Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1891

1891 Zaterdag 1 Augustus ÜV 4503 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken NOG NIMMER VEBTOOND Is weder op de Kermis albier gearriveerd met zUn ORE AT AMERICAN RIDING SCHOOL 0 Mechanical Horses tnoving by Oax Power Het Nieuwste en Vermakelgkste wat tot heden eenige kermis heeft bezocht Het geheel dezer inrichting biedt den bezoeker een opwekkend en buiten Yerwachten igezicht aan kortom zonder bluf noch grootspraak x De wereld in miniatuur VERMAKELIJK BUITEN GEVAAR ZOOWEL VOOR JONG ALS VOOR OUD Opgeluisterd door een nieuw militair Concert Orgel welke alle tot hiertoe bekende mnziek overtreft Men verzuime dus niet deze inrichting met een bezoek te vereeren De Directeur L VINCKEN Gelieve vooral op Naam en Standplaats te letten tegenover het HERTHUIS De iDzeadlQg van advertentlfia kan gesoMeden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave PETROLËUN NOTEEUINGËN ran de Makelaart Caotzltar Schalkwijki te RoUerdam De markt vat heden flauw October No ember en Deoember leTe Loco Tankfust ƒ 7 7U Geïmporteerd faat 7 80 September ring 7 70 HARK TBERICHTBII Gouda 30 Juli 1891 Aanvoeren klein Tarwe tot ieta hoogere prys goed gevraagd Tarwe Zeeuwaohe ƒ 10 25 a ƒ 10 75 Mindere dito ƒ 9 60 a 10 Afwgkende ƒ 7 50 a ƒ 8 Kogge Zoeuwsche ƒ 8 a ƒ 8 60 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 90 a 7 Gerat Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver per Heet ƒ 4 60 a ƒ 5 60 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 60 Hennepzaad Inlandach ƒ 10 Ja ƒ 10 25 Buitenlandsch ƒ 7 86 a ƒ 7 75 Kanariezaad ƒ 8 26 a ƒ 9 Mai per 100 kilo Bonte Amerikaanaohe ƒ 8 a ƒ 8 10 Cinquantine f 7 75 a ƒ 8 25 Veemarkt Melkvee sonder aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel redel jk 18 a 21 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel redelijk 16 a 17 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel redelijk ƒ 0 55 a ƒ 0 85 per week Vette schapen redelijk aanvoer handel redelijd ƒ i8 a ƒ 27 Nuchtere kalveren weinig aanvoer fiandel vlug 7 a 14 Aangevoerd 78 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ SO tweede qualiteit ƒ 23 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 32 Noord HoUandache ƒ 22 a 26 Boter redel aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 a ƒ 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 per kilo BargerlUke Stand 6EB0REN 27 JdH Pkilippoi Nicolui oaderi A Refet CD 3 C Flanan rAdriiiia Wilhelmma ooderi A tan der Draag en J df Keiaer 28 Petros Laorentiaa oudcri P L van der Wacter eo G vao Bonreo Johaonus Petrua ouders A 6 SchoKen en C Theinis Kluiaa oeders L so der Borgbt eo K Poorter OVERLEBEN 21 Job D A Saoderi m 28 A VerBeulen 4 J 4 m C Borger 87 i GEHUWU 20 Joli 3 A Donker ea A D van Dam D A van Wats en J Bron W Bermta de Groot en E M Dirkaen ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JACOBUS GERHAEDUS vab NIFTEIK Ie Vliisingen EN JACOBA MARIA NORTIBR Gouda 29 Jnli 1891 Dr L A KE8PER EB E HABMENS xioiteraam Geen Eeceftie mm BEORQBS worden uit de fijnste grondstoffen gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeene vertrouwen FabriekaDteo N J ËSTlEU Courlevoie Seine Frankrijk uitsluitend te verkrögen bg den Heer GOUDA mm TE mt Tooneelgezelschap van den Tivoli Schouwburg te Rotterdam Schouwburgtent op de Markt over ARTI LEGI Directie JAN C de VOS en W van KORLAAR Vrijdag 31 Juli 1891 8 ure EAFITAAL EN AMD Tooneelspei in 3 bedrgven van LÜDWICH FÖLDA aV Snccesstuk van alle Dnitsche Schouw Prijzen der PlaatMu 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaarten 10 Gulden Plaatsen dagelpg te bespreken van 10 4 ure a lO Cts extra Abonnementskaarten ook per stak verkrygbaar bg de hh A DAM Café Restaurant Kleiweg E 95 97 F X HARDIJZER Café Vede Best Groote Markt A 158 J WOUDENBERG Café Harmonie Groote Markt Jt GREN5ÉL Sigaren Magazgn Korte Tiendeweg L A DE VLETTER Groote Markt 97 naast de Zalm Vrgdag en Zondagavond vertrekt een extra tram der IJselstoomtraraweg Maat schappg na afloop der voorstelling NIEUW BESSENSAF Roode en Witte BESSENWUN bö A H TEEPE Apotheker NIEUWE Bessengene ver Prima kwaliteit 75 Ct per Kan 3 J DE a R AAF Booge Gouwe 5 KORTEN G OP A V OS Az keiweg E 73 en 73 Versche ZALM dagelgks verkrggbaar het liefst bjj voornitbestelKng C van VELZEN Visctimariit Nieuwe Bessen Jenever bU SLOTËMAKEa Co Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Sdfouwburg Van LIER standplaats GROOTE MARKT Hollandsch Tooneelgezelschap van het Grand Thöttrie te Amtterdam Directie A van LIER VRIJDAG 31 JULI 1891 Wegens het buitengewoon succes nog één enkele OPVOJEBING vant DE POPPENÏEE Ballet Divjsrtissement in één bedrgf V Het geheel schitterend gemonteerd M Voorafgegaan door VAN MEPPÉL s AVONTURE te Water en te La nd Klochtspel in 4 bedrgven Aanvang 8 uur Zaterdag 1 Augustus 1891 des middags van l t tot S i on Buitengewone Kindervoorstelling Prgzen óet Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Rang 90 Ct 3e Rang 60 Cts 4e Bang 30 Cts 10 Abonnementskaarten 10 ook per stuk verki gbaar bg de Heer L 8 KEISE Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen zgn op de speeldagen van af s morgentf 10 uur h 10 Cts extra per plaats te bespreken Gouda Saelpersdruk van A Bbinkman fc ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioadnrlgke Nonnuers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1891 Het bedea feest in het Weesliuia Da heer L P Hoogendijk herdenkt den dag aatop hi 25 jaar geleden tot Regent van die liefdadige intteUing werd benoemd welke betrekking hij al dieu tyd met ijrer en toewijding heeft vervuld Te midden van de vele gestichten in onxe stad neemt het Weeshuis een eigenaardige plaats in De jeugdige verpleegden die reeds zoo vroeg de ouderliefde moesten ontberen een eenigszios gezellig thuis te verschaffen niet alleen maar tevens hen op te leiden tot een eervolle betrekking en tot nuttige leden onzer maatschappij voorzeker er behoort veel zorg oordeel n niet het minat veel liefde toe en als men dan gedurende 25 jaar als Ëegent van het Weeshuls zoo van harte en zoo liefdevol werkzaam was als de heer Hoogendijk dan mag men met alle voldoening terugzien op het afgelegd tijdperk Niet te verwonderen is bet dan ook dat de fiWtari heden veel belangstelling ondervond niet het minst van het Collegie van Regenten dat den jubilaris zoozeer waardeert doch ook van vele stadgenooieu die den heer Hoogendijk hoogachten Het Weeshuis zelf wns keurig Vjsrsierd By het binnenkomen in het portaal was eene planten versiering aangebracht evenals op de binnenplaats waar het Portret van V n Jubilaris tusschen tropheën was daargesteld De eetzaal was eveneens smaakvol versierd door de weeskinderen onder leiding van den vader de plantenversiering van de binnenplaats werd daargesteld doot de hh Gebr Steensma Toen ten 12 uiü de jubilaris in het gesticht was aangekomen werd hem door de weeskinderen een welkomstlied toegezongen waarvan de eerste coupletten aldus luiden FEVIJLLETOIV Een tide CfescliiGdeiiis Uil het JSufelich 13 Thans werd hij voor het eerst de oude weer hü nam een wijnglas van tafel vulde hit en riep op gullen toen Op onze toekpmstige ecMgenooten I Mogen zij zoo zijn als de liefde ze ons te ient Ik vond dat alles ongepast zijne manier van doenin strjjd met bet oogenblik Ik g dat hij op het punt stond heen te gaan en zeidl dus niets maar t i antwoordde zijn toost niet ik liet mijn glas staan Veertien dagen later zat ik aan mifn eenzamenhaard en peinsde over mijne ellende Ik was alleenin uis Ik had de dienstboden weggezonden omdat hunne nieuwsgierige blikken inij hinderden Ikleefde als een kluizenaar net als hier maar minderop mijn gemak omdat db wind mij het gefluisterder menschen deed hooren en de muren in mijnverbeelding niet dik genoeg waren om de nieuwsgierige blikken buiten te sluiten f De pendule sloeg en mij overviel juist dat zonderlinge gevoel van verlatenheid hetwelk dit geluid bij dën eenzamen mensch doet opkomen toen er aan een der vensters die op mijn kleine i tuin uitzagen Heil U o eed le kindervrind Der Weezen steun en tré st I Ons aller harte at Ü mitft Juicht heden onverpoosd Een krans die Kinderliefd U wond Een zilv ron eerekroon Omsluit Uw hoofd deez sohoonen stond w moeite en zorg ten loon Ach konden we U vertolken thans De taal van ons gemoed U zeggen hoe Uw lilv ren krans Het hart ons kloppen doet I Son kwart eeuw hebt G j geest en hart Der Weezen heil gewijd Hun vreugd gedeeld en in de smart Hun troost en hulp ber d Daarop ving de feestelijke masltgd der weeskinderen aan en werd de jubilaris door versobillende autoriteiten gecomplimenteerd Daarna werd de heer Hoogendijk toegesproken door den Presiilent van het Ccdlogie van Regenten de beer G C fortaijn Droogla ver die in hartelijke woorden hem dankte voor het vele goede dat hij in zijn 2Sjarig regenHchap voor de we zen gedaan had en hem toewenschte dat het hem gegeven mocht zijn nog lange jaren die betrekking te blijven vervullen terwijl hij hem als aandenken namens de kinderen aan dezen dag een fraaie penteekening aanbood van het Weeshuis vervaardigd door oen oud wees den heer J Bos die den vervaardiger alle eer aandoet De hoer Hoogendijk zichtbaar getroffen door zoovele bewijzen van belangstelling zoo van hh Regenten als van de zijde van het personeel tot verpleging en der weeskinderen dankte in gevoelvolle woorden Het Collegie van Burgemeester en Wethouders kwamen eveneens den Jubilaris geluk wenschen Bij de gisteren gehouden harddiaverij van de getikt werd Eene stem riep door het latwerk Massa Jlassa Feit It herkemle de stem het was een van juffrouw Dudleigh s bedienden Caesar een eerlijken neger die zeer aan mij gehecht was vaak had bij mij kleine diensten bewezen Hij k am mij vertellen dat hij eens den tuin doorgegaan was nadat alle lichten uit wffren Hij hoorde stemmen en naderbij sluipende zag hij op den met sneeuw bedekten grond vlak bij een boschje de schaduw van twee menschen wier gelaat hij niet zien kon nieuwsgierig bleef hij staan en luisterde Hij herkende de stem van Urquhart en later die van juffrouw Leightsn die zacht met olkaai spraken Wil je het ondernemen Zou je zonder terugdeinzen en zonder vrees oiles kunnen doorstaan had Edward gezegd Ik mi het wagen en ik zal do gevolgen dragen had Ma geantwoord De neger wilde er meer van weten en luisterde ademloos Zijne volharding werd belooad want even daarna hoorde hij Je bent een moedig meisje Hierop namen zij afscheid an elkaar hetgeen den neger zich in haast achter enig struikgewas deed verschuilen totdat zij hom voorbij en verdwenen waren Edward ging het hek van het park uil en zij door een zijdeur het huis in Dit was den vorigen avond gebeurd en byna vieren twintig uren lang had de neger zich gepijnigd wat hij zou doen met hetgeen hij zoo toevallig had ver AD VERTE NTlfiN worden gepla van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar ptaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandag verachgnt Gondsche harddraverij vereeniging Eendracht maakt Macht 18 de Ie prijs ƒ 200 gewonnen door de Marianne bruine merrie van den heer A Witteveen te Rauwerd Friesland pikeur S Witteveen Ie premie ƒ 75 werd gewornen door de Koningin zwarte merrie van den heer D J Florijn te Rotterdam pikeur G Koot 2e premie ƒ 25 werd gewonnen door Dibbels III bruine ruin van den heer J G Matse te Mydrecht pikeur de eigenaar j Hedrn ten 3 ure is uit den IJsel nabij Haastrecht opgehaald het lijk van de vrouw van de dblenaar Zuijderlaan die bij hel spoelen van goed daarin is geraaktl zouder dat het bemerkt wercht rïengevolge van het invoeren der perronkaaatJM bij de Staatsspoorwegmaatschappij zijn zegt de r Amst Ct niet mindor dac een 60 tal nieuwe portiers aangesteld Het gemiddeld daglopn van een portier ƒ 1 60 bedragende eiaoht deze nieuwe maatregel aan meerdere ijitgaveo voor beambten personeel circa y 3876 per jaar De Londensche correspondent van het Hbl schrijft = ffEen merkwaardig getuigenis wejd dezer dagen voor de parlementaire commissie in zake de arbeidaenquête door een dokwerker afgelegd betreffende di gevolgen der groote dokwerkstaking Hij verklaarde dat de toestand van deu lossen werkman te wiens behoeve de geheele beweging op touw was gezet erger was dan te voren Wel krygt hij hooger loon per uur maar het aantal werkuren is verminderd De getuige wenscbte dat de strike nooit had plaatt gehad en zeide niet te gelooveu dat de mannen die in November 1890 de werkliedenbeweging aanvoerden werkelijk de arbeiders vertegenwoordigden Deze verklariug is wè opwekkend en komt wèl te rechter tijd I Niet minder opmerkelijk ia een nomen Hij had den moed niet het zgne meesteres mede te deelen toen hem mqn naam in de gedachten kwam Terwijl toorn en smart in mijn boezem kampten trachtte ik alleen aan juffrouw Dudleigh te denken Dit gelukte mij niet volkomen maar toch behieldik zelfbeheersching genoeg dat ik in staat was haar een briefje te schrijven dat ik hem opdroegh ar te overhandigen Waarde juffrouw Dudieigh U zult hot mij wel willen vergeven dat ik de grenzen der vriendschap overschrijd en gehoor geef aan e n inwendige stem die mij dryfl u te zeggen dat usteeds op mijn raad en bescherming kunt rekenen indien u die voor of op uw huwelijksdag moohtbehoeven Bedenk u ernstig vóór gij in het huwelijk treedt Ik verwachtte geen antwoord op dit bri eQe askreeg het ook niet Ik zag Caesar nog eens in d e dagen Ik ont moette hem op straat en h j haastte tioh mg opgeruimd te vertellen dat de dokters gezegd Jiadden dat juffrouw Dudleigh naar een warmer klimaat moest en dat daarom onmiddellijk na hel huwelijk zij en haar echtscenoot zich aar de Bermudas loiiden inschepen en daar blijven totdat zij geheel hersteld was Hierna hoorde ik verder aiets totdat de neek vui hun hunelijk aanbrak Toen kwain een der bedienden tan juffrouw Dudleigh mij een briefje brengen en het gevolg wac dat ik dien namiddag uitging dat M