Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1891

ï Hypotheek PandbrieTeo DEE Northwestern Pacific Hypotheekbank Gevestigd te Amsterdam DIIIECTEUREN H A VAN VALKENBURG President Directeur in Jmerika Mr ja F DE MONCHY T V fiUT PT r iJirecteuren te Antiterdam COMMISSARISSEN M WALLER lid der firma Testas Waller te Amsterdam W REBEL Jb II fi II Wed Geebert Rebel G i ENGELBERTS E C Engelbeeis Co Arnhem A M CANNON Oud Burgemeester der stad Spokane Palls en President van de Bank of Spokane Ealls te Spokane Falls State of Washington U S A J R PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden te New ïorfc Commismrièsen itt NederUutd Commamriesen iit Ameriia De Directie der Northwestern and Faciiic Hypotheekbank bericht dat door tusBChenkomst van onderstaande Firma s è pari verkrijgbaar zvjn 5 pCt PANDBRIBVEN In stukken van 1000 en 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Broekman k Honueus te Amawdam I A WI8aELI K II Alkmaar STAAT op 30 Juni 1891 Oeebten hypotheo re leeningen op 1 Januari 1891 Doll 4 031 142 55 Gesloten hypothecaire leeningeu van 1 Jannari 30 Juni 1891 732 725 Ontvangen aflosangen van 1 Jannan 80 Jnni 1891 1020 uitstaande hypothecaire leeningen a f 2 50 Uitstaande 5 pCt Pandbrieven Minder uitgegeven dan gecreëerd mocht worden Gouda en de daarondei reasorteennde hulpkantoren wei Ml i f4e de maand Juli 1891 ingelegd ƒ 660M5 terugbetaald ƒ 17 S 8U Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het uununer 2714 Het provineiasl kerkbettunr van Zuid Holland heeft aan don heer Jan Fhilip OU predikant by de herTormde ge eeute te Öraot Ammen na ruiiw jaren van getrouwen evangeliedienst met ingang van 1 October eervol emeritaat verleend De heer D H Jas burgemeester van Dubbeldam is gisteren de dupe gonrorden van eene landloopersfamilie die na een bezoek om onderstand aan gemelden heer te vragen een klein kind van enkelemaanden ouderdom op zgn erf achtergelaten bleekte hebben Hoewel de kleine stumper eerst geruimentijd na het vertrek van de ontaarde ouders weidOLtdekt haastte men zich om het paar dat in de richting van Willemsdorp gegaan was te achterhalen Bg aankomst aan het spoorwegstation aldaar bleek eefiler dat de vogels gevlogen waren Een man en vrouw wier signalementen met die der gezochten overeenkwamen waren met den een oogenblik vante voren gepasseerden trein vertrokken D C De synode van de Ned Herr Kerk heeft dezer dagen behandeld een verzoek van de clossioale vergadering van Breda om bij de hooge regeering stappen te doen ten einde Goeden Vrydag tot een erkend christelijken feestdag te doen verklaren De commissie die daarover rapporteerde was van oordeel dat van de regeering niet meer kan worden gevergd dan dat aan bare ambtenaren en aan de militairen die zulks verlangen gelegenheid werd gegeven de godsdienstoeffuingeu bij te wonen doch niet om hen allen van alle dienstvervulling op dien dag te ontslaan Zij zou hetzelfde moeten doen op alle roomsche groote heilige dagen ten aanzien van roomschkatholieke ambtenaren en militairen Mocht zij weigeren op zulke gedenkdagen aan hervormde belangstellenden verlof te geven tot het bywonen der gods iienBtoefeniog dan eerst zou het oogenblik komen om tusschenbèide te treden Op deze gronden werd de inwilliging van het verzoek ontraden De Synode heeft zich met deze onolnsie vereenigd Naar aanleiding van het gerucht als zou de tegenwoordige demissionaire Begeering zich niet ongenegen betoonen de teugels van het bewind weder te aanTaarden meenen wij io herinnering te moeten brengen de woorden door den minister De Savomia Lohman gesproken in de zitting van de Eerste Kamer op 10 April 1891 De minister zeide volgens de officieele Handelingen der Staten Generaal psg 303 1 Wanneer by de a st verkiezingen de Begeering de meerderheid in het I and verliest dan a zij niet aao het bewind bigven Ook de Begeering heeft haar gevoel van waardigheid ep zal niet blijven zitten wanneer blgkt dat de natie haar niet begeert Die duidelijke woorden spreken alzoo het bovengenoemde gerucht te eonemale tegen I mi de geheele stad kwam in rep en roer Een geheime angst dreef mij naar de woning van Urquhart Toen ik er kwam was er geen levende ziel meer tu bekennen in de ontruimde kamers Heel ver in de straat die naar de brug leidt zag ik een rijtuig verdwijnen met een wagen er vlak achter Ik begreep dat Urquhart en zijn jong vrouwtje in de eerste moesten gezeten zijn v Ik verliet het huis en dwaalde doelloos door de straten ieder gelaat dat mij tegenkwam scherp opnemende of men mij ook eenig naricht zou kunnen geven Eindelijk koerde ik naar buis terug Toen ik mijn ongezellig vertrek betrad overmeesterde mij een gevoel van verlatenheid Ik zonk machteloos neder en bleef zoo tot den volgenden morgen half bewusteloos liggen Noodlottige rust Kn toch weet ik iveer niet of ik het zoo moet noemen Zij beroofde mij van eenige uren lijden want toen ik tot mijzeivon kwam toen ik weer om mij heen zag liig er op den grond onder een venster een brief van den volgenden inhoud Miskende vriend ffAls gij dit leeett bestaat Mary niet meer Na alles wat er gebeurd is na ons afgebroken huwelijk en het vertrek van mijne nicht is het leveu mij ondragelijk geworden ik geloof dat gij liever weet dat ik dood ben dan ongelukkig daarom schrijf ik B deze woorden en smeek u mij te vergeven dat ik In zijn veralag over het jaar 1890 deelt de Nederlaudsohe coniulgeoeraal te Stockholm mede dat de in Zweden bestaande landbouwmaatsohappijen bij soaitT ijverig blyven in het bevorderen van het zoogen huisvlqt onderwijs hetwelk ouder hare leiding staat en waarvoor ziJ aanzienlijke sommen besteden onder geldelijke medewerking van den stfat en van de proriucien Het onderwija in huisvlijt zegt de confol generaal heeft plaats deels in b jtoadere scholen da sfcyVT scholen deels in verbinding met de volksscholen de statistieke gegevens omtrent het onderwijs zijn niet gelijkvormig en ook niet volledig zoodat men geen overzicht in cijfers kan opmaken Ten einde intusschen toch eeq beeld te geven van de groote beteekeuis die men hier te lande aan de huisvlijt hecht diene het volgende Ër bestonden o a einde 1890 in de provincie Sfookholpi 26 Wscholeo met 27 onderwijiers en 31 onderwijzeressen die dpor 420 jongens en 513 meisjes bezocht werden Sodermanland 1380 jongens eu 2787 meisjes genoten ondarwgs Jonköping onderwijs werd gegeveo io 9 gemeenten met 72 volksscholen Kron rg scholen in 13 gemeenten Kalmar 17 scholen voor jongens met 459 eu 5 scholen voor meisjes met 89 leerlingen Blekinge 33 scholen met 904 leeriingen Malmo onderiviJB aan 17 volluaobolea Klfsborg 55 volks eu 32 êlöjdnAolea met 1039 jongens en 757 meines Oerebro 56 scholrn voor jongens en 78 scholen voor meisjes met respectievelp 1118 en 2219 leer Geile 52 scholen Hemosand 44 scholen enz enz Ook voor het vormen van onderwijzers en onderWTpzoressen in huisvlijt dragen de laudbouwmaatsohappijen zorg terwyl door dou Staat aangestelde tlujdmspecieurs toozicht op scholen en onderwijzers uitoefenen Als eene ware hoogesehool voor huisvlijt moet de school te Naas provincie Elfsborg worden genoemd Door den heer Aug Abrahamsoo oudkoopman te Gothenburg werd op zijn eigendom Naas in 1872 eene Aj rf school voor jongens en in 1874 eene voor meisjes opgericht benevens een instituut tot opleiding van t V onderwjzer Laatstgenoemde inrichting werd langzamerhand uitgebreid tot een volledig nderwijzers eminariam en ia in bare soort allaeostaande Van jaar tol jaar is het aantal leeriingen in dit seminarium toegeoomen provinciale staten en landbouwmaatschappijen hebbeu onophoudelyk toelagen aan onderwijzers en onderwijzeressen gegeven om een eurtus te Naas te kunnen doorioopen en dikwqls is deze voorbeeldige inrichting door buiteniandache commissies ambtelijk bezocht gcwonten ten einde het onderwijs te Naas te bestudeei n De aam van het seminarium werd dagelijks meer uitgebreid zijne leerlingen verspreidden zich in Zweden en in het baiteoUnd zoodst Niaa thans eene vermaardheid geniet die tieh zelfs buiten Europa nitstrekt Aangezien op grond van het besluit van don sou deze aarde heb verlaten Ik beminde hem Uwe wanhopende Mary Leigh ton Ik veriiet het huis ik vloog naar het hek en bleef toen plotseling stilstaan Kr leunde iemand overheen Het was Caesar eu zoodra ik ziju gelaal zag wist ik dat ik te laat kwam dal alles gedaan was en de geheele stad het wist O massa ik was zoo gaarne binnengekomen maar ik was zoo bang Ik heb hier wel een uur gewacht Toen men mij zoide dat men haar hoed uit de rivier had opgeviscbt wist ik hoe u te moede zijü zoudt en daarom kom ik hier Ik kreeg oiijne spraak terug om hem ocue vraag te dücn Wanneer is de hoed gevonden eu waar Dezen morgen massa bij het krieken van den dag een der keelbaadeu was blijven hangen aan den balk mijnheer die daar in de rivier ligt achter achter hot huis van massa Urquhart Dan weet iedereen het zeker P bracht ik er met moeite uit Ja it geloof het wel Hoe kan het ook ander Vele personen zagen haar de straat atioopou en in massa s oude huis gaan eer bet rijtuig daar stilhield daar zij er met meer uitkwam denk ik dat zij van dien balk lu de nvier gesprongen is Ie lereou hoeft er mei te doen Ik bracbt hem mei een blik tot zwijgen Wien heeft men mijnheer en mevrouw Urquhart achterna gezonden om bun te vertelleu wat er gebeurd is t vereinen vorst van 26 Juni 1S14 in sommige garnizoenen aan onderofficieren en manschappen geen toeslemming wordt verleend om zich naar zeer nabü gelegen plaatse i te begeven terwyl in andere garnizoenen aan het verleeneu van zoodanigj vergunningen beperkende bepalingen worden verbonden heeft H M den minister van oorlog gemachtigd art 9 van bedoeld besluit zoodanig te mogen opvatten dat wanneer het eene afwezigheid van het korps van twee dagen of minder betreft die afwezigheid niet zal worden beschouwd als een verlof in den zin vao het artikel zoadat in dat geval geene verlofpasaso behoeven te worden uitgereikt en het doen afteekenen vnn die passep in plaatsen waar goen garnizoen ligt mitsdien achterwege kan blijven De handhaving van een verbod of van beperkende bepalingen als hierboven bedoeld ten aanzien van het bezoeken van io de onmiddellijke nabijheid der garoizoensplaatsen gelegen gemeeiilen kan thans ia het algemeen geen reden van bestaan meer hebben en eventueel kunnen ook in het garnizoen zelf hetzji voor twee dagen of minder hetz voor langoren tyd permissien of verloven worden verleend Aan de militairen die vergunning bekomen om gedurende twee dagen of minder van het korps afwezig te zijn moet intusschen tot voorkoming van moeielijkheden wanneer zij zich buiten het garnizoen ophouden een permissiebiljet worden verstrnkt waaruit blijkt dat ea voor hoe lang zg gerechtigd zgu zich eventueel buite de garnizoensplaals te bevinden Omtrent de spoorwegramp te St Mande ia drieërlei onderzoek ingesteld De Oester Spooiweg maaticbappij verklaart dat het rem toestel vao den natrein oit Joioville volkomen goed was en de machioUt z n trein ze r goed bij tijds tot staau had kunnen brengen indien hij met de voorgeschreven omzichtirttid en opmerkzaamheid gereden had Ook was Eet sein ia orde de maohinist had er geen aoh op geslagen Toch had hij evenals ziJn stoker eerst na geruimen tijd rust zijn werk hervat Naar man verzekert heeft de man het remtoeatel zelfs niet aangeroerd De begrafenis van 18 gedoodeu heeft naar m reeds mededeelden te 8t Mande plaats gehad Tal van vereenigingen sloten zich aao President üamot en de prefect van da Seine hadden zich laten verlegenwoordigen terwijl de minister van openbare werken de politie prefect de proeureur geoeraal eo andere hooge personen persoonlijk den slachtoffers de laatste eer bewezen Ook de directie dor spoorwegen werd door eeu commissie vertegenwoordigd De lijken werden op 16 lijkwageas grafwaarta gereden Vódr de stoet zich in beweging stelde zcgsiiite eeu Rttsaiach geestelijke het overschot in van dn markies Montferrslo die tol de Grieksche kerk behoorde waarna ile stoet zich kerkwaarts begaf Bü de goilsdienstplechligheid werd een brief voorgeleten van den kardinaal aartsbisschop vau Parijs en op het kerkhof hield de burgsmeester een rede welke grooten indruk maakte Vetea onder de menigte lieten hun tranen den vrijen loop De minister van binnenlandsebe zaken met den prefect der Seine en veraohillende anderen hebbeu da in twee hospitalen verpleegde gekwetsten liezocht wier toestand bevredigend werd geacht Intnssohan waren nog twee slachtoffert aan hssr wanden bezweken Bij bet spoorwegongeluk werd zekere familie Kahn het hevigst getroffen Het hoofd dezer familie een grijsaard van 76 jaren verloor tegelijkertijd zg n WKmmammmmÊmmiimmk mmi mmmm timmmimmmmÊmmmmimi Nog niemand mijnheer Maar massa Hatton Mijnheer Hatton is een oud man hij heeft een jonger mensch voor deze zaak ooodig Zadel dadelijk voor my het snelste paard uit den stal Ik r d ie achterna en ik zal ze wel inhalen eer zij Pongb Keepsie bereiken Hij zal bot weten Ik bedwong mijn ongeduld on zeide zoo bedaard en ernstig mogelijk Mevrouw Urquhart moet weten dat haar nichtje dood is Ik zal het massa Hatton zeggen zeide de neger Maar ik was nu zoo omzichtig geworden dat ik hem mijne boodschap niet liet overbrengen Ik ging zelf naar dezeh heer hij was de gewezen voogd en toekomstige zaakwaaruemer van mevrouw Urquhart Hij on de anderen zagen mij wegrijden zonder te vermoeden welke moorddadige gedachten inijn bowt vervulden Al voortrijdende verviel ik tot oen soort van be wusteloosheid en was niet langer in staal mijn paard te besturen In dezen toestand vond men my en j bracht mij naar eene boerenwoning waar ik door een hevige koorts werd aanijetast Toen ik mijn bewustzijn herkreeg waron er drie weken verloopen I Zoodra ik kon vervoerd worden keerde ik naar Albany terug Ik bevond dat de geheole gemeente j 10 den waan vorkeerde dat ik de vrouw die ik zoo I innig beminde lu den dood gevolgd was i i Slot voUjl viouw zijn zoon zyn dochter zy u schoonzoon en zyo twee kleindochters APVEBTENTiaN Den 11 Augastiis a s hopen oBZé geliefde Ouders HENDRIK DB JONG GBERTRÜIDA van deb STARRE bun SO JABIOHUWELIJK8FEBST te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behawd ea Kleinkinderen Heden verkrggbaar bg J F HERMAN Zn Tiendew de van oads gerenommeerde ITiEïïWE Bessen Jenever a 85 Ct per liter 70 C t por flesoh 2fi qualiteit 75 Ct per liter 65 Ct per flesch NIEUW BESSENSAP 20 Ct per flesch CITROEN LIMONADE 85 Ct p fl l p lit FRAMBOZEN id OOCt p fl l OS p lit D Notaris e J P HEIJMAN gevestigd te Ilaaëtrecht zal te Gouda in het Koffijhuis toK Dou V4 V UiacciiT aan de Lange Tiendeweg op Dinsdag 18 Augustus 1 1 des voorm 10 ure in het openbaar veilen en verk4 opeD 1 Een HUIS en ERF in de Lemdolsteeg te Gouda 2 Twee WOONHUIZEN met ERVEN en GROND aan de Karnemelksloot aldaar 3 Een MOESTUIN en KLEINGARENBAAN met VOOR en ACHTBRLÜODS en 8CHU UR aldaar 4 Zeven WONINGEN ERVEN en GROND in de Derd Kade aldaar Te aanvaarden de perceelen 1 2 en 4 bg de betaling der kooppenningen en het perceel 3 alt Febraari en 2 Jnni 1892 Betaling der kooppenningen I October 1891 Standplaats Markt over de HaEH0ME Groot Cagllostro Théater Prof HEI RI DlBECTIK Prof HENRI de Bruxeües en M P OKHÜIJSEN van Rotterdam Dagelgka gedurende de Kermis des avonds ten 8 uren OROOTE BBILLANTE VOOitSTKLLIIVfi en dagelgks ten 2 ure Kinderen Famüte Voorstelling Dinsdag 4 Aug 1891 onherroepelijk laatste Kinder eu Pamihe Voorstelling ten 2 ure en des avonds ten 8 Aire Afscheids Voorstelling E C Engelbekts Co Arniem Van deb Meer Zolner Breda Van deb Dordrecht Otto de Kat Zoon Van Heel Co Goei outeTholea G DE GiJSELAAR Co Gorincheta Wed Knox I OBTLA D Gouda HuroENS Slotboom Gravenhage Hastogh Heys en de MoiNCK Groningen Westeekappel U Hoopd Haarlem P FosTHCHA Zoon Harlingen en te Franeker F VAN Lanschot t Hertogenboach V D WoLFP Coubeecu Zn Hoorn Maatschappelgk kapitaalGeplaatst Maatschappelyk KapitaalGestort Jiaatscbappelgk KapitaalReservefonds EMISBEFOTTMTEEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten üiT HET Magazijn van M RAVENSWAAY imm GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mjf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBAAUT LZ Boterraarkt te Gouda BENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMEB i II V D UussEN Je te Kampen Gebr Gratama leeuaardeH A L Reimebinoer Zonen Ltidea J A Zip Middelburg P Geoen Zoon Nieuwediep Nijmegen Rotterdam Schagen A NooBDUïN 8d Zonen P J MiNPEEOP Westpeiesche Bank W Jansen Co Schiedam Sneek 1 Tiel n Utrecht en te Fenlo II fFuuehoten H Zaandam II Zutphen II Zwolle ƒ 6 000 000 2 400 000 942 600 95 000 Beüninos Ten Gate C H TiLANüS Zoon A J LoRAN Zoon G J A E Gboeneveid Wed J TE Veltbop Zn P P C Brüninos Co DoïER Kalfp DoU 4 703 867 55 85 288 10 Doll 4 678 579 45 ƒ 11 696 448 62 ƒ 11 203 000 493 448 62 ƒ 11 696 448 627 TR DE MARK PT C T T 5 van Gebrs S EL ADisterdaiB Verkrijgbaar te Gouda bn G H LAKBKVELD Gouvre P y OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bij M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bjj M BAARS Boskoop by Oudshoorn h M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D DB JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VBRDONK Probeert s v p SOUCHON THEE No 3 a 1 25 per kilo