Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1891

aangekoinen De Keicar kad den geheelan Toormiddag op hel dek met de hem lergeïelUudo chefs Tan verschillende reisorta regeeringssaken behandeld ha XorddevUcie Mig Ztitng meldt datdr Leuthotd eenige dagen geleden bg den Keizer het eerste rerband heeft afgenomen en de welling dor knie toen zoo rerminderd was beronden dat wanneer het zoo voortging er binnen eenige dageu een verband zou kunnen worden aangelegd waardoor de Keizer in staat zou zgn te loopea Koning Oaear II heeft voor eenige dagen de feeaten te Christiaansand wegens het S60 jarig bestaan der stad bqwoonde een rede uitgesproken die ook al toeipelingen inhield op een mogelgke verstoring van dan Europeesohen vrede Hg rekte de Noren op zich niet door h t lange tgdperk van vrede waarin Europa zich verheugd had in slaap te laten wiegen maar de landsverdediging die te zeer verwaarloosd was met ernst ter hand te nemen Hg erkende ten volle het rtcht der Noren op volkomen zelfstandigheid maar tegenover rechten stonden plichten en in tgd van nood moesten de Noren knchtig gfageg zgn om schouder aan schouder met d Zweden de wafhankeiijkheid des lands t verdedigen Het eerste deel van dat politiek recept klonk den Noren aangenamer in de ooren dan het tweede De Staat die onder ds grootere nog steeds gebukt gaat onder de lasten die de handhaving van den gewapenden vrede algemeen oplegt is Italië Niettegenstaande do pogingen van het nieuwe Kabinet om de financiën door zuinigheid in evenwicht te brengen blijft men er sukkelen met tekorten Voor t jaar 1890 91 is het tekort gestegen tot 90 milliosn of 28 millioen meer dan geraamd was Dekking daarvan wordt gevonden door verkoop van rente der ontbonden pensioenkas ook al een bedenkelijk middel Een zuinighei smantregel schijnt mede te weten de voorgenomen beperking der bezatting van Abessinië waartegen zich natuurlgk weer de stemmen verheffen van hen die meenen dat als men op koloniale ondernemingen uitgaat men ook behoort door te zetten N 4597 1123 4202 1174 4252 1219 4255 1279 4895 1285 4405 1361 4118 1473 4428 1488 4139 1578 4598 1574 4665 1604 4718 1607 4790 1644 4901 1820 4914 j 1918 4929 2066 4991 20S5 5026 2140 5036 8183 5098 2190 5103 2195 5108 8207 5125 aasa 5162 2271 5834 2326 5336 3349 6353 2839 5360 2466 5423 2571 5588 2589 5597 2669 5603 2675 5625 2690 5631 2719 5668 6865 6882 6888 6934 6952 6994 7050 706 7080 7088 7117 7202 7856 7870 787S 7315 7370 7S88 7441 1891 8989 11892 8997 11913 9133 11991 9240 18048 9334 12279 18S05 18308 9435 I24S9 9481 124969528 125199571 185349631 125749654 186889661 126279730 126449751 187149836 127289860 12739 862 12757 7459 10012 12568 7478 10179 12775 7545 10181 12792 757010183 12816 7599 10190 12881 7680 19215 12882 762710273 12886 7661 10276 12929 7718 10298 1 3057 7767 10315 18141 7852 10328 13143 7858 10473 13214 7877 10499 13252 7919 10556 13307 7944 10628 13384 Donderdag 6 Augustus GOUDSGHE pOURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iOEending vap advertentlön kan geschieden tot een nnr des namiddags van den dag der uitgave ADVERT KNTIfiN Verloofd ISAAC LEUVENBBRG FRANCINA RINTBL Ang 1891 Mgn besten dank aan allen die op den 31 Jali j l mg blgken van belangstelling gaven bg gelegenheid van ragn Vgt en Twintig Jarig Lidmaatschap van het Collegie van Regenten van het Vereenigd Wees en Aalmoeseniershais alhier L P HOOGBNDUK Sr Gouda 4 Augustus 1891 KORTING OP A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 GOCDA PETROLEüMiNOTKKRIiXGE ran de Makelaars CaitxUar Sebalkw fc e Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 5 eïmporte9rdfu8t 7 75 September October November en December levering ƒ 7 60 uurgarlijke Stand GEBOREN 31 Jah S lQf ouden n in Vwr en 3 Hlok JohiDDes Jacoboi osdrra i i P beteer en J B T emslna 2 Aofc CbrUtita ouden S Slvijter eo S Heaj JohsDue Hendrik Lnitjev ouden R de Rruio CD A MatbaiieD OVEBLtOEN 1 Aog i C MenKenhuiren S m C Footiiiia Sm 2 W H de Wiai 2 m 3 I ds Broin 68 j 4 I i Sleenbergeo ed 0 Hogendoom 54 j 337 Staats lotenj 2e Klasse Trekking van Dinsdag i Augustas No 3140 f 1000 Ne 3097 ƒ 400 Ne 16194 ƒ 200 No 1 15102 ƒ 100 Prgzen van 30 43 2850 5694 7S45 10731 13332 16 25 19006 126 2867 6697 7991 10732 13313 18243 19039 148 2963 6705 8032 10735 13389 16250 19127 20 S 2978 5784 8059 10761 13436 163 9 19128 W 2996 5871 8063 10775 13460 16327 19147 405 3042 5994 8101 10921 13462 16383 19153 471 3091 £ 003 8121 11004 13542 16441 19188 304 31 7 6146 8129 11063 13692 16455 19197 536 3197 6161 8U0 11068 13713 16540 19256 351 3249 6274 8173 11102 13816 16555 19276 655 8278 6314 8218 11115 13871 16859 19316 563 3311 6316 8221 U192 13877 18562 19319 590 3334 6343 8371 11389 1 S909 16836 19322 610 3342 6388 8427 11391 13932 16648 19345 691 3395 6390 8491 11407 14022 16671 19398 785 Ü411 6473 8512 11409 14049 16742 19418 777 3498 6516 8549 11424 14103 16856 19485 785 35 10 8521 8395 11435 14299 16880 19305 808 3556 6533 8627 11442 14341 68 4 19528 840 3374 6343 8663 11465 14343 16956 19537 867 3594 6575 8668 11459 14409 17168 19561 933 3789 e633 8683 U464 14413 17255 19607 945 3801 6670 8759 ii477 14473 17308 19687 94S 3865 6716 S7S4 1149S 14546 17438 19643 1031 3973 6757 f 833 11372 14631 17613 19685 1037 40S7 6798 8886 1744 14638 17633 19728 1108 4130 6823 8918 119S6 147 05 17643 19787 1112 4171 6825 8926 11845 14729 17651 19824 Goufla Soelpersdruk van A Beinkman Zoos U756 17703 19891 14849 17710 19898 14880 17748 19897 14958 17749 19917 15054 17763 80006 16090 17756 80018 16095 17603 20141 18124 17863 80117 15184 17908 20223 15116 17910 20247 16166 17939 20275 15189 17941 20315 16221 17991 80356 15251 18081 20369 I5S16 18110 20386 15495 18160 20394 15539 18169 80110 16663 18178 20169 15611 13176 80516 15613 18196 20556 16617 18868 80677 15700 18261 20688 15705 18303 80683 15730 18381 80687 16805 18608 80736 15816 18686 80712 16816 18669 807 16837 18636 80853 15375 18689 80864 18969 18716 20904 16018 18785 20960 16051 18770 20991 16069 18773 30998 16102 18810 mm TE mL Tooneelgezelsohap van den Tiroli Schonwbarg te BotUrdam Schouwburgtent op de Markt orer ARTI LEGI Directie JAN C ot VOS eo W van KORLAAB Op algemeen verlangen onherroepelgk laatite 700BSTELLnT WOEiVSDAfi 3 AUGUSTUS EES SOui sTHEIEK Blöspel in 4 Bedraven van CARL LAÜF ScbriJTer ran PENSION SCHöLLER Prflzen der plaateen 1 25 0 90 0 60 0 30 Tien Abonnementskaartetr 10 Gulden Plaatsen dagelëkg te bespreken van 10 4 ure k 10 Cts extra Abonnementskaarten ook per stok Terkrggbaar by beeren depothouders Prof Pergrrer d Alion ebeel eenig in zgn samenstelling en afwg kend t ui alle andere haarmiddelen zonder vet I of olie Het boadt bet boofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe baren ontkiemen imitA men zich na een kort gebruik in een fraai boofd met haar mag verheugen Prgi per flacon met Kebruiksaantvijziog 40 et Verkrggbaar in de onderstaande depots Wail N Sanders Leiden W Ligihelm Voorburg A Bos Bsrkel Wed Bosman ootfa A Prins Zevenhuizen Wrd O Wilhelmus Woerd Alom te bekomen SE mm SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbij i toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabeth oooa CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Oents A BRINKMAN SPORT en H E E R E N Artikelen Fantasie en Zpen Veloclpedlsten Cnsinum s Tricot Colloerts PARAPLUTE8 MARKT A De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 70 Uzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Augu tu 1891 De Jaarlgksche Qroote Vrije Pasrdenmarkt sal dit jaar op Vrijdag 16 October alhier plaat hebben Tevena ia door het bcstnur der afd Gouda van de UoUandache Maatschappy van Landbouw besloten daaraan vederom eene Verlotinj van Paarden te verbinden welke paarden op genoemde Fsardenmarkt zullen worden aangekocht Door het buitengewoon goede succes welke aan die verloting ten deel viel is nu besloten geen 6000 maar 8000 loten te verkoopon De trokking van genoemde lotery hoeft plaats den volgenden dag Mej E Sijtsma alhier deed gisteren te s Hage met gooden uitsjag examen voor de hoofdakte Krachtens vonnis van de Ilotterdamsche arr rechtbank dd 29 September 1890 was door den deurwaarder C van Baartï te Schoonhoven beslag gelegd by den landbouwer D K te Polsbroek o a op diens vee Toen nu op 13 Mei jl de bewaarder ïich voor enkele oogenblikken had verwijderd maakte daarvan een zoon van K gebruik om een paard aan bet beslag te onttrekken en dit to vervoeren naar den stal van den landbouwer M te Hoenkoop Ta dier zake stond C K 24 jaar arbeider te Polsbroek giiteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht Zeven getuigen werden in dese zaak gehoord waaruit zonneklaar bleek dat niemand anders dan C K het paard had gebracht bij den landbouwer M te Moenkoop Bekl ontkende dit echter wel was h op genoemden dag in de nabijheid van het erf van M geweest doch zonder paard bq zich alleen om naar werk te zooken mochten de getuigen al verklaren hem gezien te hebben dan hadden zij abuis Het O M zyne vordering toelichtende kon voor FEUILLETOIV Ik dank je kind antwoordde hy afwerend en zich omkeerende stapte hy voort Doch bet meisje liet zich niet afschrikken an liep hem na O signore wees barmhartig en koop deze bloemen I Dat was niet het aacpryzen van eene gewone blosmenverkoopster het klonk van de lippen van het nïeisje als een angstkreet Hos haat gy vroeg hij terwyl hij weer staan bleef Marietta Nn Marietta wanneer ik je ook wilde helpen zon ik bet niet kunnen Ik ben zelf arm 0 signore I Mijn vader ligt sinds vier weken met de koorts te bed en eergisteren is moeder ook ziek geworden Wij hebben niets te eten geen stuk brood geen melk geen vruchten en toen dacht ik Wat dacht gij Moeder beeft langzamerhand al ons huisraad verkocht er is niets overgebleven En toen ik nu dezen bekl die togen zoovele bewijzen in halsstarrig blijft ontkennen geen clementie in aanmerking nemen en vorderde zijne veroordeeling tot zes maanden gevangenisstraf Bekl zeide die straf niet te kunnen aannemen Voor dergelijk feit had zich te verantwoorden J E 24 jaar slager wonende te Utelatein welke bekl mede op den 18 Mei aan genoemd beslag had onttrokken zes koebeesten een geit en oen bok door die te vervoeren naar de gemeente Hoenkoop Bekl bekende de wetenschap van liet beslag on tevens het vervoer doch voerde aan dat de beslagene van wien hq ruim ƒ 700 te vorderen had wegens geleende gelden hem had gezegd er geen kwaad bg te kunnen Deze gelden had bekl gedurende zijnB minderjarigheid aan den beslagene zgnde zijn oom en voogd verstrekt waarvoor de e op hem eene schuldbekentenis bad afgegeven liet O M was dan ook van meeuing dat in deze termen aauwezig waren om eene mindere straf te vorderen dan in de voorgaande zaak en slechts drie maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen y Is het Handelêhlad wel ingelicht dan had men in het eind der vorige week de heer mr ft van Tienhoven de opdracht hem door H M de KoninginBegentes verstrekt tot het vormen van een ministerie nóg niet nedergelegd maar bestond er integendeel alle uitzicht dat hij weldra zou slagen De rechtbank te Arnhem veroordeelde gisteren den gewezen assistent ten postkantore aldaar W J de G tot eene gevangenisstraf van 6 maanden wegens het als ambtenaar verduisteren van geld en het zich toeeigenen van gebruikte zegels om die opnieuw te gebruikon als waren z j nog niet gebruikt Voor zoover thans bekend is zal de wereldcon zoo straks vader hoorde kermen en moeder zag weenen viel mijn oog op de caraelia by het raam die ik aan de Madonna op het Paaschfeest beloofd had en ik heb gebeden en gesmeekt dat de heilige jonkvrouw het mij vergeven mocht wanneer ik de bloemen atsneed en ze verkocht om mijne ouders te helpen Waar wonen uwe ouders vroeg de jonge man ernstig Daar vlak achter het boschje tuaschen de wyn bargen Kom breng mij er heen Haastig vloog Marietta hem vooruit Spoedig sloegen zy een zijpad in en na een paar minuten zag 01e Buil een vervallen wit huisje voor zich Met het lage dak stak het nauwelyks boven het omringende struikgewas uit Daar is het antwoordde het meiqe en wees met de hand naar de armoedige hut 01e Buil bleef als aan den grond genageld op den drempel staan In een hoek van het vochtige donkere vertrek lag op een hoop stroo een man die wild met de armen om lich heen sloeg en verwarde afgebrokene woorden uitstiet Naast hem op den grond zat eene vrouw met het hoofd in da hand zacht weenend Zij schenen de aankomst van den vreemde niet te bemerken In het geheels vertrek bevond zich geen stoel geen tafel een leege schotel met een lepel lag naast de vrouw op den grond ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bo ndien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt ferentie der christelijke jongeUngsvereenigingen te Amsterdam 11 16 Aug worden bijgewoond door omstreeks 700 personen onder welke 549 offioieele afgevaardigden van deze komen er 94 uit Duitsohland Een groot deel der Engelsche afjrevaardigden kwam gisteren per dagboot te Vlissmgen en maakt een reisje door België alvorens zich naar Amsterdam te Naar aanleiding van het besluit der Synode waardoor het den heer Vethake tot nog toe doleerend predikant te Arnhem mogelijk is gemaakt terug te keeren tot de Ned Herv Kerk schrijft de Kerkelgke Courant Met zijne vrienden niet allen voorstanders van de Ned Herv Kerk verheugen wij ons hartelijk over het besluit der Synode in de zaak van den heer Vethake genomen en in het vorige Nr der Kerk Ct gepubliceerd Ook wenschen we niet blind te zijn voor den moed en de kracht die er toe behoorden bm den heer Vethake zijn ongelijk te doen bekennen en van den zij het te goeder trouw gevolgden dwaalweg te doen wederkeeren Moge lyne daad een zedelijke daad van hoogo waarde i voor hem persoonlijk de gewensohte gevolgen hebben en hij spoedig weer in de gelegenheid wofden gesteld om de Ned Herv Kerk to dienen Maar oefene zy ook dezen invoed dat hoe langer zoo meerderen zich losmaken van het Kuyperianisme hetwelk eigeodunkelgk in zijn stelsel willekeurig in zijn handelwyze eene stoute poging is tot repristinatie van het onherroepelijk voorbygegane doch daarvan dan ook niet dan teleurstelling kan aanbrengen voor zijne aanhangers gelijk het noodlottige gevolgen heeft voor den waarachtigen godsdienst voor de gezonde ontwikkeling van het leven in den Staat en in de Kerk Onder den naam Trouw aan Koning en Vader Voor de gebroken vuile ruiten van het raam stond een frissche groene camelliastruik met sappige bladeren zonder bloemen 01e Buil was bij het zien van deze ellende niet in staal een woord over de lippen te brengen Marietta zette bet kortje met de bloemen naast ham neer en snelde op hare moedor toe Moeder zeide zij smeekend en schudde haar bij den schouder een vreemde De vrouw keek met glanalooze oogen op en fluisterde bevend O signore I signore Vrouw zeide 01e Buil zacht en trad op haar toe hebt gij niet om een dokter gezonden Neen wy zijn daar te arm voor Nu dan hier moet raad geschaft worden Marietta kom hier hier heb je geld En loop nu naar de stad en haal brood en melk en vniohten Een dokter zal ik zelf stnren Hond moed vrouw I By deze woorden had hii de beurs uit den sak gehaald en haar inhoud in Marietta s hand geschad Al was het ook zijn laatste geld eu zou hij zelfs onder den last zijner zorgen bezwyken wat was zyn nood vergeleken bij de ellende die zich hier aan hem voordeed P Voor vandaag zeide hij hebt ga genoeg om van te leven en morgen zal ik weer bij u komen en informeeron hoe het staat Met groote stappen snelde hy uit de kamer onder op een dankbetuiging ta wachten geheel onder e I I