Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1891

t Gtodannde het afgaloopen jaar werden ala nieuwe deelgerechtigdou in hut Fonds opgenomen 7 verminkten uit Üost Indië en 50 infirmen en ala buitengewone deelgerechtigdan voor eene gratificatie van ƒ 10 of van ƒ 16 in ééns 619 ottdstr jdera van België Het getal der aollioitanten bedraagt 893 Eene zeer duistere zaak houdt de gemoederen van de bewoners der derde Egelantieragracht te Amaterdam in spaaning In den uaoht van Vrgdag op Zaterdag omalreeka kwart over tweeën ontdekte d heer De Milde wo rande in pernee 150 eerste verdieping brand Inplaats van door de deur in het portaal naar buiten te vluchten zag hij zich misschien door den waren rook genoodzaakt op een achterplat de wgk te nemen en daar bracht hg ook zgiie eohtgenoote tgdelgk in veiligheid De bewoner van het bovenhuis van perceel 152 bemerkende wat er aan de hand was begaf zich onmiddellgk naar de naast bijgelegen brandachel en de brandweer snelde dadelijk toe om het dreigend vuur te beteugelen Inmiddels waren door bewoners van perceel 148 de in gevaar verkeerende man en vrouw door een raam aan den achterkant der buizen gered Toen door den beer De Milde n tegenwoordigheid van den aectie brandmeeater den heer firull een onderzoek erd ingesteld kwam hg tot do ontdekking dat volgena zijne opgaaf werden vermist behalve ongeveer ƒ 60 in bankpapier een kerkboek met gouden slot een gouden ring een horlogo en eenige manaen vrouwenkleederen Bovendien werd ontdekt dat het taschjo waarin het geld was bewaard geweest en de lade waarin andere voorwerpen van waarde hadden gelegen begoten waren met petroleum zoodat aan boos opzet kan worden gedachi Door den commissaris Van Kaalte en dnn inspecteur Boas is een onderzoek ingesteld Het is zeer t bopon dat in deze duistere zaak opheldering wordt verkrrgen Door de brandstiobting zijn een aantal menschen in levensgevaar geweest Ml V Ned Uit Haarlem wordt aan het ifaanddlad dtrveriemigiiui Ugm dt hcaizalverij geschreven Als geboren Haarlemmer heeft het stukje over Haarlemmerolie mg ten zeerste geïnteresseerd en kan of mag ik a zeker omtrent de fabrikanten van dit foeht eenige nadere inlichtingen geien daar ikdese gelukzoekers zeer van nabg ken Het bewijst tevens üat de bekwaamheid van dergelijke fabrikautea niet zoo groot behoeft te zgo De fabrikanten zijn twee jongena welke van hun vak dat hun vader uitoefende handelaara in groenten eo bokkingkooplieden zijn Zg zgn hiervan a egaan in den tijd toen bier veel werd gebouwd eo een opperman of ajouwerman 16 et per uur kon verdienen en zijn opperlieden geworden Dit zijn zij een paar jaar geweeat om hierna een bakkorswiiikrl over te nemen waarin zij veebrood bakten en tot een prgs verkochten dat een vakman er de schouders van ophaalde Reusachtige annoneea deden ook bier dienst Na een jaar bakkens zijn zij gefailleerd od richtten toen een paardeuslachterij op welke zaak echter geen levensvatbaarheid scheen te hebben zoodat deze poedig te niet ging Groote advertenties meldden ti i je evenmin den naam van den bezoeker iDoe mg het genoegen zeide de Bériot zich m moeite bedwingend en geef mij de bloemen Neen Ea waarom niet Ondat ik ze op het concert wil dragen Zoo stiet de ijvenuohtige woedend uit Uan behoeft ge van avond niet op mij te rekenen iHoe moet ik dat opvatten Ik zal aan het concert geen deel nemen Nu dan zat ik voor een plaatsvervauger zorgen Dat zal je niet gelukken Waar zult ge binnen het uur Ie Florence een vioolspeler vinden die het durft wagen tegen mij in bet strgdperk to treden Laat dat maar aan mij over nJe wilt mij dos de bloemen niet geven Ik heb het je reeds gezegd Neen Dan steekt er meer achter dan gij wilt bekennen Dat is trouweloosheid O dat ik dien kerel met Qne bloemen in stukken kon scheuren Hij streek nu eens wanhopig met de handen door t haar dan weer sloeg hg met de armen door de lacht Je blijft dus bij je voornemen vroeg bij eindelgk toen hg gcon gerustatellend woordje hoorde bevende vadOwoöde Zooals ik je reeds zeide Ja Nu dan beloof ik ja bg alles wat mg beil g is dat ik van avond niet speel 6g zult het concert dtu moeten uitstellen Dat zal je straf zgn Het concert zal doorgaan beste Chsrlee ook i andermaal dat 6ebr Waning groothandelaars in aardappelen waren geworden welke zaak nog tot heden wordt voortgezet zoodal de Haarlemmeroliekaart in da groenten en aardappelzaak voor de ramen prgkt De febriek is dan ook in een bescheiden hoekje van den groentewinkel of winkeltje want bet is oen bouten loodsjo door de beeren zelf vervaardigd doch deze zaak werpt zeker beter winsten af dan de vorige daar de beeren ala granda Seigneurs mot bun artikel op reis gaan om de goê gemeente hunne waar aan te smeren Het ia voor belangstellenden de moeite waard eeu kijkje in de Fabriek in do Doelstroat to nemen de Haarlemmerolie kaart wgst den weg Hoe de Algemeene Kokenkamer op de kleintjes blgft letten bljjkt weder uit verschillende feiten in haar jaarvershig over 1890 vermeld Zoo werd door haar lusscbenkomst verkregen dat door een der buizen van bewaring welks administratie nog niet bekend acheeo met het voorschrift om Bgbels voor gevangenissen bg andaren dan hot Nederl figbelgénootachap aan te koopon voortaan dezelfde gedragslijn wordt gevolgd als door de besturen van de huizen van bewaring buiten do arrondissemeuts boofdplaatseu Zoo wordt naar aanleidi ig vau een opmerking van da Rekenkamer ook voor du Koninklijke Bibliotheek de noodige voorraad brandatof voor den winter in het openbaar aanbesteed Een verschil van i i op den abonnementsprijs van den MonUeur bett e is door opdracht der levering aan de postadministratid bespaard Bg de vereeniging van do rekening met Fruiaen voor de koeten van ile verlichting op de Eema heeft de wiaaeltrekking op t einde van 1887 in pruiaiach courant plaala gehad Daanloor werd voor a Rgks schatkist een voordeel verkregen van bijna ƒ 377 De minister van Marine bepaalde bovendien de wiaaeltrekking op drie in plaats van op tien dagen zicht waardoor niet het evenredig zegelrecht van 6 cent van elke lOO maar slechts het vaste recht vau 6 cent verschuldigd was Op 31 Dec 1889 was voor zoodanige witaels een som van 86 40 K M voor zegel in rekening gebracht hoewel de wissel op 3 dagen zicht was Dit bleek echter het gevolg vau bijzondere omstandigheden maar van de duor do Rekenkamer aangegeven voonieeHger wijze van remise welke het bestuur der poeteryeu en telegraphie volgt en waarvoor slechts P commissie wordt betaald wordt sedert ook door IsM departement van Marine gebruik gemaakt Het vierde ialematioiiale spoorweg coogret dat men eerst vaornemens was in September van dit jaar te houden zul nu gubouden worden in Juni 1892 Ie St Feleruurg i als Iwkend ia vond het eerste congres plaats te Brussel in 1885 het tweede te Milaan in 1887 het derde iu 1889 te Farijs terwgl nu reeds Weenen is gekozen voor het vijfde te houden congres Van alle duitsche spoorwegen is slechts één maatschappij de WeiuarOeraarspoorweg tot di congres toegetredeu waarin de fraosche en rustische spoor wegmaatschappijen bet sterkst zgn vertegenwoordigd en waarvan ook oetlerlaijdscbe apoorwegen lid zijn Vanwege het centraal bureau te Brussel zgn aan de verschillende directies lid zijnde van dit congres vragen toegezonden op het gebied van den apoor zonder u Ka wanneer je wellicht als toehoorder er bg tegenwoordig wilt zgn zult ge hoop ik over hetgeen gij hoort tevreden wezen Of ik het concert zal bijwonen vraagt ge Denkt ga dat ik hot interessante schouwspel wil missen wanneer de voor mij gekozen plaatsvervanger uitgefloten wordt Of hoop jo dat ik je vrij spel zal laten opdat je met je bezoeker den man van dte kostbare bloemen naar hartelust teedere blikken kunt wisselen Ik uX je niet uit het oog verliezen Wee hem Wij zien elkander weer I Het deze woorden stormde de Bériot de kamer uit Toen de deur zich achter hem gesloten had barstte de zangeres in lachen uit O lieve goede Charles zeide zij bg zich zelf dat was eens een prachtige scène Kn op het concert dan zal het eerst recht vermakelijk warden Hoe beschaamd zult ge zgn I De zangeres ging voor de schrgftafel zitten greep de pen en wierp eenige regels op het papier dat t j in een couvert sloot Van bet kaartje dat Ole Buil achtergelaten had schreef zij het adres af Daarna stood zg op en schelde Eenige oogenblikken later verscheen de kamenier Babette zeide Halibran Uat dezen brief met den moesten spoed naar den heer Ole Buil brengen Ik reken er op dat de brief onmiddellgk wordt bezorgd wegdienst van gewicht en waarvan de beantwoording nog dit jaar wordt ingewacht zullende deze quettionuaire door onderscheiden rapporteurs op bet te Petersburg te houden CDUgrea ter sprake worden gebracht Voor de tweede maal in dezen zomer ia de bliksem tuasohen een oxoroeeronden troep saldateii geslagen Do manschappen van het eerste gnrderegiment lagen bg Saarmoiid in eene droge greppel in hinderlaag toen de bliksem eenen iu de nabijheid staanden trof en van daar in de greppel sloeg Twaalf soldaten verloren terstond het bewustzgo zes kwamen spoedig weder bg doch de zes andere moesten met eenen wagon naar Potsdam vervoerd worden Onder geneeskundige behandeling zijn zq na eenige dagen weder opgeknapt doch allen Igden nog aan pgn en zwaarte in de ledematen Het hemelvuur heeft zonderling onder hen huis gehouden De bliksem trof een hunner in bet gelaat ging langs tgnen rechterarm en sprong toen over op don naast hem Uggenden soldaat langs wiens been hg in den groud sloeg en zulk eeu hoop zand omhoog wierp dat een derde or geheel ouder bedekt word Do eerste is in het gelaat en op den arm blauw getatoneerd en het been van den ander is geheel zwart Ernstige gevolgen hebben zg er echter niet van omUrvonden Arnhem wordt in de eerste week van September bedreigd met groote inkwartiering 7 a 8000 man Hot Vad schrgft daaromtrent De woningen in de stad van de gegoeden zgn er niet op ingericht soldaten te herbergen dus lieatoedt iedereen ze uit Maar als men 4 5 of 6 man krggt on vier dagen lang la 1 50 per man moot betalen voor de uitbesteding dan is die extra belasting wel wat zwaar De beer Van Oldenborgh interpelleerde iu den Raad B en W over de uitbreiding met circa 60 pCt die zij aan de Igst van iukwartiering gegeven hadden maar de burgemeester die de zaak geregeld heeft wat afwezig en de oudste wethouder maakte zich er af met hot antwoord dat de lijst was uitgebreid omdat er zooveel meer manschappen komen waarop in 1890 gerekend is Achtduizend man opgehoopt in een gemeente waar het geheele jaar door de besmettelijke keelziekte angina diphterina tairgke slachtoffers beeft gemaakt eo waar omdat de kazernes er ook besmet zgn de troepen voor eenige dagen kampeeren I Zou bet niet onversntwoordelgk zijn om zooveel jonge mannen die door de gegoede bewonera bg Jan en Alleman worden uitbesteed voor eenige dsgeii iu zoo o besmette stad te lenden Een inzender in do Arnh Ct betwgfolt do wettigheid der inkwartiering ten behoeve der najaarsmanoeuvres op grond van do wet van 14 Sept 1866 die werd afgekondigd 7 8 jaar vóór de eerste uajaarsoefening De scbr itar egt o a Of ook in bet belang van officieren en soldateOr niet eene wgziging der wet met het oog op de vele najaarsoeleningen als groote fort en cavaleriemanoeuvres wenschelgk ware Onzes inziens niet alleen wenschelijk maar noodzakelijk De gevallen zij 1 gelukkig zeldzaam maar in soma ige streken des binds hebbeu inlegering on voeding dikwerf aanleidiog tot gegronde reclames gegeven In den regel werd daar niet veel acht op geslagen en kon ook de militaire autoriteit aan de zaak weinig veranderen De meening omtrent de al dan niet UI Vt eoDoertzaal was stampvol Alles wat naam of rang te Florence bezat was toegestroomd om Malibran en de Bériot te hooren In een aan het orkest grenzende kamer stond Malibran in druk gesprek met den pianist die haar zou acoompagneeren Hare oogen schitterden en de witte cacbemiren japon deed haar prachtige tint nog blanker schgnen In de tseintnur stak de cameliatak Maar nu moet Ole Buil nog komen sprak zgbezorgd Ah daar is bij ging zij voort terwijl zg den binnentredende tegemoet snelde Hat is goed vsd tt lieve vriend dat gij mij niet Ie vergeefs hebt lateo hopen Ik was reeds bang dat gq niet aan mijn verzoek zoudt voldoen Ik maak wel mgne excuses antwoordde hg Haar ik moest zooals ik u reeds zeide nog naar een dokter én ben daardoor laat thuis gekomen Doch duizendmaal dank dat gij het toch nog mogelijk hebt gemaakt mijn wensch te vervullen Dat laatste hebt gij niet aan mij maar aan uwen cameliatak te danken Ik zal u dat na het concert wel eens uitleggen Maar nu moet ik u nog meedeelen dut gij den beer de Bériot geheel moet vervangen ff br U vervolgd f wettigheid der inkwartiering bg manoeuvres loopt ook in militaire kringen uiteen Eene her fvitng der wet zou in ieder geval aan een toestand van onzekerheid een einde maken Prof P van Qeer trekt in het Augustus nommer van de Frasen des Tijd in een artikel getiteld Beaoberming van Wotenachappetijke Fabriekamerken te velde tegen de zorgeloosheid waarmode in do wetenacbappelgke wereld met titela en waardigheden wordt omgeaprongen Straffelooa worden bior vergrgiien gepleegd die mogen zij al niet voor de wet strafbaar zgn toch inbreuk maken op do bevoegdheid van hen die lunga wettigen weg tot don titel of de waardigheid gekomen zijn Z i ia het tijd dat door de bevoegde macht daaraan paal en perk worde geatold De wetenschappolgko titels die door de bedoelde wetten zijn geregeld worden Blratfelooa toegekend ann en gedragen door ben die daarop allormiust rocbt liebben Waar bet alochta voldoening van louter ijdelheid geldt moge bet kwaad zoo groot niet zgn doch waar bepaalde door de wet omschreven rechten aan het voeren van den titel zijn verbonden moot do overheid toezien dat deze uiet straft uloos worde gedragen door hen die daarop volgena onze wetten geen recht hebben Ook hier moet do namaak gestraft worden zoo goed ala bij de industrie andora dreigt bet gevaar dat de titel of waardigheid zijnu beteekenis ten oononmale verliest Het sterkst sprekende geval van namaak in zake wetenacbappelgke fubrieksraerkon is dat jonge artsen voor korten tijd gaan naar o8no Duitsche hoogesohool om na enkele wekeu of maanden met den titel van doctor terug te koeren en dan hun naam biermede te tooien geheel op dezoifde wgze als zij die aan du strenge eischen der Nederlandscbe wet hebben voldaan derwgze zelfs dat het na eenigeu tgd moeite kost te weten te ko nen of de doctorstitel in Nederland of ergens buitenslands is verkregen Niet alleen in de geneeskunde doen zich deze pructyken voor ook in de letterkundige en in do wis en natuurkundige wetenschappen zijn Süortgelgke gevallen niet zeldzaam Daar hier aan het praedicaat bepaalde rechten zijn verbonden wordt de zaak dubbel liedenkelijk In do rechtswetenschap is dit misbruik het minst te vreezen omdat de aan dit dootoraat verbanden reohteu op goone andere wijze dan door het promoveereu aan eene Nederlandscho universiteit kunnen verkregen wordeu In onze wetten is tegen bet geschetste misbruik niet voorzien Tooh zou hel niet zoo moeielijk vallen liierteKen maatregelen te nemen In do eerste plaats zou evenals voor de buitenlandsohe ridderorden ook voor het dragen van een buitenslands verkregen wotensohappelgken titel het verlof der regeering kunnen geëischt worden Vervolgens zou voorgeachreven kunnen worden dat bij liet voeren van den doctorstitel duidelijk blijke waar en in welke faculteit do waardigheid is verkregen Door deze eenvoudige maatregelen zou aan het misbruik paal en perk worden gesteld Moei lgker is de vraag te beantwoorden of ook tegen het toekennen van den titel door instellingen in ona eigen land aan welke dit bg de wet niet is toegostaau maatregoleii moeten genomen worden De vrije universiteit te Amsterdam matigt zich dat recht aan en doet aldus in verband met hare beperkte inrichting veel te groote aanspraken gelden Indien eene katholieke univeraiteil wordt opgericht zou zg ongetwgfeld op hetzelfde recht aanspraak maken en niet aarzelen den titel van dador te verleenen Ja eene kunstinstelling zou zich gerechtigd kunnen gevoelen om in navolging van andere landen aan hare kweekelingen den titel van doctor iu de beeldende kunsten of in de muziek te verleenen Hiertegen ia slechts één maatregel afdoend te noemen Hg bestaat hierin dat de staat si nitsluitend het recht voorbehoudt om den titsl van doctor te verleenen door middel van zijne eigene instellingen van booger onderwgs Zoo was het vroeger alvorens de tegenwoordige wet op bet booger onderwijs tot stand kwam en zoo bad het moeten bigveu Te kwader ure werd hiervan afgeweken toen in de Tweede Kamer het amendement werd aangenomen om aan de Amaterdamacho univeraiteit gelgke rechten te verleenen ala aan de rijka univeraiteiten Ware dit niet geacbied naarscbgnlijk zou ook de vrge universiteit zich tweemaal bedacht hebben eer zg tot het verleenen van den titel overging nu toch kan zg zich op hare zuster In de hoofdstad beroepen Ook voor andere inatellingeu was do pas afgesneden De eenige afdoende weg om aan dit en tevens aan andere misbruiken een einde te maken is de gemeente universiteit te Amsterdam tot rgkauniversiteit te verheffen en daarbg tevens aan de rijksuniversiteiten het uitsluitend recht tot bet verleenen vun wetonsobappelijke graden te geven In verband hiermede betoogt de schr de noodzakelgkboid om het peil van onze wetenschappelijke graden zoo boog mogelgk te houden en bestrgdt bij met nadruk de poging die in het werk wordt ge steld om voor de juristen hot schrijven der dissertatie af te schaffen De argumenten waarmede op die afscbaflin wordt aangedrongen komen hem zeer weinig steekhoudend voor De aliemeene eischen tot de verkrijging van don dootoralen graad moeten voor allen zonder onderscheid gepield worden gelgk zij ook thans na de aanneming der booger ondorwijswet bij kon besluit op adviea van do aenaten dor univeraiteiton zijn geregeld Von elke hiervan afwijkende regeling zou eene verlaging van het peil van den wotonaohiippolijken graad in die mate te duchten zijn dat hij niet meer behoefde beacbernid te worden omdat bij alle waardo heeft verloren Op koaten der Ooater spoorweg maatachappij zal op het kerkhof van Saint Mandé een godonkteeken ter nagedachtenia van de omgekomenen bij de bekende apoorwegrarap oUlaar worden opgericht Weder ia ee der gekwetsten een zeventienjarig meisje dat deerlijk aan de armen on boenen gelïrand was overleden Een zoor belangwekkende proef is naar aanleiding van het spoorweg ongel uk genomen Een trein is in het station van Saint Maodé geplaatst waur de verongelukte trein gestaan heeft Na verloop von zes minuten is eeu andere trein van Vincennea vertrokken Op SOU meter afstand bobben de personen die tor linkerzijde van de locomotief stonden de roode lichten van den tilstaonden treiu gezien Zij dfè ter reohterzgde stonden eerst op een afstand van 260 meters Do aankomende trein had dus tot stilstand gebracht kunnen worden Sedert bet spoorwcgongeluk te Saint Mandé wil niemand in de voorste of do achterste wagen van de treinen gaan zitten Intusschen zijn bij een ontaporing te Fampoux juist de iniddelate wagens in een moeras to land gekomen Eeu der dames dio gezegd werden door haar gohaapel met don conducteur do oorzaak geweest te zgn van het oponthoud waardoor het spoorwegongoluk te Saint Mandé zou plaats gehad hebbeu beeft zich in oen uitvoerig schrgveu verdedigd Zij schrijft er op aangedrongen te hebben dat geen beeren in don alleen voor dames bestemden wagen waarin zg zat zoudon plaats nemen omdat deze reeds te vol was en zij van haar recht om alleen met dafnos te reizen wilde gebruik maken om ruimer te zitten De maand dor examens Hen moet zegt de Tigaro dezer dagen eens den kant van de Sorhonne uit wandelen Dan zal men er een andoenlijk schouwspel zien De koffiehuizen ziju gevuld met een ganach geslacht van bleels £ jongelieden die de lessen hebben gevolgd voordat dé openbare meening iu verzet was gekomen tegen de overlading der hersenen De jongelui met dictionnnires ouder den arm en hun zakken vol schriften staan in groepjes bijoen en boapreken in opgewonden toon de mooilgke gedeelten in latgnache achrgvera De gcloovigen treden do kapel der Sorbouuo binnen oogenachijnlijk om het grafmonument van Richelieu te bezichtigen maar in werkelijkheid om er een waskaars te doen branden misschien kan dit holpen Die arme candidaten hebben het hoofd vol van allerlei dingen welke opzettelgk moeten dienen om bun verstand van streek te brengen Het zgn verhalen omtrent luie domkoppen die gelukgewenscht werden door hun rechters en van oppassende jongelui die altgd good gewerkt hadden en weder van voren af moesten beginnen Zg leiden or uit af dat het eigenlijk maar eon loterg geldt Zij apolen erin en hechten b eloovig aan allerlei voortaekeneu De nachtmerrie die de candidaten in deze bondsnachton hot meeat kwelt is het optreden van den grappigeu examinator ant dit ras beataat Deze atelt vragen waarop geen antwoord is te geven Is de meloen een vrucht of eon groente In welke eeuw hebben do minste troonsbestijgingen plaats gehad In welke jaartallen eindigende met een nul stierven koningen Heeft men niet opgemerkt dat zoo vaak drie bloeders elkander opvolgden een dynoatio eindigde Aan welkèi ziekte ia Lodewijk XVI gestorven Op bet gebied der natuurkunde en natuurlijke historie ft Uoe komt het dat men blaast om zgn vingers te verwarmen en ook om zgn soep te verkoelen Waarom steken de kippen baar kop in do hoogte als zij drinken Waarom zgt gg geneigd uw mond te openen bij het luisteren De eiameeacho broedor van den grappigon examinator is de gemelgke examinator de man die harde jaren gehad heeft in zgn jeugd en niet gemakkolgk ia voor de rgkelui a zoontjos Hg boort den oandidaat aan maar zonder hem aan te zien Hg zou er desnoods overheen stappen dat deze de Beresina voor een Italiaansohen priester hield maar hij is zonder genade voor de kleeding en de goede vormen ran hen die do colleges volgem Ook de kleoding van den oandidaat is van belang zegt een specialiteit iu het vak de hoor Guyot Daub in zijn vlugschrift over de kunst om door sgn examen te komen Men kan den oandidaat niet genoeg aanbevelen om zich eenvoudig maar netjes te kleoden Fr zijn tal van voorbeelden dat jongelui afgewezen zijn omdat zij zich buitensporig of mot al te veel zorg te veol naar de mode hadden gekleed er uitzagen als gommoux Anderen zgn gezakt omdat zij een te kleurige of te groote das hadden omgedaan Men kan daarover de schouders ophalen maar ieder weet dat Francisquo Saroey bijna niet door zgn toelatingsexamen was gekomen wegens zijn kleeding Hij verschoon voor zijn rechters met een rood gestreept overhemd en een das van dezelfde kleur Men zag daarin een politieke zinspeling Edmond About die zijn wereld kende kwam nog juist bijlgds om zgn vriend to overrtSflen dat afschuwelijke overhemd uit to trekken en een andere das om te doen Nog een aanbevelin Laat de candidaat vooralniet geestig willen zijn Onlangs vroeg een professor aan een student in de rechten Kunt ge mij ook zeggen mijnheer waartoe een cautie dient De ander antwoordde Een cautie dient om zich te waarborgen Alzoo mijnheer u neemt uw parapluie mede om u te waarborgen tegen regen Is dan de parapluie een cautie Neen professor in dat geval is zij een précanlie Het publiek barstte in een schaterlach uit maar de student zakte Bultenlandscb Overziclit Het Engelsclie Psriement is gisteren gesloten met eene troonrede waarin verklaard wordt dat de betrokkiigen met allo mogendheden steeds gekenmerkt worden door vrede en vriendschap Gewag wordt gemaakt van het sluiten van een verdrag mot Portugal over Oost Afrika eo van verdrag met Italië over Noordoostelijk Afrika Do onderhandelingen mot de Veroen gdo Staten van Noord i morika omtrent de Bebring quaestie zijn ver gevorderd maar niet afgeloopen In de troonrede wordt er op gewezen dat de Fransuho Kamera de overeenkomst met Engeland om de quaestio omtrent Newfoundland aan een scbeidagerecht te onderwerpen nog niet hebben goedgekeurd on dat de ratincatie van do besluiten der Brusselsohe anti slavemij conforentie zoomede die van het Noordzeeverdrag zgn uitgesteld Omtrent Duilacbland komt in de troonrede niets voor Gewezen wordt op de belangrijke verbetering in don toestand van Ierland Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de wetten in deze zitting tot stand gekomen Do feosten te Potersburg ter eero van de Fransoben zijn geëindigd met een groot feost hetwelk de Czarina tor gelegenheid van haar verjaardag te Peterhof heeft gegeven Het geheele park was feestelijk verlicht en oen schitterend vuurwerk besloot op waardige wijzo den avond Duizenden nioiiwagierigon waren uit Petersburg naar Peterhof gegaan maar de meesteu moesten in het station overnachten omdat er gten treinen gonoog waren om allen naar de hoofdstad terug te brengen Het Fransche eskader vertrekt boden naar BjöskeSuiid in Finland en zal daar blijven totdat admiraal Gervaia met zijn officieren van het uitstapje naar Moskou zal zijn teruggekeerd De telegraaf bracht berichten van stamljes in Italië en in Spanje Beide hebben niet veel om het lijf Het oproertje te Bologna bigkt een geheel particulier karakter to dragen en zgn oorsprong te vindon in een geschil tusschen eeu olfioier van het garnizoen en eea redocteur oener courant De officieren trokken partij voor hun collega en de bnrgerg voor den journalist Bij het uitgaan der oper werd men handgemeen maar de zaak liep met een sisser af Niet volkomen begrgpolgk is het telegram dat het dood voorkomen ais bad de inhechtanisaeming van eenige militairen plaats gehad omdat troepen de manifesteorende burgerij niet wilde uiteenjagen Misschien valt hieruit af te leidon dat de troepen zelf de partg kozen der burgerg In elk geval ia de zaak van weinig gewicht en zonder politieke beteekenis Het standje te Barcelona bad erger kunnen worden omdat daarbg de politiek wel eeu rol speelde In deze fabrieks en handelsstad zgn de onrustigste elementen van Spanje opgehoopt en herhaaldelijk was zij het toonoel van revolutionaire en anarchisliaohe woelingr Ditmaal waren het een paar revolutionaire beeren die onverhoeds op een der pleinen de wacht aanvielen verschillende acholen loaten en twee Boldaten wondden De soldaten snelden to ï i KWA 9 i JisHüHBi