Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1891

andere deagdeljjk gfstaafde mededeeliog dat het gemiddelde loon Tan den dokwarker niet 11 of 12 ah per week ia gelijk ataed dooi da ontemdaoen werd beweerd Dit is alleen voor een rgfde of een leade deel van het geheele aantal dokwerkers het geval Door elkaar Terdienen de raate werklieden 1 pd 6 sh tot 1 pd lO i sh per week een loon dat met het oog op deo aard van het werk rolstrekt niet gering ia Kenschetsend Toor het doelloos streven der rolksleiders was Ben Tillet s getuigenis betreffende den aoht ttrigea werkdag Naar zijne meening is de wettelyke Tastalelling van een werkdag ran 8 uren onmogelijk en is het alleen doenljjk den wekelqkaehen werktqd tot 48 nrea te beperken Doch wat bijjft er dan orer vao de groote betoogingr 1 Mei Duizenden menschen bewogen zich gisteren avond weder voor en in het Vetkooplokaal te Bottardam deels uit nieuwsgierigheid deela om behandeld te worden door Sequah Eene talrijke politiemacht was aanwezig en had de handen vol om de orde te handhaven en ongelukken te toorkomen lÈia lijder aan rheumatiek werd behandeld en wel een bekend Rotterdamsch ingezetene Hy werd op de tribune gedragen en na behandeld te zjjn kwam hq er apringende af Aan de toejuichingen van het pabliak scheen geen einde te komen Gisteren begon de verkoop van Sequah s olie en van het extract eener Prairiebloem de beide fleaclyea voor 2 60 Het aantal koopers was groot Penoneo dieonvermogend zijn rn dit kunnen toonen door een bewgs van dokter of gee telgke ontvangen de geneesmiddelen gratis Bq den verkooper der Sequaholia te Rozendaal is de geheele voorraad in bealag genomen Het Museum van natuutlgke historie in ZuiilKen fington een afdeeling van het Britsche museum te Londen is dezer dagen verrykt geworden me cen der vgf grootste verzamelingen van spinnen die tot dosver gevormd werden Het is de verzameling van den overleden graaf Kejrserling en beval omstreeks tienduizend spinnen die tot meer dan tweedoiiend soorten behooren uit alle deden der wereld Toor de Anutardamaehe rechtbank stond gisteren terecht jonkvrouw Wilhelmina Tindal huisvroaw van beiherr Vos Barnakow beschuldigd van opzettelijke beleediging in geschrift van mr A Looyen officier van juatitie bg het parket aldaar Oen 12n Hei 1881 schreef beklaagdelteen brief aan geaoemdoD ofScier waarin zg o a uidrukkingen bezige als Gij hebt uw plicht verzuimd bet recht verkracht en partg gekozen enz en dat wel naar aanleiding van het vermoeden dat genoemde officier vaA justitie een aanklacht van beklaagde voor zeven maanden ingediend tegen den heer G A Heineken als zou een décharge over de hem ais beheerder van zaken aan beklaagde valschelgk onderteekend zgn niet naar bebooicn zou hebben berecht Deze brief liet rij in tegenwoordigheid van haar echtgenoot aaoteekeneo ten einde zeker te zgn dat hij zijn bestemming zou opvolgen De inhoud van dezen brief kwam ook voor in een brochure Achter de Schermen die wel ia initialen draagt zgmg in baar rgtuig voorbij ed en toen zg mij zag den koetsier liet stilhouden Ik moest in bet rijtuig plaats nemen Ik verlangde eens met n te praten zeide zij Ik moet a een verzoek doen u om een gnott smeeken Ik xoh zoo gaarne willen stameUe dot u bij mqn tronwen aanwezig Was Ik opende reeds de lippen om dit te weigeren maar ik zweeg Wel beschouwd waarom zou ik haar dit genoegen niet doen Ik zal komen zeide ik Honora haalde diep adem en glimlacbtelieftollig Ik dank u liet zij er onmiddellijk op volgen Honora zeide ik een besluit nemende ik had baar nog nooit bij haar doopnaam genoemd stel toch niet uw levensgeluk in handen van Urqnbart Gij hebt nog drie dogec om er rijpelijk over na te denken Verbreek den baad en tracht in een onder klimaat de gemoedsrust te vinden die gg ntitnt hier of elders als zijne vrouw zult smaken Zg staarde mij een oogenblik smeekend aan schudde toen bet hoofd en antwoordde op kolmen toon Eén niet voltrokken huwelijk in de familie is fueer don genoeg Ik zag dat zij niet wilde daarom bracht ik bet gesprek op een ander onderwerp U verlaat ons dos u gaat Albany verlaten Ik moet wel ten minste Edward wil bet Hg z gt dat ik in dit klimaat aooit zal herstellen Vind u het prettig weg te gaan vsn beklaagde naat die ig niet aU de hare erkende Zg weet dan pok niet op welke wgze de inhoud aan den uitgever is verstrekt Zg erkent den brief volkomen vrgwillig te hebben geschreven en baar doel met bet schrgven was alleen om gehoor voor haar zaak contra Heineken te verkrijgen Zij werd gedwongen aldus te schrijven omdat tij geen gehoor kreeg De bedoeling van beleedigcn heeft zü niet gehad M Op een vraag van den voorzitter waarom zg geen gebruik heeft gemaakt vau art S3 van hel Wetboek Strafrecht antwoord beklaagde van den inhoud dit artikel geen kennis te hebben gedragen De heer Van Barnekow als getuige a décharge door beklaagde geeft op journalist Ie zijn en de brief van zgn vrouw gedicteerd te hebben AU iprimua auctor is hg dus de schJIdigi Hij heeft alleen zijn vrouw als machine gebruikt om wat meer indruk te maken en te verkrggen dat de aandacht der rechters op de zaak zijner vrouw contra Heineken zou worden gevrstigd Uit het verdere verhoor blijkt dat de zaak wel is onderzocht maar geen aanleiding tot vervolging de beeren Ueinekeu opleverde De substituut officier mr Lulofa achtte het feit van opzettelijke beleediging van een reehterlijk ambtenaar in de uiloefening van zijn ambt volkomen wettig bewezen en eischto tegen beklaagde een maand gevangenisstraf UiUpraak over 8 dagen De Algemeene Ntierlandtdu Fredeboni heeft eene circulaire verspreid waarin het er op wgst dat genoemde Vereeniging wil zg getijken tred honden met de vele buitenlondsohe Vrede vereeuigingen behoefte heeft aan grooteren steun dan zij tot dusverre ondervindt De overwegingu die tot de oprichting der Vereeniging hebben geleid worden in haar reglement als volgt geformuleerd dat bet oorlogvocren moet warden beschouwd ala een onrechtmatig middel om geschillen tnasehen staten op te lossen j dat de oorlog ia een wanklank in onzen tijd van beschaving en verliehting en dat hy ndelg ke en stoffelijke belangen 4er natiën dreigt te vernietigen dat alles moet warden beproefd om door andere middelen don het ruw geweld het recht tusacben de volken te handhaven en zoodoende het uilbantan van den krijg te voorkomen of de eens nitgebanten oorlogen zoo spoedig mogelijk te doen eindigen dat de krachtig aitgesproken afkeer van den oorlog in alle beschaafde landen vernomen op den duur niet tonder invloed kan blg ven op de besluiten der nuchthebbenden dat ter bereiking van dit doel vereeniging van krachten noodig is opdat duidelijk blgke ikt de oorlog met zgne ellemie nog slechts tengevolge van kunstmatige opwinding en voor korten tgd loejniobing kan vinden en dat duuname vrede de algemeene en vurige wenteh der volkeren ia Evenmin als tusacben do burgers van één staat zegt de circulaire verder mag bet recht van den sterkste tusscben de staten onderling beerschen De tijden zgn voorbg dat de eigenrichting in de staten bettend eens zullen de tijden ook voorbij zijn dat de eigenrichting tuateben de sUten geduld wordt Hür wat küi üet kleine Nederland doen Het geldt hier een internationaal belang Ja ik zou hier nooit gelukkig kunnen worden en wanneer wij ver weg zijn en niemand dan elkaar hebben om aan te denken dan zal het vertrouwen komen waarvan ik gedroomd heb in ieder geval troost ik mij met die hoop Haar er is nog iets u kunt wel raden wat Het betreft Mary Deze woorden kwamen mij met moeite over de lippen en kwetsten baar evenzeer als mij Maar zij antwoordde moedig Mary gaat naar Schenectady terug op den dag dat wg op reis gaan Ik had gehoopt dot zg niet tot het huweUjk zou blijven maar zij schijnt de zonderlinge begeerte te hebben de menschen die haar de laatste weken zoo over de tong li eten gaan nogmaals onder de oogen Ie treden Wat kan ik doen om haar vsn dit voornemen pi te brengen Laat baar mompelde ik wel bodenken wat zg doet want twee oogen zullen haar gadeslaan gereed ieder verraadyop te merken en te wreken Ik zog noch Maiy noch Honora voor dat ik drie dagen later het huis der Dudleigh s betrad om bg het huwelijk tegenwoordig te zijn Juffrouw Dndleigh bad verkozen het huwelijk zoo eenvoudig mogelijk te doen sluiten misschien wel om het opzien dat bet gestoorde huwelijk van baar nichtje haar gemaakt De intieme vrienden alleen waren genoodigd maar deze waren talrijk genoeg om de vestibule en de moeste kamera gelijkvloers te vallen Nederland ila het oog op hetgeen elders geschiedt In Noord Amerika is de vrodebeweging in vollen gang Frankrijk telt eene menigte van vredevereenigingen Italië eveneens Kraobtigen steun vindi ome taak in België Zweden Denemarken Spanje en elders En Engeland De leden der vredebonden telt men er bü honderdduizenden wat waarschijnlijk nog niet genoeg gezegd is Vrouwen hebben daar verschillende vereenigingen opgericht en werken met kracht mede Zal nu Nederland dat wel eens als de bakermat der vrijheid en der beschaving geprezen is zich ton die algemeene en edelmoe lige beweging onttrekken en lusteloos blijven bij de algemeene rusteloosheid om bet werk der beschaving en der menschenliefde te steunen De circulaire eindigt met de opwekking om lid of donateur te worden en afdeelingen te atichten waartoe slechts een tiental leden voldoende is Het bestuur dat zich tot het geven van nadere inlichtingen bereid verklaart beataat uit de beeren mr D van Ëok voorzitter mf A M Maas Geesteranus directeur van de Nederlandscbe Stol Koiin ondervoorzitter en penningmeester L S Enthoven industrieel mr J B Breukelroan commies van staat bij den Baad van State mr C Bake referendaris bij den Baad van State secretoria allen te t Gravenbage Oiateretf bad te Saint Mandé de begrafenis plaats vas eenige der slacbtoffen van het afgrijselijke spoorwe ongeluk dat sedert drie dagen geheel Parijs bezighoudt Seint Handé dat in ün lomerdos van mooi geboomte er gewoonlijk zoo lachend en vroolgk uitliet waa ditmaal eene groote rouwplaata gelijk waarmen alleen troosteloote lieden in bet zwart gekleed tegenkwam Ue gemeenleoobool wu de plek vanwaar men met 11 lijkwagens de 16 doodkisten gevuld met de verschroeide en verpletterde overblijfselen van even zoovele ongel riÉgen ten grevevoeren tou k Eerst trok men naar de kerk jraor te 10 uur een gepaate Igkdienst plaats bod en een brief van den aarfobisschop werd voorgelezen De minister van openbare werken en een aantal overheden woonden evenkit een a4jndant vtn des preeident der republiek de plechtigheid by De hortvenehearende tooneolen waarvan SaintMandé oedert Zondagavond getuige ia geweeet van lieden die te veigeefa hunne nabestaanden zochten of ook terugvonden in de vormlooie klompen welke men nit de veipletterde en verbrande wagens had te voorschijn gehaald bodden natuurlijk bH d geheele bevolking een diepen indruk gemaakt Het was of er een rouwfloers over ieders geitalte lag toen gisteren half drie namiddag de lange stoet van lijkwagens twee aau twee en van volgelingen nit alle stonden en van militairen en dragert van kransen tieh in beweging stelde Het gemeentebettunr dot de binnenpUott van het schoolgebouw op zeer voegtame wijte met twtrt bod doen bekleeden heeft ook aia ituk grond als coneeaoion perpétuelle tfpitaan voor de leatien graven op bet kerkhof waar de maire met enkele woorden de ramp herdacht die aan vijftig mrnschen bet leven beeft gekost en een nog veel grooter aantal zwaar beeft gewond Een schatrgke damen t Lyon stierf op 83 jarigen leeftijd In baar testament vermaakte zij als bewijs Toen ik binnentrok zweeg men pb taeling ik bod dit niet anders verwacht Indien ieti bet belangwekkende der plechtigheid kon verhoogen don woa bet zeker mijne tegenwoordigheid Ik wist dit moor al te goed ik maakte dut voor het gezelsohop eene buiging nam oogenblikkelijk de plaata in dia ik voor miJ ze ven gekozen had en wachtte daar met een gelaat zoo onverschillig als ware het een masker Ik vergiste mij toen ik dacht dat Mary te gelijk met bet bruidspaar zou binnentreden Eerst toen bet bruidspaar binnen waa gekomen en zich geplaatst had vlak voor het tralievenster kreeg ik dat eigenaardige gevoel dot zich altoos von mij meester maakte zoodra Mary en ik ons in één vertrek bevonden Ja daar stond zij in bet drukste gedrang bijna geheel in de acbaduvr Zij keek naar mg er was iett in hare oogen dat ik toen niet begreep en dat mij sedert toos gekweld heeft was het berouw een bede om vergiffenis een vaarwel of de wanhoop die er uit sprak Ik beheerschte mij zelven en liet niets van mijne ontroering blgken Ik wendde den blik van baar af en vestigde dien uitsluitend op de bruid Honora zag er allerliefst uit beter dan weken te voren Hare bleeke wangen waren thans door een blosje gekleurd en bare oogen schitterden van een zonderlinge opgewondenheid die baar gelaat verhelderde als gevoelde zij zich gelukkig Maar langzamerhand naarmate de plechtigheid voortgang bad verduisterde zich haar gelaat Wordt vervolgd van dankbaarheid aan den dokter dia baar bad bebondeld alles wat zich in haar bonheur du jour bevond Men opende de kast en vond oageo S snd en onaangeroerd alle drankjes en pillen die de octer aan de overledene in de laatste 10 jtren had voorgeiebreTen Een niet onaardig voorval doob voor den betrokken persoon minder aangenaam heeft zich dezer dagen te Brielle voorgedaan schrgft het Faderland Bij het kruithuis aan den wal stond tusacben 10 en 12 uur de milicien d B uit de Kon residentie Scheveningen afkomstig voor het eerst op post Vlak daarbij bevindt zich de militaire zwemplaats alwaar ook burgers tegen betaling eener contributie van s morgens vroeg tot s avonds laat mogen zwemmen en dan ook een sleutel hebben om zich toegang te verschaffen Een dezer morgens kreeg iemand nog wel een herkozen Raadslid lust om een bad te nemen zoodat hy den toegang ontsloot zich ontkleedde eu juist kopje onder was geweest toen een verwaarlijke stem hem sonfmeerde uit het water te komen zich aan te kleeden en oomiddelgk mee te gaan naar t schilderhuisje Hoe ook daartegen werd geprotesteerd met goede en kwade woorden hoe ook werd aangetoond dat de zwemmer op de lijst in de zwemplaats aanwezig stond opgeteekend niets hielp de artillerist met geveld geweer bleef onverbiddelijk en het was dus het beste zich in het onvermijdelgke te schikken Onder het aankleeden nam de schildwacht nog even de gelegenheid weer naar het kruithuis te gaan om te zien of door alles in orde was doch nam toch de voorzorg een stok in een paar haken van do deur te steken opdat de orrestont hem niet zou ontenappen Nauwel ks aangekleed zijnde wilde de zwemmer de deur openen maar deze bood weerstand Nog een duwtje en nog een door ging zij tooh open de stok wat niet sterk genoeg geweest Beeds waande hg tich veilig in vrijheid en zette eenige schreden voor waarts toen de stem van de schildwacht zich van uit de verte liet hooron en na een ho bo I bier komen I stond de bekbgenswaardige eenige seconden doorna behoorlijk in i t sobilderhuis Later werd hem toegestaan wegens de wHnate buiten hetzelve te mogen staan doch onder de Stellig gemeende bedreiging dat wanneer bij de minste oging tot ontvluchten in bet werk stelde de bajonet em in bet lijf zou worden gestoken Na een poos gestaan te hebbeit de wal is op dat uur zeer eenzaam kwamen twee boeren voorbij aan wie dringend werd verzocht eens n iar de kazerne te willen gaan maar daar deze vee wteg staat en tg van de zaak niets begrepen werd d t niet gedaan Gelukkig kwam eindelijk redding opdagen in den persoon van den epnducteur dor boot die aan de uitnoodiging voldeed naar den commandant ijlde waarna een poos loter een korporaal aaa bet sobilderhuis verscheen die den arrestant de vrijheid hergaf Naar men aan het Dil e Ned uit den Haag meldt is het oponthoud bg bet vormen van het nieuwe Kabinet toe te schrijven oon de volgende oorzaak De kapitein der infanterie de heer De Ranitz heeft een invloed aan het Hof die zich ook uitstrekt op de politieke aangelegenheden De heer Do Ranitz schijnt tegenstander te zijn vou kiefrecht uitbreiding eu dientengevolge is het tot stond komen van een liberaal Kabinet dat Kiesrecht uitbreiding zou moeten voorstellen zeer bemoeilijkt Men meeut te weten dat er onder deze omstandigheden een streven bestaat om deo heer Alewijn directeur van bet kabinet der Koningin tot ontslagaanvrage te nopen De wijze waarop dit geschiedt zou o a blijken uit hot feil dat H M de Koningin in strijd met de usantie onUngs den beer Heemskerk toen deze over de kabineta quaestia zou worden geraadpleegd niet ontving in tegenwoordigheid van den directeur van haar kabinet maar in tegenwoordigheid van kapt De Ranitz Voor de betrekking van directeur van het kabinet der Koningin had men het oog gevestigd op mr Van Tienhoven gelg k wij reeds vóér eenigen tijd mededeelden Hierdoor wordt het eenigszins begrijpelijk dot mr Van Tienhoven wel een Kabinet zou vormen maar daarin zelf geen zitting wilde nemen Toch is hot nog niet zeker of de heer Van Tienhoven bedoeld directeurschap zal verkrggen aangezien by het doen van pogingen tot samenstelling van een Kabinet gebleken moet zgn dat de overeenstemming tussohen H M de Regentes den heer De Ranitz en mr Van Tienhoven nog niet volkomen is Velp heeft eindelgk ook de welwillende oplettendheid getrokken van den bekenden gevangene van Barcelona Er zou nabg Velp in eene zinken doos omkleed met mahoniehouten kist een half millioen frank verborgen zgn Als commandant van een regiment cavalerie was de gevangene eertgds in het beheer gesteld geweest van de krggskas eerst bg de koninklgke troepen daarna bg de revolutionaire Hg had het noodig geoordeeld onder een anderen naam in het Arcadie van Nederland wat te gaan uitrusten en als reisgeld uit voorzichtigheid den inhoud der kas medegenomen Zgne dochter wat helaas in zgn geboorteland op school gebleven en tegen eiken prgs wilde hy die weer zien De schat werd begraven en de commandant vertrok Gevangen genomen als deserteur werd hy gedetineerd in de militaire gevangenis Hg sloeg thans voor dien begraven schat te doelen Voor de grap werd verzocht de plaats te noemen en aangeboden hetgeen gevonden zou worden belangloos hem over te maken Kr volgde eene vermokeIgke correspondentie Het einde er van was dat zyue dochter vergezeld van eene dame er by tegenwoordig moest zgn en by vooraf eenige bonderden frank inwachtte Men vroeg het portret van zyne dochter teneii di zioh in den persoon bg de ontmoeting niet te vergissen In plaats f saraan gevolg te geven werd door hem gezonden eele schuldbekentenis groot fr 1260 met zeker document dragende een wapen stempel en handtsekeuing om te bewgzen het recele van zgn verblgf in de militaire gevangenis De inkleeding van zyné beweringen en verzoeken war n steeds op zulk eene fijne wgze gedaan dat bet niet kan verwonderen als sommigen er zich door laten misleiden Dat zulks inderdaad het geval moet zyn bewyst eenigszins zgn ongestoord volharden Amh a Het duurste spoorwegstation der wereld is nasr alle waaracbynlgkheid dat van Bombay dat onlangs voor bet publiek is opengesteld Het bouwen daarvan heeft tien jaren geduurd en de onlzaglgke som van 60 millioen gulden gekost Daarvoor heeft dit station dan ook een zeer artistik vourkomen overal vindt men beelden kostbare marmeren sieraden kunslwerktn op het gebied der houtsngkunst enz In de groote zaal staat een groot standbeeld van Keizerin Victoria door allegorische voorstellingen omgeven Te Szegedin in Hongarye is een gewelf der Spaarbank ingestort terwgl daar 16 werklieden aan don arbeid waren Von deze konden aanvankelgk niet meer dan negen te voosaobyn gebracht worden van wie dne dood vier zwaar en twee licht gekwetst waren Het was in deze maand 26 jaar geleden dat de Deensche Heide Maat8cbappg l a i heiden werkzaamheid begon A Moedige verstandige manneO mAm Vi Jutland honderden vierkante mglan beioMp d lagen eenzaam on onvruchtbaar Dat waf het land dot zg wilden veroveren Zg vormden te zomen de Heidemaatsebappg met bet doel de heiden in Jutland te beplanten het heidekruid in bosiwben te veranderen en de dalen tusscben de beuvey in vruchtbare velden en weiden om te scheppen I Zg begonnen geheelalleen Oeld haddon we niet zeide een hunner geen steun van iemand dia in boutcultuur bedreren wat Het algemeen vertrouwen in onze zaak was geiyk unll Hun eeiiig kapitaal was hun energie Zy reden on wandelden rond over de heide en werden het er over eens waar geplant moest worden maar geen van hen wist vanwaar de miditolen moesten komen om de kosten te dekken Reeds in 1867 boden de groothandelaren Adler en Trier der maatschappg geld ter leen Later schonk de eerste haar het geleende en nog eenige duizenden kronen on nu bewees zg spoedig hare levensvatbaarheid In 1870 ontving de Heidemaat jhappg haar eerste toelage van den Staat groot 6000 kronen Van toen af steeg de toelage voortdurend en zg erd dit jaar op 161 000 kronen gebracht In jezelfde mate breidde de moatsohappy hare werkzailaiheden uit In de afgeloopen 26 jaar werden 80 Vierkante myien beplant en 60 daarvan werden omgevormd tot akkerland Ongeveer 700 kleine en groote aanplantingen zgn geschied En ieder jaar worden ongeveer 180 000 tonnen land ontgonnen 2oodat de tyd dat de heiden in Jutland geheel tot het verleden behooren niet zoo heel verre meer is Veertig vereenigingen tot bevordering van den tuinbouw hebben zich cp het initiatief der maatsohappy gevormd Zy tellen te zomen 15 000 leden en gebruiken jaariyks drie millioen planten geveer 102 kanalen werden door de Maatschappg aangelegd te zamen 46 myien lang Vele rails tot bet vervoeren van mergel samen 6 mgl lang doorkruisen nu het land en waar zg aangelegd werden tusscben t hooaejhiiidekruid golfden spoedig de korenaren aan alle Jp en Nu heeft de maalschappg ook nog de ontginning van 26 vierkante mglen moerasland in hare plannenopgenomen n I ifi rl Baltenlaoilscb Overzielit By de Deutsche Bank zgn belangrijke geldverdnisteringen ontdekt Twee beambten hebben door valscbe afstempeling van sluitbrieQet op naam der Bank in kredietroebela gespeculeerd De op SI Juli vervallende verbintenissen bedragen 5 270 000 roebels Het verlies der Bank indien zg de verbintenissen erkent ia 1 100 000 Mark De beer Dillon en O Brien zgn gisteren Galray uit de gevangenis ontslagen In antwoord op een tot ben gericht adres van gelukwensching verkloorden beiden zich tegen Pamell President Balmaceda gaat in Chili zyn gong olsof deze ongelukkige republiek in geheel gewone omstandigheden verkeerde Op de gewone wyze beeft Balmaceda door de kiescolleges een nieuwen president laten kiezen door zgn ambtstyd in dit jsor afloopt Nu is tot president gekozen Don Claudio Vicuna die den ISden September president Balmaceda zal opvolgt n Of deze verandering in de regeering veel zal bgbrengen tot varbetering van den toestand is nogonzeker want Don Claudio Vicuna behoort ook totde gverigste aanhangers van het stelselBalmaceda In dit opzicht zal alles wel by het oude blgven maar natuurlgk vermeerdert toch de kans op hettreffen van een schikking tusscben de regeering en bet Congres indien j esident Balmaceda ten minste aftreedt v Misschien evenwel is de stryd reeds vol$t Balmaoeda s aftreding beslist Ten minste de Comrresmannen houden vol dat zg weldra een beslitseSden slag zullen slaan en beginnen zullen met de verovering van Coquimbo Uiermede zou tooh de strgd nog niet beslist zgn daar de hoofdmacht van president Balmaceda den Congres troepen nog steeds den weg tot den zetel der regeering Santiago afsluit De beste kans voor de Congres Junta bUjft steeds dat zy door hoor overmacht ter zee er eindeiyk in zal slogen president Balmaceda alle hulpbronnen of te sngden Alleen op deze wyze kan de president die nu reeds lang aan nypend geldgebrek Ig dt tot toegeven gedwongen worden Graaf Moltke heeft nu ook een opvolger gekregenin den Duitschen Bgksdag Zoolang Moltke lid van den Rgksdog waa verte genwoordigde hg steeds bet district MemelHeyde lÉrug hetwelk geheel iu de macht is der conservatieven Toch hebben ook nu de andere partyen tegen Moltke s opvelger candidatan gesteld moor nataurUjk zonder gevolg De liberale en socialistische candidaten verkregen elk nog niet bet derde deel van de stemmen welke de uitverkorene der conservatieven de grondeigenaar Schlieck op zich vereenigde Aldus zal de beer Schlieck voortaan in den Rgksdog de plaats innemen welke de groote veldmoorscbalk gedurende een reeks von jaren niet zooveel eer beeft vervuld Do Duitsche bladen hebben t druk over de herstemming van een lid van den Ryksdag te Kassei Daar is de nationaal liberale candidoot met ruim 11 000 stemmen gekozen tegen byno 9800 die opden sociaaldemocraat waren uitgebracht Ook bgde eerste stemming waren omstreeks 20 000 slemmen uitgebracht waarvan de sociaal democraat toen 8000 verkreeg de nationaal liberaal 6000 terwgl 4000 stemmen werden uitgebracht door de antisemieten en 3000 door conservatieven en particularisten Men ziet dus niet meer dan 1800 stemmen zgn overgegaan op den candidaat der sociaal democraten De anti semieten waren eerst van plan zichte onthouden in welk geval de kansen van desociaaldemocraten aaumerkeiyk verbeterd werden By nadere overweging besloten zg echter evenals de conservatieven om op den nationaal liberalen condidaat te stemmen en daarmee het vaderland te stellen boven part g belang KEXMiSGEriXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door dan Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 28sten Juli 1891 zgn executoir verklaard de Kohieren a van de belasting op het Personeel No 4 i van het Patentrecht No 6 wgken O T dienst 1891 92 Dat voormelde Kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dot heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA 31 Juli 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING l £ s De Secretaris BROUWER r