Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1891

1891 Vrijdag 31 Joll 9 4592 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentUn kan geschieden tot 6en nnr des namiddags van den dag der uitgave Uit Schoonhoven schrijft men Bij de feestviering te s Grarenhage ter herdenking van den 60sten verjaardag van den Tiendaagschen veldtocht op 1 2 en 3 Augustus zal de gemeente Schoonhoven zich buitengewoon onderscheiden Onze betrekkslijk kleine gemeente telt nog in haar midden oud strijders welke Metalenkruis en Cltndel riddera onder geleide van den kapitein commandsat onzer d d schutterij zullen deelnemen ain alles wat de feestdagen te genieten zullen geven en wel zonder dat de eenvoudige grijsaards voor iets te zorgen zullen hebben wijl de icosten uit vr willige bijdrageD van belan tellenden in deze gemeente zullen warden gedekt Zekere te Hoorn die reeds meermalen aan verstandsverbijstering leed had in de laatste dagen weder teekenen van krankzinnigheid getoond Toen hij nu gisteren avond thuiskwam wilde hij zijn zoontje een jongetje van 8 jaar dobr vergiftiging om het leven brengen en gaf hem daarvoor eeue belangrijke hoeveelheid brandspiritus te drinken De jongen opgewovdeil gerakende wsM daardoor de aol erw docht der buren die toen het ongeval bemerkten Door de spoedig aangewende geneeskundige hulp van dr Veeneobos die den jongen een tegengift toediende hoopt men dezen in het leven te houden De vader werd inmiddels in verzekerde bewaring gebracht De Transvalere meenen dat hun land en het noordelijk gelegen deel het land van Ophir zou zijn in den Bijbel vermeld en vanwaar Salomo goud en edelgesteenten bekwam Het vinden der overblijfselen eeuer oude stad in Mansjonaland eenmaaal bewoond door een volk dat blijkbaar tot een gansch ander ras dan de negers behoorde trok onlangs de aandacht ook van die t eerstvermelde niet geloofdenBovendien werden verlaten mgnwerken gevonden en Zij keek mij van uit de hoogte aan maar ik zag dat ik haar had doen ontstellen Edward Urquhart kan mij niet schelen kwam lang2aa n maar met nadruk van hare lippen Ik wil niemand trouwen Hot ware te wenschen dat meer bruidjes op den drempel van de kerk aarzelden in plaats van die te overschrijden en haar loven lang ongelukkig te worden Ik wist nu dat ik haar verloren had Ik naderde haar en riep met vreeselijke stem Ga valsche vrouw Maar als je mij belogen hebt als jo ooit mot een as r trouwt dan zal ik jo dooden zooals men een adder in het gras vertrapt I Jo zult nooit mot een ander man het altaar zóó dicht naderen als van daag met my I Ik keerde haar daarop den rug toe en begaf mij naar de voordeur Maar ik overschreed den drempel niet Het was alsof ik een gesmoordon snik hoorde die kwam uit de kamer waar ik et allereerst juffrouw Dudloigh gezien had Het was mij als zag ik de liefelijke gestalte gebogen onder haar leed Ik wist dat zj evenreul lijden moest als ik deze gedachte deed mij voor do half geopende deur stilstaan en ik ging zachtkens binnen Juffrouw Dudloigh kwam mij dadelijk te gemoet Hare wangen waren nog nat Van de tranen maar haar gang was vast en z j vatte mijne hand met tftlk een vragenden blik in hare zachte oogen dat het Hl EERST een kijkje in den Bazar Oostiiaven 37 prachtige collectie POPPEN UitgébrCiide keu e Speelgoederen en tal van andere fraaie en nuttige ARTIKELEN voor CADEAÜX geschikt Laffe maar vaste prijzen HENRI BACKER Bazar Oosthaven 37 WÊMEWL mmww NOG t IimilEB VERTOOIVD is weder op de Kermis alliier gearriveerd met zljo GREAT AMERICAN RIDING SCHOOL Of Mechanical Horses moving by Oa Power Het NieawBte en Vennakelgkste wst tot hedeo eenige kermia heeft bezocht Het geheel dezer inrich Dg biedt den bezoeker een opwekkend en baiten Terwachten s gezicht aan kortom zonder blaf noch grootspraak De werOd in miniatuur VERMAKELIJK BUITEN GEVAAR ZOOWEL VOOR JONU ALS VOOR OUD Opgelaiaterd doOr een nieaw militair Concert Orgel welke alle tot hiertoe bekende mnziek overtreft Men verzaime dus niet deze inrichting met een bezoek te vereeren De Directeur L VINCKEN Oeliere vooral op Naam en Standplaats te letten tegenover het HERTHUI3 Algemeene Hypotheekbaok AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 lüaatschappelijlc Kapitaal f f 000 000 volleeltend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 en 600 tot den koers van 00 i pCt i verkrijgbaar ten Kantore van de AgenteD de Hoeren M J ÖGIER Co te Gouda Goedkoop Solied legant si Gangbaarste J ÉlÉk modellen jgf 7 y 80HII I SB OOKTHÜ V I ƒ 008TAUA dwijn y p oiSi i j j an ♦ WAONKB t s STBPHAjr p d iJiii M IJHCOIjr B p dozijii a t0 1 V erlcrggbaar to Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiandeweg O 17 J W E vao ËDE van der PALS Harkt A 107 direct b ME Y EDL I CH VenandrCleschilft Leipzig Flagwitz Door stil te gaan leven wordt op een der beste standen te iiott rrfam TER OVERCAME aangeboden een Kaaswinkel welke b voorkeur geschikt is voor nette jongelni uit den goeden boerenstand Overnaamsom f 1500 Franco brieven letters L D aan de Boekhandelaar W J DR NEVE 31 WesteWagenr straat RoUerdatn SclioiLwTjurg Van LIER standplaats GROOTE MARKT Hollandsch TooneelgezeUchap van het Grand Theatre te Amtterdam Directie A tan LIER DONDERDAG 30 JULI1891 Het Meisje van het Eiland Marken Tooneelspel tiit het Marker Visschersleveo door W N PEIJPER8 VRIJDAG 31 JULI 1891 nog één OPVOSBINO van De Poppenfee Phantastisch Ballet divertissement in 1 Bedrgf 1 Groot sncces in geheel Dnitschland en Nederland VI Sohltterend gemonteerd en met pracbtige Eleotrisobe verliohtiny Voorafgegaan door VAN MEPPEL s AVONTURSN te Water en te Land Sensaiie Blgspel met Zang Qaodlibeti enz in 4 Bedrgveo Met den grootsten bgval te Am sterdam Rotterdjim Dordrecht en Leenwarden opgevoerd Aanvang 8 uur Prgzen der Plaateen Ie Rang 1 25 2e Rang 90 ets 36 Rang 60 Cts 4e Rang 30 Cts 10 Abonnementskaarten ƒ 10 ook per stnk verkrggbaar bg de Heer I S KEIZER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen zgn op de speeldagen van af s mollens 10 nnr h 10 Cts extra per laati te bespreken Standplaats Markt over de cHashonie Groot Cagiiostro Tiiéater Prof HENRI DiKKcni Prof HENRI de Bruielleg en M P OKHÜIJSEN vui Rotterdam Brillante Openings Voorstelling Donderdag 30 Jaiil891r ten 8 are Dagelgks gedarende de Kermis GBOOTE BBILLANTJB Gfevarieerde Voorstelling GeJieel NIEOW PROGRAMMA met de grootste SENTATIESTOKKBN en WONDEREN dezer eeuw Dagelgks gedarende de Kermis f namiddags ten 2 nren Brillante Kinder en FamiliePoor stelUugen waarin hetzelfde Prograrania door den Heer OKHUIJSEN zal uitgevoerd worden dat menigmaal voor HH KK HH den Koning de Koningin en bet Prinsesje met aitbandig sncces is bekroond geworden Gouda Snelpersdruk van A Bsinkkan k Joon De nitgave dezer Goarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iMsoaderlgke Nonuners VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 30 Juli 1891 Mét genoMan hebben wij gisterenavond de voorstelling ran het tooneelgezelscbap van den TiroliSohottwburg Directie Jan C do Vo en W van Korlaar b j ewoomi De vooratalling van r Eerloos was uitstekend Vooral de heer de Vos die de hoofdrol Halma verrulde w aangr pend door zijn eenvoud en soEerheid AUe artisten werkten in dien geest mede tot eenJWertreffelijk geheel dat bun kunstopvatting ew ouart Jammer dat de scbouwburg niet beter betet ira De afwezigen hadden ook in dit geval ODgelqk Het nsitukje Zg wil niet trouwen werd allerliefst voorgedragen en had veel succes Uedensrond Twee Weae een bekend stuk dat weder een volle zaal zal trekicen vooral uu men seker kan zijn van een fraaie vortolkinK Deze artisten verdienen ten toUb den steun Ife het Goudsehe publiek dat echte kunst op prga stelt Gisterenavond had in den schouwburg van Lier de eerste voorstelling plaats die bijzonder veel succes had Zoowel ro Mejyiel avouturen als uDe Poppen ee vielen blijkbaar zeer in ign smaak van het publiek en bet zal daarom velen genoegen doen te vernemen dat dezelfde stukken morgen avond weder gegeven worden Een betoek daaraan kan ongelwigfeld worden aanbevolen Heden had de Harddraverü plaats van paarden van zessen klaar uitgeschreven door de Goudsche Harddraverij Vereeniging Eendracht maakt Macht De prys is 200 Ie premie 7 B 2e premie y 25 Door 10 personen werd daaraan deelgenomen De uitslag is bjj ons afdrukken nog niet bekend FEVILLETOIM TT Edu oude QescMedens Uil het EugeUch 12 Jtaffrouw Leightön is nog niet gehuwd riep ik Op weg naar de kerk werd zij ongestold en ik vond het beter dat wy maar naar huis gingen Ik wenkte ze heen te gaaa want zq werd onverdragelijk dat zy ons zoo stonden aan te gapen Ik vreesde dat ik niet langer mijne kalmte zou kunen bewaren waarin thans myno kracht lag Jiiist toen zq fluisterend en omkijkende verdwenen kwam Juffirouw Dadleigh de vestibule in Ik zag haar aan en sloeg arop de oogen neder zy en ilc konden nu eikaars blikken niet verdragen Al dien tyd stond Mary kaarsrecht in bet midden der vestibule haar gelüat was doodsbleek zij had de lippen op elkaar geklemd Geen jan ons dj eën sprak een woord Eindelijk verbrak een driftig gemompel deze vreoselijke stilte Mary schudde veraobtelyk het hoofd keerde sioh om on begon do trap op te gaan Je zult niet naar boven gaan nop ik alvorens gij on ik elkaar begrepen hebben Je weigert mij van daag te trouwen Was dit oen gril of omdat je Edward Urquhart onder de menigte hebt ge ADVERTENTIËN worden geplaatal van 1 5 regels £ i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bleek dat er nog altgd veel goud te winnen lou zijn Een der jongste onderzoekers der bouwvallen van Zimbabaye in Mansjonaland de Engelschman Bent is onlangs in de Kaapkolonie teruggekeerd H zegt in de bouwvallen beeldjes en pottebakkerswerk te hebben gevonden dat hy van Phoenioisoheo oorsprong acht Indien dit waarheid blykt kan men met zekerheid aaannomeu dat do Phoéniciers indertijd uit oostelijk Zuid Afrika goud en edelgesteente bekwamen en verkrijgt de gissing van het land vaa Ophir veel waarscbijnlijks Even moeilijk als bet voor een mensch is om de eene musch te onderscheiden van de andere even moeilijk meenden we zegt de Amh Ct dat bet ook voor de musscben moest zijn om de eene boerin van de andere te onderscheiden Dit blijkt evenwel niet zoo te zyn een boerevtouwtje dat Vrijdags te Arnhem tor markt komt heofl nauwelijks plaats genomen of eene musch in een der boomen genesteld strijkt bij haar neder on wacht tot zij wat brood van haar gekregen heeft Naderen anderen dan vliegt zij weg Reeds sedert wekêo kan men van deze bezoeken getuige z jtt In eene particuliere correspoadeutie uit Kotta Badja van 16 Juni aan de Seli Ct leest men Het opbreken der rails door rijandelgke benden schgnt nu aan de orde van den nacht te zyn Werd in den nacht van den lOen op den Hen dezer de bain tusschen Tjot Iri Boekit Karaog ondergraven en do rails gelicht in den nacht van den ISen op den 16en dezer werden do rails tusschen Lambaroe en Lampormé opgebroken De activiteit van de marechaussees schijnt te verslappen want aan dat korps is de Dewaking van trambaan telephoondraden en bruggen binnen de linie opgedragen Do gouverneur die op den He dezer van lijn inspectie mot den gewonen trein terugkwam bad bijna een groot ongeluk gehad De trein waarin my bijkans krankzinnig maakte Een zonderling einde van zulk een veelbelovend begin kwam er eindelijk mot moeite over hare lippen Is is Mary ziek of kreeg zy weer een vanhare zonderlinge grillen Ik begrijp juffrouw Loighton niet antwoordde ik De tijd dien ik besteed heb om haar karakter te bestudeeren was rerlorea Ik zal nooit weer beproeven dat boek te openen U wilt dus stamelde zij n wilt dus haar verlaten De tranen die ik niet langer bedwingen kon vulden thans mijne oogen Ik opende reeds den mond om te spreken Spaar mij fluisterde zij Ik weet wat gg zeggen wih en ik kan het niet dragen Ik had geene moeder geen vader haast geene vrienden ik vertrouwde op hef meerdere doorzicht eener ta te gilie mindor gezond verstand heeft dan ik dnht Hot is nu echter te laat De kogel is door de kerk maar gij zyt een reohtsohapen ibh m zult myn vertrouwen niet misbruiken iaaam 1A ik van morgen Edward niet achter de m ig verscholen P Ik boog Ik wist dat zij dit niet vroeg omdat zij er nog aan twyteldo maar omdat zy weten wilde of ik hem horkond had en myn ongeluk aan lyna inmenging weet Hq was hetj was al wat ik leide Ware hij niet zóó arm zeide zij nauw hoorbaar