Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1891

1801 Donderdag 30 Jali m 4501 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üueading van advertentifin kan geschieden tot eAn nor des namiddags van den dag der uitga ve De ondergeteekenden betaigen ook namens hnnne vrederzydsche familie hun hartelgken dank voor de vele bewyzen van vriendschap en berangstelling bg hun huwelgk ondervonden A M BLANKEN B C BLANKEN Haattreehl 27 Juli 1891 Iumebziei Mgnen hartelgken dank aan allen die mg bg mgne herkiezing op 22 dezer blgken van belangstelling gaven C C e PRINCE Gouda 28 Jali 1891 Tijdens de Kermis tallen even als vorige jaren plaats hebben in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat van DONDERDAG tot en met MAANDAG s avonds te 8 uur Zaterdag en Zondag te 6 nar Verschilbde Sprekers zullen daarbij mrgaan algewisseld door het zingen van Cbristelgke Liederen TOEGANG VRIJ Tand Arts SWAAP 109 Botersloot Rotterdam is DONDERDAG 30 JULI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden bg den Heer SCHIEVEKN Markt Oouda voor alle Tandheelkundige Operatiën alsook wegens het inzetten van Kansttanden met garantie van leeftgd en concurreereude prgzen Kermis Etalage tij F GREITDEL Versche ZALM 4 a g e 1 g k s verkrggbaar het liefst bg voornitbestelling C van ViSLZEH Vlscbmarlit P ZILVER EIofle exaan c i r bericht aan zgne geëerde begunstigers dat tg bg gelegenheid van de Kermis met zgn Ml gerichte WAFËLKRAAM is geplaatst op de Markt tegenover den Heer G HOUTMAN Door de levering van de van ouds bekende beste WAFELEN gemerkt P Z en mgn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan linis bezorgd WÊ Laat met geen Wafelen langs dehuizen venten Het is nu 26 jaar dat ik de Gondsche Kermis bezoek Dankbaar voor het gedarende dien tgd genoten vertrouwen beveel ik mg beleefdelgk aan mm TE oonM Tooneelgezelschap van den Tivoli Schouwburg te Rotterdam Schonwburgtent op de Markt over tARTI LEGI Directie JAN C db VOS en W van KORLAAR Woensdag 29 Juli 1891 8 ure EERLOOS Drama in 3 bedrgven van W G van NöpflUUS mr 33e OFV OERING Iff gevolgd door ZU WIL ÏTIET TEOÜWEN Blgspel in één bedrgf door OTTO W MöLLER Donderdag 30 Juli 8 ure Drama in 8 tafreeleu van d ENNERIJ en CORMON Prgzeu der Plaatsen 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaarten 10 Galden Plaatsen dagelgks te bespreken van 10 4 ure a 10 Cts extra Abonnementskaarten ook per stuk verkrggbaar bg de hh A DAM Café Restaarant Kleiweg E 95 97 F X HARDIJZBB Café Vede Best Groole 4 Markt A 158 J WOUDENBERG Café Harmonie Groote Markt F GRENDEL Sigaren Magazgn Korte Tien L A DS VLETTEK Groote Markt 97 naast de Zalm Donderdag en Zondagavond vertrekt een extra tram der IJaelstoomtramwegMaat schappg na afloop der voorstelling Standplaats Markt over de HAauo NiK Groot CasIlostro ThéateK Prof HE Rl OiïECTis Prof HENRI de firoxelles en M P OKHÜIJSEN vau Rotterdam Brillante Opening8 Vooi stelling Donderdag 30 Juli 1891 ten 8 ure Dagelgks gedurende de Kermis OMOOTE BBILLAJSXE Gevarieerde Voorstelling Geheel NIEUW PROGRAMMA met de grootste SENTATIESTUKKEN en WONDERftN dezer eeuw Dagelgks gedurende de Kermis s namiddags ten 2 uren B r i 11 a n t e Kinder en JFamUieVoon stelltngen waarin hetzelfde Programma door den Heer OKHÜIJSEN zal uitgevoerd worden dat menigmaal voorHH KK HH den Koning de Koningin ea het Prinsesje met uitbundig succes is bekroond geworden Snelpersdruk van A binkman Zoo kf Gouda Scliouwturg Van LIEU standplaats GROOTE MARKT Hollandsch Tooneelgezelschap van het Grand Thé tre te Amtterdam Directie A van LIER WOENSDAG 29 JULI 1891 Onherroepelijk slechts één OPVOEBISG van De Poppenfee Phantastisch Ballet divertissement in 1 Bedrgf fl Groot succes in geheel Duitschland en Nederland Vl Sohitterend gemonteerd en met prachtige Eleotrisohe verlichting Voorafgegaan door VAN MEPPEL s AVONTUREN te Water en te Land Sensatie Blgspel met Zang Quodlibet enz in 4 Bedrgven Met den grootsten bgval te Amsterdam Rotterdam Dordrecht en Leeuwarden opgevoerd DONDERDAG 30 JULI 1891 Het Meisje van het Eiland Marken Tooneelspel uit het Marker Visschersleveo door W N PEIJPEB8 Aanvang 8 uur Prgzen der Plactsen Ie Rang 25 2e Rang 90 Cts 3e Rang 60 Cts 4e Rang 30 Ota 10 Abonnementskaarten 10 Plaatsen zgn op de speelda H van af s morgens 10 uur a 10 C s eitra per plaat te bespreken panorama Benedenzaal Societ eit RÉUNI £ tot en met WOENSDAG Parijsche Tentoonstellingf Eiffeltoren Fonteinen Javaansche Kampongenz Entree 25 Cts Kinderen 15 Cts GEOPEND van 2 10 ure Heden verkrggbaar bg J F HERMAN Zn Tiendew de van ouds gerenommeerde Nieuwe Bessen Jenevee h 85 Ct per liter 70 Ct per flescb 2 qnaliteit 75 Ct per liter 65 Ct per flescb NIEUW BE8SENSAP 20 Ct per fleseh CITROEN LIMONADE 85 Ct p fl 1 p lit FRAMBOZEN id 90Ct p fl 1 05p lit Züverwitte INMAAK UITJES 20 Cent bet Pond J GERRITSE1 KORTING OP A V OS Az Eleiweg E 73 en73 ADVRRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks m t uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Juli 1891 Het Botterdanuche TooQeelj ezelaohap onder directie der hb Jan C de Voa en W van Korlaar heeft zioh in den korten tijd van zijn bestaan een eereplaata veroverd in de kunanrereld Het beeft er zioh met bet meeste succes op loegele d bet beste op te voeren wat bet buitenland opleverde en tevens oorapronkelyke stukken van talentvolle HoUandaehe letterkundigen te montaeren en daaraan de meeite zorg to wijden Gelqk indertqd het jonge gezelschap van ie Qras van Zuylen en Haspels friasohe kftoht en opgewekt leven wist te brengen in de Hollandsohe tooneelvereld zoo is het thans gelukt aan den talentvollen de Vos die niet alleen als tooneelspeler maar ook als letterkundige waardeering verdient en den knndigen administrateur van Korlaar een ensemble te vormen dat uit een oogpunt van kunst aan strenge oischen beantwoordt Het tal derhalve onze stadgenooten veel genoegen doen de artitten van den Tivoli Scbouwburg hier eenige avonden te zien optreden Over het beden avond op te voeren stuk het drama Eebloos spraken wg reeds AUerwege heeft het gezelschap er eer mede ingelegd Nu de Directie eenmaal bealoot kermissen te bezoeken met het oog op de kas kon dat niet anders diende in haar repertoire dat aan eigenlyke ker misstakken niet rijk is ook een paar melo drama s en draken te worden opgenomen Daartoe liet men o a het oog vallen op De Twee Wiezen dat al jaren achtereen steeds een groot publiek trekt De opvoering van dit stuk moet tracntig zgn De rol van de beide broeders is in uitstekende handen en hoe voortreffelijk Mevr van Oifel Kleij hierin speelt is alom bekend daar zij daarin ook bij andere gezelsobappen dikwijls optrad Haar stil spel b v FEVILLETOIM Een oude GescMedens Uit iet HugeUek 11 Eindelgk was het werk dan toch klaar en toen dft haar uit de handen viel zonk ik voor haar neder keek haar diep in de oogen en fluiaterde Dit is het laatste dat zich ooit tusschen ons zal stellen Ge staat nu op bet punt de myne te worden ga even mede naar den tuin want ik moet je iets zeggen dat geen uitstel kan lijden i Ji bent wreed mompelde zij je bent een tyran Wy leven nu in een revolutionnairen tijd zal ik m ook maar verzetten Half dol van liefde sprong ik op en droeg haar de kamer uit in een ander vertrek waar ik mat haar alleen was Myne daad scheen haar te verschrikken want zy bleef doodstil staan waar ik haar geplaatst had zy beefde zelfs een beetje toen ik naar haar keek en riep Waarom deedt gij mij die vraag Moet ik daaruit opmaken dat gij uwe ketenen wenscht te verbreken Zij trok eene roos uit den ruiker op hare borst en vernielde de blaadjes tusschen bare vingers in de beroemde scène waarin hare beide zoons met het bewuste groote mes gewapend tegenover elka r staan is een prachtig staaltje van tooneel speelkunst Ieder die een boeiend tooneelstuk wil zien moet morgenavond De Twee Wieiem gaan zien Het Panorama dat sinds eenige dagen in de zaal vNut en Vermaak te zien is verdient ongetwyfeld ten volle een bezoek van onze stadgenooten Heden en morgen is daar de Parijtche Tentoomtelling te zien die uit alle oorden der wereld tal van bezoekers trok en aller bewondering afdwong Z dia toen niet in de gelegenheid waren naar Frankrijk s hoefdstad te gaan vinden thans een gemakkelqke gdegenheid met hetgeen daar te zien was kennis te maken Het Panorama ia geopend van 2 10 uren Heden morgen is een begin van brand ontstaan in een kraam op de Westhaven Gelukkig werd het spoedig gebluBoht Maandag avond is Sequah met lijn bekende wondermiddelen te Botterdam voor het eerst opgetreden en zal dit volgens aankondigiagen gedurende eenigen tijd dagelyks te 3 en te 8 uren herhalen lo de groote zaal van het Verkooplokaal Waar Sequah optreedt was een estrade opgericht waarop zich een vijftal muzikanten beMnden die lustig op koperen instrumenten bliezen Z j hieven fanfares aan toen Sequah binnentrad H j stelde zich aan het publiek voor en zette bet doel van zijn komst uiteen Dit geschiedde in hetEngelsch Het gesprokene werd door een tolk vertaald Er was reeds dadelijk een patient bq de band t Was een man die volgens zyn zeggen zes weken lang met rheumatiek te bed had gelegen De stok Och waarom zijn het geene gouden ketenen vroeg zij Ik ben diep ongelukkig omdat wy arm zyn omdat ik zoo gaarne in een equipage zou ryden juweelen dragen en een half dozijn dienstboden hebben wil Ik haat dat eenvoudige leven ik kan jo zuinigheid niel uitstaan noch de burgerlijke deftigheid die gil my kunt aanbieden Je weet niet waartoe een man die bemint in staat is riep ik opgewonden terwijl ik bare hand greep Stiel vertrouwen in my geef je aan mij zooals je beloofd hebt en vroeger of later zul jo hebben wat je daar vraagt Ik ben geen zwak geen onbekwaam man De staatkunde opent een ruim veld voor een eerzuchtig man en als de revolutie uitbreekt zooals men algemeen verwacht dan ziet gij mij in de eerste rangen als ik u maar tot vrouw heb en gy mij bezielt De minaphting in hare oogen verminderde niet maar zij zweeg en ik zag haar voorhoofd rimpelen zy peinsde Ik voelde onwillokeorig de nadering van een ontzettend onheil Ik druklA haar onstuimig in mijne armen ik kuste haar ik smeekte haar alle hooze gedachten te lafen varen e flê vrouw te worden die ik kon achten en liefhebben Zij maakte zich uit myne omarming los maar de rimpels van haar voorhoofd waren verdwenen Zy vond zelfs een glimlachje en met een traan in bet oog i als het ten minste een traan was keerde zij zioh half driftig half gebiedend om Een duister voorgevoel maakte zich van my meester ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dien hij by zioh had werd door Sequah onmiddellijk stukgebroken Sequah deed hem op een rolstoel plaats nemen en gaf hem een theelepeltje prairiebloem in een glas water in Eenigen tijd later werd ds patient op den rolstoel naar achteren geraden waar zich een operatisbank bevond waaromheen een gordya werd dichtgemaakt Sequah verzocht eenige heerea als getuigen der behandeling te willen dienen Daar werd de man gedeeltelijk ontkleed en all deelen van t lichaata werden door Sequah kraehtiv gewreven met de olie die hy verkoopt Onderw liet de muziek zich hooren Het duurde niet lang of de patient kon staan en kort daarna loopen later zelfs dansen Een bekend praotiseerend geneesheer was tegenwoordig by de geheele behandeling Nadat Sequah verklaard had dat onvermogenden op vertoon van een bewys van hun geestelijke gratis zullen warden behandeld en aaagekondigd dat cïorgon weder een lijder aan rheumatisme zal worden genezen verliet hij groetend de estrade De genezen patient keerde opgeruimd huiswaarts Hy bad van Sequah die verklaarde te begrijpen dat in een werkmansgezin waarvan de man noAn zes weken buiten verdienste is het geen vetpot wezen kan nog een aardig zakduitje medegekregen Ter waarschuwing Door de rechtbank te Zutfan is een 16 jarig jongeling verqordeeld tot twee dagan gevangenisstraf ter zake vaU het plukken van bloemaa in een wandelpark Uit s Hage schrijft cn aan bet Ulr Dagilai Het heeft mijne aandacht getrokken dat er in den laatsten tijd een ontzettend aantal safety s i tiicycles rovers en ander wielermaterieel in de couranten tgr overname wordt aangeboden tagm spotprijzen en bijna altijd onder bijvoeging dat het mijne borst zwoegde van onderdrukt snikken oa dwaaa die ik was ik stond op het punt haar vergiffenis te vragen toen zij my weder aanzag en ik uitriep Waar zult ge eene liefde als de mijn vinden Mary Al kreeg je het begeerde goud dan zou je spoedig iets missen wat de liefde alleen schenken kan Je zoudt je ongelukkig gevoelen ea den dag verwenscban waarop je my mijn abeheid hebt gegeven Ik ben je aanstaande echtgenoot waarom tracht je mü dan niet gelukkig te maken Ik zal beproeven dit te doen Ik viel aan bare voeten ik kuste den zoom vaa haar kleed In dat oogenblik aanbad ik haar 0 riep ik ik zal je gelukkig maken ik zal je verwachtuigen meer dan vervullen Je zult een equipage hebben en je zult de menschen die nu met minachting op je neerzien eens de wel stellen en je wordt Mevrouw Feit voltooide zü met de half lachende minachting die telkens en telkens in kar woorden doorschemerde Zoo werd ik opnieuw haar slaaf en leefde vooit tot het uur van ons huwelijk sloeg en ik baar naar de kerk zou geleiden waar zij ten aanscUouwe der halve stad mijne vrouw zou warden Nooit nooit zal ik dien morgen vergeten Het was in December maar de hemel was blauw Ik was in den zevenden hemel te meer toen ik hoorde dat Urquhart uit de stad was en niet bij bet huwelijk zou tegenwoordig zijn Op verzoek van juffrouw Dndleigh was hü