Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1891

I8 l De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgkg mat nitzonderiug van Zon en Feeatdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlflke Nommer VIJF CEi TEN BI NNENLAND GOUDA fl Augustus 1891 Da cadet A Kruisheer is bij Kon besluit benoemd tot 2e luitenant bg het wapen der infanterie van bol leger in Ned Indië Onder de vele stadgenooten die dezer dagen in ÜD Genoegen zich amuseerden met de komische voordrachten van den heer de Winter zullen er zeker zgn die met genoegen uit de in dit nr voorkomende advertentie zien dat een tweetal dier voordrachten welke het meeste succes hadden zijn uitgegeven en algemeen verkrijijbaar gesteld Het is een aardig touvemr aan de kermis van dit jaar Te Ouderkerk a d IJsel is tot raadslid gekozen de heer P C van Vliet aftr lid met 89 van de 164 steramen De heer J Hoogeódijk verkreeg 76 stemmen By de Dinsdag te Bodegraven gehouden herstemming voor een lid van den Gemeenteraad zijn van de 406 kiezers 272 opgekomen Van onwaarde 6 stemmen De heer RoUman vorkreeg 162 de heer van £ lten 114 stemmen zoodat eerstgenoemde gekozen is Naar het faiitrland verneemt i de heer Van Tienhoven met de samenstelling van een Kabinet gereed gekomen Gisteren is door hem de volledige Hj t aan de Begenles op het Loo aangeboden De heer Van Tienhoven zal zelf in het Kabinet zitting nomen als iniuister van binnenlandsche zaken terwijl o a aan de heeren Tak en Smidt do portefeuilles van waterstaat en justitie zijn toegekend de heer Creraer kolonie nmoet hebben gekregen en naar het n 3 Lieve vriend hernam da zangeres aarzelend terwijl zij 01e Buli s armoedig uiterlijk met een deelnemenden blik beschouwde Ik heb tot mijn spijt moeten weigeren u aan het concert van heden avond deel te laten nemen maar wanneer ik u in een ander opzicht van dienst kan zgn Ole Bull s gelaat werd met een donkoren blos vertogen Hij wist dat de kunstenares hem eene ondersteuning in geld aanbood hij dacht er aan hoe hiJ zijn laatate geld aan Marietta had gegeven en dat een woord aan de zangeres hem voor den eer ijd van alle zorgen zou ontheffen maar te gelgker tijil verzette zijn kunstenaarstrots er zich tegen om een aalmoes aan te nomen en kalm en peslist klonk het uit zijn mond Ik zou niet weten 10 welk opzicht mevrouw En haar de hand gevende zeide hij met de wanhoop in hot hart Vaarwel tot vnn avond I Reeds had hij den deurknop in de hond toen hij plotseling zijn schouder voelde aanraken Malibran tend achter hem zond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomhoertel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenng zeep en Zonnebloemen zeep FOFF 8 GekrUtalUieerde en Transparant eiycerlnezeepen van de fijnste Toilet nn gezondheiJszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen V De namaaksels van AnatherlB Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd W J r J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van iiederland Snelpersdruk van A BaiNKHt M Sc Zoon Goud 484 2701 491 Ï780 629 379S 689 2910 596 2950 636 2956 709 2973 723 2992 753 3033 767 3109 788 3221 812 3293 839 3301 860 3485 879 3682 907 3641 916 3748 912 S784 949 3824 973 3987 1023 3982 1054 4000 1074 4039 1076 4040 1146 4049 1164 4073 1188 4079 1196 4128 1241 4132 1271 4176 1296 4206 1313 4217 1470 4393 1570 4598 1581 4619 1698 4788 1615 4912 1659 4917 1853 4922 1859 4940 1952 4 48 2080 5132 2096 5133 2099 5142 2141 6182 2143 6194 2164 5219 2181 5229 2272 5395 19115 19117 19143 19229 19267 19272 19310 19327 19330 19341 19411 19570 19578 19631 19652 19656 19698 19741 19808 19876 19889 18898 19942 19947 19977 19995 20033 20063 20129 20137 20191 20213 20253 20316 20517 20526 20585 20689 20594 20599 20638 20662 20698 20716 20764 20817 20844 20888 11094 1U29 11144 11175 11204 11246 11378 11434 11463 11470 11622 11548 11664 11721 11742 11791 11796 11867 11836 11912 12014 12016 12134 12145 12226 12227 12301 12313 12323 12327 12448 12511 12617 12693 12834 12836 12855 12880 12899 12932 12940 12988 13030 18077 13140 13150 13218 13286 13861 18940 14113 14117 14216 14301 14349 14391 14566 14609 14624 14627 14716 147S4 14742 14772 14806 14834 14887 14914 16062 15066 16126 15252 15591 15594 15647 15678 16694 15702 16739 16740 16749 15756 15780 16945 15946 16983 16990 16010 16031 16037 16161 16181 16203 16335 16343 16363 16816 16916 16924 16963 17103 17128 17191 17199 17240 17246 17277 17311 17328 17331 17351 17385 17400 17467 17459 17489 17659 17664 17686 17676 17727 17728 17785 17759 17792 17806 17841 17844 17967 17978 18126 18207 18228 18304 18310 18406 18440 18491 18598 18608 18630 18706 18714 18722 5921 8689 6978 8701 6061 8767 8100 8775 6103 8802 6187 8803 6284 8817 6244 8822 6811 8842 443 8844 6619 8849 6720 8853 6785 8976 6794 8986 6813 9002 6843 9113 6857 9141 6859 9153 6S67 9194 6962 9213 6993 9256 7034 9265 7051 9357 7211 9366 7225 9437 7296 9444 9486 9608 7304 9512 7356 9567 7372 9686 7379 9614 7391 9621 7399 9689 7407 9736 7440 9757 7444 98287480 98387510 98417587 9879 7644 9983 7648 100267696 100457807 100597856 100777912 101187918 10130 7959 10218 7993 Trekking van gistofen No 11409 m z 11404 ADVERTENTIE EEN RUIME B07BP00nAUEIl en een kleiner KAMERTJE met Kost en Inwoning aangeboden Peperstraat 89 bg bet Postkantoor Een HEER z b b h zoekt met primo SEPTEMBER KOST iNWOiraro hniselgk verkeer en bewassching met inbegrip yan vrge Kamer als Slaapkamer ingericht liefst is de nabgbeid van de Heerenkade Adres onder No 2127 aan het Bnrean dezer Conrant FEAITSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersehe Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OppeDbeinier Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstakken ook alle goorten Meubelen Ledikantgordflnen Tafelkleeden Trjpen met nienwe patronen geperst Kwasten Gamitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volleekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieren in stukken van 1000 en ƒ 500i tot den koers van 100V pCt i verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M J OGIER Co te Gouda Goedkoop Solied Elegant si Gangbaarste modellen O0E HB 3 V f ilotiJii EBBZOO I HdonJn r 1 p d wiJnl iSS ALBION a iCP fl rSLéJÜKLUt p donj I 44 WAONSB YW BTBPHAH iloHjii l p daz pt ri 7S p döi purl 71 UNCOUr B p lotijii S 19 Verkrygbaar te Qouda bq den Heer C A B BAKTZINGER Korte Tiecdeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct by JIBY EDLICH Versand Ceseüaft Lelpzig Plagwlta De Zwitsersehe Pillen van den Watt 10 JUM ooT PnfMMm f t i t a 0 MkMnm u aar kat rabUakwbarelam ala raaAaap aauamMM Geneea en HuMailddeL taacafaat aa aubaralaa ala aaaakftaautk aB Ui sakar warkaa BayiaaM aac m Ilr T Prerlebt sariijn en T Seanzonl wamxirs C Witt Oopanhagwi Zdekaner at Patanburg SoedenUUlt an Lunbl waraehau FOrfter einMngham Onderbuiks organen frillr R Vlrehow Banijn T Gletl MflnehM t ReeUm Laipng t a T NoMbanm tO M Htim Hertz AmaMrdam v KorezynaU KraiuM Brandt iciauaMibiirg by storingen In de hwalam 4ar larar Iaat nu aais anB a rarataralur 4 4i kal i o i kaaUyUa ai Apotheker Rich Brandt kalJaM tracaa taalffaac vaartrail ToertKein Bda ODraitcld Hakali kaawnrAkaUl kartaAaau ICkatC aferak aaUaat l DCzaltaaiatkaPlUelTUdaaApinkakar Klahard BiMdl ordaa en h ra aaahto aifdar daar naavaa tutm lafaBMMB aa ilja vaiklasaB boraa ta aaharp warkaada Zaataa Blttarvalar Diappala kaafiala aas MT Ooi sleh by Mmk op t becchennen 1M iataii MBCCmaakta priparsten rnaa aua da apolhtkn itaad naar da anaan eCkt IWltSMWeke PlIIea TW cm Apatkcker Illeksrd Braadt Pr p dao met ebnilk uawij ti 10 Canui ao lette oaawkearlf er op dat het hlerbowaa afccdrukte door de wet beMbermde baadelaaiark of étlkat ket Witte krala ap ket raa4e tcU cm e kaadteekenlnB Behd Braadt ieb op leder dooije befUda M Haarddetat V B van SaBteB Kalff te Battardaai M Algemeeg erkend als het beste HONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten tooals het los orden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvlMsch onaangename reuk uit den mond kalkvorm g worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Jlondwater in aanmerkeiyk vergroote flesschen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr l OPP l Tudpoedeil of Tandpasta steeds de tanden geul H 4é98 Vrijdag 7 AugustuSa GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plastsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe iDcendlng van advertentiöii kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Sim gerucht wi mr N G Piorson zou optreden voor finaneiea Bij het bericht dat er goirrond uitzicht bestaat dat binnen eenige dagen het tegenwoordig Kabinet door een Ubornal miiiistürie zal worden opgevolgd voegt het HandeUhlad dat op het program de uitbreiding van het kiesrecht eene belangrijke plaats zal innemen AU een nieuw staaltje van oplichting hier tor stede kan het volgende dienon Een als schipper gekleed persoon met twee kruiken bij zich vervoegde zich bij een tapper en vraagt een ter bitter Nadat de vrouw des huizes dit er in heeft gedaan vroeg hij een glas bier t wolk h ttitdriokt en daarop een dubbeltje sigaren Terwijl do vrouw zich omkeerde om da sigaren te krijgen verwisselde hij een der kruiken toen het evenwel up betalen aankwam had h j zijn portemonuaie vergaten doch dit wa niets hij zou zoo aanstonds di kruik wel komen aanhalen Nadat hij dijk slopg de bliksem in de bovenste verdieping waar hij een eikenhouten kabinet omverwierp en gedeeltelijk verbrijzelde doch gelukkig geen brand veroorzaakte De 76ste jaarlijksohe vergadering van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden is op Woensdag den 29en Juli te Amsterdam gehouden Hot daarin uitgebracht verslag bevat onder anderen de navolgende mededeelingen De inkomsten over 1890 hebben bedragen eeoe som van ƒ 87 498 97 Behalve de renten van het kapitaal op het grootboek die ƒ 46 871 13 beliepen en de opbrongst der jaarlijksohe collecte ad ƒ 28 1 0 97 zijn onder het aangegeven cijfer der inkomsten begrepen do renten van het nationaal huldeblijk ter gelegenheid van wijlen Zr Ma 25jarige regeering ad ƒ 9 070 33 hei subsidie van het rqk ten behoeve van het Invalidenhuis te Leiden groot 5000 eene gift van ƒ 20 eene idem van ƒ 25 een legaat van ƒ 200 aa de iugezamelda giftaa door da commissie t Curapao ad f 191 54 Aan 2180 deelgerechtigden keerda het fonds ƒ 76 032 68 aan gratificatién eo toelagen uit de renten van s Konings geschenk uit In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft het onweder in het Westland veel schade aangericht Van alle kanten komen berichten van door den bliksem getroffen paarden koeien en schapen Door den hagelslag hebben op vele plaatsen de druiven sterk geledon Te s Gravenzande is eene vrouw van 72 jaren door den cbrik plotseling doodgebleven Op den huize Broekvliet tnsschen Naaldwijk en Honselir Onder die deelgerechtigden bevonden zich 308 verminkten uit Oost Indie 34 verminkten en 2 nageblevenen van gesneuvelden in den str jd tegen België 1163 infirmen blinden en veteranen 5 oudstrijders van Waterloo 667 oudstrijders van België en 1 militair van de Amsterdamsche landmilitie Het Invalidenhuis te Leiden verkeert in goeden staat Tegen afstand van hun pensioen en hunne gratificatie genoten 51 deelgerechtigden van het Fonds daarin doelmatige huisvesting en goede verzorging De uitgaven ten behoeve van dit gesticht beliepen ƒ 9799 33 1 iMaaanwaw naat aillijsyt FEVILLETOIM Waarde vriend zeide zij lachend nog een oogenblik Nu heb ik een verzoek aan u I Zoudt gij mü niet dien prachtigen cameliatak willen afstaan Den cameliatak vroeg Ole Buil verbaasd Ja maar wie zet nu zulk een verrast gezicht wanneer eeoe dame hem om eene beleefdheid verzoekt Mij dunkt die tak zou zoo goed bij mijn toilet passen Ik zou hem gaarne op het concert in de ceintuur steken Wilt ge Ole Buil glimlachte droevig Mevrouw antwoordde hij het doet mij genoegen hierdoor ten minste iets tot uw concert te kunnen bijdragen Hier zijn de bloemen I Ik dank u uw geschenk zal mij aansporen al miJD talent van ovond te ontwikkelen Addio Addio Ole Buil had nauwelijks het salon verlaten toen door een zijdeur een man binnentrad in wien men op don eersten blik den kunstenaar herkende Het was Charles de Bériot de veelbenijde on wegens zijne overdreven ijverzucht veelbospotte verloofdo van Malibran Eindelijk ben ik terug lieve zfide hij Er is toch niets vervelenders dan deze beleefdheidsbezoeken Steeds dezelfde vragen dezelfde antwoorden dezelfde oompliraeDten Maar geef mij nu eens uw mooi handjo 1 Zoo en hoe heb je intusschen zonder mij den tyd doorgebraeht Uitstekend zeide de zangeres en zag haar ver I loofdo schalks aan Zoo zeide de Bériot en trok de wenkbrauwen samen En waarmede Ik had bezoek Charles van een heerl Van een heer Heb ik je niet eens en voor altijd verzocht geen heerenbezoek te ontvangen En nog wel in mijne afwezigheid Wie was die bezoeker Een oude kennis uit Parijs antwoordde da kunstenares die het vermakelijk vond de ongemotiveerde jaloerschheid van haar verloofde aan ta wakkeren En nog wel een kennis uit Pargs stoof de Bériot op dien de ontwijkende antwoorden meer en meer uit zijn humeur brachten Noem mg tun naam En wanneer ik dat nu eens niet doe De Bériot deed zijn best zich te badiringen aa vroeg Hoe komt gij aan die bloamen Wel antwoordde zij ik heb ie gekregen vHj dienzelfdon galanten hoer dien ik te Parijs kennen leerde Nn verloor de kunstenaar zijne zelfbeheersohing geheel Hij snelde op de kunstenares toe en stak de hand uit om haar do bloomen te ontrukken Geef mij de bloemen Eelice 1 Maak mij niel dol Van wie zijn zo Nooit en n mmer krijgt ge ze Juist omdat gij zoo heftig wordt geef ik ja den tak niet én nosni