Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1891

Eleeteiiral lonTeneE ofu que du haat de oe tnonnment ma rictoire d JniÜet roua regarde I Ma garde meurt mail ne ae lend paa De Nqmeegaohe fabrikanten F J Hubacher en Zonen hebben geheel balten hun schuld de gemoedaren der burgerli ran het naburige Kleef in beroering gebraeht Wetoide dat Kleef gedurende den lomer door talrijke badgasten waaronder teer reel HoUandora betocht wordt wenschten ly daar ter stede door een adresbord de aandacht op hun schoenwerk te reatigen Zq ronden in de bekende Groaae Stnuae een eenigsiins rooruitstekenden muur die Doh uitstekend roor dit dool leende en na orereenkomst met den eigenaar werd een Nqmeegsch lettersohilder naar Kleef gezonden Hadden de toebereidselen de Klerianen reeds gaande ge maakt nu daar zoo met groote letters roor ieder te lazen stond dat te Nqmegen sterke heerensohoenen en sierlgke dameslaarsjes te koop waren ontstond er rerontwaardiging Het is dan ook wel een beetje kras niet waar lezer dat de Hollanders die nooit in Kleef iets komen rerteren daar wat rerdienen willen Das ist ja rein nnrerschamt Hoe het zij de eigenaar ran den bewusten muur werd er orer aangesproken hoe kon die zóó unpatriottisch zqn Het hem kwam men echter niet Teel rerder en der Herr Bürgenneister in eigen persoon werd nu in de zaak gemoeid Zeer rindingrqk toch had de ontstemde mededinger ontdekt dat bedoelde muur eigenlijk het eigendom der Ptad was en de snoode verhuurder dus het recht miste hem roor t maken ran reclame aan Hollanders te rerhuren Deze bewering wordt door den rerhuurder echter ten stelligste ontkend en randaar een proces in trerachiet waarorer men het Abends in der Kneipe kolossaal druk heeft Hoe die zaak zal afloopen weten wq nog niet doeh ééne zaak is zeker nl dat al eeniga Kleefache firma s eens wraak wilden nemen door Ü Xgmegen in denzolfden geest een paar flinke iwiameborden aan te brengen zg zouden kunnen staren dat de Nqmogenaars minder bang roor mededbging zgn I Hier ter stede toch zegt de X M Ct ziet men er rerschilleode ran buitenlandsche firma s en nog nimmer heeft iemand daarin aanstoot gerooden Een wenscfa ten slotte en daarmede zullen onze orerigens zeer rriendschappelgke Klee che nabaren het leker eens zijn moge de Europeesche Tiede waaromtrent keizer Wilhelm nog onlangs in SngeUnd zulke geruststellende rerzeVeiingen gaf door dit gewichtig roorral niet worden reratoord Een stalhouder te Maaatricht waa aan een bankier te Antwerpeu 200 schuldig Hoewel de rechtbank den bankier gemachtigd had den atalhouder bg deurwaarders exploit tot betaling te dwingen achtte deze het toch wenschelgker om tgd en geld te sparen ran een list gebruik te maken die waarlijk goed rerzonnen mag genoemd worden De Antwerprnaar kwam nl Zondag met zgne rrouw naar Haaallicht logeerde daar s nachts en huurde den rolgenden morgen natuurlgk zonder zgn naam te noemen rah den stalhouder een rijtnig met twee paarden waarmede hij zich naar Tongeren liet brengen Maar panwelgks was hij op de Groote Harkt aldaar aangekomen of onmiddellijk begaf hij zich naar een deurwaarder wien hij onder orerlegging I En ik herhaalde zij met een onbeschrijflij en adruk die mij het bloed naar het hoofd joeg En gij ging ik voort de verloofde va i een rechtachapen man die zijn leven zou geven om u gelukkig te maken Mar zuchtte Hare minachting maakte voor eene zachtere aandoening plaats en onwillekeurig reikte tg mg de hand Ik wist niet wat hiervan te denken zöo iets had zij vroeger nooit gedaan Ik greep die hand ik drukte die woest en toch met Üefde Weet je dan niet dat je Yoor mi alles bent vroeg ik dat ik om jou te winnen alles wil doen alles op het spel zetten Gij zijt mijne toekomst Hary mag ik de uwe niet worden Mary zweeg zij had hare hand uit de mgne teruggetrokken en beide handen samen gevouwen en nu atond zij daar ala een beeld in diep geneins verzonken ik kon hare f achten niet peiletFen evenmin haar tot de werkelijkheid terugroepen Jé bent ging ik voort bijna te raooi roor mg maar ik bemin je Je bent trotsch ook en je zondt een sieraad zijn roor de edelste paleizen maar die zijn hier rer randaan en mijn huisje is hier dicht bij eu beTeiiI je te ontrangen Je bent eene dame en hebt je handen nooit geleerd te werken Maar de liefde maakt den arbeid zoet en onder mijn dak zal men je zoo eeren zoo steunen zoo liefhebben dat je spoedig zult leeren inzien dat d huiselijke haard zijn eigenaardig genot beeft dat ran zgn rechterlijke rolmaoht rerzocht beslag ophet rijtuig en de paarden te leggen waartoe dezeonmiddellijk orerging De rerbaasde koetaier werdmet oen goede fooi naar Maaatricht teruggestuurd met de boodsohap aan tgn patroon dat ala dezeniet apoedig de 200 betaalde terstond tot het rerkoopen ran de paarden zou worden overgegaan De Chicago Herald heeft onlanga een expeditie uitgezonden om nauwkeurig te onderzoeken op welke plek Colatsbus eigenigk landde toen hg Amerika ontdekte op IS October UtS Het dagboek ran Columbus waarin hg bearhreran heeft wat hg bg tgn eerste aankomat zag is het eenige wat daarbg tot leiddraad kon dienen Onder de rele plaatsen die roor de eerste landingsplaats ran Colttmbus doorgingen behoort ook Watling s eijaud De expeditie kwam daar den lln Juni aan en besloot al aanstonda dat het alle kenteekenan rertoonde ran het eerste land dat Columbus aandeed en door hem San Salrador genoemd werd De expeditie zeilde toen den Oceaan in en richtte daarop hailen koers naar dat eiland ran dezelfde richting ran waar Columbu het op den gewiohtigen Vrijdagmorgen naderde namelijk ran het oosten een weinig luidwaarta Het eerste land dat zichtbaar werd was een hooge heuvel dicht aan den waterkant en zich in een stuk boogen grond aan de zee uitstrekkende omstreeks 4 s mijl ran wat nu Oraham s haren is Bijna onmiddellijk daarna kwam de tweede heurel in t gezicht die nu Dixonheurel heet en waarop een ruurtoren ia opgericht De eene heurel is ongereer eren hoog ala de andere maar de eerste is wat dichter bij zee en daarom naar alle waarschijnlijkheid die welken Columbus het eerst zag Juist ten noorden ran diea heuvel ia een diepe baai met zanderigen oerer gedeeltelijk beschermd door een rif dat ongereer een halre mijl ran den oerer loopt £ r bestaat slechts weinig twijfel aan of het waa hier dat Columbus landde en met ontplooide banieren bezit ran het nieuwe werelddeel nam Van daar bestegen zij wsarscbijalijk den heurel niet rerder dan twee of driehonderd el rerwijderd en namen daar een groot gedeelie ran het Uad in oogenschonw Op deze plek beeft nn de expeditie een gedenkteeken opgericht dat het rolgeode opschrift draagt nOp deze plek zetts Christophorus Columbus het eerst roet op den bodem der Kieuwe Wereld Een rreeselgk ongeluk gebeurde Zondag avond in het station St Uatiaé by Vinoennes ten zuidooeten rai Parijs Toen een aanrullings tiein ran Joinrille le Pont aankwam stoomde hij op den eenten trein die nog in het station stond De locomotief rerhief zich hoog boren de orerblgfselen ran de drie laatate wagens ran den eeraten trein die geheel werden rerbrijzeld De ruurhaard ging open en al het ruur rerspreidde zich orer de waggois welke tentend in brand geraakten De meeste reizigers die ontkwamen rerbnndden Borendien zgn er reien wier heenen werden rerbrijzeldof die andere ernstige rerwondingen bekwamen Tentend werd hulp gebracht De brandweer bluaobte het ruur terwijl cl spoorwegbeambten bezig waren de gewonden nit hun becarden toestand teberrijden Het grootste gedeelte ran de reitigen welke in de dubbel opweegt tegen al de zorgen dat de rruchten der wederkeerige liefde zoeter zijn dan de lof en toejuichingen der menschen Mary s lip krulde zich eo hare handen lieten elkaar los Zij hief z omhoog en keek er naar daarop sloeg zij den blik op mij en zei Werken doe ik nooit I Mijn hart kromp ineen maar ik wilde haar toch niet opgeren Hoe krankzinnig het ook ware geloof en leren in de handen r n zulk eene rrouw te stel len ik was er de man niet naar om eene hoop den rug toe te keeren waarran de rerwezenlijking mg niets dan smart kon veroorzaken Je behoeft niet te werken verklaarde ik Je begeert mij ook nu nog tot vrouw fluisterde zij Kunt ge dat nog vragen iGoed maar dan moeten wij nog vóór Honora trouwen fluisterde zij Eo eer ik nog den tijd had mij van den schok te hentellen dien deze onverwachte belofte mij gaf en mijn geluk ten volle te begrijpen was zij weds uit mijn o g verdwenen Een treurige morgen maakte dus oen blijden dag maar toen de eerste vreugde voorbij was slodp de iwgfel mijn gemoed weer binnen Ik sloeg Mary gade en ik was met geheel gerust toon bespiedde ik Edward maar ik xon aiuts verdachts bespeuren Intusschen géf Honora Dndleigh s gezondheid mij aanleiding tot ernstige ongerustheid Wij waren dikwijls bgeen en soo had ik de beste gelegenheid drie rerbrijzelde wagena zaten waren werklieden es handelsbedienden die ran een Zondags uitstapje naar buiten naar Pargs terugkeerden Van de drie waggona waren twee waggona tweede en een eente klasse Tot drie uren in den ochtend was men bezig met het te voorschijn brengen der lijken Beeds zijn 49 lijken gerenden Van de gekwetsten wier getal op honderd wordt geraamd zijn reeds zes overleden Oeheele familiën zijn omgekomen en van gezinnen bestaande uit rqf of les personen is niet meer dan ééa lid overgebleven Men gelooft dat ook ran de gekwetsten nog reien zuUen orerlijden Het is nog niet uitgemaakt wie roor dit ongeUk verantwoordelijk moet worden gesteld Venohülenda geruchten zgn in dit opzicht in omloop Het waarachgnlijkste ia de lezing dat de eente trein over den bepaalden tijd in het atation is gebleven De natr m vertrok vijf minuten na den eenten trein uit Joinville PoDt en atoomde het station St Mande binnen toen ten onrechte het sein dat de weg vrij was werd gegeven Pe nmp veroorzaakt natuurlijk groote ontsteltenis De weg werd terstond weer vrijgemaakt De Wurtembergsche Staatmu mtldt thans In den vorigen winter heeft kapitein Bade te Stuttgart voordraehten gehonden waarin hg eene levendige beschrijving gaf van da gevaren der reizen in de Poolstreken do natuurwonderen den grooten rijkdom der dierenwereld enz Onder den indruk dezer boeiende sehetaan hebben een aantal personen zich aaneengealoten om door een wetenschappelijk onderzoek te doen constateeren of Spitsbergen door zijnen rgkdom aan kolen visch vogels gsbeeran eii rendieren inderdaad voor den Duitschen handel een nienwe bron van bedrijf worden Onder ijverige medewerking ran Prins Wilhelm en een rermogend ingezetene welke laatate de koeten der expeditie op zich nam en rerder onder knohtigen steun ran wetenschappelijke autoriteiten is het plan spoedig gereed gekomen Hot stoomschip Avuly t na ta Bremerhaven liggende roor dien tocht goed ingericht en met takelage ran een schoener voorzien tel randaar den 25sten dezer in zee gaan en gevoerd worden door een kapitein die in de Poolatreken bekend en er mede vertrouwd ia Het zal rechtstreeks koen zetten naar Spitsbergen Het kapitein Bade en den scheepsreeder benevens een technischen mijnbeambte gaan uit Stuttgart made prins Karl Urafa de kamerheer graaf zisppelin prof Bauer u de scheepsarts D F Faber In een bericht uit Stuttgart aan de Mig u wordt hierbij gcroegd dat de galden roor de au ditie beachiklMiar zijn gesteld door den Tiirkscun consulgeneraal Commerziënrath Stangler Toen voor eenigen tijd Arroli op Sardinië door een rooverbende werd overvallen wiu de dochter van den landeigenaar Chiani do leidster en de voorgangster bij de verdediging Zoodra de rooverbende het haia van haar vader naderde en haar onden eo alle bedienden vluchtten plaatste zij zich met een revolver achter de deur en schoot een ieder die binnentrad dood l oen de bende vier mannen achter elkaar zag sneuvelen sloeg zif op de vlucht in de meening dat er troepen in het huia waren opgesteld Het buis van haar ouden en het dorpje waren daar3oor gered De Italiaansche Regeering heeft aan Louise Chiani de gouden njbdaille toegekend die den droeve glimlach op te merken die nu en dan om Hooora s lippen speelde zoodra Mary vroolgker dan anden was of plotseling een lied aanhief dat even plolaeling weer verstomde Zy keek veel meer naar Mary dan naar haren verioofde en zg scheen tichzelf af te vragen waarin dan toch de bekoring lag dia zij uitoefende Wanneer zij het met ziohzelf niet eens kon worden dan sloeg zg de oogen neer en een zucht ontsnapte aan hare lippen dien ik nog lang daarna hoorde al werd die ook niet door haren bruijegom opgemerkt En het Was niet de laatate maal dat ik dien tucht hoorde Naarmate de tijd verliep ontsnapte ze vaker aan die bleeke lippen en eindelijk werd de verandering in juffrouw Dudleigh zóó zichtbaar dat amen vaak midden in een gesprek ophield om elkander tewijzen op HonorS s toenemende zwakte en de vrees uit te drukken dat zij niet eena hare bruidsdagen zou beleven En toch gingen de toebereidselen voor mgno en hare bruiloft ongestoord voort De dag die voor mgn huwelijk bepaald was naderde met snelheid Mary zag mgne ongerustheid en de droefheid harer nicht maar deed van hare zijdo niets Zij scüeen het veel te druk te hebben zg borduurde een boratdoek voor zich zelve en had oogen noch oofcn voor iets anden zoolang één takje nog onvoltooid bleef WorU vtnolgi haai onder het gejubel der gebeele bevolking door den prefect werd uitgereikt Sara Bernhardt in Australië Wat een druktein de nieuwe wereld I t Is alles Sarah Sarah t schipis In t gezicht gejuich feestelijke begroeting redevoeringen met champagne Undauer en Grotrenor hStel lunch interriewa raadhuis burgemeester Marseillaise extra trein naar Melbourne weer feestelijke ontrangst enz enz om er duizelig ran te worden Het meest rerbazingwekkend blijft echter rolgens den correspondent der Frankforter Zeitvng dekennis van het Fraosch die de menschen in Sydney aan den dag leggen menschen zelfs rsn wie men dat volstrekt niet zou verwachten en die verontwaardigd zouden zgn geweest als men een oogenblik had getwijfeld aan de wereldbeheersohoudo macht van Shakespearo a en Bacon s taal Maar niemand anders dan de onvergelijkelijke Sarah heeft er schuld aao als nu allen van den staatsminister af tot de biermamsell uit het cafó toe uitgaan op ontdekkingsreizen naar vergeten overblijfselen der Fransche grammajre zoodat er in de hoofdstad van de Engelsche kolonie een spraakverwarring is uitgebroken waarnaast de Babylonische maar droevig kindenpel is De hoeren taalonderwgzen maken prachtige zaken ieder neemt nog gauw een paar uurtjai Fransche les en wie ook in zijn vuistje zal lachen ik de kapitein der Honowai die de diva overbracht en die 2000 mark voor de hut in ontvangst nam Overigens betreurt niemand haar aan boord want ze waa eenvoudig onuitataanbaar met niets tevreden en orer niemand roldaan t minst wel o er den rampzaligen kok Het oomité roor de ontvangst benoemd lag nog in de reeren toen de Monowai zeer rroeg in den morgen de haren binnenstoomde Daardoor rerviel het afhalen en cent tegen tien uur venofaenen de comitóleden met den pOstmeester generaal Daniel O Connor die de feestrede zou houden aan het hoofd en door muziek beg jiid naderden zij met kloppend hart het sehip Sai$h s verschijnen op het dek gaf het teeken tot luid trompetgeschal men begroette elkaar uit de verte en de gevierde schoone verdween in de kig nit Haastig vloog nu alles de steile scheepstnp op en naar beneden in den aalon Van de feestrede scheen de diva weinig te begrijpen bij elke nieuwe zinsnede vol hulde mompelde zij niet anders dan tres bien t Olanspunt bereikte de redevoering van den minister toen hg in ware bewoordingen zijne overtuiging uitaprak dat niet eeld of geldswawrde de iilustre gast dia en parenthese hare 26000 mark per week ook voor den gefaeelen duur der zeercis incasseert tot dit bezoek aan het zeer be schaafde Australië had bewogen Was hierdoor reeds de geestdrift hoog gestegen zg klom nog toen de pianist Kowalsky de aan zgne lippen hangende toehoorden vergastte op de roededeeling dat hg voor vele jaren eens in Parijs mei Sarah eene polka had gedanst t Scheelde niet veel of men had den Pool in triomf rondgedragen De Marseillaise weerklonk en langs met tapyten belegde trappen word Sarah naar het rgtuig geleid dat haar naar Grosvenorhdtel bracht Het eene bezoek volgde hier het andere op waarna Sarah met haren impresaario den heer Abbey en zyne vrouw in open rgtuig naar het raadhuis reed Hier begroette haar de burgemeester Menning in vol ambtsornaat de secretaris logde der beroemde gast het vreemdeliugenboek ter teekening voor Temidden van een groot aantal geuoodigden tusschen den burgemeester en zgne echtgenoote gezeten werd de diva begroet door allerlei aotoriteiten consuls der rreemd landen presideiflen van clubs ent wien te allen harteiyk de hand schudde In de groote muziekzaal ontving haar het orgel met de marseillaise waar do burgemeester bepaaldeiyk haro aandacht voor inriep en ten overvloede vroeg hg haar of ze repubHkeinach gezind was Met een bekoorigk lachje antwoordde ze hem dat ze zich als kunstenares niet om de politiek bekommerde en die aan de mannen overliet Van het raadhuis vertrok ze mot een groot geleide naar het station waar de B50 koffen met hanrpersoonlgke garderobe en die ran hel gevolg ingeladen werden en hier werd afscheid genomen De aankemst in Melbourne waar 2000 menschen haar wachten aan het station de ovaties haar daar gobracht het gedrang iti de straten woar haar rgtuig passeerde alles werkte er toe mee dat op den SOsten Mei de eerste opvoering fan La dame aux Camélias eene weergnloote triomf voor de kunstenares was Bultenlandsch Overzicht De Czaar de Czarioo de Koningin van Griekenland en vele Grootvorsten brachten na de revue over het Fransche eskader een bezoek aan het admiraaltchap Marengo Daarna voigde een 4cjeuner op het Keizeriyk yacht Derschava ter eere van den Franacben admiraal en de commandanten der schepen De Keizer bracht een toost uit op Carnot en Frankrijk waarop de gezant Laboulaye antwoordde met een toost op den Czaar en de Bussische vloot De Czarenitch heeft uit Siberië getelegrafeerd dat het hem leed deed de ontvangst der Fransche vloot niet te kunnen bgwonen De Minister Constans de hh Treille en Etienne van het Ministerie van Koloniën kregen elk over de post oen boek dat er verdacht uitzag en dat een helsche machine bleek te bevatten Gelukkig werd een ontploffing voorkomen daar Constans toen hy het pak opende witte korrels uit het boek zag rollen en argwaan kreeg De dader is vermoedeiyk een ontslagen scheepsdokter te Toulon die reeds tevoren dreigbrieven had geschreven Het boek was op een twintigtal bladzgden na hol en in het holle gedeelte bevond zich een sardinedoos deze bevatte 120 a 200 gram fulminaat van kwikzilver vermengd met korrels lood door twee gaten io do doos waa een lont gestoken die van boven aan den band van het boek was vastgemaakt Op een der eerste bladzgden van bet boek was met inkt geschreven Je vous ai prévenu que je me vengerais Karakteristiek voor de verhouding tusschen Zweden en Noorwegen was een dezer dagen zonder eenig protest genomen bealuit der storthing om het z g onderkoningschap af to schaffen een instelling die in 1814 ingevoerd sedert dertig jaren niet meer bestond daar met uitzondering van een paar dagen in het jaar 1881 toen kroonprins Gustaaf onderkoning was de betrekking sedert I860 niet meer was vervuld Reeda in 1886 had de tegenwoordige minister van justitie voorgesteld de instelling op te heffen en het storthing had het voorstel aangenomen maar daar er eene verandering van de grondwet mede gemoeid was moest het voontel nog door eene nienwe gekozen volksrertegenwoordiging worden aangenomen en dit is nu gebeurd Het onderkoningschap had oorspronkelgk de beteekenis de zelfstandigheid ran Noorwegen te doen uitkramen maar later word het juist als een teeken van onderwerping aan Zweden opgerat en tegenwoordig nu de koning elk jaar meer dan eens Noorwegen bezoekt was de gansche instelling overbodig geworden Geen enkele stem in de Storthing werd dan ook tegen het voontel gehoord De nationaal Zweedsche partq meent evenwel dat de ophefling van het ambt gelgk staat met die van de unie tusschen dé beide landen Koning Oscar bracht dezer dfgen een bezoek aanChriatiania bij gelegenheid van het feest daar gevierd naar aanleiding van het 2S0jarig bestaan der stad Hg hield daar een rede waarin hg er op wees dathet volk thans tot volkomen zelfstandigheid ia gekomen en recht had zelfstandigheid te eischen maardan ook de plichten die daarmede samengaan niet uit het oog mocht verliezen Sedert 1814 heeft Noorwegen vrede en t kon moeilgk worden gezegd datalles wat noodig is om de ouafhankelgkbeid vanhet land te handhaven is gedaan Voor de zegeningen des vrtdes danken wg allen God zoo beslootde vorst en ik zal alles doen wat ik kan om denvrede te bewaren maar men mag niet verzuimen tedoen wat gedaan moet worden en vooral io eenstad als Christiania is zulks noodig De Duilsche mijnwerkerebond heeft zich in zgne algemeene vergadering door de keuze van leden voor rijn bestuur overgegeven aan de socialistische partg Dit wai ook algemeen verwacht eu voor de leden va den boud was het reeds lang niet twijfelachtig meer geweest uit welken hoek de wind was begonnen te waaien De National Zeitung zegt daaromtrent Het kan dus ook uiet worden misventaan wat in de mededeeling van den voorzitter werd gezeg Het aantal leden bedraagt 67 000 ongeveer 11 600 tyn reeds drie maanden met hunne contributie ten act ter gebleven Dit wil vooreerst zeggen dat het aantal leden niet meer 67 000 minus ongereer 11 600 dus hoogstens 45 600 ten tweede da de ongeveer 11 600 afgevallenen niet langer aan den socialistischen leiband willen loopen vooral niet na de dubbelzinnige houding van hun bestuur hetwelk officieel alle deelneming aan werkstaking afraadde maar hen toch fuitelgk er toe aandreef Met die vermelding van het tot op ongeveer 46 000 verminderd aantal loden is tevens geconstateerd dat de overgrooto meerderheid rler mynwerkers goeno soci ali tun zijn on de social stische beweging ouder hen niet vooruit gaat Want iu de Duitsche mgndisiricten fijn er verloden jaar reeds minstens 45 u00 stemmen ton gunste der socialiitische partij uitgebracht Het goheele aantol mynwerkers kan tegenwoordig op 270 000 worden geschat en dus is de rayn erkersbond met zijne 45 000 leden slechts gedeelte van het gezamenlijk aantal Duitsche nrijnwerkara De Weener Neue Freie Presse wgdt een artikel aau hetgeen do Hongoarsche minister president graaf Szapary in het Lagerhuis gezegd beeft over de Xriple Vlliantie Het blad doet uitkomen dat die woorden van beteekenis zijn al ii de verienging van het Drievoudig Verbond een reeda sedert bqna een maand bekend feit omdat tg licht geven omtrent de volgende bijtonderheid Tot nu toe namalgk meende men dat er alleen een formeel tnotaat bestond tusschen Oostenrgk Hongarge en Duitsehlaad en Italië anderzgds zoodat Italië en OoatenrijkHongarye niet andera waren dan bondgenooten uit de tweede hand Uit graaf Czapary s woorden echter moet men opmaken dat Italië geheel en al op geIgkea voet als de twee Keizerrijken in het Drievoudig Verbopd is opgenomen en dat er ook maar ééa door alle drie de bondgenooten onderteekend tractaat bestaat Borendien dat Italië is toegetreden op voorwaarde dat de rredelierende bedoeling der bondgenooten zou worden geuit in het tractaat zelf met de formeele rerklaring dat onder geen voorwendsel een offensieve strekking gegeven zou mogen worden aan deze zuiver defenüe e overeenkomst Nu de K F F dit punt heeft aangeroerd tullen wg er waarschgnlgk straks wel iets meer van hooren De Oostenrijkscho Rgksraad komt in October weer bg een de Landdagen in December Indien de NtK York Herald goed is ingelicht zal het bestuur der Chileensche Congres partg nog een poging beproeven om met president Balmaceda een schikking te treffen Het Engelsche oorlogschip Daphne ten minste is te Comquimbo aangekomen en wel van Iqnique den hoofdzetel der Congres partg Naar de correspondent beweert bevindt zich aan boord der Daphne een gemachtigde van den heer Monti den voorzitter der Congrespartg die gewichtige brieren by zich heeft roor den commandant van de troepen ran president Balmaceda Ofschoon de inhoud dezer brieren natuurlgk onbekend is rennoodt men toch algemeen dat de Congres partij roontellen doet om een schikking te treffen Veel kans op slagen zal echter ook deze poging kei niet hebben tenzy presideni Balmaceda besluite om af te treden De aftreding ran den dictator is steeds de eente eisch der Congres mannen geweest maar Balmaceda dien steeds weigerde bieren alle vorige onderhandelingen vruchteloos De komkommertyd doet zyn rechten nog steeds gelden Nu weer is het de Oaulou die gewichtig nieuws heeft te vertellen nl dat België tioh nu roorgoed bg het drievoudig verband heeeft aangesloten De man die dit tot stand heeft gebracht vau dfe bekende ex generaal baron Van der Smissen zgn Algemeen drgft men natuurlgk en te recht dan spot met deze herhaling van reeds zoo dikwgis tegengesproken geruchten België is een onzydige staat die dergeiyke intetnationale tractaten niet zou mogen sluten en koning Leopold is zeker niet de man van wien men een dorgelyke handelwijze zou kunnen v erwachten PËTROLRUN NOTEERINGEN ran de Makelaars C ot2Uar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fast 7 90 September October Norember en Deoembeivlerering 7 76 BurKorlljke Stand GEBOREN 25 Juli G jibertua aaitn A Boere en B Vergesr Jsotiens Johaaaa Corof lia onden J de Gnot en H Janien Qcertraida onder P H Woerlee en W H Smit U Gerarda Joanna Hana ouden F T Jonnk en E M I Kabel OVERLEDEN 26 Jnll B G Uvan Vacn 14 j 27 N A de Jong 8 d APVËRTOWTIfiN QetroDwd J C VAN CATZ EN Ck Ji A RÜIJSENAARS jlie raede namens wederzgdsche tamilie han hartelyken dank betuigen roor de rele bewgzen ran belangstelling bg gelegenheid van fann hnwelyk ondervonden Haarlem 28 Juli 1891