Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1891

1 Wi M k uii a reeds togen 1 September ontslag werd mIasBa wu er trouwans geen tgd tot een nieuwe oproeping die dan ook geheel onnoodig was daar de onderriadtag leerde Mqi Molqn oiMtekaiul voldeed De heer Uoef haaer vraagt of dan voor t$del jk onderwgzeres en nieuwe oproeping geschiedde welke vraag de voonitter bavestigend beantwoordt De h r mt VoH ktvt iMt evenwa giMi dit de voordracht slechts uit één persoon bestaat Dat ü eigevlgk geen voordra t Alleen sou dat goed te keuren tqn al r gebrek aan onderw jiereesen bestond wat naar spr meent niet het geval is De Voonitter verwijst opnieuw naar de stukken welke voor de raadsleden ter inzage waren waaruit biqkt dat geen betere onderwyieiee te verkrqgen is als sq die werd voorgedragen Daarop werd tot stemminz overgegaan en Mej W J Holqn tot onderwijzeres benoemd met 12 st terwijl 1 blanco biljet werd uitgebracht Ten slotte behandelde de Baad twee roclames tegen aanslagen op het Suppletoir Kohier der l laatSMqke Directe Belasting dienst 1890 en besloot G J C Roggeveen Q Z75it aangeakgen naar een inkomen van ƒ 300 te verminderen en ta brengen op 700 en P M Hartog B 214a eveneens te verminderen en te brengen van 600 op ƒ 400 De adelbont 2e kl Ie afd bg het Kon Instituut voor de marine te Willemsoord C H Julins is met ingang ran 2 Aug benoemd tot adelborst Ie kl by de zeemacht De heer J Slop alhier deed gisteren te Utrecht met goeden uitslag het examen ter verkrggtog van d akte voor Ëugelach lager onderwijs Gisterenavond werd door het gezelschap van den Tivolischouwburg voor eene goed bewtte zaal opgevoerd £ eit OHbettanm IFtduKe van Misoh en Jacoby gevolgd door KapiUbt CadiUae van Berton Wg badden dus niet het genoegen den heer W van Znijlen te zien io de faüulu Kegge De reaen daarvan was dat het overschreeuwen van kermisgedruis op de Markt de beide roriie avonden den heer v Z zooveel inspanning had gekost dat hy er zich niet weder aan wagen wilde Het is zeker dat het plaatsen der schouwbut enten met meer overleg bad kunnen geschieden althans niet in de ODmiddelijke nabijheid van een stoommallemolen Morgeuavond laatste voorstelling Een dolle itreei door den schrijver van Pension Scholier Ken Kngelschman Wells he aan de speelbank te tloola Carlo een fortuin gewonnen In drio dagen tqda wierp het geluk dien heer Wells de som van SOO OOO francs in den schoot Daatbq ging hij verstandig te werk en zond telkens een groot gedeelte tan het gewonnene naar Engeland om zich de gelegenheid te ontnemen het pas verkregeue in een onberaden oi enblik weder geheel op het spel te Wtten en mogelijk te verliezen Bg het examen voor hoofdonderwijzer te Bredaslaagde verleden week een 23 jarig candidaat die op igu 19e jaar nog als landbouwer werkte en op zgn 21sie de hulpakte haalde Fransche Sport en Kunst La Revue Je Sporty Zoo had hij zgn leren doorgebracht tot hg naar Christiania naar de univeniteit ging Hij zou op I verlangen van zijn vader ia de theologie studeert n Obohoon hij zich in het begin met gver op de theologische wetenschap had toegelegd nam hij tooh tan laattta weer zijn geliefd instrument ter hand en j nu rijpte in hem het vast besluit uch geheel aan da kunst te wijden Hg ging naar Duitschland naar Spohr in Cassel maar in plaats vsn steun te vin I den werd hg koel en m t geringschatting behandeld Aan zich zelf twijfelend iegdo hij zich weer op de studie toe maar ditmaal op die der rechtswetenschap Te Göltiogen maakte hij keunis met Paganini die zgn talent wist te waardeeren en hem mede naar Parijs nam Ueeds meende hij zijn doel nabij te zgn toen de cholera uitbrak en daarmede alle hoop op een optreden voor het publiek verdween Bittere ellende werd zijn deel ten laatste ontstal men hem ook nog zijn viool door wanhoop gedrev ui wierp hij xich in de Seine Slechts met moeite ootmkte men ham aan den dood Zijn treurii lot verwekte opzien en de als kunstvriendin bekende mevrouw Villeminot interesseerde zich voor hem Zijn gelukster scheen te zullen verrijzen Door hare tusschenkomst gaf hg een concert dat hem erkenning en geld bracht Die krans daar aan den muur was het herinneriugsteeken van zijn eerete ilf es Zijn vurigste wenseh was in vervuiling gekomen hij kon Italië bezoeken Maar hoe spoedig waren ook hier weer zijne verwachtingen vernietigd geaft in atf l Btat vorsehenen nummer weer een staaltje vau groata oppervlakki thaid Wg Isxau toch in haar nummer van 26 Juli na eene opsomming vau de j bteo die aui den wedslrgd vaa de jachtclub d Aavers zullen daelaamao het volgende ui I ident du Boyal Jtchtoluli Néerlaudaia M Ankenmit et son Suctjtaire junokhei Six arrireroot i Ai i Samedi O d ruiw est Ie Ü du bourgmastre d Amsterdam dont Sembraiidt a fail un portrait célèbre Da President van de Kooioklgke Nederlaodsche Jachtclub de heer Ankersmit en zgn secretaris Jonkheer Six zullen Zata dag te Antwerpen aankomen Laatstgenoemd is de ïoon ran den Burgemeester van Amsterdam van wian Beiubrandt een beroemd portret heeft gemaakt Laat ODS over zulk een onzin niet boos worden schrgft de Ned Sport maar liever van den geleerden schrgver getuigen Et parfois il a des moments oil sou esprit s faappe et ne parattpasoequ il est Door Burgemeester au Wethouders van Bergambacht is bepaald dat bg het bouwen van den nieuwen toren al da werklieden en beambten die daaraan werken moeten worden verzekerd door den aannemer bg aeue maatsohappg tegen ougalukkun en ioraliditeil Naar aanleiding van het bericht dat de minister van oorlog eene oonimissie beeft benoemd om te onderzoekeu in hoeve re het wensch ljk kan worden geacht de voeding der militairen geheel voor rgksrekeuiog te nemen en een vast bedrag als zakgeld uit te keeren schrgft de Anh Cl Zooals men weet geniet de suldaai volgens het nu geldende stelsel een dagolgksche soldij waarvan behalve zgne voeding en bewasschiug nog tal van kleinigheden uioeleu worden irekocht terwgl het dan overblyreude aan bem als zakgeld per vijf dagen wordt uitbetaald Het njk waarborgt echter toot het geven van bgslag eeu minimum zakgeld vau een halven gulden Die zg bijslag is de kanker van het legenwourdige voediugsstelsel Ten kost van de deugdalgkheid der voedingsbestaiiddeelen en da bereiding van ds maaitgdun valt nog in vele garnizoenen een edele wedgver waar te nemen om dien bgslag tot eeu miuimum te beperken Nog steeds is de aanschrijving van den minster Beuther van kracht waarin o m hat splgenda wordt aangetroffen Bg het aanschaffen vjn levensmiddelen en andere behoeften voor üe menages moet strikte zuiuigheid worden in acht genomen en tevens getracht worden het noodige voor goedkoope prgzen l verkrijgen Alle waar is naar haar geld en het is zoo klaar als de dag dat men aan jonge krachtige mannen die bard moeten werken en wel tienmaal zooveel earptesteu ab hunne collega s van ió6t twintig jaren niet voor een pnkje voldoende voedsel bewassching enz kan verschaffen Hiervoor is veel noodig en waaneer nu door scherpe aanschrijvingen en krentige bepalingen een ongeoorloofde dwaug van boogerhand wordt uitgeoefend om den bgsisg toch vooral zoo laag mogelgk te houden dan ligt het voor de hand dat de soldaat daaronder Iqdt Wg betreuren het dat een zoo eenvoudige zaak uu weder door een commissie moet worden uitgemaakt Men raakt in den tegenwoordigen tijd ver geworden Overal keerde men zich koel van hem af zoodat hg zich eindelijk geheel van de wereld terugtrok en als een kluizenaar leefde Nu vertoefde bg reeds sinds maandeu te Florence zijn geld smolt weg en de dag zou spoedig aanbreken waarop bg zich zelf moest afvragen waarvan zult gij morgen leren Weiktaigelgk stond hij op trok de latafel open en nam daaruit eene beure waarvan hij den inhoud in de band het rollen Nog tweehonderd ceutesime mompelde bg Juist nog genoeg voor twee dagen Maar wat dan Hij werd in zijn alleenspraak door een hernieuwd kloppen tegen de deur gestoord Maar voor hg nog i binneu koil roepen stond vrouw Pelleccioni reeds met hooggekleurde wangen midden in de kamer Zij ia er juichte zij Zij is er Wie vroeg hij en liet de beurs in den zak i gigden Wie De wereldberoemde zangeres van wier komst geheel Florence sinds drie dagen spreekt zg de engel met de stem als een nachtegaal Mevrouw iMalibran Eu de heer de Bëriot is ook meegekomen I I Malibran hier riep Ole Buil Ja zeker I Zg logeert in het hotel d Angleterre en vsn avond geeft zg het concert waarop de geheeie stad vol verlangen wacht Nu zendt het lot mij redding I In allerijl greep hg zijn hoed snelde naar de deur ward in allerlei commissoriale adviezen en tappojtCD die aan het archief wal is waar kosteloos ten goede komen doch die elke urgente regeliuf tegenhouden of althans vertragen Ta Uharlois hebban twee personen rich voorgedun all Saquah en Egn tolk Zg spraken bdiilen Frasscb en brachten ongeveer een 60 ituks flesohjaa loagaMWBile Sa oah aUe tegen 1 per stuk aan don man De roorgerende Sequah was in bet bozit van een oud diploma als tandheelkundige De politie onderzoekt de zaak eu Zaterdag avond kwv men te Naaldiagk per rgtuig een paar personen uit Den Haag die aankoniUgden dat zij zieken zouden genezen Ken paar ouden van dagen werden in het rgtuig geholpen on traden als verjongd te vooischgn Tal van flesohjes met medicamenten werden met graagte tegen een goeden prgs gekocht en eenige oogenblikken later trokken de beide heeren met do zuurverdiende penningen der menigte uaar s Hage terug Zonder staatsie zonder redevoeringen zonder grafstoet heeft meu Vrgdag het hoofd van eenen siaat grafwaaru gedragen l Was de vroeger veelbesproken president der republiek Counani gelegen tusschen Brazilië en Frsnsch Guyana de heer Jules Gros Hg was een preaident van een zeer bijzondere soort want h j had nooit t ja land bezocht kende geen eukelen zguer onderdanen en was er zich alleen van bewust dat er daar in t verre westen ver van Parg s in de buurt vsj Brazilië een stukje grondgebied lag dat sedert den vrede van Utroobt iu 1713 aan niemand bepaald was toegewezen Van dat Guyane indépendante welks 300 bewoners eeu koning begeerden als de kikvorschen bg La Fontaine bad onze heer zich het presidentschap laten aanbieden door een goudzoeker den lieer Guigues rgk aan illusies maar arm aan goud die van daarginds was teruggekeerd Ue heer Jules Gros die het reeds tot gemeenteraadslid van Vanvos had weten te brengen en tot na toe bekend was geweest als schrgver over aardrgkskundige onderwerpen aU officier d académis en lid van vele geleenie genootschappen gaf zich over aan weidache droomen van grootheid s i glorie eu voelde plotseling de roeping iu zich om de leider van een volk te worden wel wat laat want de goede man was in 1849 geboren en dit gebeurde in lS8t Voor hg zgn rgk in bezit nam huurde hg bureaux in de me du Louvre waar alleu defileerden die door dwaasheilen worden aangelokt hg leooemde ambtenaren bg dozgnen vormde een ministerie stelde eeue ridderoiïle vsn Counani lo en deelde lintjes uit dot bet een lust was Wie weet wat geks hg nog meer uithaalde Paleisrevoluties had hij ook al I En toen de Igst gereed was toen bg met zgn staf de verre rais zou ondernemen verklaarde een zeer kort en zeer precies nootje in de Fransche staatacourant dat de republiek Counani nooit zou worda erkend en dat de preaident Jules Gros de kosten voor den overtocht kon sparea iadien hg ten minste niet bepaald wenschte in Brazilië als gek te u orden opgenomen en in verzekerde bewaring te worden gabrooht Da bnve man was een zeer goedaardig kalm aa bescheiden wezen tot op den noodlottigen dag toen de zucht tot grootheut in zgn zwakken gee t ontwaakte Hg protesteerde reclameenle argumenteerde en stormde de trap af Verwonderd zag vronw Pelliccioni haar anden zoo bedaarden huurder na Toen hg op straat was gekameo haalde hg diep adem Door zgn hoofd stormden duizende gedachten maar zg draaiden allen om het eene punt nl dat Malibnn bem mocht toestaan op het concert aeni nummen voor te dragen Hij bad haar immers u het salon van mevrouw Villeminot t Pargs ontmoet en kende hare hulpvaardigheid Wanneer hg met haar voor het publiek kon optreden zou hem daa geen succes te beurt vallen eo daarmede alle nood en gebrek verdwijnen Maar voor hy den bealissenden stap deed waarop zgn laatste hoop was gevestigd wilde hg weer tot kalmte komen on daartoe moest eene korte wandeling naar Pistoja dienen Beads was de zon op het punt van onder te gaai en na de hitte van den dag herademend begonnen de vogels in de olgven boschjea langs den weg te gilpen en te zingen Naat de liefeiyke wgajea luisterend liep hij voort tot hij plotseling naast lioh eene stem vernam Getroffen zag hg om Voet hem stond een half rdiwaaaen in lompen gehuld meiaje dat een korQe met bloemen aan den arm droeg en hem met groote door tranen verduisterde oogen aanzag O aignore ameekte zg koop deze bloemen Dit zeggende greep zg een tak prachtige roode camellia s en hield hem dien voor If orit vermlgd en philoaophas a in de talrgke philippioa a gehouden in z ne Staatscourant want zoo iets hield hg er ook al OB na maar helaaa l rgk kwam daar tot stand I Inderdaad waren zgn traklatou en verbonden niet van veel kracht aangezien ze gesloten waren in den Cbat noir zoodat het met zijne middelen nllertreurigst was gesteld In 1888 deed onze vriend nog eens een poging maar tevergeefs en nu zal hij er geen moer ondernemen want hg is Vrgdag te Vanves begraven Neen een Igkrede is niet gehouden Wie zou het ook hebben moeten doen Zou zegt Temp onze vriend de beer Poul Arèno het niet geschikt hebben kunnen doen daar h officier was van de Stoik de Counani of zou misschien onze collega Georges Boyer van den Fu aro die ook oen orde van dan Jules Gros bad ontvangen geen lust heblien een sierlgk gratsehrift in ramn v r bai fttvaardigen In een brief uit de hofstad aan de Arnh Ct lezen wij Eott seriouse opdracht tot kabinetsformatie aan een politiek man die de plaats van leider in het Kabinet zou kunnen innemen is nog niet door de Begentes gegeven Trouwens iederoen weet wie in de tegenwoordige omstandigheden die opdracht zou moeten ontvangen eu de man lu quaestie is niet op het Loo zelfs in de laatste weken niet iu de residentie geweest Er wordt wel wat lang met de oplossing gewacht maar wie zich daarover ergeren en ongeduldig worden moeten niet vergeten dat de Kegentei natuurlgk weiuig bekend Is met de politieke gebruiken in Nederland die van da in Duitschland geldende zeer veel verschillen Wie steeds geleofd heeft te midden van üe echt Pruisische begrippen van het persoonlijk gouvernement kan zich niet gemakkelijk bij de eerate gelegenheid voegeu in de gewoonten van bet parlementair stelsel en in de omgeving waarin H M zich bevindt worden misschien vele en veelzgilige verdiensten gevonden doch niet veel politiek inzicht Men zegt hier onder anderen en ik heb reden om dit niet als ongeloofwaardig te verwerpen dat de Begentes behalve de militaire ministen ook nog een ander lid van bet tegenwoordig Kabinet in het volgende wensoht te laten overgaan Zoowel de burgemeester van Amsterdam als de oud voorzittar der Eerste Kamer zullon de onmogeijkheid van zulk eene tot eonfusie leidende fusie na de allerminst dubbelzinnige wilsverklaring der kiezers wel hebben betoogd ea het sal mg daarom niet verwonderen zoo binnen een paar dagen de eenige naar het dool voerende weg wordt ingeslagen om uit de zeer eenvoudige ministerorisis lol de norms e oplossing te komen Thans wordt gemeld dat een nieuwe opdracht tot kabinetsformatie op handen en wellicht reeds gegeven is De feestviering van def oudstr jdets de sHage waarover wg in ons vorig ar spraken is met succes voortgezet In de Groote kerk hield dr H L Gort eveneens ridder van hst Metolen kruis een toespraak waaraan wg het volgende ontleenen Spreker begon zgne rede met or op te wgzau hoe het 60e herdenkingsfeesl aan de gebeurtenissen tgdens de Belgische woelingen alom in den Unde bgval had gevonden Voor geen klein deel zal hiervan wel de oorzaak zgn geweest dat juist de herdenkingsdag van den tiendoagschen veldtocht samenvalt met den veijaardag van onze geliefde Koningin regentes Het was zeide spr eeue aangename uitnoodiging die tot mij gericht werd hier heden voor u op te traden want waarom zou ik het verzwggen een oud man spreekt nog gaarne eens over gebeurtenissen zgner jeugd en vooral over die herinneringen waaraan men met blgdschap terugdenkt Maar dit is niet de eenige reden waarom het verzoek voor mg zoo aangenaam was Er is iets gewiohtigers Het was de gedachte die mg streelde dit feest in een godshuis te vieren Want daar voornamolgk kan mou getuigen De Heer heeft gioote dingen aan ons gedaan Vooral bij het herdenken vanden dag van 6 October 1830 toen de Koning het Te wapen deed hooren toen was het met God voor Vaderland en Koning dat wg naar de grenzen snelden Als wg nu terugdenken aan den strijd die eanigeu tgd later volgde mogen wij ons beroemen op de trouw van God die Hg in die dogen aan ons heeft betoond Herinnert gg liet u nog ouden vsn dagen vervolgde spreker hoe dat woord Te wapen door onzen Koning tot ons gericht allen in den lande als het ware electriseerde en hoe honderden bg honderden aan die roepstem gehoor gaven Het zal u medestrijders nog wel evenals mg voor den geest staan hoe ons het wsrhten in werkelooze rust aan de grenzen begon te vervelen en welken bigden moed ons bezielde toen eindolgk den 2den Augustus 1831 een lang verwacht Voorwaarts I langs onze gelederen klonk Het zou mg te ver voeren alle bgzonderbeden in die tien dagen van bloodigen strijd maar tevens tien dageu van overwinning asn te stippen want ieder heeft daarvan zijne eigen herinneringen bewaard Onder al die herinneringao is er echter ééae die zeker toch nog wel ieder voor den geest staat aldus richtte de geaohtte spreker zich meer in het bgzonder tot do ood strgdera het is de herinnering aan den Prins van Oranje onzen dapperen veldheer den edelen handhaver van onze smetlooze Oranjeraan Ik zie hom nog voor mij in mijne verbeelding boe hij met zgne flinke houding te paard het kamp rondreed en boe hg met zgn open blik in een oogwenk den ganschen omtrek gadesloeg Hij was een man in wien alle eigenschappen vereonigd waren van den bekwamen veldheer Èéa woord van hem één wenk tot ons gericht hernieuwde onzen moed en sterkte onze krachten Zgn beeld door al die herinneringen ons dierbaar blijft ons dan ook gewis diep in het geheugen gegrift ten minste vrij wat beter dan door het standbeeld op het Buitenhof het geval is De herinnering aan dezen ridderiijken Prins van Oranje had evenals zgn voorvader prins Willem I door een ruiteretandbeeld levendig gehouden moeten worden Spreker besprak verder eenige bijzonderheden van den tiendaagscben veldtocht en voorts de teleuntelling die het leger ondervond toen het bevel tot terugtrekken uit Holland kwam Ook in het opvolgen van dit bevel van zgn koninkIgken vader toonde de Prins van Oranje zich een held Niettegenstaande het gevecht zgn element was eu bet teleurstelling vour hem was bet zoo goed begonnen eu voortgezette werk niet te kunnen voleindigen trok hij met zgn overwinnend leger terug tot bij de grenzen en toonde dat hij zich als veldheer kon verloochenen ten einde het bloed zijner soldaten niet noodeloos te doen vloeien Hij bewees hierdoor een waar held te zgn wanneer men denkt aan hetgeen geschreven staat wie zijn geest weet te bebeerscheo is sterker dan hij die eene stad inneemt Hoe kort de strgd ook duurde de overwinningen waren schitterend Holland kan fier zijn op de Oranje vaan die in 1831 onbesmet is gebleven Na voorts nog een woord van opwekking gesproken te hebben tot de jongeren van dagen om wanneer de oorlogskreet zich wederom in den lande ooit mocht doen hooren eu ons Holland gevaar dreigt zich den voorrang ta betwisten do eerste te zijn om op te komen voor de plichten die God ons oplegt eu de leus van ons volk Ik zal handhaven ge stand te doen en de Oranjavaan omboog to houden eindigde spreker zgne rode met den wenseh God geve echter dat die roepstem niet noodig zal zgn in lengte van dagen Vervolgens smeekte de predikant in een gebed s Hemels zegen af voor ons vaderland on over onze beide Koninginnen Een plechtig oogeublik was bet toen op verzoek van den grgzen godsdienstleeraar zgne toehoorders gezamenigk het vierde couplet van ons volkslied staande aaahieven Krachtig klonk het Bescherm o God bewaak den grond 1 door de kerkgewelveii Na bet uitspreken van de zegenbode verlieten alleu hot kerkgebouw onderwgl het orgel het Wien Neêrlandsch bloed bleef spelen H M de Koningin Begentes zal tussohen 6 en 12 Augustus met H M de Koningin een bezoek brengen aan de legerplaats bg Oldebroek Door de ofiicieren is aan HH MM een collation aangeboden Bg dit bezoek zal door de bereden artillerie eene oefening in het vuur worden gehouden voorts zal er worden geschoten met het zware vestiuggeschut terwijl ten slotte door de bereden officieren een Sohnitzeljaoht zal worden gehouden De straf volgt op de zonde zou men gereedelijk kunnen zeggen ten opzichte van de geschiedenis van het negerbataljon te Willem I Die twee compagnioèn rekruten en zelfs die naam verdienen de zwarten uit een militair oogpunt beschouwd nog uiet eens kosten de regeering aan wervingskosten overtocht traktementen van boven de formatie gevoerde officieren on kader eu anderszins ongeveer eeu half milioen gulden en toch zijn de resultaten der oefening nog zoo onbeduidend dat men van het voornemen zwanger gaat om de negers in het eind van het jaar maar weer stilletjes voor s lands rekening naar hunne negerijen terug to zenden Het ongunstige resutaat van deze pogiug om bet leger opnieuw te versterken met het hooggewaardeerde Afrikanenelement valt te meer te betreuren omdat de tolken eenparig verklaren dat men ter kuste van Liberia vrijwillig zooveel negers kan bekomen voor den militairen dienst als men slechts verlangen kan mits men bij andere stammen aanklopt als waaruit onze rekru ten compagnieën geworven zgn on dan ronduit zegtwaarvoor men de menschen werft BQlteolaodscb Overzicht De Koningin ran België is gisteren plotselingernstig ongesteld geworden Eon zenuwtoeval boazomde groote bezorgdheid in doch weldra was het gevaar geweken In buitenlandsche bladen doet het bericht de ronde dat de Belgische regeering eeu wetsontwerp voorbereidt strekkende tot de aanhechting van den Kongostaat als kolonie aan den Belgischen staat hetwelk in het begin dor nieuwe zitting aan de Kamer ter behandeling zou worden aangeboden De Séforme geeft lucht aan hare verontwaardiging welke zeker gerechtvaardigd zou wezen indien het bericht juist ware dat het parlement der census kiezers zulk een iwaren laat op de Belgische natie leggen zou nadat het zich zolf door het in behandeling nemen van bet voorstel tot grondwetsherziening onbevoegd verklaard heeft tot bet nemen van zulk een gewichtig besluit Het bericht zou evenwel zelfs niet juist kunuen zijn naar de Indépeniance opmerkt Niet alleen bepaalt de wet van 1890 omtrent het voorschot van 25 millioeu aan den Kongo staat dat de beslissing omtrent eene aanhechting eerst na lü jaar d i in 1900 te nemen zou zijn en zwggt de Belgische grondwet in den eersten titel bg de omschrgving van het grondgebied van den staat ovor koloniaal bezit hetwelk dus wel niet daarbg uitgesloten is maar toch wel eerst na grondswetberziening mogelijk wordt nu de regeering onder de grondswetartikelen welke zij aan herziening onderworpen wil zien uitdrukkelgk genoemd heeft da bepalingen van den len titel teneinde het overnemen van don Kongo staat door België eventueel mogelijk te maken Het is duidelijk dat dezelfde regeering die dit verklaard heeft geen voorstel tot aanhechting van den Kongostaat indienen kan zoolang niet de grondwetsherziening is tot stand gekomen Intusscben spoeden de feesten te Petersburg waarmede de gebeele Europeesche pers zich nog steeds bezighoudt ten einde Dinsdag verlaat het Fransche eskader Petersburg en zal naar Björkesund stoomen Van daar keert admiraal Gervais met 66 officieren en 16 matrozen op een torpedo bootje terug ten einde het reeds aangekondigde bezoek aan Moskou te brengen Het Bussische spoorweg bestuur zal da Pranscbe gasten kosteloos met een extra trein naar Moskou brengen en hun bovendien nog aan het station Bjuban oen feest aanbiedeu Uit dankbaarheid voor de schitterende ontvangst gaf admiraal Gervais een groot bal aan boord van zgn adiniraalschip Marengo Ongeveer 600 gasten waren daarbg aanwezig onder wie vele prinsen vsn den bloede en de keur van dames en heeren uit de Petersburgscbe groote wereld Tot bekroning ran het feestgedruisch verleende czaar Alexander aan admiraal Gervais het grootkruis van de St Anna orde terwgl 32 officieren verschillende andera ridder orden ontvingen De correspondent van de Time bigft volhouden dat het verbond tusachen Frankrgk en Rusland reeds gesloten is Meer dan dat het verbond defensiefis weet de oorrespondent er niet van te vertellen Alleen weet hg er nog bg te voegen dat de Ciiar het traotaat niet zal teekenen maar dat dit alleen door de ministers zal geschieden Ofschoon de correspondent verzekert dat hij zgn inlichtingen heeft uit de beste bron en de knagen waar men goed op de hoogte is is tooh zeker eenige twijfel in dit opzicht wol geoorloofd Dat de verhouding tuascben Frankrgk en Busland golgfc uit de jongste betoogingen aan de Newa duidelgk is gebloken beter wordt is zeker maar daarom behoeft nog geen officieel verbond tussohen beide staten gesloten te zgn Een Weoner spotblad beeldt den Bassischen bear af terwijl hij gewapend met den knoet gearmd wandelt met den Gallischen haan die de rapublikeinsche vrgheidsmuts op het hoofd beeft Spottend wordt daarbij opgemerkt Ken mooi paar Dat kan eeu goed ras geven Inderdaad is de tegenstelling tusschen bet autocratische Busland en het democratische Frankrijk zoo groot dat het moeilgk valt aan een duurzaam Russisch Fransch verbond te gelooveo Ko ing Alexander van Servië is nog steeds te Moskou Ter eere van den jeugdigen voret gaf grootvorat Michael de gouverneur der stad een groot feestmaal in bet Kremlin Na den maaltgd reedde grootvorst met zgn gast naar do vlakte van Chodinskojé waar een wapeuscbouwing over de garnizoenen weid gehouden s Avonds was de stad feestelijk verlicht en worden vuurwerken afgestoken Koning Alexander maakie toen nog een rit door de stad en werd door de bevolking zeer toegejuicht Van Moskou gaat de koning naar Petenburg en van daar naar het heet naar Pargs waar hg den ISdeii Augustus verwacht wordt Zaterdag middag is de Hohemolltn te Dronthoim ik