Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1891

maandag 5 Augustus 1891 EoUandsclie Maatscliappïj Tan Landbouw Afdeeling ALFEN OUDSHOORN AABLANDERVBEN s mmmm tentoonstgllins gg OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 rao Paarden SnndTee Schapen Varkens Plnimgedierte Zuivelproducten e Werktuigen tan Uentta ran veeteelt en zaivelbereiding benevens Rijtuigen Zadelma SPORT en HEEREN Artikelen EKGËLSGHE Fantasie en Zpen VelocIpedisteD Costoum s Txicot ColToextöL PABAPLUIEé MARKT A 68 GODDA kers artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelgks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentoonste ings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene XO l e Secretaru XJBBIJ verbonden Loten alom verkrflg J L KOOWBNAAR baar a 0 50 het lot en voor Gouda bg ti Al en l t den Boekhandelaar 1 okVEN Als eersteprgs zal worden aangekocfateen UtrechtschWagentje met Paard en Tuig wm Bericht aan onse A bonnets Het niet weinig voldoening bieden we onze abooné s thans een tel PLATBN aan dia met lecht een PAAB PBACHTIQE SALONaTVKKEN mogm heeten Bet 2gn een paar ZELDZAAM 8CHOONE PHOTOGBAVUBES voorstellende KOMEN en GAAN Nimmer werden schooner gedachten in beeld gebracht dan de teekenaar ons gaf in de beroemde prachtvolle platen Tr02 T a OTT eza ZTT Ca OTT De origineele staalgravores kosten tegenwoordig Vijftien Gulden Wg bieden ze onze abonné s aan onder den titel KOMEN en GAAN voor slechts op zeer zwaar plaatpapier groot SI X 37 e M tegen inlw ing van onderstaande BOIS afgehaald 30 Cent naar buiten franco thuia 3 f Cent In schooner en zinvoller onlerwerpen zijn dezeplaten nogniet overtroffen Met de aflevering dezer PLATEN is belast de boekhandelaar J de VEN te GOUDA BON Af te geven bg J de VEN alhier Goed voor een stel platen 02v4 E3ïT eanL Q a a t Twee Photogravures 51 X 37 c M Voor de abonné s tegen 30 cent verkrggbaar zoolang de voorraad strekt Njiam Woonplaats Schouwlurg Van LIER Standplaats GROOTE MARKT Hollandsch Tooneelgezelschap van het Grand Thé tre te Anutérdam Directie A vak LIER ZoDdag 2 Augastos 1891 Optreden v den Heer BOUWMEESIEB Een uur te laat Drama in 4 Bedrgven en een Voorspel in één Bedrgf RICHARD MOOR de Hr Bohwmiimtie Maandag 3 Aug¥tas 1891 Optreden v den Beer BOUWHEESTBB Don Cesar de Bazan Beroemd Drama in 5 Bedrgven naar het Franach van DOMANOIR et D ENNERY Don Cesar de Br Bouwmeester Aanvang S uur Prgzen der Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Rang 90 ets 3e Rang 60 Cts 4e Rang 30 CU 10 Abonnementakaarten 10 ook p r stak verkrggbaar bg den Heet L 8 KEISBR Korte Tiendeweg D 88 Piaaiaen zgn op de speeldagen van af s morgens 10 aar k 10 Cts extra per plaatste bespreken mm Tfi QOüSi Tooneelgezelschap van den Tivoli Schoawborg t Rotterdam Schoawbntgtant op de Markt over ARTI LEOL Directie JAN C oi VOS en W van KORLAAB Optreden van WILLEM tas ZDLFLEN Zondag 2 AugTistus 1891 8 ure De Gevolgen van een Lengen Elnchtapel in 4 Bedrgven van RDDOLF KNEISEL I Gevolgd door NICHTJES BSMS Comedie in een Bedrgf naar het Fransch van PAUL BBRRIER door Mr J N van HALL Maandag 3 Augustus 8 uur Optreden van WILLEM van ZDULBN DE FAiniLIE REG6E Tooneelspel in 4 Bedrgven naar het verhaal van dien naam in Hildebrands Camera Obscnr door WILLEM van ZÜIJLBN Prgzen der Plaatsen 1 25 ƒ 0 90 0 60 0 80 Tien Abonnementskaarten 10 Gniden Plaatsen dagelgks te bespreken van 10 4 ure a 10 Cts extra Abonnementskaarten ook per stnk verkrggbaar bg heeren depothonders Zondagavond vertrekken extra trammen naar Bodegraven en Oudewater KORTING OP A v 0SAz gleiTegE738n73 Snelpersdruk fan A Beinkkan Zoon Goada BINNENLAND GOUDA 1 Augustas 18B1 Aan hot toeUtingsexainan voor n hoofdouraus ter opleiding tot officier te Kamprn rordt dit jaar doelgsnomen door 140 ondoroffirieren Ër zgn 50 pUstson De heer Janssen van de Académie des Soienoes ui tioh van Pargs naar Chamooniz begeven om op den top van den Mant Blano de diepte van de sneeaw to peilen ten einde te onderzoeken of het mogaiyk lou wozan daar een obiervatorium te stiohtea dat dan het hoogate van de wereld zou wezen Da heeren BÏMboffaheim on baron Alphoote do Rothtohild 4Jn collega van do Aoad mie zullen alle kosten voor kog raksuing nemen De trambeambtea te Toulouie hebben den arbeid Ifeataakt Kiettemin liet da directie de rytuigen uitrijden onder geleide van politie agenten te paard maar de werkatakera geholpen door de volkamenigte hielden de rïtnigen staande wierpen ze om De entan poogden de werkataken uit een te drgven Dit gelukte eerst na een vrij hevig gevecht waarbg de agenten zich van den sabel moeaten bedienen terwijl da tegecpartg met steenen wierp Dergolgka vechtpartijen kwamen op verschillende plaatsen der atad voor Een rgtuig werd in het kanaal geworpen zonder dat de politie dit kon beletten De diwat werd toen in ds geheele afad goataakt Onmiddeiyk werden echter maatregelen genomen Op veneUllende plaatsen werden troepen geposteerd M de politie werd loo versterkt dat heden ds disnat koB orden hervat By daze warkttsking deed zich ook een laohwekInad ipsvjü ac Xen oonuniisaria leed ia ho tnuawagao die met een paard waa bespannen In de rus hi I ayette weigerde het paard plotseling varder te gaaa Het volk spande hst dier onmiddelyk uit en tiok er mee door de stad onder het geroep leve het werkstakende paard Ernstiger is dat de werlstakers vier kiosken in brand hebben geatokan De burgemeester hoopt nu echter met behulp der troepen verdere ongeregeldheden te voorkomen Boiteolandsch Overztcbt In de buitonlandacho politiek bigft het atil zooak gewooniyk in dezen t d Teel wordt over alles ger eneerd en oude koeien telkens uit de sloot gehaald Tot de laatste categorie behooren verhalen over Biamarcks aftreden die weer aan de orde zjjn rni by in Beieren door de Zuid Duitaohers met zooveel gecatdrift wordt begroet Ook de bondgenootschappen de Triple alliantie zoowel als de verbroedering van Busland en Frankrgk brengen nog veel pennen in beweging In het Kngelsche Lagerhuis heeft de heer Gosohen medegedeeld dat bet Parlement naar hg hoopl op 9 Aug a s zal kunnen gesloten worden Het budget van uitgaven is in behandeliug genomen Sir James Fergusson verklaarde dat de financieele gesteldheid van Egypte thans i66 goed is dat oen uitstel io het vervullen zijner verplichtingen niet meer is te vreezen Het Psrgicha telegram in de Timet van gisteren omtrent afzetting van den Khedive door den Sultan acht hg een aenaatiebericht waardoor niemand zich zal laten verontrusten De patentwetten in het buitenland zeide hij verder zgn wel ia waar ongunstig voor de Sngelschen maar da industrieele conferentie te Madrid heeft eene overoenkomat ontworpen waardoor menig bezwaar wordt weggenomen en die thana wordt overwogen door de regoeringen welke op die oonferentie vertegenwoordigd waren Het feeatgedruisch aan de Xewa houdt nog steeds nsn Toen de Petersburgache gemeenteraad zgn feett gaf ter eere van de Fraosohe oMciereu kwamen plotseling drie eenvoudig geklee le mannen uit het volk de zaal binnen Zg vormden een deputatie vau het volk dat buiten stond en overhandigden admiraal Gervaia een Eusaischen koek De mannen verontschuldigden zich dat zij geen brood en zout konden aanbieden daar alle winkela gesloten waren Admiraal Qervais vertoonde zich toen met den burgemecstor aan het volk dat hem met luide toejuichingen begroette Da Bussische bladen verzuimen niet dit feit op den voorgrond to stellen omdat er uit blgkt dat ook het volk deelneemt aan de ontvangst I e Notcatti acht zelfs een formeel verbond tusschen Busland en Frankrijk onnoodig nu de vriendschap tussehen beide landen zoo goed bezegeld is De eenige teleurstelling ondervindt men te Pargs door het bezoek van de Fraosohe vloot te Portamouth zal brengen Men vreest dat de indruk der Petersburgache feesten daardoor zal verzwakken en velen vallen den minister Bibot hard omdat hij dit besluit heeft genomen De heer Bibot zal echter wel zgn redenen hebben gehad misschien el met het oog op Egypte waarom hjj nu vooral da Engelaohe regeering niet outslemmen wil Op dezelfde wgze als de Fransche en Bussische bladen ten opzichte van de feesten te Petersburg handelen de Duitache bladen wat betreft het bezoek van den Italiaanachen kroonprins in Engeland Het bezoek van prina Victor Emanuel in Engeland en de bijzondere bartelgks wgze waarop hij daar door koningin Victoria en de verschillende regeeringspsrsonen is ontvangen wordt te Berign beschouwd als een onwillekeurige uiting van de sympathie welke tusschen Engeland en Italië beslaat Zoo o a gaat zelfs do National Zeitua zoover om het bezoek van den Ttaliaansoheu prins in verband te brengen met Engelands aansluiting bg hot drievoudig verbond Te Parqs ziet men natuurlek dit bezoek niet gaarne Men nemt aan dat EngeUnd bereid ia in geval van nood de Xtaliaansohe kusten met t a vloot te verdedigen maar dan rgat tevens de vraag wat geeft Italië in ruil voor deren dienst f Onwillekeurig denkt men dan aan Egypte Miaashien zd ItaUS dat als MidddUndaohaZse mogend heid groot gewicht io de sohasl legt dan Engelands overwicht in Egypte erkennen en steunen Vandaar dat Frankrgk een bgzondere toenadering tusschen Engeland en ItaliS allerminat ala gewensoht kan beschouwen De radicalen in Bulgië beginnen weder bigkou van ongeduld te geven Nog altgd wordt te vergeefs gewacht op het rapport uit de commisaie der kamer inzake het voorstel tot grondwetsherziening En dit wachten moede heeft de Auoeiation een adres aan die kamer gezonden waarin zij onder herinnering aan den loop die deze gewichtige zaak nam aan ds beslissing den i7en NovemKr jl door de kamer van afgevaardigden onder den druk der openbare meening en op initiatief van den afgevaardigde den heer Paul Janson eenstemming genomen ui dat er grond bestaat om het voorstel tot herziening van art 47 der grondwet in beraadslaging te brengen wgst op do treuzelachtige manier waarop de centrale sectie met het onderzoek der quaeatie belast haar behandelt en door veel gdele gedachlenwiaselingen haar tijd zoek maakt Opnieuw is zoo luidt het in het manifest bet talmen begonnen weken en maanden gaan voorbij en nog is het rapport der centrale sectie niet ingediend in weerwil van de verbintenis den Sen Juli in openbare zitten aangegaan dat do Kamer i6oT het einde der maand Juli iu het bezit daarvan zou zijn Na zelve haren oonprong ondeugdelijk te hebben verklaard gaat de Kamer voort wetten vast te stellen over vraagstukken van onderschikte beteekenis terwgl de meerderheid der Baigische burgera van hunne staatkundige rechten beroofd met ongeduld eene herziening onzer staatsinrichting tegemoet zien De Association liberale in het arrondissemert Brussel het orgaan der democratische eu progressistisohe burgerg dott een beroep op uw gezond verstand Zg bezweert u hot land niet aan nieuwe troebelen bloot te stellen en gebruik te maken van de rustige tijdsomstandigbeden om tot de verkiezingen voor de constitueerende vergadering over te gaan Zjj zou meenen in haren plicht te kort te schieten indien zg niet uwe aandacht inriep voor de gevaren welke van nieuwe vertraging het gevolg zou kunnen In het belang van het geheele Isnd hoopt zjj dat hare stem gehoor vinden zal Het is te wenschen dat die roepslem weer niet tij ala die van een roepende in de woestijn Het volk kon van zijn ongeduld dan wel weer eene doen biykeD langs den weg van werkstakingen die zooveel beroering en ellende teweeg brengen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 29 Juli 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens i Het te Qouda grooteodeels verbouwen van een huis zonder daarvan schriftelijk te hebbeu kennis gegeven aan Burgemeester ec Wethouders W K te Gouda tot ƒ 3 of S dagen heohtania Afwezigheid als dienstplichtige bg de brandweer A V te Gouds tot 3 ot 3 dagen hechtenis Als eigenaar van een hond dien hond op een ge aloteo erf niet aan een ketting vaatleggen C V te Lange Buige weide tot S of t dagenhechtenis Zeilen op verboden plaata in d riogvaart vaa ds Zuidplaspolder P B te Oouderak tot 1 of 1 dag hechtenis Visachergovertieding A B te Niauwarkork a d IJssel tot 1 of 1 dag hechtenis D van der S Ie Gouda tot 2 geldboeten van ƒ 1 ot 1 dag heohtania voor elke boete Als houder van een hond dien hond niet vastleggen of voorzien van muilkorf zooals door Burgemeester en Wethouders waa bevolen J O te Gouda tot 2 of 1 dag hecbtenia Het ala getuige opgeroepen wederrechtelüfc big ven L B te Gouda tot 6 of 3 dagen heehtenis Op straat uitoefegea van zijn bedrijf sender vergunning van Burgemeester en Wethouders van £ te Gouda tot ƒ 3 of 1 dsgeakatUsnik Io doen verrichleB van arbeid door aea kiad beneden de 12 jsrea oud 2o als hoofd van een bedrgf waario een persoon beneden de 16 jaar oud werkzaam is niet apfcsngeo in de werkplaats van een door Burgemse r gewaar merkte lijst vermeldende naam en woonplaats vaa dien persoon G H te Kieuwerkerk a d IJasel tot 2 geldboata elk van 6 of 3 dagen heobtenia voor elka haeta Openbare dronkenschap F V zonder bekende wo onplaata J T en J aa der T te Qouda S 3 zonder bekende woonplaats ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis P van S en W van der 3 te Gouda ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis D J Q te Eotterdam tot 3 of 8 dagen hschtsnis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten vei t haalbaar bjj Igfsdwang van ééa dag n Burgerlijke Stand GEBOREN St Jali CorDelia oaden W Cutelcia aa W Wskkicr 90 Nieolui oudiri D W Griffloca ra 1 O Omgert SI Mirgaretbi ooders S vaa deo Berg m C v a der Weqdeo OVERLEDIN I 10 h O vsa der Taüa 4 U de Oruf 81 j 8 H Vermenleo 4 il 1 Aeg P Boot i j ONDERTROUWD 81 li 1 G rsa Niftrik te VUi ingeo 27 j ea J H Nortier 84 j J tta GeDt 82 j en M SchoDten 88 j M ds KorDe 82 j en A Bogtir te UmaterllDd 20 j Haastrecht OBRORDN lm ooden A vao Dmrea es B Boaüt Genrda oaders 0 tsq fltsTeo en Q Vergeer Marrïgja Geertraidi ondera J M Aebtcrberg ea J Jaam OVERLEOKN m Braakelea li w J TafhwB 84 j VUst GEBOREN Coroelia Adrisas oadera K da Hai sa 1 Hnilw k ADVERTENTIEN PRETENTIE TE KOOP aangeboden groot 3 10 op den Heer J BERJÉ gewezen baffethoader vaa Schonwbnrg vak LIER thans in TivoU Schoaw bug Adiet Bnreaa deiar Conrant