Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1891

Dinsdag 4 Augustas 1891 IN 4595 GOUDSGHE COURANT Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot etn uur des namiddags van den dag der uitgave k 1 TOOSLOOFIQ EEUICHT Het Loeaal Comité der Unie Een school liet den üübal e Oouda hoopt de Jaarl kMh AüGipTüSCOLLKOTE ten bate er beide ChiSsteiyke Scholen alhier te houdeillop lAANDAliO en DINSDAG 11 AÜG e i Locaal Comité TQdriioenid I ki TAN UIJVK Vo L P l MEIJEi Ster Geen be pr KeTmis Cadeaiu dan en Paramuie of E touc s wel Dt in lle 8oor tei en bilifjkei prgzen roor radigzynjj l I I i apluiesBazar l ANGE TlÈi liEWEG D 61 GptJDAf J GiLEIIf fiUlvSTKAMI s OUDE GENEVEI Terkrigbaar bg E GHAAF E GOUWE 255 mW ii lpiiiijii Rep t erC n n Orertrekken Venending eiken ZATERDAG Een nnr ket loaovertrolTea LAGËIIBIËR het gnnstig bekende S 1 O TT T ran f M v d SCHALK Co te ScM m A 1 A M Kleiweg Oouda NIEUWE Bessengenever Prima kwaliteit 75 Ct per Kan m er ide ar Rj A w Hooge Gonwe 255 SOO Gulden Iwtaleu wij ann lieiii diu liij gcljruik van Gildmain s Kelser Tandwatcr ait hUt TitfWpi krflgt S90LBUANN Co Dresden VO ffiiis lil flflcon verkrijglinar tiij den I rox J C ZEf DENUIJK CACAO 6R00TES Onovertroffen KWALITEIT iLlom verkrijgbaar in buasen vap 160 0 86 en J 0 45 J 1 Fabiek te Westzaan Opgfericht 1825 Algemeene Hypotheekbank I 1 l AiWSTERDAM REIZERSGRAdT478 r ialscli ippenjk Kapitaal f 1 000 000 volleekend u f D e bW geeft uit 4 pCt Pandbrieven in tukkeo van AIOOO en 600 tot Ien koen f lOOVt Pip erkrqgba r ten Kantore van de AgenWD i de Heijren K tferui f nooit 1 de zeldzame I grciegrJ te kooneni IM ih id om té ttooöc MJJVA VOOR NlET ïfil plecht I f 3 8S tleehtal m 7 rtreff0lp SOELOffE Diet een zeer elegarte IhTTIiVG opheffing roiJDer gezamiiiyke buitenhodschefilialen moet ik de Toorhanden reOïeö collectie spoedigopruimen Om dat te bespoedijen verkoop A Tinheden af Eeo zeer iUn goedloopend Horloge Toor Ileeren Damea of Jongens voor den spotprijs van slechts f 3 85 en geef bg ieder Horloge nog gratis eea Ketting Cadeau BetteUingen orden naar Tolgorde spoedig uitgeroerd Franco Verzonden per Rembour Franco Eerste en grootste Rorloge DepOt Firma CARL POLL AS Wetntn 2 2 Noraragasse No 43 PRACHTIG FEE8TGESCHENK 1 Waarscbnwing Wie eene SingCr NaUmarChine wenscht te koopen koope uUëluitend m een Depot van de Singer MaatgchappIJ want er worden vaak ook namaakaela enwel zelfs Trg bmtaal onder de benaming Tan echie verbeterde Singer aangeboden enj u 1 HP n d t namaaksels van weinig waarde knnnen tgn anders zondende fabrikanten en verkoopers er Tan niet trachten deze namaaksels bedriegelijk als echte Singer Machines te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden I P Singer JtfaatachappiJ gevestigd te New York ondste n grootste Naaimaehinefabriek der wereld heeft de zaak overgenomen van wglen J JU SJlfG EB de nitvinder au de nnar hem genoemde Sinf ermachine en if alleen heeft dns het recht bare verbeterde Naaimachines tecMe verbeterde Singert te noemen De Singer Maatschappij heeft te AMSTMBDAM slechts één depot en wel 6 Kalverstraat 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Qouda Suelpendmk van A Bsinkilu k ZooV De uitgave dezer Coaraut geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7 0 Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Augustus 1881 Het onderzoek van het water der Waterleiding isaldui 6 Juli 9 1 Mg permanganas kalicus per 1000 oo 1 8 II II II II 1 21 7 I 1 I If 28 II 12 8 n u II II II Gisteren morgen ten ongeveer 7 uur is een begin van brand ontdekt in een vertrek dienende tot slaapplaats by een alhier op de kermis staande stoomilAiaimolen welke door den eigenaar spoedig met een pnar emmors water werd gebluscbt Van de door den Staatsspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te knnnen reizen maakten gisteren 336 personen gebruik Over eenige weken kan men in do haven van Rotterdam hot kleinste zeeacheepje verwachten dat daarwellioht ooit gezien is namelijk een bootje van slechts 6 meter lang en 1 meter breed behoorende aan denhoer Dddgreen een zweedseb journalist die daarmedevoor zijn plezier tochtjes maakt Hij vertrok donSden dozer van Gothenburg en liep reeds dadelijkgroot gevaar in een storm op de zweedsohe kust om tekomen Donderdag kwam hij evenwel behouden teJCopouhagen aan waar hij proviand innam om de reisnaar Kiel te vervolgen Van daar zal hij overCuxhaven naar de Zuiderzee gaan en vervolgens teEotterdam aankomen Het einddoel zijnor reis isLonden dat hij van Eotterdam uit over Calais enDover denkt te bereiken Maasbode fevillYtoim Een oude Cfeschiedenis Uit hei EHnelich 16 Men liet mij een brief lozen die voor mij gekomen was en die de autoriteiten eindelijk geopend hadden toen men niets meer van mij vernam Do brief was van mevrouw Urquhart en berichtte dat zij van plan veranderd waren toen zij te New York kwamen Zij vonden daar juist een schip dat op het punt stond naar Frankrijk te vertrekken en besloten daarheer en niet naar de Bermudas te gaan Men verzocht mij den heer Hattou roet dit feit in kennis te stellen en hem te verzekeren dat hij spoedig persoonlijk aan hem bericht zou ontvangen Daar zij dit in haast schreef zij was namelijk aan het postkantoor op weg naar het schip zou zij er alleen nog maar bijvoegen dat de lange reis langs de rivier hare gezondheid zeer bevorderlijk was geweest en dat zij mij zeker d n eerstvolgenden keer zou kunnen berichten dat hare hoop en wensohen volkomen vervuld waren Mary lag dus in de rivier en Urquhart bevond zich op zee Mij was thans alles benomen Zelfs de wraak en het leven hadden niet de minste waarde ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte 35 Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt In de laatste 3 a 4 weken werden sommige winkeliers in horloges te Leiden opgelicht door een of meer jeugdige knapen zonder dat die knapen bij eene recherche der politie werden aangehouden terwijl wel de opgelichte horloges warden opgespoord en in beslag genomen Zaterdagavond word door de activiteit van een der winkeliers een jongen die een nieuw horloge ten verkoop presenteerde door de politie aangehouden als wanneer bleek dat de jongen met nog twee schuldig was aan de oplichtingen bovenbedoeld Het zün allen knapen van 16 a 17 jarigen leeftijd die mot tact te werk gingen daar zij bij hunne operaties elkanders kleeren aantrokken om zoodoende de politie het spoor bijster te maken De door misdrijf verkregen gelden hebben zij ten eigen bate aangewend Tegen alle drie wordt proces verbaal opgemaakt kwam ik de treurkaravaan reeds tegen Aan de spits een Zwitsersch koetsier daarachter de door twee Zwitsers gesteunde draagbaar waarop de verwonde wien in aller haast een noodverband waa aangelegd lag uitgestrekt Voorop liepen Stanley s vrouw en een jongmensch die hem tegen de zonnestralen bescl utte Vervolgens op een paard twee dames eene oude en eene jonge en eindelijk de dokter en tairgke nieuwsgierigen Naar aanleiding van bet aan Stanley overkomen ongeluk schrijft men uit Murren Zwitserland bot volgende Stanley woonde sedert eenigwt tijd hier In bet Hotel des Alpes Den morgen van den 25n ging hij in gezelschap van zijn vrouw en schoonzuster een wandeling maken door een klein bosch naar den Schiltalp De weg was door den velen regen glibberig Stanley gleed uit en viel daarbij zoo ongelukkig dat bij den enkel brak Ik stond juist voor het Hotel Kurhaus zoo vertelt een in Murren verblijvend verslaggever van de Fr 0 toen een Zwitser ademloos kwam aandraven met de tijding een reiziger was gevallen en had terstond geneeskundige hulp noodig Gelukkig woonde in het Hotel Kurhaus een Engelsch dokter die terstond voorzien van de noodige verbanden naar de plaats waar het ongeval gebeurde op weg ging Van het hotel werden dragers afgezonden mot een baar terwijl ik den verongelukte in het boschje tegemoet nelde Dicht bij Murren f Ik kan niet nalaten op te merken dat deze zeld zame treurmarech een wonderlijken indruk maakte Stanley scheen hevige pijnen te doorstaau het linker been dik omwonden bet rechter opgetrokken blootshoofds steuneiid de handen saamgevouweu op het hoofd de oogen gesloten de gelaatstrekken door pijn verwrongen maakte hij den indruk van een minstens doodelijk gewonden man Ik riep hem luid een groet toe hij opende slechts mat de oogen om ze dadelijk weer te sluiten Een bepaald heldhaftigen indruk beeft do toch altijd maar f licht gewonde man die honderden zijner getrouwen heeft doen sterven die koelbloedig tallooze negers aan zyn eerzuchtige plannen heeft opgeofferd zeker niet op mij gemaakt Dr Playfair legde terstond een gipsverband aan zoodat de kneuzing naar hij hoopt spoedig zonder slechte gevolgen zal genezen De Figaro geeft onder zijn dagelijksche ImtantaTiéa het signalement van den betti Deibier dat luidt als volgt De held van den dag een goedig uitziend grijsaard met hoefijzervormigen baard min of meer zwaar gebouwd en eenigszins hinkend maar nog kras voor zjjn achten zestig jaren Zijn voorkomen boezemt geen schrik in integendeel niets in zgn geheele persoonlijkheid verraadt den oppersten uitvoerder der menschelijke geiechtigheid Hij is veeleer het tegen beeld van den klassieken beul dien men in de dra zijn geweest zoo iets is meer gebeurd Tracht u m nar eens te berinneren of zoo iets niet wel eens meer plaats vond Hij scheen mij niet te hooren Hij wendde ijn hoofd af en keek om zich heen met wijd geopende oogen Ik begrijp u niet mompelde bij Mary aou leven Zijn eigen woorden schenen hem tot bewustzijn te brengen en hij keerde zich weder tot mij Weet gij dan dat zij leeft vroeg hij Komt gy mij dit vertellen als dat zoo is spreek dan om Godswil spreek Ik kan do tijding wel verdragen Ik heb nog met alle geestkracht verloren Ik ik Hij zweeg on keek mij smeekend aan Ik zag dat ik niet langer zwijgen mocht en raapte al mijo moed bijeen U hebt mg gezegd dat u een brief van mevrouw Urquhart hebt ontvangen eer zij naar Frankrijk onder zeil ging Wus dit do cenige brief Hebt u sedert niets meer ornompn Neen Hebt u dien brief bewaard Neen ik gat hem aan den heer Hatton Kent u het schrift van Honora Dudley Natuurlijk l ji was lie brief door haar geschreven geschreven met haar hand Natuurlijk zij had hem zelve ouderteekend voor mij ik was vast besloten mij geheet uit de samenleving terug te trekken Daar er niemand was om mij dit te beletten bracht ik mijn plan onmiddellijk ten uitvoer Er heerschte thans eene doodelijke stilte Markus Felt s geschiedenis was uit Een oogonblik zat ik hora zwijgend gade te slaan Daarop wetende wat ik nog aan zijne lippen moest ontlokken zeide ik op zachten maar duidelijken toonslechts deze twee woorden En Mary j Op zijn borst slaande riep hij Zij ligt hier al heeft zij mij ook verworpen on mijn hart ge broken En hij wierp iich snikkende op den grond Hij vergat met welk doel ik gekomen was hij vergat alios buiten haar Eindelijk merkte hq toch mjjn zwijgen richtte zich op en zeide Waarom kijkt ge zoo naa mij Wat is er iWat kan my de wereld verder nog schelen Sedert Mary dood is Wacht I riep ik Laat mij u eerst eens vragen of Mary dood is Het gelaat van den kluizenaar dat hij naar mijhad toogewend werd zoo bleek dat do moed mij ontzonk Of Mary dood isl hijgde hij Ja vervolgde ik Men heeft haaj lijk nooit gevonden Gij bobt geen enkel bewijs dat zy dood jS De brief dien zij u schreef kan een valstrik