Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1891

19281 19461 19438 19658 19693 19730 19754 19755 19855 19890 19893 19977 20066 20076 20094 20188 20216 20268 20310 20325 20661 20579 20706 20780 80754 20766 20762 20766 20792 20798 20855 20874 h 8861 1801 Woeisdig 5 Amistos fS9 4596 GOUDSCHE COURANT JVteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken rïUen van dea jipatkekér iSlekluï Bnuidt Prripar don nal abnU aaawlJiiai TO Caoto ea lntff nanwkfurir er op daa kat klarbowaa a fradfukte door da vat bMakannde kaodclaaiark of Mkat h t Wltt krnla phct r 4e veld 4 handteekenlac Rchd BJnuïdt tiVirop fadmdoöi ji be toda MT BaarddcDat r E v n ai i a D inieading van advertantlta kan geaohieden tot Mn uür des namiddags van den dag der uitgave GOUDA Scliouwturg Van LIEU standplaats GROOTE MARKT HoUandsch Tooneelgezelscfaap van bet Gran Theatre te AmtUrdam Directie A van LIER Dinsdag 4 Augustus 1891 Optreden vanden HeerBOUfVUEESTEIt De Koopman van Antwerpen Tooneetspel in 6 bedrgven naar het Fransch Aanvang 8 uur Prgzen der Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Hang 90 CU 3e Rang 60 Cts 4e Rang 30 Cts i 10 Abonnementskaarten 10 I ook per stuk verkrggbaar bg den Heer I 8 KEI8EB Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen zyn op de speeldagen van ai s morgens 10 uur a 10 Cts extra per plaats te bespreken DÖS S ALPs BA ARD TINCTÜrö geeft de natunrlijke kleur terug droogt spoedig op en wascbt niet af PriJg ƒ 1 20 per flacon Verkrijgbaar bg I A C 4TScdJ II C Ö11 CKF Hz te Oouda lange ontbering ook zijn kl eding verried dat hij met nood en gebrek te strijden had Een bange zucht ontvlood zijne lippen en bij ontwaakte ver schrikt uit zijn gepeins toen er aan de deur geklopt werd I ffBiiinen riep hij met zachte stem Een oude vrouw met een bruin rimpelig maar goedhartig gelaat trad het vertrek binnen I olk stpor u toch niet signore vroeg zij j Volstrekt niet Nu ik zou denken dat ge u in dit opzicht ook niet over uwe hospita hebt te beklagen Ik zou ook niet bovm gekomen zijn indien de post niet dezen brief had gubracbt Hij is uit Parijs Uit Parijs vroeg de jonkman haastig en sneldeop zijn hospita too Werkelijk gmg hij daaropviiort het adres lezend Aan den heer 01e Buil Florence En let betei de baud deed hij hetccuvert los en las den inhoud Dus ook dat to lergeefs kermde hij Sn is alles uit Geheel ternuergeslageii liet hij zich op een stoel vallen l Vilt hix ft u zoo gotrollVn ignore vr eg de oude vrouw medtlijtleml Staat er zoo iels vreeselijks in don brief Gij weet toch vrouw Pelliccioni antwoordde de ander wanhopig dat ik te Parijs eene vermogende vriendin movroiiiv Villominot h b die mij aan mija oersto concert geholpen heeft 1806 4683 905 4586 1916 4616 1932 4627 1955 4667 20Ï4 4728 2057 4729 Ï089 4766 2167 4857 2267 4888 2300 4915 2367 4930 2434 4959 2447 4 69 2472 4994 2489 5021 2504 6048 Ji613 5067 2546 5217 2679 6259 2686 6264 2782 5274 8823 5300 2845 5329 2930 5361 2982 5481 2997 5652 8009 5729 8081 5762 8088 58 25 3101 6844 3169 5945 8167 6959 3227 6000 12303 12344 12426 12432 12462 12672 12640 12668 12707 12712 12727 12766 12768 12774 12810 12852 12861 12866 12872 12927 12928 12976 12987 13052 13083 13248 13255 13283 13348 13396 IS400 13404 13411 14428 14430 14444 14506 14614 14683 14684 14602 14608 14687 14704 14769 14791 14866 14891 14906 14942 14977 16033 16060 16130 16146 15164 16185 16321 15325 16349 16412 15460 15497 15608 15525 15642 16802 16803 16823 16827 16 66 16877 16S91 17027 1705S 17057 i723 17261 17279 17299 17382 17387 17401 17424 17426 17482 17673 17657 17666 17677 17692 17800 17814 17847 17865 17872 17895 17902 17999 6933 9136 6944 9170 7004 9171 7075 9193 7128 9301 7212 9329 7363 9365 7421 9513 7438 9566 7447 9569 7497 9582 7507 9670 76Ï6 9766 7552 9799 7588 9802 7615 9810 7678 9826 76SO 9928 7686 10010 7822 10043 7874 10098 7966 10102 8038 10108 8040 10161 8180 10227 8185 10264 8201 10283 8293 10319 8303 10325 8337 10360 8346 10857 8383 10448 8414 10462 8439 10486 KEMVlSGEf iJMG INBICHTINÖEX WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEBOOBZAKEN BüBGEMEESTEK en WETHOO DEKS v n Goud Gelet op t 8 der Wet van den 2n Juni 1876 StaoMlad n 95 Doen te weien Dat zij vergunning hebben verleend aan da ürma K Jonker en Zonen en hare reclitverkrijijanden om in haro aardewerkfahriek in ile Kandeëljleeg u achen de Raam en de Veet Wijk O no 492 Ka daitraal bekend in Sectie D no 949 voortaan atoomkracht te bezijden en tot dat einde in die fabriek eenen stoomketel te plaatsen GOUDA 3 Augustus 1891 Borgemeestei en Wethouder voornoemd H W G KONING L B Me Secretaris BHOl WEH ADVERTENTIËN Onzen bartelgken dank aan den WelEd Heer Pirecteur en Directrice en byzonder aan i de Baigknecbt en verder Personeel van bet Ondemannenbnis alfaier voor de alleszins zorg j Tuldige behandeling gedurende de ziekte van onzen geliefden Vader Behuwd en Grootvader Broeder Zwager en Oom zoo ook aan allen welke hem heden de laatste eer hebben bewezen Namens de Familie G DE GRAAF E J VAS ZOELEN N DK JONG J BOBBB W VA LEEUWEN Oouda 3 Angastns 1891 EEN BEKWAAM GEVRAAGD door G KEUZENRAMP steenhouwerij Woerden ADVKRTENTIEN in alle Binneti en Buitenlamlscht Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te GouOa SnelpersdruV van A Bkimkhan Zoon Gouda De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt t Utt 10 Jam 4Mr mtm na wntlM imtt taBMrtMrm ra Mr hM Pnbllak Ittf llr H Vlrchow Bwiun V Gletl MOn h t ReeUm uipiig t V Nnssbaum mmtm I Hertz Amterdun T Korczynskl icniuw Brandt KiauMnbut bU Storingen Inde kWkUii én Iwnt iMt ui arai 4 r a4U ▼ ratopslu a d daaliad a lOOall Ki fUll taJjM Genees en HnlsBiladeL b mii PniI Dr V Frertehf B iijn a y Seanzonl woriiNirg t C Wltt Oopwh B Zdekauer st p itniwro So dentUt Kawn LambI WanelMu FOFIt F BrnnlilBh Onderbulks organen kcijra traan l uv Tvort rail voortKOBicBda onreitald IfkaU c kr k MtlaM au DbZwllMmkiPIUMTU ral K tlultar Blakard Bnuidt nrdaa og kan uakt itUat dwr nHwaa gaUM llOHMa aa iga U TarUaaaa kofaa Mkatp artaad Zinitea BlUanratar DntfU Maafida au On sleh hj den Bkoop t beMhenaeD Wm araa HaccaiMkt t Iwitsersehe Baarddapat V B van aaaleB Ka lff te Katte rdam SPORT en H E E R E N Artikelen ËKGELSCIIE Fantasie en Zijden Velocipedisten Costuum s Xxlcot ColToerta PARAPLUIES LI MARKT A 58 t j reparataa vryra Baa la da apolkakaa ataada aaar da aUaaa Cehte Kiritsersehe Zilvemtte INMAAH UITJES 20 Cent bet Pond J GEBBITSEIV IJRDOOMS Eeltknobbelg HoornHies Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgo t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste boid Vr jB per flacon met jtenaeel 50 cta Alléén ec U by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de bandteekeniug van A v TDIJLL Alom te bekomen SE OOÜSSCBE MM of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeii van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekehingen enz waarbg is toegevoe d een afzonderlgk levensbericht der beroemde Qlasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetti Dooa CHRISTIAAN KRAMM Prij s 80 Cents A BRINKMAN D nitgave dezer Goarant geschiedt da l ki m t nitzondering vao Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 francoper poit 1 70 i liioaderlgke Nommert VlJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Augurtu 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering vsn den gemeenteraad die door IS raadsleden werd bijgewoond sfivetig waren d heeren van der Garden LoUy IJnel de Schepper en van Bargen IJtondoorn fungeerde all Voonltter de oudst WetHonder H W G Koning daar de Burgemeester buitenslands vertoeft De onlangs herbenoemde raadsleden de beeren 6 Straver D G van Vreumingen H Jager C C U Prince Dr F H G van Itersou en C 6 van der Post hadden hunne getoofs rieven ingezonden die door den Raad werden goedgekeurd waarop besloten werd genoemde heenm opnieuw als raadsleden toe te laten als de termijnen bij de wot voorgeschreven zullen zijn verstreken De Raa l besloot tot goedkeuring van de Rekening eo Verantwoording van den Kassier der Stedelqke Bwik van lieening over 1890 91 eu tot dempirg van twee slooten in de Korte Akkeren nl die welke langs de zuid en oostzijde van de boom en bloerokweekerij van den heer H W Otto bij den ingang van de Heerenkade achter de voormalige Rottingfabriek loopt en die welke het moesland van den beer J F C Prince en cons aan de Jan Pbilipslaan ten zuiden en ten westen begrenst De kosten der demping met inbegrip van die voor bet leggen van etraatkolken met de noodige aarden buizen en het plaatsen van atrasteringen worden geraamd voor eerstgenoemde sloot op ƒ 1600 en voor de laatste op 1700 By den Raa 1 kwamen de volgende stukken ih 1 Het rapport der Raadacoraraissie heiast methet nazien der gemeente rekening dienst 1S90 Dit strekt tot goedkeuring Ter visie üW FEUILLÈTOIÏ i M 1 Boven Florence wolfde zich op een Aprildag van het jaar 1834 de azuurblauwe hemel Po namiddagïon wiorp bare stralen over de oude Arnostad overstroomde met baar licht de pleinen on straten toovprde op de verweerde ornamenten van do paleizfn van vroegere adellijke geslachten nieuw leven maar drong ook met helderen glans in de hutten der armen ïioo wierp zij ook haar vruolijk licht in het eenzame kamertje dat zich buiten de stad op de derde verdieping van etn der laatste buizen in de straat vau Pistoja 1 evond Het was een zeer bescheiden vertrekje Als eenig sieraad hing aan de witie muren en verwelkle lauwerkrans boven de wi rmstokigo tafel waarnaast een stoel stond Daar teaenover een ledikant Tegtn het raam lounrie een jonge man met een bleek gelait wiens oogen droomerig ovor de bloeiende tuinen en wijnbergen dwaalden Hij moet juist gemusiceerd hebben want in de linkerhand hield bij een vioil terwijl do afhangde ruchtorhand don strijkstok omklemde Zijn ingevallen gelaat vertoonde sporen van ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 7300 B en W stellen voor die uitgave gedeellehjk op de begrooting van 1891 gedeeltelnk op die van 1892 te brengen Ter visie 8 Een adres von den heer C G van der Garden verzoekende den grond aan de nieuwe Veerstal door hem van de gemeente gehtturd te mogen koopen of opnieuw te huren B en W stellen oor adressant bedoelden grond opnieuw te verhuren tot wederopzeggens toe voor f 13 sjaars Ter visie 9 Adressen van A H üieatelhorst ea F Herman Fzn verzoekende afstand van gerioleerden grond op de gebruikelijke voorwaarden B en W stellen voor dat verzoek toe te staan Door den Voorzitter werd nog medegedeeld dat B en W 14 Juli de boeken en de kas van den gemeenteontvanger hadden nagezien en alles in volkomen orde bevonden Aan de orde was daarop de baooeminj van eens onderwijzeres aan de Tweede Burgerschool voor meisjes De heer Hoefbamer vraagt voordat tot die benoeming wordt overgegaan het woord en drukt zijne bevreemding uit dat op de voordracht slechts ééa persoon is geplaatst Op die wijze beeft de Raad geen keus Gaarne wenschte spr te weten waarom op die voordracht niet een drietal personen is geplaatst Da Voorzitter merkt op dat Mej Molijn die voor onderwijzeres wordt voorgedragen reeds van af April tijdelijk als zoodanig werkzaam was en dat uit de rapporten van den DistrictsPcbonlopziener en het hoofd der school blijkt dat zij zoo uitstekend voldeed dat B en W geen bezwaar maakten haar definitief als onderwijzere voor te dragen Daar Mej Buijze in wier plaat 2 Eene missive van da Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek inzendende ie begroocing voor 1892 Om aan den wensch van vela ingezetenen tegemoet t komen stelt de Commissie voor den prijs van het gas met 1 cent te verlagen en alzoo te brengen van 8 cts per ilcre op 7 cts De Commissie vertrouwt dat vermeerdering var gasdebiet daarvan het gevolg zal zijn Ter visie 3 De begrootingen der gesubsidieerde Instellingen van weldadigheid dieopt 1892 Worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd d e bh Straver Prince en IJasel de Schepper 4 De begroetingen van de Volkigaarkeuken enhet Hoffraansgfsticb dienst 189Ï Worden gesteld in bandeit eener Commissie waarin worden benoemd de hb Hoogenboom Hoefbamer en van Veen 6 Ds begrooting der dd SqbuttOKy dienst 1892 VVordt gesteld in banden eener Commissie waarin worden benoemd de hh Oudijk Jager en van der Garden 6 Eene missive van Curatoren van het Gymnasium voorstellende den beer A Ketellapper ookvoor het jaar 1891 92 te benoemen tot Lceraar inde Hebreeuwsohe taal aan die inrichting Ter visie eu benoeming in eeno volgende vergadering 7 Een voorstel van B en W tot uitbreiding der Tweede Openbare Bewaarschool aan do Nionwe Haven Ten gevolge van gebrek aan de noodige plaatsruimte op de bewaarscholen stellen B en W voor in plaats van de voorgenomen uitbreiding der Tweede Openbare Bewaarschool met 1 schoollokaal en speelplaats 2 scbooHokaten te doen bouwen zoodat de oorspronkelijk geraamde kosten van ƒ 4800 met Ja ja en Ik had haar verzocht mij een sommetje geld te leenen en nu krijg ik van haar neef de tijding dat zij in Eitgeland verto ft O dat spijt mij antwoordfc vrouw Peliccioni medelijdend En kent gij anders niemand die u kan helpen Niemand I Maar gij moet niet dadelijlc zoo wanbopio zi i signore Ik heb reeds dikwijls m nood gezeten Uiaar nen altijd weer op de been gekomen Hond dairoro moed signore alles zal nog wel terecht I komen Nadat vrouw Pelliccioni nog een deelnemenden blik op baar huurder had geworpen ging ij de I deur uit 01e Buil Iremerkto nauwlijks dat de oude vrouw hem verlaten had In diepe iredachten verzonken staarde hij voor zich uit Zijn verledei kn am hem io ir den geest Hij z isr zich te huis te Bergen in Noorwesen door een liefhebbende iniiedor verzorgd en iloor een strengen maar zorgzamen vader opse voed en dacht aan zijne juegens en jongelingsjaren Terwijl zijne schoollcnmer iden met elkanderspeeldm en stoeiden zat hij in rijn kamertje met den eenigen deiU enoot zijner jeugd zijn viool Elk vrij uurtjS hracht hij daarmede door en wanneer hare tonen nu een klagend dan weer jnicliend in zijn oor klonken genoot hij onuitsprekelijk en tnoverde zich in gedachten eene toekomst vol roem en eer voor N l