Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1891

J f Keinig of lüet gebraikt is Er wordt geweldig Teel gewieierd tegenwoordig en door de oprichting ran salons waar men rgwielen kan hoien is deze sport oTergegaan op het ras der Zondagamiters wat roor de TeUigheid ran den Toetgangei niet altijd berordarlijk is en dat ai eene tekare mutatie in het materieel kwam is dus begr pelgk waarbg men de aanbereling soo goed als ongabraikt met bet bakende korreltje lout eou kannen slikken Maar de aanbiedingen zgn toch te plotseling en te tairgk om niet eanig wantrouwen te wekken Ik ceg niet dat het zoo is maa ik tou toch bijna durran rermoeden dat hier iets van de z g zwarta bende achter achttilt die in onre stad op Terragaand brutale manier hare oplichtarqan pleegt wetende dat de politie machteloos is of zich voor machteloos houdt Indien de natnurlgke en ettelQke bescharmens ran den eigendom en da rachtsreiligheid eene aanleiding vinden om een onderzoek in te stellon naar de herkomst Tan al die roccasie safety s enz dan veroorloof ik mij daarom de bijzondere aandacht van rijwielfabrikanten te vestigen op de wenschelgkheid om zich alvorens lereringen aan Haagsoha firma s te doen Tooraf goede en vertrouwbare inlichtingen omtrentdesoliditeit en het reëale bestaan van zulke firma s te verschaffen die soms vlugger zijn in t bestellen en accepteeren dan in t betalen Ik voeg er den wensch bg dat onze HoUandsche kamers van koophandel b v zich mogen verstaan als de politie het niet tot hare bevoegdheid rekent mitrent het aanleggen van zwarte boeken waarin al die z g firma s paraissearen dia recht bobben op da bijzondere aandacht van ieder aolied handelaar In Duitaohland bestaan zulke schandborden reeds lang Tan onzent zijn ze helaas ook dringend noodig geworden Da Arbeidsraad die onUngs hie r ter stede tot stand kwam sohijot zyne werkzaamheid mat een flink debuut te willen openen Het denkbeeld n l om op het voorbeeld van Rotterdam na te gaan of ook hier inderdaad het misbruik der uitbetaling van het weekloon in herbergen en kroegen bestaat ia in goede aarde gevallen de raad is voornemens ar zich voor te spannen Gelukkig Want geen grootar ginwel dan die samenspanning van patroon baas opzichter of wie de hoofdscfauldiga is met een drankTarkooper somtijds zeer na familie van den eerstan schuldige om da werklieden ta dwingen eenige wan in eane kroeg op de betaling van hun loon ta wachten en inmiddels natuurlijk een steeds toanemand gedeelte daarvan aan borrels te discontaeren Mag men de geruchten gelooven dan gaat dit zelfs gepaard met ontduiking van de drankwet op vrg poota en tamelijk brutale schaal wel niet onder t inikend oog maar toch a la barbe van de politie Kon de Arbeidsraad een particulier collega van acheidsrechters en bemiddelaars er in slagen daaromtrent licht te doen opgaan feiten vast te stallen sn misschien verbetering aan te brengen of andara daarvan de noodzakelijkheid te constateeren dan zon hij dus reeds daardoor zijn reden van bestaan bawgzen Bij d behandeling van de wet op den brieksarbied heeft Lord Salisbury een karakteristiek grapje gamaakt over inapectaurs en geinspecteerden Ér waren zoo zeide hij in het debat al inspecteurs genoeg en de tijd zou niet ver meer zijn dat er meer isspeetaurs waren dan menachen die geinapecteord Bloesten worden De geestigheid was niet zeer ipropo onmiddellqk na ons laatste gesprek weggegaan en zou niet terugkeereen ten minste dit had men mq gezegd yó6t juffrouw Leighton acht dagen lang mevrouw ï elt was geweest Niets zou dus eene schaduw op mgn huwelijksdag werpen tik zag Uonora het eerst Eerst later kwam Mary Door de gulheid barer nicht had zij een prachtig bmidstoilet van gele zijde gekregen dat in het zonlicht als de zon zolve schitterde De borstdoek waarvan de vervaardiging mij zoo veel verdriet had bezorgd was over haren boezem gevouwen ieder takje had in mgn oog zgne lijdensgeschiedenis Op dien doek waren tegen haar blanken hals de bloemen gehecht zooder welke haar toilet niet voltooid scheen In bet haar dat hoog was opgemaakt schitterde een breada gjonden kam en aan den arm droeg zij twee armbanden waarvan de meesterlijkv bewerking mij zaar bekend was want honderden jaren waren zij aan erfstuk onzer familie Mary was schoon als een droon trotsch als eene koningin koud als een beeld maar zij was de mijne Wachtte de geestelijke niet op ons in de kerk en stonden de paarden die ons daarheen moestep voeren niet voor de deur op hun gebit te knabbelen P Mary reed met mij weg Vier witte paarden waren roor juffrouw Dudleigh s rijtnig gespannen an daarmede reden wij in staatsie door het fraaie park dat het vorstelijke landhuis vaq de overige gebouwen scheidde de propvolle straten in waar duizenden stonden te wachten om een kijkje te heb zegt de Poll Jlcdl en kwam bg de bahandelda zaak eigenlijk niet best te pas maar in zaken waarin hg geen persoonlijk belang stalt veroorlooft de premiei zich nog wel aans aan slip of the tongue Da quaastia was of de inspectie van werkplaatsen uit hyiênisoh oigpunt moest worden overgelaten aan het plaatselijk gezag of aan het toezicht onderworpen zon zgn van het kbrieksdepartement in hot ministerie van binnenlandsche zakan t Was dus geen vraag naar meer of minder inspecteurs maar naar plaatselgke of centrale inspeoteurs Indien intusachan de lokale inspaotaurs hun werk goed doen moeten er dan ook misschien maai van hen worden aangesteld P Hier zit hem waarschgnlgk da knoop De plaatselijke inspectie laat te wensohen over omdat da inspeoteurs te dikwgls onder plaatselgke invloeden staan en daarom is het noodig da rgks fabrieksinspeoteurs ta vermaenleiïn en hun werkzaamheid uit ta breiden Een treurig vermakeiijk staaltje omtrent den werkkring van zulk een plaatselgk en afhankelgk inspecteur werd nog eens opgehaald al gebeurde het vgf of zes jaar geleden Tooneel Ëan klein melkwinkel e onverwachts bezocht door een fabrieksinapecteur op weg naar ean werkplaats achter in huis Juffrou den rgks inspectaur aanziend voor een pUatselgk inapactaur reikt hem ean kkiUvu over die met een glimlach wordt afgewezen Zij roept haren man beneden in den kelder toe Hij wil hem niet hebban Mati loept in antwoord naar boven Oaef hem ean halve kroon en zag dat we nooit maai geTen Een akelig lot heaft eene oude dame Mad Boisgarnier getroffen die geheel alleen in de buurt van Lyon woonde haar eenige gezellen waren twee katten hare lievelingen Kon nadat zg zich Dinsdag ter ruste had begaven werd zij gewekt door ean plotseliogen aanval van haar twee lievelingen die haar vinnig in het lichaam beten en haar op varschrikkelgke manier met hun klauwen verscheuidan Toen er hulp kwam bevond ben dat de katten dol waren slechts met de grootste moeite werden zg afgemaakt De oude dame word in hopeloozen toestand naar het gasthuis gebracht Onlangs is het derd deel verschenen der Sinaenirt iatima de la cour da TuÜeria van madame Carette de vroegere hofdame van keizerin Ëugénie dat evenals de beide vorige deelen enkele aardige détails maar toch niet vaal interessant bevat Onder de vele bgzonderbeden is ook een geschiedenisja ingevlochten waardoor de wereld moet begrgpan dat Napoleon I£I nooit earionaro is geweest noch zich met Italiaansche samenzweerders heeft ingelaten Dan 16 Nov 1871 zoo vertelt madame Carette was op t kasteel CküUhHnt eer klein gezelschap om den onttroonden keizer bgeen en het gesprek kwam op de groote veranderingen die in da parijsoha kringen hadden plaats gehad Waar tien peraonen samen zijn merkte men op zijn er zeker ook vgf uiteenloopende meeningen vertegenwoordigd Zeker sprak do keizer dat ligt in het Franscha volkskarakter Zelf hier in dit gezelschap zgn alleriei richtingen aanwezig Gg sprak hg tot zijne gemalin waart altijd legitimistisch gezind een dweepziekte veraerster van den graaf van Chambord Je Tondt zel zgne proclamatie mooi De keizerin moest het lachend bekennen Madame Lebraton beu van de mooiste vrouw in Albany dia weldra m het huweijk zou treden Juffrouw Dudleigh reed achter ons in een ander rgtuig en de hoera s welke men te onzer eere aanhief hielden niet op alvorens zg V orbij was gegaan want men wist dat zg ofschoon niet zoo mooi spoedig denzelfden weg zou rgden ea men hield veel van Honora Dudleigh om hare weldadigheid Zoo reden wg wog Mary met een zegevierend blosje op hare wangen en ik in een van die zalige stemmiügen zoodat ik niet eens de half Uchende aanmerkingen hoorde van hen die opkeken dat zulk een eenvoudig man als ik zulk eene erkende schoonheid naar liet altaar voerde Wg hadden den lanesten weg reed afgelegd wij hoorden reeds het klokkengelui der Oude Noorderkerk Een oogenblik nog en de toren zelf zou zichtbaar worden toen plotseling de vrouw die ik liefhad de vrouw wier huwelgk de geestelgke zoo aanstonds zou inzegenen opsprong en zich snel tot mg keerende uitriep W Laat het rijtuig keeren Ik ga vandaag niet met je naar de kerk U iieeft misschien wel eens gehoord van afgedwaalde kogels die uit den een of anderen hoek plotselinir iemand aan een gastmaal dooden Zulk een kogel trof mg thans U zag Mary vol afgrijzen aan Je denki dat ik je voor den gek houd mompelde zg imaar dat i zoo niet Ik wil naar huis Zg meende het daaraan viel niet te twijfelen al had ik het ook wel willen uitschreeuwen van mart ging da keizer voort trekt partg tooi de OtU ans ik weet dat ze een soort van eerbied koestert voor die prinsen Inderdaad was de voorlezeres der keizerin evenals haar broeder graaf Bourbaki opgevoed geworden door koningin M arie Amflie en had lang in Neuilly gewoond bg de koninklgke familie Qg Conneau wendde zich de keizer tot zgnen ouden vriend gq zijtaltnd tot heftige uitersten geneigd Oe aart een vgand der maatschsppg een echte oarhonaro en in Florence hebt ge tot ean geheim genootschap behoord Alle aanwarigea lachten Daarop ging da keizer op ernatigen toot voort t Is dwaas hoe da praatjes in da wereld komen Gg hebt zeker ook wel gehoord dat ik aans samenzweerder moet zijn geweest lid van ean Italiaansch geheim genootschap en men heeft mijn latere houding tegenover Italië daardoor trachten ta verklaren en zelfs het sprookje bedacht dat ik Orsini op den avond voor zijne terachtstelling bezocht om ham tot de vlucht in staat ta stellen maar dat Orsini het recht zgn loop wilde laten hebben De oorzaak van ai die fabeltjes is dat mgn oudste broeder prins Louis Napoleon die met mijn vader in Florence woonde in nauwa betrekking stond tot de jonge tegen Oostenrgk vijandig gaziifda nationale Italiaansohe partg Hoe meer zjj werkten voor de eenheid van Italië des te heftiger werden ze vervolgd Ge weet Connetn dat mjjne arme broeder een zaar beminnelgke maar ook een zaar onvoorzichtige jongen was Ik woonde toen in Zwitserland met mgn moeder wa nog ta jong om dia denkbeelden ta begrijpen en hi mg enkel met militaire studiën bezig Te Florenoa kwam kwam ik weinig maar mgu broeder die toen prins Louis werd genoemd kwam dikwgls op t slot Arenenberg Na zgn dood nam ik zijnen naam aan en van dien tgd af heetta ik prins Louis Napoleon Hgn broeder stiarf jong en is in Frankrgk weinig bakend geweest Toen ik door de omstandigheden later naar dat land werd gevoerd verwisselden veel mensohen die hem in Italië gezien hadden ons en daaruit ontstond het gerucht dat ik carhonaro wa gawaaat Maar papa vroeg eau oogenblik later da keizerlgke prins u noemt mama legitimiite madame Lebreton orleaniste an dokter Conneau republikein wie vertegenwoordigt dan hier de imperalisten P De keizer trok hem hartelgk naar zich toe met de woorden De imperalisten P Dat doet gjj m jn jongen Thee De heer F A L da Grugtar hoofdagent dar Faraban Salak Thee onderneming sohrgft In ea ingezonden stuk in het Uir Dagblad Hoe ar met China thee soms gehandeld wordt kan men lezen in een zeer zakelgk artikel Tea k Te Cups in de Washington Evening Star 27 Juni 1891 Na eene baachrgving gegeven te hebben vande theeplantage en de bereiding van thee zegt deschrgver o a onder het opschrift the fiering room het volgende i Dè droogkamcr In het vertrek stonden lange dicht aaneengesloten rgeo diepen gzelen schalen waaronder een vuur van houtskool brandde Boven elke schaal leunde een man of eene vrouw die met de handen de heets theebladen voortdurend omkeerde De arbeiders belast met het theedrogen behooren tot de laagste klasse een feit dat terstond in het oog viel ook al had men het ons niet vortold an schaamte Ik bukte mij voorover en gelastte da koetsier in galop terug te keeren omdat jaflrouw Leiethon plotseling ongesteld was geworden Toen keerde ik mg met de kalmte der wanhoop tot haar en zaide Heb medelijden met mijn eergevoel Ik heb gezegd dat je ziek bent eq zoo moet je je nu ook houden Dat is het eenige wat je nog voor mg doen kunt Het rijtuig kaarde en wij reden naar het hek terug dat wg zooeven jn staatsie verlaten hadden Zij is ziek riep ik jufliouw Dudleigh toe zoodra wij haar rgtuig voorbijreden Zij antwoordde niet Zij keek over de hoofden der menigte naar iets dat haar oog en zinnen boeide en getroffen door de uitdrukking van haar gelaat volgde ik haar blik en daar op de achtersta rg der toeschouwers stond BdwiW Urquhart en zocht zich te ver chuilen Daar werdflet mij op een duidelijk dat hij mijn huwelgk Wiet had hij dien ik ver weg waande maar die gekomen nas om zich tusschen mijnen bruid en het altaar te plaatsen Ik zat al ver uft Het rijtuig hield weldra voor juffrouw Dudleigh huis stil en ik wist dat ik thana handelen moest De dienstboden die thuis waren gebleven konden hare oogen niet gelgusn jeloBzen Wordt vermlj 1 Oude Trouwen die in den mond slechts enkele overblgfselen hadden van hare zwartgevorfde tapden magere uitgehongerd uitziende oude mannen jongens en meisjes o zulke afkeerwekkende hoofden en gezichten die allon waren een levendige illustratie van de walgelijkste advertentiën van gepatenteerde middelen tegen huidziekten En deze allen waren bezig om voor de markt gereed ta maken the cup that cheers Tussohen da schalenrgeo liep vantijd tot tgd een man op en neer met een zak van het blauwe poeder wafrschjjnlgk indigo en wietp een handvol in iedere schaal Hij werd gevolgd door den zoogenaamden uitschelder scolder een leelijke koelie die een dikken stok droeg en telkens luide op de schalen sloeg en de arbeiders door schelden tot meer vlgt trachtte aan te sporen Hat leven teweeg gebracht door het omroeron en dat schelden de hitte van de gzareh bakken en de herhaalde aan maningen die wg ontvingen om ons in acht te nemen voor ongedierte dreef ons uit dit pandemonium van vuile geesten en wij betraden opnieuw do wijd gebouwde aaNigename straten van Mobe Bottenlandsch Overzicht De fe sten te Petersburg duren voort Twee feiten worden daarbij vooral op den voorgrond gesteld dat ozaar Alexander geheel buiten het program een bezoek heeft gebracht aan het Fransche admiraalsohip en dat de Ozaar toen aan boord de Marseillaise werd gespeeld opstond en het Fransche volkslied staande aannporde Bovendien zond de Czaar nog een telegram aan president Carnot waarin hg den president zijn tevredenheid betuigde over het bezoek Natuurlgk word dit telegram door den president der Fransche republiek onmiddellgk met een dankbetuiging voor de ontvangst beantwooird Het is duidelijk dat czaar Alexander de meest mogelijke beleefdheid jegens zijn Fransche gasten heeft willen toonen De Standard gaat zelf zoover om in de opvallende wgze waarop de Czaar de Franschen heeft ontvangen de opzettelijke bedoeling te zien van den Czaar om der wereld te toonen dat hg geheelbekeerd is eu nu inderdaad bereid is een verbond metde Fransche republiek te sluiten Moskou wil nu niet achterblijven bg Petersburg Het stadsbestuur beeft den Franschen admiraal ook tot een bezoek aan de oude Czarenslad uitgenoodigd Naar alle waarschgoljjkheid zal admiraal Gervais aan deze uitnoodiging gehoor geven en met een deputatie der officieren naar Moskou gaan teneihde zion daar op even schitterende wijze te laten ontvangen Heden wordt koning Alexander van Servië te Moskou verwacht Da gouverneur der Czarenatad grootvorst Sergius is reeds naar da grens vertrokken teneinde den gast van zijn broeder zoodra hij het gouvernement Moskou betreedt welkom te haeten De Fransche Minister van Marine blgft en de begrootingscommissie blijtt Het telegram dat dezer dagen gewag maakte van oneenigbeid naar aanleiding van de plannen van Briason wordt voor niet geheel jnist verklaard Het votum van de commissie tan gunste Brisson hervormingsplan werd zooals man waet aangenomen met 9 tegen 8 stemmen maar dit zou geheel zonder beteekenis zijn daar van de SS leden niet minder dan 16 afwezig waren Wg dienen ook ditmaal weer eenige oogenblikkeu mat onze gedachten in Engeland te vertoeven Hebben wg dezer dagen gewezen op de ideeën van lord Salisbury omtrent eene nieuwe kiesregeling hoorden wg uit den mond van den minister van Ierland goede woorden in het belang van Home Bule thans weet men te melden dat lord Salisbury het groote kunststuk wil uithalen om zgn ministerie zoodanig to herzien dat daarin zelfs een liberaal zitting zal nemen Dat sr eene wijziging in het kabinet zal komen is zoo goed al zeker Minister Smith verlangt ei naar wegens lichamelijke ongeschiktheid het leiderschap neer te leggen Den minister Balfour acht men het meest geschikt Smith op te volgen maai hiertegen verzet zich eene anoienniteits quaeatie Da minister Goschen zou als Balfour die jonger is werd aangewezen al Smith s opvolger zich gepasseerd achten en zijn ontslag nemen Intusschen is noch de ministerieele partij noch de oppositie over t geheel met Goschen s leiding ingenom en Men meent nu dat Salisbury lord Hartiugton die ree4a vroeger bg afwezigheid van Gladstcie als leider der oppositie optrad io het kaltinet zou willen opnemen en ook Chamberlain eene portefeuille aanbieden Door zulk oen handigen zet om twee bekwame oudministers die zich van Gladstone hebben afgescheiden aan zich te verbinden zou Salisbury mot meer gerustheid de nieuwe verkiezingen of eene ontbinding kunnen afwachten Maar de groote vraa ia zullen die beideni zich leenen tot zulk oen kras en grievend spel tegenover do great old man en niet minder tegenover do partij Het is echter ook niet onmogelijk dat al die plannen in omloop worden gtbracht om invloed uit te oefenen tan gunste der leden van het huidige kabinet tegenover wie de kiezers bij den a s strgd dan welwillend zouden gestemd worden Welwillend gestemd ja zeer vriraidsdiappelgk zeker zal het Engelsche volk met zijne koningin aan het hoofd zich toonen tegenover het Fransche eskader dat na zgn vertrek uit Kroonstad eenige havens van Engeland zal bezoekeu Den 20en Augustas zal het zich o a te Portamoath bevinden en door koningin Victoria worden ontvangen Dit is eene eigenaardige politieke zet die veel kan bgdragen om de gemoederen welke in Frankrijk in beweging waren over de hartelijke ontVangst keizer Wilhelm te beurt gevallen te kalmeeien En te meer ia zulk een middel noodig na ook de kroonprins van Italië met in het oog vallende hartelijkheid door het Engelsche volk is begroet Frankrijk mocht daarom wel eens bewezen worden dat al die ovaties niets afdoen aan de vriendschappelijke gevoelens van Engeland tegenover de republiek De Times die het bezoek van het Fransch eskader aan Buslaud tot onderwerp van eene beschouwing koos vindt het vriendschapsbetoon in het Ciarenrgk zeer begrijpelijk na de hernieuwing van het drievoudig verbond en ziet er een bewgs in dat Frankrgk en Busland niet langer alleen staan Daaruit put het blad de reden voor een waarschuwing aan de middfn Enropeesche mogendheden om een oog in t zeit te blijven houden zonder zich tot noodelooze ongerustheid te laten verleiden Volgens de laatste berichten uit Bombay aan de Times is in de noordwestelijke provinciën van Engels Indiê eindelgk de langgewenschte regen gevallen Toch is de nood der bevolking daardoor niet op eens gelenigd en heeft de Begeering besloten een om van 10 000 pd st ondersteuning van de gebreklgdeuden te bestemmen De oorrespondent te Brussel die geregeld in het clericale Handelthlad van Antwerpen op de hoogte houdt van de staatskundige nieuwtjes schroef den afgaloopen Zondag o a het volgende Ua overname van Kongo door da regeering zal vroeger worden voorgespeld dan men geloofde De millioenen reed door de wetgeving toegestaan smelten als was en men zal lang wachten naar de ontvangsten van den Kongoleescheu gzeren weg Zijn bouw zal overigens veel meer kosten dan men eerft gedacht had en de Engelsche geldkistari op welke men een beroep gedaan heeft zijn niet wijd opengegaan Het persoonlek fortuin van Leopold II volstaat niet meer tot het dragen van dien last Ook zal men woldra verplicht zijn de ambtenaars tot op het noodzakelijke aantal te verminderen reeds zijn eene hede reeks jaarwedden met 25 pet verminderd Eene zonderlinge manier inderdaad om de Belgische natie voor het overnemen der Kongoonder nemlng te winnen PETROLEUM iVOTEERINGEM van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdaoi De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 76 Geïmporteerd fust ƒ 7 86 Sei ember October November en December levering 7 70 ADVERTENTIÈN Getrouwd W HERMAj D GROOT IN E M DIEK8EN die ook namens wederzydsohe familie hnn hartelgken dank betuigen voor de Tele bewgzen Tan belangstelling bg hun huwelgk ondeiTonden ÖOMdo 29 Juli 1891 Versche ZAIM d a g e 1 g k 8 Terfcrggbaar het liefst bg toofaitbestelliog C van VELZEN VischmarKt PANORAMA Benedenzaal Sociëteit tBÉUNIE heden WOENSDAG nog Parijsche TentooAsteUiog waaimede het Panorama wordt gesloten TH EEmS TE QOÜM Tooneelgezelscbap van den Tivoli Schouwburg te Rotterdam Schouwburgtent op de Markt oTer fABTI LEGI Directie JAN C ds VOS en W ta KOBLAAR Donderdag 30 Juli 8 ure Drama in 8 tafreelen Tan d ENNEEUJ I en CORMON Vrijdag 31 Juli 1891 8 ure EAFITAAL EN ABBEID Tooneelspel in 3 bedrgTea van ji LÜDWICH FÜLDA BV Successtnk van alle Doitsche Schouwburgen Prezen der Plaatsen 1 25 ƒ 0 90 0 60 ƒ 0 0 Tien Abonnementskaarten 10 Gulden f Plaatsen dagelyks te bespreken van 10 ure a 10 Cts extra Abonnementskaarten ook per stuk rerkrggbaar bg de hh A DAM Café Restaurant Kleiweg E 95 97 F X HARDIJZER Café Vede Best Groote Markt A 158 J WOUDENBERG Café Harmonie Groote Markt F GRENDEL Sigaren Magazgn Eorte Tiendeweg L A D8 VLETTER Groote Markt 97 naast de Zalm Donderdag Vrgdag en Zondagavond vei trekt een extra tram der IJselstoomtram weg Maatschappg na afloop der voorstelling HH Hengelaars Een onfeilbaar middel om ten allen tgde OTerTloedig Visch te vangen ia de tOraisse Üd Héron ReigerTet Met gebruikB aanwgzing franco Terkrggbaar tegen postvrissel ad 1 6H bg GÉRARD Spiegelstraat 74 A msterdam In depot bö O MEHNERT Korte Singel 9 N I E tJ W Ë iBessengenever Prima kwaliteit 75 Ct per Kan Hoogé Gouwe 255