals een greep in de Fransche doen Bij de aanstaande verkiezing zal ik aan de spits van mijn 178 vrijheidlievende kiezers naast den heer Jan Kallen ten stadhuize geposteerd zijn en in begeestering u toeroepen moest deelén De dag toen mij dit duidelijk werd was een keerpunt in mijn leven Ten einde Mary te verrassen sloop ik stilletjes het huis binnen maar wie schetst mijn ontsteltenis toen Edward ürquhart uit Mary s kamer te voorschijn kwam en zonder mq te zien in haast den tuin inliep Sidderende van toorn duwde ik de deur open en vloog njiar binnen Ik bevond mij op eena in de diepste stilte èn in een h4f schemerKoht ik kou niets onderscheiden dan de flauwe omtrekken van de meubelstukken Al naderende onderzocht ik den eonen stoel voor en den anderen na Alle waren ledig eerst toon ik het uiteinde der kamer had bereikt vond ik Mary zoo lang als zij was op een sofa met het hoofd op de armen en bewegingloos als een marmeren beeld Onwillekeurig doioade ik achteruit want ik had haar nooit anders dan apottond lachend en in trotache houding voor mij gezien ik wilde haastig de kamer verlaten toen zij zich plotseling oprichtte Zij scheen te begrijpen wat er in mij omgihg want zij cdoof de gordijnen op zijde en richtte zich in hare voUe lengte op Dacht gij dat ik de coquette speelde vroeg zij Ik sloot de oogen toen ik dit hoorde want ik kon den kwijnenden klank hdret stem niet verdragen noch de uitdrukkii van haar gelaat Je praat met hem den bruidegom van eeft ander en gij