Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1891

ZHSdG zich berond kjnun in botsing met een werktreio die nau Tjot Iri ned om daar opgebroken rails te herstellen De botsing had plaats by de kromming van de baan tar hoogte ran Bnngin omstreeks 8 30 r m Be locomotieven verloren hunne schodrateenen werden in elkander gerammeld en van de baan geslingerd de zandwegen geheel kort en klein geslagen terwql de directiewaggon geheel platgedmkt in de sa ah terecht kwam Door het tijdig afspringen van de locomotieven en directiewaggon kwamen de machinisten met eenige kneuzingen op het maaiveld terwijl de exploitatiechef eeue ontwrichting kreeg van het schouderblad Van den gewonen trein werden de goederenwagens verbrijzeld en van de rails gewerkt de 3de klasse waggon werd weinig beschadigd zoo ook de 1ste klasse waggon waarin de gouverneur mtyoor Marcella majoor Nieuwenhuijzen en de 1ste luitenant ajjudant Van Swieten zaten De heeren kwamen met den schrik vrq en konden Kota Radja te voet bereiken Onderzoek ter zake wordt ingesteld Heden avond is de gouverneur met den majoor Nieuweohuqien en den hoofd liaksa naar Segli ge toomd per Albatros om van daar naar Edi te stoomen Het doel der reis moet toegeschreven worden aan het inspecteeren van beide zeeposten doch voornamelijk om eenige ra4ja a te ontmoeten waarom de hoofddjaksa als tolk de reis medemaakt De vijand buiten de linie begint ons meer en beter te beschieten De vorige week sneuvelde door s vijands vuur een fuselier te Tjot Iri Siroen k eeg een zwaar gewonde inl fuselier zoo ook Ketapang Doea De sehutters buiten de linie behooren tot het volk van Toekoe Baijoot van K ota Karang Edi is rustig uit de XXII en XVI Hoekims ging veel volk naar Edi Segli en Melaboe werden nog steeds doch heviger beschoten De honger dreef weder eenige Badja s tot onderwerping Toekoe Tjoet Ijambak oom van den Radja Nagoer van Edi Tjoet die ons het vorige jaar heelt bevochten en ook de jeugdige Radja van Kerte en de Badja van Gedong zullen zich eerstdaags bij het bestuur melden en hunne onderwerping aanbieden In het Tenomsohe gebied heeft een groote slag plaats gehad Toekoe Oemar heeft daar een inval gedaan met pi m 500 gewapendeo De Radja rukte toen ook met een zeer groot aantal volgelingen uit om Oemar te verjagen doch werd door Oemar oo geslagen dat hij met zijne get nwen naar het gebergte moest vluchten Oemar zetelt thans te Tenom en heeft eenen goeden buit gemaakt De vrouwen die zich toen in Radja s woning bevonden werden door Oemar den Radja in bet gebergte nagezonden Volgens berichtgever moeten in dien slag aan beide zijden vele gesneuvelden en gewonden zijn gevallen De Weat mousson bracht eenige verandering ten goede in den ziektetoestand Het aantal beri beri en koortslgders is verminderd terwijl het sterftecijfer lager is Men schrijft aan de N RoU Ct Aan da verschrikkelqke feiten die dagelijks tot oos komen betreffende de joden vervolging in Rusland kunnen wij uit vele weder een nieuw toevoegen waarvan de mededeeling is ontleend aan een bij den voorzitter van het Comité voor de Russische bannelingen te Leeuwarden ontvangen verslag van een lid va het Groninger comité van 26 dezer dan zou ik hem zijne vrijheid kunnen hergeven Haar op mij bouwt hij zijn geheele toekomst en als ik nu eens onbillijk was en den maa onrecht deed dan zou ik hem van zijn eenige hoop berooven tonder iets tot mijn geluk bij te brengen Ik boog nogmaals en wendde mij naar de deur Het gesprek werd mq al te pijnlijk Gaat u reeds heenP riep zij t Is waar ik heb geen recht u terug te houden Als iemand mij vroeg wel ten weg ik nam of welke straten ik doorging of wien Ik zag gedurende mqne wandeling van ruim een uur dan zou ik het niet weten te zeggen Als men mij heeft nagejouwd dan heb ik het niet gehoord als men deelnemende blikken op mij wierp of allerlei veronderstellingen maakte dan zag of hoorde ik ze niet Ik was doof en blind voor alles en zelfs ongevoelig voor koude Des avonds eerst bespeurde ik dat ik urenlang zonder overjas goloopen had die in het rijtuig was blgven liggen Ik kwam eerst tot mijzelvou toen ik niet verder kon omdat ik voor mijn eigen deur stond geen twee voet van mij stond Edward Urquhart Ik deinsde terug en balde de vuisten Toen begon MÉ naar adem te snakken en eindelgk gelukte het mij aan mijne verontwaardiging lucht te geven toen ik zijn blik ontmX ette en daarin niets anders las als medelyden en goedhartigheid wat waarom met welk doel ben je teruggekomen riep ik Je zei immers dat je een Vrqdagavond laat zoo schrijft dit lid kwamen 140 grooten en kleinen Zaterdag middag 11 en Zaterdag avond 42 zoodat Zondag morgen 193 verzorgd en gekleed naar Amsterdam vertrokken De ellende van den Sabbat morgen te beschrijven is onmogelijk Meisjes van 16 a 17 jaar kwamen barrevoets aan Zij waren zoolang op reis geweest dat het linnengoed reeds aan de lichamen rotte Ware niet toevallig op dien oogenblik eeue flinke bezending van Leeuwarden gekomen men ware niet in staat geweest de ongelukkigen zoo als het hoog noodig was van reiniging van klaederen te voorzien De aangekomen kleedingstukken werden dan ook onmiddellijk verdeeld Dan volgde daar op Zaterdag geen a eite plaats heeft het ontbijt en s middags een behoorlijk middagmaal en thee waarna allen naar hunne logementen werden geleid Er waren o a pasgeboren kindereu lie in korfjes waren medegebracht Eene vrouw van 80 jaar viel onmiddellijk bij aankomst aan het eetlokaal machteloos in slaap Eene familie uit Petersburg had eene flinke damesconfectiezaak gehad doch op staanden voet moeten verlaten Toch hadden zij nog iets medeger omen en konden he dus onmogelijk over het gemoed brengen eenigen steun van het comité te aanvaarden Zaterdag avond was o a eene moeder gekomen met drie kinderen Zij had er vijf In de meeuing echter dat do twee kleintjes wel mee konden had haar man haar slechts voor haar en drie kinderen eene kaart naar Amerika bezorgd Dit ging echter niet en zoo moesten dus de twee kleintjes in Hamburg wonlen achtergelaten Het comité te Groningen zorgt er echter voor dat zij Woensdag a s vódr het vertrek van de boot bij de moeder te Amsterdam zullen zijn De dames van het Groninger comité waren Zaterdagmorgen van 7 tot lli j uur bezig met het reinigen en iimiaajia vrouwelijke bannelingen Ongelooflijk schrijft het comité lid verder wat hier moet worden gedaan Allen gaan echter zeer voldaan weg onder het uitspreken van de woorden Gott wird weiter helfen Wat kunnen wij zoo besluit hij gelukkig in ons gezegend vaderland met de hulp van de belijders van alle godsdienstige gezindten toch nog veel doen Tranen van dankbaarheid worden lederen morgen bij hot vertrek geweend zoowel door de ontvangers als door de gevers Wat Leeuwarden betreft kunnen wij hieraan nog toevoegen dat uithoofde van den zoo grooten nood tot den aankoop van kleedingstukken is overgegaan waarmede een tweetal dames aldaar zich bezighouden Aan ramoerige vergaderingen heeft Europa geen gebrek Dat ook Amerika ze kent bewijst wat volgt Eenige weken geleden hield op een Zondag de raad der werk en vakvereenigingen te Chicago een vergadering Het ontbrak niet aan oogenblikken waarin men onwillekeurig zich verplaatst waande in het midden der bloedige volkstumulteu van het Jaar 1877 het jaar van het spoorwegoproer Vrouwen gilden en mannen klauterden over stoelen en tafels om maar de deur te bereiken anderen met zich sleurend of op den grond erpend Toen eindelijk bet oproer bedaarde hield het nog wel een half uur aan eer de rust volkomen hersteld was en de beraadslagingen konden worden hervat week zoudt uitblijven Gij deed er een eed op Ëeu vroolyke lach stoorde mijne woorden En moet een man dan al zijn eeden houden vooral wanneer die eed hem scheidt van eene teer beminde bruid en een vriend wiens huwelijksdag het zijn zou Urquhart Feit Kom ga moe in huis iedereen ziet ons hier Hij nam mij onder den arm en trok mij ii woning Toen wij binnen vier muren waren en ons in de kamer bevonden waaraan ik zoo veel had ten koste gelegd om mijn jong vrouwtje waardig te ontvangen plaatste hij zich eensklaps voor mij Feit ik houd veel van je je bent de eenige vriend dien ik bezit Wat heb je togen mij Ik stond verplet Zijne houding was zoo geheel anders dan ik verwacht had zoo geheel anders dan ooit te voren Ik begon mijne eigene vermoedens te wantrouwen en sloeg de oogen neer toen hij vervolgde t Je bent in je plannen teleurgesteld aar ik hoor maar daarom behoef je niet zoo in zak en asch te zitten Zulk eene grillige vrouw als juffrouw Loighthon ie kan zich al heel gemakkelijk inbeelden dat zy zich te ziek gevoelt ora vandaag die pleiihtigheden bij te wonen Maar nu zal zij er reeds berouw van hebbeu en binnen oen week zal uw geduld ruimschoots beloond worden In elk geval wat heb ik daarmede te maken Want hoo dwaas hot ook Het geweld begon toen de afgevaardigde D Connors zekeren Morgan van allerlei slechts betichtte door hem als lid der commissie van orde voor den Werkmans feestdag bedreven Terwijl O Connors aan het woord was scholden de leden Patterson en Deinhard elkander uit voor lengeqiiar Patterson wien dat woord gold sprong op als een aangeschoten leeuw en diende Deinhard een hevig aankomende vuistslag in het geiioht toe Daarna volgde oen algemeene kloppartij Wel zocht men den storm tot bedaren te brengen maar de gemoederen werden al meer verhit Het gevecht werd algemeen tot opeens een panische schrik zich van de menigte meester maakte Daarop een dringen en wringen een worstelen en borstelen om toch zoo spoedig mogelijk de deur te bereiken Het helsch concert van schreeuwers vloekers razors drong tot in merg en been Onder hen die op den grond gesmeten en met voeten vertreden waren behoorde ook zekere Mc Cormiok die van geluk mocht spreken dat hij meteen bloedend geschonden gezicht er afgekomen levend zijn huis terug mocht zien Patterson schoon uit twee wonden bloedend behield het slagveld terwijl Deirbard Tommy Morgan en andere delegaten verdwenen waren Velen der vrouwelijke afgevaardigden hadden de vlucht naar het platform genomen Na den afloop van den strijd toonden zij nog moed genoeg te bezitten om opnieuw aau de beraadslagiagen deel te nemen Het verslag van Morgan over den arbeid en het drukken van een herinueringsboek aan dien dag veroorzaakte het bovengeschetste oproer Nadat dit gestild was en meo besluiten genomen had waarbij men sympathie betuigde met de werkstakende ijzerwerkert wilde Patterson nog eens den twistappel opwerpen maar werd door den president tot de orde geroepen Patterson s vrienden wilden dat evenwel niet laten gelden en een tweede tumult dreigde te ontstaan toen een der aanwezigen op verdaging aandrong Onder woest getier werd dit voorstel aangenomen en daarna verstrooide zich de beethoofdige menigte Te Parijs bevindt zich op t oogenblik een Amerikaansoho datae mevrouw Potter Palmer presidente van het vronwltn comité voor de wereldtentoonstelling te Chicago Het doel waarmede deze dame den Atlantischen Oojbaan is overgestoken is te trachten aanhangers of liever aanhangsters te winnen voor haar plan om op de wereldtentoonstelling in 1893 te Chicago te houden een afzonderlijke afdeeling te verkrijgen die uitsluitend betrekking heeft op de vrouw Het plan om dit oorspronkelijke denkbeeld uit t voeren is naar echt Amerikaaasche wijze op grooW sche schaal ontworpen en reeds tot een begin van uitvoering gebracht Alle voortbrengselen van mensohelijke vlijt en vernu waarin do vrouw een rol speelt zullen vertegenwoordigd lijn Zelfii het gebouw voor deze afdeeling bestemd wordt door een irouwelijks architect ontworpen en onder haar leiding uitgevoerd Daartoe werd een wedstrijd uitgeschreven waaraan slechts vrouwen konden deelnemen waarvan de uitslag was dat mejuffrouw Sophie Haydn een mei je van 22 jaar gehoortig uit Boston den eersten pnjs verwierf Het gebouw zal volgens dit bekroond ontwerp worden opgericht in het Jackson Park aan den oever van het meer Het inwendige zal een geheel vrouwelijk karakter dragen zoowel door de deooratien beelden en schilderijen als door de tentoongestelde scbijne je blikken en manier van spreken toonen duidel jk dat je mij vQor deze teleurstelling aansprakelijk stelt Tartte bij mij Zoe ja dan zou hy in mij zgn man vindm Ik vestigde mijne oogen op hem en mat hem vtn het hoofd tot de voelen Wil ik je eens zeggen waarom ik juffrouw Leigbgril in verband breng met jë plotselinge thuisen waarom beide mij even verdacht voorkomen k je achter de boomen zag staan omdat ik je uitTt tujukamer heb zien komen toen zij er was Je verbeelding heeft je op een dwaalweg gevoerd Mary Leighton is mooi maar het is geeue schoonheid die in mijn smaak valt De vrouw die ik trouw is Honora Dudleigh en niemand and s Je bemint haar dus Meer dan mijn leven En uw huwelijksdag Ia bepaald tis te hopen dat ook die niet wordt uitgesteldl En do we vroeg hij op zijne beurt Die is rce la voorbij weerom Hij schudde het hodfd on keek mij onderzoekend aan Ik herhaalde mijne verzekering Nooit zal ik mij weer mot eene vrouw naar het altaar begeven Ik heb meer dan genoeg van do liefde Hij schaterde het uit Wacht maar laat eerst Mary Leighton weer eens glimlachen riep hij Wordt tenolffi artikelen welke allen door vrouwenhanden moeten vervaardigd zijn Men zal er onder meer ook vinden een bibliotheek bestaande uit werken van s hrijfsters Sen kamer zal bestemd zijn voor vrouwelijke journalisten Vooral aan de vrouwelijke handwerken zal een groote plaats wolden ingeruimd alsook aan de kookkunst waarvan door een kookinrichtlng op groote schaal een algemeen denkbeeld zal wenden gegeven Mevrouw Potter Palmer tracht nu te Parijs een franach dames comité samen te stellen dat haar pogingen zal ondersteunen en rekent daarbij op den ateun van mevrouw Carnet en mevrouw Bibot vrouw van den minister van Buitenlandsohe zaken die te Chicago geboren is Daarna zal mevrouw Potter Palmer de voornaamste steden van Europa met hetzelfde doel bezoeken om zoodoende voor haar denkbeeld dat zeer zeker op oorspronkelijkheid mag aanspraak maken de algemeene belangstelling te wekken Het friache VolkihUti maakte onlangs melding van eene eigenaardige kermiakraam door Leeuwarder afschaffers op het terrein geplaatst namelijk eene waterkraam Ieder kon daar om niet een glas frtch water uit de waterleiding drinken Natuuriijk mocht men er ook een cent voor betalen Vsn de gelegenheid werd een druk gebruik gemaakt en s avonds van 10 12 uur zaten telkens een phar vrienden der afschaffing in het tentje om do dorstigen te bedienen Over dag verdiende een man er eene daghuur aan Men leest in de Time van Zaterdag Den 31 Mei speelde de dochter van generaal Pouzereff nog een kind met een bal in de Saxe Tuinen vai WarschaHi Zij ontmoette een knaap genaamd Winter en raakte hem mot den bal De knaap die alechta tien jaar oud is wierp den bel terug waarschijnlijk met eenige kracht Hierop snelde de bediende toe die de dochter van generaal Pauzereff bewaakte en begon bemteslaan De knaap verdedigde zich en schold haar uit waaruit bleek dat hy een Pool was en geleerd had de Bussen te minachten De politie greep den knaap en aloot hem den geheelen nacht op in de gevangenis Een verslag van het gebeurde werd gezonden aan den gouverneurgeneraal van de provincie generaal Gourke De generaal aiitwoonide dat den knaap den volgenden dag 25 geeselslagen moesten gegeven worden I Volgens do wet kan dergelijke lijfstraf op een kind slechts door de ouders worden toegepast Maar de vader van Winter was dood Daarom eischte de politie dat de heer Olchefski de voogd van den knaap hem geeseleii zou De politie verklaarde aan den heer Olchefski dat indien hij het kind niet gseselde zijne broodwinning hem zou worden onmogelijk gemaakt daar men zgn café en banketbakkerswinkel sluiten zou I De voogd vreoeonde dus zijne broodwinning te zullen verliezen gnf aarzelend toe De knaap werd uit zijne col gehaald ontkleed en de strafoefening begon Na den zevenden slag der geeselriemen viel hg in onmacht De geneesheer trad tusschenbeiden en zeide dat bet gevaarlijk was zulke geweldige tuchtiging voort te zetten De knaap was een zenuwachtig kind en de dokter kon niet voor zijn leven instaan indien met de marteling werd voortgegaan De heer Olchefski was ontzet door het gevolg der slagen Vol toom wierp hü den geesel neer Hij verklaarde dat de politie hem rumoeren mocht en zijn koffiehuis kon sluiten maar geen macht terwereld zou hem er toe brengen de geeseling teneinde te brengen Ziende dat zoowel de geneesheerals de voogd onverzettelijk wareu zonden de politieeu de overste der gevangenis eene dépêche aan generaal Gourko hem alles mededeelende wat geschied waa Het zal nauwelijka geloof vinden dat generaal Gourko de held van Plevna onmiddellijk seinde dat met de geeseling moest worden v oortgegaan Do politie gaf nu de ove rige achttien knoetalagen Bewusteloos mot bloed overdekt met het vleesch van den rug gereten werd de knaap die in geweldige stuiptrekkingen lag bij zijne moedor aau huis gebracht De ongelukkige vrouw was in onwetendheid gelatenvan het lot van baron zoon Ieder beseft welkenschok zij nu ondervond De Poolsche ingezetenen van Warschau zijn buiten zich zelven door die grootewreedheid jegens een zoo jeugdig kind wegens eeueonbeduidende reden f La Re forme schrijft Het spoorwegongeluk bij St Mande is bijna even ernatig wat de gevolgen betreft als dat van Monche tein en veel verschrikkelijker nog in do bijzonderheden Dezen keer heeftmen vlak bij Parijs een toonoel zien afspelen zooalade merikaansohc bladen ons die beschrijven en waarin men dikwijls de woeste fantaisie deiitt te tierv van de yankee reporters De overblijfselen van de verpletterde wngeua Mebbeu vuur gevat en de reizigers die niet goheol waron verpletterd zijn in du vliimmon verkoold en eindel k ziJD zij die nög niet dood waren verdronken in de stroomen water die de brandweanuonen in het vuur spoten Verder lezen wij in dit stuk neg de volgende bijzonderheden Beide treinen kwamen over Fontenay sousBois van Joinville waar een muziekfeest had plaats gehad De wagens waren opgepropt met menschen en zelfs in de goederenwagens hadden talrijke feestgangers plaats genomen Na het ongeluk stapten de personen die ongedeerd zijn gebleven uit do wagens om met een anderen trein naar Parijs terug te keeren Men zegt dat de stationchef van St Mande terstond krankzinnig ia geworden Om 4 uur a nachts werden de laatste lijken te voorschijn gehaald Een Parijzenaar herkende daaronder zijn vrouw eu zijn dochter een ander vond onder de lijken die van zijn kleindochter en onder de stervenden zgne moeder en zijne vrouw Een hoop verkoold vleeach ligt in een der hoeken van het atatiou Een reiziger die door een toeval met den schrik vrij kwam vond vier zijner kinderen dood en het vijfde zwaar gewond terug In de Frov Gron Ct kenschetst A L Poelman het verslag van de landbonwcommissie over de vraag in hoever de landbouwbelangen door wijziging der bestaande belastingen gebaat kunnen worden als een bewijs dat de klachten en grieven niet overdreven zgn dat onze belastingen progressief zijn in omgekeerde richting dat arbeid en bedrgf te zwaar dat bezit en kapitaal niet genoeg belast zgn dat er het meest wordt genomen waar het minst dat er het minst wordt gevraagd waar het meesl te betalen valt dat het brood van den werkman besnoeid en de weelde nauwelijks aangeraakt dat de kudde van den rijken man gespaard en het ooilam van den armen man geschoren wordt Hier blijkt dat het landbouwkapitaal geen gelijken tred kan houden met het kapitaal in portefeuille omdat het eerste gedrukt wordt door eene belling van nagenoeg l g pet terwijl bet laatste vrij is van elk bezwaar Hier blijkt dat de accijnsen en het personeel zwaarder drukken op den landbouw dan op eenig ander bedrijf zoodat door onze belastingen sommige standen boven anderen bevoordeeld worden of liever dat een enkele stand daardoor meer benadeeld wordt dan de overigen Is de wensch tot opheffing van deze onrechtvaardigheid door wijziging der bestaande belastingen dan niet gewettigd Men zou zich aan overdrijving schuldig maken wanneer men beweerde dat deze wensch volstrekt algemeen is Er zijn er die uit vrees voor schok of stoornis in t maatschappelijk verkeer of uit verklaarbare zucht naar rust eu vrede een afkeer hebbeo van alles wat naar verandering zweemt die tot eiken prijs het bestaande zouden willen behouden en die de leer huldigen dat de bestaande belastingen de beste zijn In hunne zucht tot behoud van het bestaande gaan sommigen nog verder Zg noemen ons belastingstelsel voortreffelijk en zouden zelfs durven betoogen dat het een model stelsel zou worden indien het maar werd aangevuld met eene belasting op het roerend vermogen In dat geval zouden wg feitelijk een inkomstenbelasting hebben volgens het Bngelsche stelsel alle inkomsten zouden worden getroffen aan de bron waaruit zij ontspringen en de betasting die daarvan geheven zou worden zou niet heruslen op eigen aangifte of op feilbaar vermoeden maar op waarneembare positief aan te wijzen gegevens Het advies der landbouwcommiasie slaat chter aan deze redeneering den bodem in Want he t toont aan dat alle bestaande belastingen zonder onderscheid binnen den kring van het landbouwbedrijf zelf op den kleinen bezitter zwaarder drukken dan op den grooten in dit opzicht staan de grondbelasting de accijnaeu en het personeel op ééne lijn met de mutatierecbten die ten dezen reeds een treurige vermaardheid hebben verkregen De onrechtvaardigheid kan sleohti weggenomen worden door iedere belasting zonder onderscheid progressief te maken Gelijkmatigheid van belastingdruk zal slechts daar bestaan waar niet van allen zonder onderscheid hetzelfde beflrag gevraagd wordt Alloen eene progessieve inkomatenbelasting waariiij niets geëiscfat wordt als er niets geeischt kan worden weinig waar over niet veel te beschikken valt veel zeer veel zelfs hot meeste waar ruim gegeven kan worden zonder zelfs de weelderigste eischep te beperkenr alleen zulk eene belaaChig houdt rekening met de linanoieele draagkracht de belastingpliohtigen on is dus werkelijk rechtvaardig Buiteulandscb Ov rzlcbt Lord Salisbury heeft gisteren bij het feestmaal der minisiera op Mansioubouse eene redevoering gehouden waarin hij o a hot volgende zeide Nog niramer na mg oen tijdvak b Mnd zooteer vrij van beslommeringen n mooilijkbeSlen als het tegenwoordige ITog nimmer beleefde ik zulk een kalmte in de Europeeache politiek als thans Engeland was uitgenoodigd om de verbetering der Argentijnsche financiën op zich te nemen en als scheidsrechter in Chili op tetreden maar de Britsche regeering meende die taak niet te moeten aanvaarden Wat het Ooaterscho vraagstuk betrefU dit is wel is waar niet geregeld maar de snelle vooruitgang welke in Egypte en Bulgarije valt op te merken doet de hoop voeden dat eene definitieve regeling uit de i middelpunten van beschaving zal voortkomen Lord Salisbury gewaagde vervolgens van het bezoek door den keizer van Duitschland aan Engeland gebracht en zeide dat de vredelievende gevoelens door de keizer op Guildhall geuit bij alle aanwezigen de overtuiging hebben gevestigd van de oprechte vredelievendheid des keizers Hij sprak ook over ds aangekondigde komst van het Fransche eskader te Porst mouth Engeland zeide lord Salisbury zal in dat bezoek een nieuw en zeer kostbaar onderpand zien voor den vrede der volkeren en de vriendschap van Frankrgk Men heeft dns ging hij voort hooren spreken van bondgenootschappen welke gesloten zouden zgn en den wereliïvrede zouden bedreigen maar bij de Britsche regeering is hiervan niets bekend liord Salisbury hield zich overtuigd dat het gewicht van eenvoudige contracten op het pepier zeer overdreven werd voorgesteld Wat Engeland betreft ijne bondgenooten zijn zij die do tegenwoordige verdeeling van grondgebied en den vrede willen handhaven Het door de Fransche Kamer aangenomen zeer protectionistische toltarief zal in den Senaat nog een harden strijd hebben De omstandigheden loepen ook niet mee want de schier overal schrale op enkele plaatsen heel of half mislukte oogst brengt geheel andere ecouomische verhoudingen en doet de rechten op de eerste levensbehoeften gevoelen als een te zwaren druk Te Parijs werd dezer dagen gehouden een groote zoogenaamde volksvergadering om te protesteeren tegen de hooge prgzen der levensbehoeften die van het door d Kamer aangenomen tarief het gevolg zouden zijoi De Afgevaardigde Lockroy zat voor de econoom Frederic Psssy en verschillende anderen voerden het woord en ten slotte werd de volgende motie eenstemmig aangenomen De vergadering overtuigd dat de instelling van zoo buitensporige rechten op de voedingsmiddelen binnenslands de ellende van den middenstand en de armen bezegelt en buitenslands maatregelen van rechtmatige wedervergelding uitlokt waarvan het sluiten van tal van werkplaatsen het gevolg zal zijn en dat zij de strekking zal hebben om verwikkelingen te veroorzaken welker bedenkelijkheid in het oog valt en die tot eiken prijs dienen vermeden te worden overwegende dat do voeding van de werklieden en den middenstand beambten en ambtenaren kleine renteniers en gepensionoeerden e u heilige zaak ia welker verkrachting misdadig is protesteert met alle macht tegen de rechten welke de douane commissie voor alle voedingsmiddelen heeft doen aannemen j en spreekt den wensch uit dat de Senaat acht slaande op do klachten waartoe de voorgostelde maatregelen aanleiding gegeven hebben het gansche land en met name den werkenden stand den belangwekkendsten en talrijksten van alle de ellende en de jammeren bespare waarmede die door deze uitsluitend ten bate van enkele bevoorrechten uitgedaohte rechten worden bedreigd Men zou kunnen opmerken dat deze motie hoe gegrond ook op zich zelf zonder schadell wat korter eè duidelijker had kunnen worden gohteld Het Engelsche Parlement zal waarschijnlijk op het laatst der volgende week worden verdaagd Men hoopt althans tegen dien tijd do noodzakelijkste dingen af te krijgen De Minister Smith zal niet meer in deze zitting verschijaen hg wordt wel wat bster maar mag toch nog altijd zijn kamer niet verlaten Npg steeds is het onzeker wanneer het DuitsohOostenrgksche handelstractaat in werking zal treden Dit hangt af van den tijd waarop de onderhandelingen zullen zijn afgeloopen met e andere staten met welke handelstrsctaten op denzelfden grondslag zullen gesloten worden Deze onderhandelingen vorderen goed Reeds zijn Duitschland en Oostenrijk bet met Zwitserland eens geworden en zijn tusschee de drie landen de bepalingen vastgesteld welke den grondslag zullen vormen voor het handelstractaat De wederzijdsche ondsrtookening dei jtractaten is echter uitgesteld totdat Dui chland Oostenryk Hougarije en Zw tseriand het weer met Italië eens tullen zijn geworden Do voorstanders van de verlaging der graanrechteo zullen dus nog eenigen tijd geduld moeten oefenen De hoer Eugen Richter blijft in zijp fnmuiige ZtituHff ateede er op wijzen dat de graanprijzen nog even hoog blijven maar toch gelooft men nieti dat de regeering haar besluit zal wijzigen Ondanks de geruchten welke in dit opzicht telkens verspreid worden zal de Duitsche regaering wel wachten totdat de handelstractaten in werttfig trede