Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1891

HÏOT l OG I IimilER VERTOOI i0 f Is weder op de Kermis alhier gearriveerd 1 OR EAT AMERICAN RIDING m Of Mechanical Horses tnoving by Oa Poioer m Het Nieuwste en Vermakelpste wat tot heden eenige kermis h eft m Het geheel dezer inrichtiag biedt den bezoeker een opwekkend en bai j bezicbt aan kortom zonder bluf noch grootspraak 1 De wereld In mïniatt r y ERMAKBLIJK BUIJTBN GEVAAR I Jong als voor 0fJD tot hiertoe bekende l oziek ovei bezpek te vereeren 1 pDé D Gelieve vooral op Saam en Stani 1891 Maandag 3 Aegustus N 4594 ËOUDSCHfCÖURANT Sieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe nsending va i adyertentlAn kan geaohleden tot 6 n nor des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop l AIaBIOV dert 4 WAOWBB p doi HMr i 7 C USCOLH B p doxija a S9 Verkrygbaar te Gtouda bq den Heer C A B BAI TZINGEK Korte Tiendeweé D 17 J W E van EDE van der PALS Harkt A 107 direct bij MEY EDLICH VefMnd Ciegchlft Leipeig Flagwltz Scliouwljurg Van LIEE Lijnkoeken standplaats GROOTE MARKT HoUandsch Tooneelgezelschap van het Grand Theatre te Amsterdam Directie A van LIER Zaterdag 1 Augustus 1891 Korporaal Blgapel met zang in 5 bedrjven met nieuwe Coupletten Quodlibets Koren enz Aanvang 8 uur Prazen der Plaatsen Ie Rang ƒ 1 25 2e Rang 90 Cts 3e Rang 60 Cts 4e Rang 30 Cts 10 Abonnementskaarten ƒ 10 ook per stuk verkrggbaar bü de Heer I 8 KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen zgn op de speeldagen van af s morgens 10 uur a 10 Cts extra per plaatste bespreken 1 PETROLBUM i OTEEKlXGEX Tan de Makelaars Cantzlaar SchalkwUkt te Rotterdam De markt was hoden ouveranderd Loco Tankfiist ƒ 7 7U Geïmporteerd fu8t 7 80 September ring 7 70 October No ember en December leve BurKorlijke Stand Zevenhuizen GEHOREN Citbniiii oodera M ito der Wiel en E VKD Heikrlom Cathinni Sauiiua ouders A Gyieobergt en P Oly Stolwijk SKBORfN Pieter juders L Verkaik en A Viwr OTERf EDE N w C de Koning S w i MingerIind 6 m ADVEIITENTIÊN Heden overleed na voorzien te zgn van de fi Sacramenten der stervenden onze dierbare Vader Behuwd en Grootvader de Heer MICHAEL DE GRAAF in den ouderdom van niim 81 jaar Uit aller n am G DS GRAAF Gouda 30 Juli 1891 aan de Koekkraam van T AARTSEN staande over den Heer G J dk JONG op de Haven een ZIL VER KNIPJE met eenig geld ér in Door de verlieier terug te bekomen aan bovengenoemd adres Hozen Clematis enz te honden te Boêkoop op WOENSDAG 5 AUG en DONDERDAG 6 AUG a s in het Hotel Hjbt Wapïn van Boskoop Oping WocDsdag naoiiddag ten 2 uar ENTREE Woensdag 50 ets Donderdsi 25 f P Namen de Commütie der Tentoonttelling O L RUTTEN Koor tor C VERKADB Kz Secr EEEUIS TE mU Tooneelgezelschap van den Tivoli Schouwburg te Rotterdam Schouwburgtent op de Markt over ARTI LEGI Directie JAN C db VOS en W van KORLAAR Zaterdag 1 Aug 1891 8 ure Optreden van WILLEM van ZDLJLEN MiJi HËER en NEVaoUW MOiVGOÜIN Suecesblflspel in 3 Bedrgven van ERNEST BLLN en RAOÜL TOCHÉ schrgver van Zenuwachtige Vrouwen Prflzen der Plaatsen 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaarten 10 Gulden Plaatsen dageljjks te bespreken van 10 4 nre a 10 Cts extra Abonnementskaarten ook per stuk verkrggbaar bü de hh A DAM Café Restaurant Kleiweg E 95 97 F X HARDIJZER Café Vede Best Groo e Markt A 158 J WOUDENBERG Café Harmonie Groote Markt F GRENDEL Sigaren Magazgn Korte Tiendeweg L A DE VLETTER Groote Markt 97 naast de Zalm Zondagavond vertrekt een extra tram der IJselstoomtraraweg Maatscfaappy na afloop der voorstelling Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman te Zoon Voor den verkoop van LIJNKOEKEN worden GEVRAAGD Brieven franco onder No 2126 aan Bureau dezer Courant StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteits ProE Gehm Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten faeeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseüng van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es k 25 cent Alom verkrijgbaar Oi vitgave dezer Courant getchiedt dagelgka m t nitzondering van Zon en Feestdagen I D prg per drie maanden U 1 25 franco per post 1 70 A coaderlgke Nommen VIJF CEilTBN im de Courant behoort een B voersel ttNNENLAND f ij i GOUDA j 1 Augmtus 1891 ïeegJ einq vJw den gemeenteraad Dinidaci deD 4n Auguttoa 1891 dea namiddagi ten 1 art Aas de orde Da Bdianing en Verantwoording van den Kauier dei Sttdalgke Bank van Leening over het boekjaar 1Ï90 91 Het voontal betreffende het dempen van tivee itootes iti de Korte Akkeren Da benoeming van eene onderwijzeres aan de 2e Bargeiachool voor meiajes Twee reelamea tegen aaiulagen op bet Suppletoir Kohitr dar Plaataelgke Directe Belaating dienst 1890 Morgen haeft op bet gewone terrein een oricketmatoh plaats toasohen Olyofia alhier en Jnutefi cHcket iliib Ala vervolg omtrent de feeatvieriag in het Weeshiia ter gelegenheid van hel i 5 jarig Begentsohap van den heer L P Hoogeudp kunnen wg nog mededeelen dat gisterenavond op de binnenplaats van genoemd gesticht eene illuminatie waa aangebracht die in één woord prachtig was te noemen Toen de jubilaris ten negen uur met zijne familie en de overige beeren Kegenten met hunne dames wederom bet Weeshuis een beioek bracht werd door de Weeskinderen een Jubellied toegezongen t welk flink klonk en aldus luidde Een blijde juich en jubeltoon Den ganschen morgen door FEUILLETOIM Een oude CjescMedenis UU iet Engeltch ♦ Toen de laatste onherroepelijke woorden gesproken waren die haar de vrouw maakte van den man aan hare zijde waren bare wangen doodsbleek geworden Edward daarentegen was bleek tot op dit kritieke oogenbhk zeer bleek zelfs als men zich herinaerde hoe blozend hij er andera uitzag doch naarmate Hoaora verbleekte kroeg zijn golait meer kleur Toon de predikant zich verwgdorde en vrienden en kennissen hen omringden werd de bruidegom zoo vroolijk en zoo druk dat moer dan ééo hem met bevreemding aanzag on beo medelijdenden blik wierp op de jonge vrouw die daar zoo bleek zoo bewegingloos stond Tot mijn verwondering zag ik dat Mary was ver dwenen De vroolijkheid werd hoo langer hoe luidruchtiger en de wijn werd niet gespaard de bruidegom ledigde het eene glas na het andere en werd nog opgewondener hij stelde aanhoudend tooates in op zijne bruid maar vermeed haar aan to zien ofschoon hare oogcn hem meer dan eens jmeekend aanzagen Eindelijk stond zü op en toen Z als der Weezen dèik en loon Den Jubilaris aang0ba Deez feestdag even groot als sohoon Door t blijde kiodrenkoor bit Een krans met paarlso ovorlaan Een zilv raa aerekroon Doorireveo met de lauwerbla nVan onwurdeerbaar scboone daU Bood Qodeshand U heden aan U Oouda t eed le toon I iu Sprei uit uw pracht 6 zilverkraDS En uwer paarlen schat Naar heinde en veer moetuve gUns Als t zonnéUdit aan hamels tntni Verkonden hoe de Weezen thans Blij juichen in deez stad iu Heel t leven door tal ons gemoed U eere bien en huid U eed le man die steeds vol moed En als can Vader vroom eii vroed Der Weezen schreddn leidt en hoedt Zyn hart met tnost v rVult I iü Nadat de kinderen feestelijk onthaald waren werden door eenige jongens en meisjes zeer aardige voordrachten in oostuum ten gehoore gebracht die door alle aanwezigen hartelijk werden toegejuicht In één woord het geheele feest slaagde uitstekend Ten slotte kunnen wü nog mededeelen dat onze geachte Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoom die naar men weet in het buitenland vertoeft per telegram zijn gelukwensch san den jubilaris deed geworden Bij kon besluit van den 29en dezer is aan het hoofdbestuur der vereeniging onder de zinspreuk zette ook hij zijn glas neer en na een diepe buiging voor het gezelschap maakte hij zich gereed de kamer te verlaten De gasten waren de een na den ander vertrokken maar in mijne afgetrokkenheid had ik er niets van bespeurd noch gemerkt dat het gedruisch dat mij daareven nog zoo hinderlijk was geweest langzamerhand ophield Maar de bruid was nog niet weg Zg kwam juist de trappen af hetgeruisch van haar kleed w kie mij uit mijn gepeins en riep mij tot de werkelijkheid terug Edward was bij haar en achter hen kwam Mary evenals de bruid in reis Ik drong vooruit en voegde mg bij het groepje dienstboden aan de deur Het vooruitzicht dat dit een afscheid voor altoos wss deed hen luid schreien en allerlei uitroepen slaken die bigk gaven van hunne gehechtheid Ik trachtte hen tot bedaren te brongen daar ik niet wilde dat hel jonge vrouwtje er ieta van hoorde Op den bok van het rijtuii zat een vreemde koetsier en er was geeu tweede rijtuig voor de kamenier den Igfknecht en de hag e Ik vroeg daarom den oudeu Caeoar die vlak bij mij stond of mevrouw Urquhart geene kamenier zou mede uemen De neger bromde van neen on toon ik mgue verbazing 16 kennen gaf zeule hij dat er geen k imenier goed genoeg was naar den zin a i Massa Urqiiart en dat hij eene kamenier iii Xew York wilde huion hij boweorde dat hij ha ir nel in alles ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmidlte i Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt nTrouw aan Koning en Vaderland gevestigd te Utrecht tot ondersteuning van behoeftigen gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadelmedaille machtiging verleend tot het houden eener collecte door het gebeele ryk op 31 Augustus of op een anderen nader door den minister van binnenlandsche zaken te bepalen dag De voorstellingen van ds heeren De Vos en Korlaar behooren tot de meest aantrekkelijke amusementen op de kermis voor ben die prijs stellen op degelyker kunstgenot dan de gewone kermisgrappen geven kunnen Gisterenavond werd mei groot talent een zeer actueel nieuw stuk Kapilaal en Arbeid van L Eulda voor het voetlicht gebracht Er was slechts één roep over het spel dezer artisten die allen ijverig medewerkten om het geheel te doen slagen Hedenavond het Fransohe blijspel Mijnheer en Mevrouw Mongodin dat reeds veel succes heeft gehad en waarin de heer W van Zuijlen de hoofdrol vervult Niemand verzttime te profiteeren van de gelegenheid om met dit verdienitdijk tooneelgezelschap kennis te Ter gelegenheid van den veijaardag van H U de Konioginllegentes zal morgen door de troepen van het garnizoen eene groote parade worden gebonden ten l s uur Maandag 3 Augustus herdenkt Cornelia van der Vegt oud 80 jaar en zgu huisvrouw Maria Sohiavezand oud 75 jaar den dag waarop zjj B 6 jaar geleden zich ie den echt vereenigden Hun adres is Nieuwsteeg E No 18 alhier alwaar zij door eene kleine affaire in hun dagelijksche behoeften moeten voorzien Bij de rgkspostspaarbank aan het postkantoo 1 ou alsof een man voor missis doen kon wat haar Saily deed die baar van der jeugd verzorgd had En de bagage vroeg ik O massa zond die vooruit Hij kocht boeken en nog eene menigte an lere dingen die er ook heen gaan Er is nog een heole boel maar het overige ging 14 dagen geleden de rivier af in eene boot Zóó zóó I En doen zij nu de reis por rijtuig Ja tot aan het schip Op dit oogenblik bereikten Urquhart en zgne bruid de deur hij waa nog altoos even vroolijk en zg even stil maar er blonk een traan in haar oog terwijl zijn oogen achittorden van vreugde Men kon het aan hem zien dat hij de rijkste bruid van Albany had gehuwd Vaarwel vaarwel fluisterde zij mot hleeke lippen Ik wiat dat dit mij gold en wenkte met de hand maar kon niet spreken Zoo reden ijj wé terwijl de bedienden Inide lucht gaven aan hunne smart Het riituig voor Juffrouw Leighton hoorde ik nu roepen Zij was er niet en men kon haar nergens vindou Ik heb er weinig meer bij te voegen maar dat weinige was voor mg beslissend Toen wg er volkomen zeker van waren dat juffrouw Leighton was verdwenen en men haar nergens vinden kon toen do postkoets mar Schenectady voorbijkwam tonn stooa de opgewondenheid teii top en