Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1891

t ie wonsohelqUitid dat dauran alleen door en ten bate ran eene bepaalde maatschappelijke klasse zou worden gebruik gemaakt Het kan zelfs als eene bijnonderbeid worden rermeld dat de tegenwoordige ministerpresident de heer Maokay uitdrukkelgk da grootst mogelgke rrijbeid ran ontwikkeling voor de ooöperatiero rereenigingen bepleitte en het door hem allerminst afgekeurd streven om producent en oonsumant nader tot elkander te brengen dat wil zeggen de tusschenpersonen te doen rerrallen als het motief roor de coöperatie opgaf Wgziging der wet door beperking harer werking alleen tot neringdoenden en personen uit den arbeidenden stand gesteld eens dat hiervoor eene redactie ware te vinden die duidelyk w is en misbruiken en ontduikingen buitensloot zou derhalve eene onwettige beperking der vrijheid ren handel en bedrgf zgn maar daarenboven rolkomen nutteloos want men zou dan roor de exploitatie der winkels van Eigen Hulp eenvoudig een gewone naamlooze vennootschap behoeven op te richten De adressanten zouden door deze verandering niets gewonnen hebbeu integendeel werden zg er door van veel slechter conditie want de naamlooze vennoot chap zou zich vooia l toeleggen op den verkoop buiten dan kring harer aandeelhouders terwijl de bestaande oobperatievo winkelvereonigingen don verkoop buiten den kring hunner leden mot als hoofddoel beschouwen Eén zaak komt er in het verzoekschrift roor waarmede de A Cl zich wel vereenigen kan doch dit raakt het belang van de schatkist en niet van de adressanten dot is het patentrecht Do winkels van Eigen Hulp betalen te weinig patent leggen de requestranlon eu hierin kunnen zg gelgk hehben Het patentrecht drukt vooral op de kleine en middelsoort kooplieden dewgl de progressie daarvan op een zeker punt ophoudt en de koopman dia vele millioenen omzet niet hooger kan worden aangeslagen dan zijn concurrent met geringer omvang van zaken zoodra hg tot den in de wet vastgastelden maximaalaonslog ia opgevoerd Dit bezwaar doet zich ongetwyfeld bg de groote coöperatieve wiukelvereenigingon voor maar niet omdat het coöperatieve winkelvereenigingen zgn maar omdat zij groote loken doen elke winkel van welke artikelen ook elke handelsonderaeming geen naamlooze vennootschap zgnile eu dus niet rechtstreeks naar het winstcijfer aangeslagen kon in hetzelfde geval vsrkeeren Dat de adressanten op dit punt wgzen is juist maar billgkfaeidshalve hadden zg er bg moeten voegen dat attelffke groote en bloeiende ondernemingen evenals sommige winkelvereenigingen van coöperatieven aord in de oubillgke bepaling van de patentwet betrekkelgk het maximum van den aanslag een ongrondwettig privilegie genieten dat den concurrent van ongunstige conditie maakt De Arui Ct wgst er varder op dat het coöperatief stelsel niet uitsluitend een voordeel is voor den consument ten koste van den handel behaald integendeel kon de tusschenhand doorran evengoed als en tegeiyk met den consument roordsel genieten Hat is waar dat eene coöperatieve winkelvereenigiug met ƒ 100 000 debiet tot logeren prijs verkoopen kan omdat sg tot legeren prijs inkoopt don vijf ot zes particuliere winkeliers met ƒ 25 000 deTiiet ieder Maar dit door de coöperatie toegebrachte nadeel kan door de coöperatie worden hersteld door gomeenschappelgken inkoop van de concurrenten uit de eerste hond Zoodoende genietm al de vijf of zes particuliere winkeliers dezelfde gunstige voorwaarden bij inkoop als de coöperatieve concurrentie zij kunnen zelfs allicht nog gunstiger voorwaarden bedingen Ten slotte betoogt de Ct dat men zich niet noodeloos ongerust Iwhoeft te maken over de toekomst van de tegenwoordige bestuurders van part ouliero zaken Al werd ons vaderland overdekt mot iosellingou van denzelfden aard an omvang met dezolfdü vaste hand en goed overleg gedreven als de zaken ran Eigen Hufp te s Gravenhagp welke tot al die klachten aanleiding geven dan nog zouden de bekwame energieke hnn tijd en hunne omgeving bagnjpcnde mannen zich wel weten to handhaven ook nevens on tagouover al die winkelvereenigingen Over dezulken behoeft de wetgever zich niet ongerust te makon noch de vrijheid van beweging te beperken ran hen dia dan strgd om het bestaan met alle wettige middelen volhouden Zij zijn zelf mans genoeg om staande te blijren en steeds vooruit te gaanin het brandpunt van Eigen Hulp in de residentie vau Nederland zelf zijn af genoeg te vinden die deze bewering tot eene waarheid maken Balteniaodscli Overziclit Over het Fransch Kuasisoh verbond raken de bladen in dezen stillen tijd maar niet uitgepraat Het bericht dat er eei schriftelijke overeenkomst bestaat wordt algemeen voor eeu praatje gehouden lui het èÊrim nu het Metalen Kruia is eene Tereeniging gesticht die tioh ten doel atelt een ondersteuningafonda in het leren te roepen ten bate ran behoeftigen gerechtigd tot het dn en Tan het Metalen Kruis of de CitadelmedaUle Onder de meer dan 80 jarigen die in de dagen Tan 18S0 en 1831 op de roepstem Tan hun Koning hun leren toonden Teil te hebben Toor hun Vaderland zqn er ongereer 1400 die in leer behoeftige omstandigheden Terkeeren die het eereteeken dragen op een in lompen gehulde borst die de hand eenmaal da wapenen Toerende Toor Oranje en Nederland nu moeten uitsteken om een aalmoes te rrsgeo Eeuige weldenkende mannen door omstandigheden meer van nabij bekend geworden met den nypenden nood waarin velen deter braven verkeerden sloegen de handen aan het werk en stelden een ondenoek iu naar den toestand der overigen en toen bleek hun dat er sooals wy zeiden ruim 1400 behoeftig zyn en daaronder velen die aan het noodigste gebrek hebben Mag dat zoo blgven Zal het weldadig Nederland doof blgven op de roepslem die thans van Oost tot West vas Noord tot Zuid weerklinkt helpt ons met uwe gave om de laatste nog slechts weinige levensjaren dier mannen te verhelderen om hen ter roldoening van de eereschutd die Nederland aan hen heeft te ondersteunen en van het noodige te voorzien tot hun stoffelijk overschot ter ruste wordt gebracht De nobele gedachte die tot de stichting der vereenfging aanleiding gaf vond weerklank in het hart Tsn U M de Koningin Regentes die zich volgaarne bereid Terklaarde als beschermvrouw op te treden en die bg kon besluit van den 29 Juli hut hoofdbestnur machtigde eene algemoene collecte te houden Zondag namiddag il vermaakten zich te Bocholferheide gem Booholtz twee jongelieden genaamd Willem Jorissen oud 17 jaar en Leonard Degens Tan gelqken leeftijd in eeu boomgaard met het schieten naar musschen Kenige vogels wareu reeds gedood toen de jongere broeder Hendrik Degens oud 15 jaren z ch bij hen vervoegde Nauwelijks was deze er of een schot viel uit het geweer door W Joriaaen onder den arm gehouden èn trof den nieow gekomene achter het rechter oor zoodat do hersens te voórschgn kwamen De jongelmg is i eds overleden Het aantal in werking zijnde zuivelfabrieken in Metload bedraagt thans reeds 43 terwijl er oog S in aanbouw zijn Op 3 na zijn ze allen na 1880 opgericht De meeste berusten op coöperatieven grondslag in de militaire zwemschool bij Plótzanzee Berlijn is Zaterdag de uhlaan Seifert verdronken onder zeer bgiondere omstandigheden Seifert bevond zich aan den zoogenaamdeu heugel en kreeg instructie van korporaal Dehn die dat vak al vier jaar by de band heeft maar er niet bepaald voor berekend schijnt Immers toen op een gageven oogenbUk Seifert niet meer kon en zich aan een paal vastklemde sloeg de instructeur Dehn hem met den stok van den hengel op de handen met dit gevolg dat Seifert moest loslaten maar tegelijk ook da lijn van den hengel losraakte en de ongelukkige in de diepte venlween den indruk van hetgeen hij gezien had Maar nog had hij de straat niet bereikt toen hij achter zich iemand hoorde roepen Het nas Marietta die met den cameliatak in de band hem achterna snelde Signore Signore riep zij neem toch uwe bloemen mee Vol dankbaarheid greep zij zijne hand kuste die innig en riep vDe heilige jonkvrouw zal u vergelden wat gij voor ons gedaan hebt signore Neem de gewijde bloemen zij zullen u geluk breugon Ole Buil was door de woorden van het meisje diep getroffen Ik dank je Marietta zeide hij en nam den cameliatak uit hare hand Moge je wensch mij tot zegen worden n In het salon van bet hotel d Angletarre ging Hevrouw Malibrau op en neer De beroemde zangeres droeg een wit cachemiren klee l met een langen sleep Om den schoon gevormdan hals hing eene dubbele rij diamanten Op een stoel zat Ole Buil die op de tafel den cameliatak gelegd had Zooals ik u reeds verzekerd heb lieve vriend zeide de zangeres doet het mij bijzonder veel ge noegen u hier zoo onverwacht te ontmoeten Sinds Parijs had ik u uit het oog rerloren en nu komt gij hier weer plotseling opduiken Hoe gaat het met n f Waarom geeft gij geen concerten Met mijne vorderingen geloof ik tevreden te Wel deok Dehn hen aanstonds ns en deden ook anderen al het mogelgke maar eerst een half uur later vond men het lijk Dehn is in arrest Maandag kwamen te Haarlem velen die belangstellen in den bloei van t ambaohtsonderwqa tot eeu congres bqeen Het initiatief tot dit congres was genomen door het deprtement Haarlem der Nederl Maatschappq van Nyverbeid De bijeenkomst werd geopend door den heer H Figée Jr die er met voldoening op wees dat uit alle oorden des lands zooveel mannen van eiken rang en stand waren opgekomen en daardoor blgk garen dat hun de bevordering van het ambochtsonderwija en de daarmee samenhangende bloei der industrie ter harte ging Z ju re le werd luide toegejuicht Toen zou worden overgegaan tot verkiezing van het bestuur verzocht de heer Berghuis nit naam van alle directeuren der voorloopige oommissie aan te blgven eu bovendien nog drie rapporteurs en een roorzitter te benoemen Tot voorzitter werd de heer J H Kreloge bq asclamatie gokosen Tot rapporteurs werden benoemd de heeren J C Petreboom 5 Lantinga en De Groot De heer Figée deelde mede dat een sohrgven was ingekomen van den min van binnonl zaken waarby deze zyu hooge ingenomenheid te kennen gaf met het houden van dit congres en verzocht hem een résumé der besprekingen te zenden Door den heer S Baron uit Leeuwarden werd ingeleid de stelling Het onderwgs aan ombachtsscholen mag nimmer dienstbaar warden gemaakt om werkstukken te maken voor particulieren on slechts bg hooge uitzondering voor industriaelen Wijl deze stelling oog al bestrijding uitlokte wgzigde de heer Baron ten slotte zgne stelling aldus Het onderwgs aan ambaohtsscholen mag nimmer dienstbaar worden gemaakt aan het maken van werkstukkeu voor particulieren en slechts dan voor werkbazen als dit zonder schade voor het onderwgs kan geschieden Deze stelling werd met bijna algemeene stemmen aangenomen Door den heer Baron werd vervolgens de stelling ingeleid a hel onderwgs aan smbaehtsscbolen moet evenals da leermiddelen kosteloos worden verstrekt 6 msergegoeden kunnen tot dit onderwgs worden toegelaten in dien zin dat de geldelijke bgdragenvoor den leerling wonlen geregeld naar den maatstaf van do welgesteld heid der ouders e bg genoegzame rerstandelljke ontwikkeling hebbon onvermogende jongens bfj plaatsing aan de school devoorkeur Verschillende heeren stelden hierop motién voor die van den heer Achterberg om de stelling te lezen Het onderwijs aan de ambochlsacholeu moet voor ieder toegankelijk wezen en zoo noodig kosteloos worden verstrekt werd ten slotte met groote meerderheid aangenomen Na de pauze leidde de heer Berghuis de stelling in Rijkssubsidie voor ombocbtsscholen is noodig De weg der philantropie thans gevolgil is alleen toe te possen in groote steden Hat smbaohtsonderwijs moot worden verbeterd De regeering doet voor het hoogeren middelbaar onderwgs veel en is ook verplicht dit voor het ambachtsondsrwg te doen Particuliere kracht u zijn daartoe niet iu staat Het kunneu zijn antwoordde Ole Buil neerslachtig met mijn optreden in het publiek minder Ik heb te Milaan en Venetië daartoe pogingen gedaan maar zander succes en bier t Florence heeft men mij doodeenvoudig op zij geschoven zoodat ik in den laatsteu tijd zonder eenige verdienste geleefd heb f Dat spijt mij zeer Uw vraag geeft mij aanleiding u een verzoek te doen Ondanks alle mislukte pogingen eu miskenning heb ik vertrouwen in eigen kracht Maar ik heb hulp noodig die mij uil mijne onbekendheid opheft vóór mij moet eene ster opgaan die zgn licht op mij laat vallen en door zijê glans de opmerkzaamheid der groote menigte op iij vestigt en daarom bob ik mijne hoop op u gericht toen ik van uw aankomst hoorde Mijn verzoek is dus mij van avond op uw concert te laten optreden Wanneer ik 11 zoo dringend en nog zoo laat om deze gunst verzoek zoo gebeurt het omdat ik weet dat gij slechts dit eene concert wilt gevea Het gelaat van de zangeree was bij de woorden v den jongen man steeds ernstiger geworden Toel hij ophield met spreken zeide zij vriendelijk maar verlegen Mijn beste vriend gij weet dat kunstenaarsnijd in mijn hart geen plaats vindt en gg zuit mijn antwoord daarom niet verkeerd uitleggen Ik heb u reeds zoo straks medegedeeld dat ik met mgu bruidegom deu heer do Bériot reis De Bériot is vioolspeler zooals gij en ik moet het u eerlijk bekennen op zijn roem even gverzucbtig als op mgne amboohtsonderwga mag niet duur worden gemaakt Toch dient deze vergadering aan te dringen op subsidieering van het rgk of op de instelling van rgksbeurzen Na eenige discussie werd b j acclamatie aangenomen eene motie ran de heer De Kanter luidende Het congres spreke de wensohelgkheid uit dat het particulier initiatief zooals zich dit thans in zake ambaohtsonderwgs openbaart loo spoedig mogelijk krachtige subsidie ontvange van gemeente provincie eu rgk opdat langs dezen weg het in bloei toeueme en zoodoende de weg gebaand worde tot eene definitieve regeling van rak en ambachts onderwgt over geheel Nederland De heer Berghuis leidde daarop de stelling in Ook hel practische onderwgs is eene zaak van louter ondsrwgskundigen aard welke bg acclamatie werd oangenomsn Nadat de verschillende punten van de agenda afgehandeld wareu deelde de heer De Kanter mede dat hg gaarne zou zien dat bet tegenwoordig comité bestaande uit de heeren Figée Merens Janssen van Haay Von Saher eu Beyues zich de taak der ambachlsscholen ook in het vervolg zou blgven aantrekken Ook de heer Noordendorp was voor een permanente oommissie doch toen de heer Figée had verklaard dat de heeren hiertoe niet konden overgaan werd op voorstel van den keer Krelage besloten de regeling dier taak over te laten aan de directeuren der Nederlandscbe maatschappg van Ngverheid die uit de hier genomen conclusies verplicht zgo verzoeken tot de regeering te richten Alzoo werd besloten Ten slotte werd nog eene motie van den heer Beynes luidende De vergadering gehoord het algemeen debat van dit congres heeft de overtuiging van het nut van smbachtsscholeo en spreekt den wenscb uit dat zooveel mogelgk goede ambocbtsscholen worden opgericht bg aeclamatie aangenomen waarna de vergoderiag werd geeloten Da Ank Ct lerert eene critiek op bet idrei dat de vereeni ng Moatschappelgk belang laat circuleeren om aan Ie dringen op eene nauwkeurige omschrgving en een juistere bepaling van de coöperatieve vereenigingeu in de bestaande wet op de coöperatie Onjuist acht da A Ct t dat de winkelrereenigingen van anderen dan onbemiddelden een misbruik rormen na het tot stand komen der wet ontstaan en geheel in strgd met de bedoeling van den wetgever Noch in de bewoordingen van het d finieeread artikel noch in de geschiedenis daarvan is eenige grond te vinden voor do conclusie dat daarin alleen aan den werkmansstand of de neringdoenden gedocht is De bedoeling von den wetgever bestoonde uit olie ergonen von de wetgevende macht en niet uit de ontwerpende ambtenaren alleen is geen andere geweest don oon iedereen zonder ondencheid niet aan een enkelen maatschoppelijken stond by uitzondering de gelegenheid t geren zgne huishoudelijke belangen door het elders zoo heUzoom werkend middel te bevorderen Wie san de wet von 1876 een exclusief karakter toekent misduidt den aard der regeling geheel en al Geen der over h t wetsontwerp gedurende zgn longdurig wordingstgdperk gewisselde stukken geeft tot deze opvatting den gsringsten grond Ko de disoussien iu de beide Kamers liepen hoofdzakelijk over de bij de voorgestelde regeliug botrokken rechtsvragen geeuszins over liefde Verplaats u nu in mijn toestand I Hoe gaarne ik u ook van dienst zou willen zgn onder deze omstandigheden gaat het helaas niet Neen mevrouw wanneer dat zoo ia dan moet ik er nutuurlgk von aftien antwoordde Ole Buil wauhopig Zgn gelaat was bleek Het was hem te moede als een drenkeling wieu het laatste redmiddel ontnomen wordt Bovendien ging da zangeres voort is Charles nu niet bgzonder in zijn humeur Het is u bekend dat ik scheiding van mijn man heb aangerroogd Wij hoopten nu hier jhet bericht te vindan dat ons de uitspraak van het gerecht zou mededeelen maar in plaats daarvan is er een brief gekomen volgens welken de uitspraak voorloopig weer voor een paar maanden uitgesteld wordt Dan kan ik het slecht humeur van uwen aanstaande begrgpen Is do heer Do Bénot uut te spreken Tot mijn spijt noen hij ia uitgegaan ora nog e bezoeken bij kunst vrienden af te leggen maar rwacht hem elk oogcnblik terug Gij zult aeker wel zoo vnondelijk willen tiju tot zgne terugkomst te wachten Dat zal helaas niet gaan antwoordde hij terwijl hij den cameliatak van de tafel nam en opstond Ik moet nooilzskalijk naar een dokter en zal dus zoolang niet kunnen blijven Maar op het concert magik u toch verwacliten Zeker mevrouw I ff orUt vervolgd het is echter een feit dot Bussen en Fransohen over de geheele linie zich met elkander verbroederen D Fransche republiek mag zich ook meer en meet verheugen in de sympathie der katholieke geestelqkbeid die daarmede in het belang der kerk meent te handelen Voordat de clerioalea begonnen zijn lonkjes en lachjes te geven aan de republiek htbben zg eerst nog eens afgewacht en goed nagegaan of het koningschap dat voor hen altgd voordeeliger is niet nog kans had in Frankrgk er weer bovenop te komen Nu die kans zoo goed als verkeken is althans op dit oogenblik en in de eerste jaren heeft er in de clericale kringen een ommezwaai plaats gehad Kardinaal Lavigerio de bekende gveraar tegen den slavenhandel heeft tot loyale aansluiting bij de republiek en loslating van da zaak van het kon ingsohap aangeraden en Fu aro steunt nu zelfs dat streven Saint Genest betuigt in dat blad dat de monarchalen alleen op de kerk steunden omdat zg haar noodig hadden om de republiek te bestrgden terwijl de kerk het spel moede voortaan alleon hare eigen belangen wit behartigen Over de toekomst van het koningschap zegt hg Door de ware monarchalen wegens het jaar 1830 nooit ondersteund door vaderlandslievende mannen verlaten wegens da Boulango en nu teruggestooten door den Heiligen Stoel en de hooga geestelgkheid wordt de graaf van Parijs langzamerhand door de aristocratische jeugd iu de steden en op het platteland veilooohend Het is eene catastrophe zonder voorbeeld die alles overtreft wat wij ooit hadden kunnen voorzien Vleiend is het beeld dat hg van de kerk geeft ook niet Zg houdt eenvoudig rekening met hare belangen in plaats van als verzoenend element buiten de staatkundige partyen zich te houden en de menschen smm te brengen hoe ook hunne politieke gedachten mogen zgn Als Frankrijk zich nauwer en nauwer aansluit by zulke vrienden als de clericale speculaten en Busland waarvan het hoofd zich eigenlgk iet of wat voor het gezelschap geneert dan mag men voor de republiek wel zgn hart vasthouden Door de teere omhelzingen van zulke vrienden zou zij wel eens doodgedrukt kunnen worden Want de cleriealen in Frankrijk zouden er zeker niet tegen opzien om die republiek een gewaagden coup te doej wagen in het belang van de wereldlijke macht des pausen Op die quocstie wordt vooral weer de aandacht gevestigd door het tiisns rerschenen opstel van Crispi in de Contemporary Sevieic waarvan wg reeds vroeger met enkele woorden melding maakten Hg verdedigt zich daarin tegen het ham meermalen gedaan virwgt dat hg van republikein koningsgezind werd Crispi deed dit zegt hy op het voorbeeld van Mazziui en Garibaldi omdat Italié s eenheid slechts door de monarchie kon verkregen en gehandhaafd worden Dat hy naar machtige bondgenootsohoppen straefdo was een noodzakelgk gevolg van Frunkryk s houding tan opzichte van den Heiligen Stoel Toen kardinaal fiam iolla s pausen vertrouweling na reeds v eeger de Italiaansche eenheid fel bestreden en da stichting van een Italiaonschen statenbond op allerlei wgzen aangeraden te hebben eeu rondschrijven aan de katholieke mogendheden rietitte waarin hij het louger rerblyf van dan paus te Rome onduldbaar noemde was Frankrgk de eenige staat die het aanstaand vertrek van Leo XIII voor goede munt aannam en deu paus uitnoodigde om zich in Frankrgk te vestigen Zoodra Fran rrgk verklaren wil dat het geen tocht naar Rome ten behoeve van den Paus ondernemen noch in do Vaticaantehe quaestie roeren zalj zich beroepende op da oude leer dat het de beschermer van den H Stoel is zal Italië overwegen of het zich niet uit het drievoudig verbond behoort terug te trekken Maar anders moet Italië wel streven naar een krachtig bondgenootschap Ook de paus zou volgens Crispi het vraagstuk kunnen oplossen door zich met Italië te verzoenen Dan zou bet hoofd der K K Christenheid voorzeker overal gezegend worden Deze besohouwing van den ex premier geeft natuurlgk an zal nog geven stof tot opmerkingen Zoo bestrijdt de Temps o i met op gelukkige wijze het artikel Van een samenzwering tussohen Frankrijk en het Pausdom is zegt het blad nooit sprake geweest Een verzoening van den H Stoel met Italië wordt niet door Frankrijk tegengehouden maar wel door den eisch dien de Paus niet zal loslaten dat Italië hem Rome teruggeeft Ook toont de Tetiip 1 aan dat de haar Crispi thans andere redenen aanvoert dan vroeger om Italié s toetreding tot het Duitsch Oostenrijksche verbond te verdedigen Toen heette het immers dat Prankrgk s heerschzuchtig optreden in da Middallandsche zee en zgn bezetting van Tunis dian stap hadden uoodig gemaakt I Dit laatste is juist maar wat het eerste betreft een verbond tusschen Frankrgk en het Pausdom is nog wel niet openlyk gesloten maor of het er niet toe komen zal daaromtrent zgn wg op grond ron het boven geschrevene zoo heel gerust niet Koning Alexander van Servië is te Petersburg aongekomen Het Journal de St PiterAourg het orgaan der Russische regearing roept dezen nieuwen gost een hartelijk welkom toe en hoopt dot de jeugdige vorst uit de goede ontvangst welks regeering ea volk hem zullen bereiden tol zien hoe goed Rusland het met Servië meent De andere bladen spreken op dergelijke wgze Alleen de Novoje Fremya kon niet nalaten ook de Fransche gasten er bg te halen en wgst er op dat de goede verstandhouding tusschen Rusland en Frankrgk ook den Zuid Sloven bij hun streven naar zelfstandige ontwikkeling ten goede zal komen Koning Alexander wordt begeleid door den regent Biatitsch en den minister president Pasitsch Terwgl de jonge vorst onthaald wordt op alleriei feesten zullen deze beide staatslieden met den minister Van Giers ernstiger zaken behandelen en de toekomstige verhouding tusschen Servië en het groote Slovenrgk op vosten grondslag regelen De feesten te Sohwyz ter herdenking van Zwitsorland s zeshonderdjarige onafhankclijkhaid slagen boven verwachting Het weder dat eerst ongunstig was werd beter zoodat de tweede feestdag evengoed slaagde als de eerste Bij helderen zonneschijn werd met goed gevolg een tweede voorstelling gegeven von het feestspel en daarna maakten de feestgenooten ten getale van 7000 een pelgrimstocht naar den Bütii de plok waar de eedgenooten voor 600 jaren den bekenden eed aflegden President Weli herdacht deze eerste groote daad dar naar onafhankelijkheid strevende Zwitsers in eene welsprekende rede welke met groote geestdrift werd toegejuicht De tweede dog werd besloten met een algemeene verlichting van den oever van het Vierwaldstadtermeer terwgl van alle omliggende bergtoppen de vreugdevuren vroolijk opvlamden Ook deze dag eindigde in de beste orde zelts zonder dat zich een enkel ongeval heeft voorgedaan Hetzelfde wordt ook gemeld uit Bern Geneve en da vele andere plaatsen wooi het nationole feest eveneens op schitterende wijze is gevierd Overal heerschte de beate geest en dezelfde geestdrift toodat de Zwitsers tot dusver alle reden hebben tot tevredenheid over de waardige wijze waarop de vestiging van Zwitserlands onafhankelijkheid wordt herdacht PETROLEÜM IVOTEERIIVGEN van de Makelaars Caatzlasr SchalkwUki te Rotterdan De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust 7 76 September October Norembor en Decembar lerering 7 60 ROEPOR NE TI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zotdag den 9 Augustus 1891 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen roor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 5 Augustus 1891 De Burgemeester voornoemd H W G KONING L B 337 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag 6 Augustus No 2525 2000 No 3829 ƒ 1500 No 8301 ƒ 1000 No 4302 ƒ 400 No 11803 200 No 8222 9617 11450 eu 14831 100 Prijzen van ƒ 30 16 2301 6401 8024 10249 13301 16373 1874 89 2328 5471 8090 10262 13446 16387 187S6 95 2354 5507 8134 10269 13504 16488 18817 106 2374 5529 8182 10386 13530 164B4 18865 128 2377 6615 8232 10414 13626 16663 I8S80 192 2383 5687 8247 10475 13664 16568 18886 251 2414 6690 83S4 10489 13675 16593 18887 257 2417 5744 8395 10512 13702 16627 18948 376 3500 5776 8399 10521 13727 16686 18988 377 2584 5847 8573 10613 13748 16734 18996 395 2613 5349 8613 10971 13775 16771 19003 407 2677 5902 8623 11057 13829 16774 19018 412 2691 5918 8685 11060 13852 16798 19047 X