Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1891

Stormaclitige Mjvalf DE WINTER IHOl Zaterdag 8 Augustus N 45Ö9 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inEoadlng van advertoiitiea kan geschieden tot d n nor des namiddags van den dag der uitgave wapen en verooraaakten toen een paniek onder de teer groote rolksmenigte die z ch met den Zondagavoni over hel plein bewoog Daarop was het blijlbaar aangelegd Da aanvaJlers vonden vo ir oen deel gelegenheid te ontkomen en bg het schoonvegen an hei plein worden looula dat gewoonlyk gaat Terschoiden onschuldigen het kind ran de rekening Toch werden ïier personen gearrestwrd die hericend werden als ot de aautallera te heb en liehoord en dan ook bekenden Hun doel cm zich bg de verwachte verwarring van da kazerne meester te maken was mislukt en de onle is spoedi weer hersteld In hoeverre men hier met een plan te doen heeft van aciitof de schermen zittende leiders valt moeielgk uit te maker Katuurlgk ontItennen de republikeinen wat bij totale mislukking van het zaakje het veilijfst is In de Frankfurter ÉeitHng werden dezer daiteu eonige mededeelingen gedaan over de oorzaken dor ïijandelykhedon dio in den laataten tgd in China en wel voornamelijk door de bewoners van het Yangtsedal tegen de Europeanen zgn gepleegd Daaruit bigkt dat deze niet het gevolg zijn van een plotseling opgekomen afkeer van du vreemdelingen en het Christelijk geloof maar uit hoofde van een sedert het vorig jaar steeds meer en meer aangegroeide ontevredenheid van een groot deel tier bevolking in de provinciëD Anhuei en Human wenleu begaan Nadat in 1863 de Taiping revolutio was onderttCukt werden duizenden soldaten die in de genoemde provinciën waren aangeworven eu veel tbt drmping van den opstand hadden bggedragen mt den dienst ontslagen Deze lieden gedurende een aantal jaren aan het krggsleven gewoon hadden de geschiktheid verloren tot hunnen veld of handenarbeid van vroeger terug te keeren door bemidrleling van den toenmaligen gouverneur Tseng Kuo Tschuan behielden g een jaargeld dat voor hen geiamenig ongevrer 150 000 gulden maandehjks bedroeg Xa verloop san tijd werd don gouverneur van regeeringswege ncrhaaldelgk in overweging gegeven deze pensioenen te doen eindigen daar aij te beiwarend voor de belastingbetalende bevolking waren en onnoodig een grroot aantal krachtige mannen tot werkeloosheid verleiddenDe gouverneur bepleitte echter telkens de handhaving dier jaargeblen daar daarWolgens zijne merning de soldaten die destijds zoo moedig voor de instandhouding der regeerenda dynastie haddon geitreden daarop recht hadden en het buitendien te vreezen stond dat zij zoo er aan hun gemakkelijk leventje een einde werd gemaakt de wapenen tegen de regfering zouden opheffen In den zomer van 1890 stierf gouv neur Tseng echter en zijn opvolger willigde terstond den wensch d r regeering in Een groot deel der jongste muiterijen moet worden toegeschreven aan dezen maatregel welke een aantal personen die het werken totaal verleerd hadden broodeloos maakte Buitendien lijn db moer en meer in China ingevoerile voortbrengselen der Westorsche beschaving den behoudendon Chineezen een doorn in het oog Stoombooton verdringen langzamerhand geheel en al de tallooze schepen die de vruchten van het njke ïangsto dal naar Feking brachten en de handswerklieden kunnen de mededinging met de goedkoopere n betere Ëuropeesche artikelen niet volhouden Ook daardoor vooral steeg gaande weg de verbittering tegen de Kuropoanen die weldra tot gewoldadigheden oversloeg Daarenboven werden op verschillende plaatsen geschriften verspreid die tegen het Christendom gekant de bevolking aanzetten alle belijders dier leer uit bet Hemelsche Kgk te verdrgven en hunne woningen en kerken te plunderen en te verbranden Il5rRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda Gelet op art S der Wet van den 2n Jnni 187 5 StaaUblai No 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan den heer M van Vliet en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachterij in het perceel gelegeu tnsschen de Houtmansgracbt en den Vogelenzang geteekend M No 104 kadaster sectie C No 3188 Gouda den 5 Augustus 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING L B De Secretaria BROUWER PETBOLKUM NOTEEBINGP van de Makelaars Caotzlaar Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfnst ƒ 7 85 Geïmporteerd fust 7 75 September ring 7 60 October November en December leve 337 Staats loteriJ ie Klasse Trekking van Donderdag S Augustus No 13843 20 000 No 9058 ƒ 200 No 8729 18074 1S4Ü9 18795 100 Prgzen van 30 18 2435 5735 7655 9823 1365S 15916 1772 164 3562 5880 8062 9965 18741 16 99 17915 317 3669 6U15 8389 10551 13S06 16246 18882 337 4531 6135 S650 11121 13883 16318 18943 889 4607 6218 8732 11296 14499 16485 190S3 1015 4694 6340 8830 12037 14640 18757 19545 1256 4763 6672 9319 12139 14651 17296 19665 1720 4787 6777 9400 12198 14777 17309 19712 1880 4813 6966 9526 12487 14787 17394 20473 1894 4941 6996 9671 12513 15024 17396 20503 1947 5059 7257 9707 12992 15723 17486 20704 2200 509 7452 9789 13302 15734 Trekking van gisteren No 15594 m i 1594 No 5690 m z 15690 MARB TBBBICHTBN Gouda 6 Augustus 1891 Hel ongunstige weder der laatste week veroorzaakte ook hier een eer willige stemming Bgca alle artikelen maar vooral Tarwe en Bogge werden tot hooger prijs goed gevraagd Tarwe Zeeuwsohe 10 75 a ƒ 11 25 Mindere dito 10 a 10 50 Alwgkende 8 a 8 25 Rogge Zceuwsche 8 25 a ƒ 8 60 Buitanlandsche per 70 kilo 7 30 a 7 50 Gerst Chevalier 6 a 6 75 Haver per Heet 4 50 a 6 50 per 100 kilo 9 a 9 50 Hennepzaad Inlundsch opgeruimd Buitenlaudsch ƒ 7 ii 7 75 Kanariezaml 8 2S a ƒ 9 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 10 l f 8 20 Cinqnantine 7 76 a ƒ 8 Veemarkt Melkvee zander aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 18 a 21 ot peV half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug l i a U j et por balfKG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon ƒ 0 50 a ƒ 0 80 per week Vette schapen veel aanvoer handel vlugger 26 ü ƒ 30 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 8 a ƒ 13 Graskalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 25 a y 30 Aangeroerd 130 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit 8 a ƒ 30 tweede qualiteit ƒ 24 a 27 Zwaardere 31 a 33 Noord HolUndsche 24 Boter veel aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 40 a 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 per kilo Burgen ij ke Stand OVERLEDEN 4 Aug H V Verkerk 15 d GBHDWn 5 log H ter B k ea O Ie Vrre W den Os en K Srkerit G Wjetia eo Z Meijer 6 H Hsikriu ea G Lweni Stolwyk GEBOREN Jin Ouden T d Vru cd W de Redelijkheid Aartje oedtn i Koolitaal M de Broii Mirm oaderi I H er ea G C Verkerk OViBLEDEK A Veruboor 74 j OEHLMD P H k ea L UeuKlliip APVERTENTIEN VERKOOPING Op DONDEBDAQ den 20AUGUSTUS 1891 des middags om 12 nar al door den Eerste LaitenantKwartiermeester toegeroegd aan den ToeziendeChet over bet Oarnizoens Magazgn te Oouda aldaar in het openbaar worden verkocht eene partg AI GBKEUBDE IILITAIRE GOEDEREN De inschrgvingsbiljetten op gezegeld papier kunnen tot en met bet nnr der rerkoopiog worden bezorgd op het Bareaa van den Administrateur in het Magazgn De Goederen liggen ter bezichtiging een dag vóór den verkoop Snelpersdrok van A Brinkham 8e Zoon Gouda 7on0 HPf n Jan de Witt f 0 76 D SpoSi trttncotidt eur 0 75 Met nitbundig sooces door den gevierden Komiek bier ter stede voorgedragen Verkrijgbaar in eiken Mnziekhandel alsmede franco tegen inzending bg den uitgever HENRI MOSMANS Muziekhandei Verwerstraat i Bosch Steeds stijgend Succes W EiJiE iVoft eiM Komisch duet 0 60 Ck dk Bont tGeeftAchth officieele nieuwe defileermarscb Voor Piano 0 45 EEN RUIME B07£N700IlEAm en een kleiner KAMERTJE met Kost en Inwoning aangeboden Peperstraat 89 bjj het Postkantoor KORTING OP A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Zeer ITette Gesteendrukte NAAumms worden GELEVERD door A BRIi RMAI en Zn Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooaU het los rorden der tanden tandpijn ont teking zweren bloedend tondvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s nSV in aanmerkelijk vergroftte flesschen voor BO cents 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP t Tandpoeder of Tandimstik steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Krniden Zeep tegen eiken bnidttitslag en voortreffelijk voor baden 1 Veiius zeep en KAnnebloenieii zeep POPP S fiekristalliseerrte en Transparant Gljceriiiczeepen an de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen iOtr De namaaksels van Jinatberln ilfondwater virwoesten de tanden binnen korten t jd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland D uitgave dezer Coaiaut geschieiit dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen D prfls per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 iifoaderlgk Nommen VIJF ÜEMTBM BINNENLAND GOUDA 7 Augustus 1991 Zondag a at zal op het gewone terrein aan den Botterdamsohen dgk een bondi wedstrgd plaats hebbas tusaeUen de Rotterdamsche Cticket club Olymfia en de Qoudachs Crioket club Dr H M van Nes predikant te Woudenberg heeft voor het beroep naar Gouda be lankt Aan den rijksveldwaobler 3e kl D Siigter alhier is de rang van brigadier titulair toegekend Mej J M H van den Berge onderwqzeres te Beeuwijk deed gisteren met ganstigen uitstag examen voor akte Franache taal L O De trrondiaMnwiita recbtbaDk te Amsterdam uitspraak doende in de zaak tegen mevrouw Baruekow Tindal achtte de feiten in de aanklacht bewezen en veroordeelde de beklaagde wegens eenvoudige be leediging van een ambtenaar tot ƒ 300 geldboete bij wanbetaling door hechtenis te verhalen Noj ieti uit het veriUg der Bekenkamer 86 guldon voor een stamboek der dames aan de Kpsnormaalachool voor teekenonderwijzers te Amsterdam kwam aan de Rekenkamer wat te hoog voor JoUcbtingen werden gevraagd aan den minister van Binnenlandsche zaken die eveneens ble k door die builengewoone uitgaaf bezwaard te zijn Maar vat bleek nu De dames vereischten 300 bladen papier van buitengewone afmetingen 53 cenUmeiers hoog en 70 centimeters breed een stevige FEUILLETON III Speelt de Bériot dan nietP vroeg Ole Buil verbaasd Neen Zijt gg daar niet op voorbereid O ja wel maar Maar wg willen het beste hopen ging de zangeres schertsend voort Mg dunkt wij kunnen nu wel beginnen Dadelgk daarop betrad de zangeres het orkest en werd met oorverdoovend applaus begroet Haar eerste nummer was een aria uit Bellini s Somnambula Het publiek was als dronken van geestdrift steeds opnieuw barstten de toejuichingen los en steeds opaieuw moest Malibran dankend buigen Het tweede nummer was een aria uit Norma en het derde het Afscheidslied van de Bériot haar verloofde Toen de zangeres met dit lied het eerste gedeelte van haar programma had atgewerkt kende de opgewondenheid van het publiek geen grenzen meer Het regende kransen en bouquetten n n i P ff ® ede deel Ole Buil had een eigen oompositie gekozen Malibran band was noodig en deze moest dci elgk zijn ook van jnchtleder met koperen beslag hoeken enz Voor den band alleen was 26 40 uitgegeven dan 21 B3 voor papier eu 37 07 loor zetwerk on correctie Voor minder nas het niet te doen De minister moest due uit galanterie voor de dames of voor de directie van de normaalschool berusten in de uitgaaf en de Rekenkamer heeft zijn voorbeeld gevolgd Omtrent een zeer verontrusteiS nieuw verschijnsel in den landbouw schrijft men uit Zuiddorpe aan do Mtdd Ct Van allo veldvrucbten hield zich tot dusver de tarwe nog het best Wie echter in do laatste dagen de tarwearen aandachtig gadesloeg zal bemerkt hebben dat zich aan de aren gele plekken beginnen te vertoonen Bij nader onderzoek blijkt dan dat het gele gedeelte geen graan bevat Plukt men zoo n aar en ontleedt men hem boven een wit papier dan vallen er saffrasnkleurige wormpjes uit ter grootte vSn 3 ik 4 mU Dit iasect voor t eont door onze landbouwers in onze streken gezien leeft ten koste van de nog sappige tarwekorrels La Gazette een te Brussel verschijnend blai berioht dat aan de graanbeurs te Charleroi van niets gesproken werd dan van een aieuwe ramp die onze ongelukkige landstreken komt bezoeken Volgens dit blad zijn de velden van Waloourt Flennes Chassart Gbnappe enz alle door dit schadelgk insect aangetast Voor de rechtbank te Haarlem had zich gisteren te verantwoordeu Pieter Buurs uit Purmerland Deze persoon was in het jaar 1885 gehuwd met Jannetje Olg die behalve een dnizend gulden of wat aan contanten ook nog in het bezit was van eene schuldbekentenis van 3000 op haar schoonzoon en verder van een woning te Edam waarop echter hypotheek nam naast den vleugel plaats om door bare tegenwoordigheid aan zgn optreden meer luister bij te zetten Eindelijk klonk het treken Eerst trad de pianist op en verontschuldigde Bériot s afwezigheid door te zoggen dat deze plotseling ongesteld was geworden en nu in zgne plaats een jong kunstenaar die een eigen compositie zou voordragen zou optreden Toen trad Ole Buil op Hij z g er bleek eu overspannen uit verlegen en onbeholpen maakte hij zijne buiging Een zacht gemompel van teleurstelling ging ttit het publiek op Ole Buil bevond zich in een deerniswaardige stemming groote opgewondenheid en afmatting maakten zich beurtelings van hem meester Reeds de plotselinge overgang van wanhoop tot vreugde bij de ontvangst van Milibran s brieve had zijn invloed op hem doen geldon en daarbij was dan nog de mededeeling gekomen dat hij niet slechts een kleine bijdrage tot het concert te leveren had maar een groot gedeelte daarvan voor zijne rekening moest nemen Zgn zelfvertrouwen had hem verlaten Nu nu zgn lot beslist zou worden kwam zijn talent hem eensklaps zóó onbeduidend voor dat hom een hevige angst overviel Hij nam den strijkstok op en begOn te spelep Onzeker klonken de tonen mat en slap bewoog hij den strgkstok als werden zijne vingers saamgeknepen als had hg lood in den rechterarm zoo ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt was Voor haar huwelijk had zij daarvan niets aan haar man medegedeeld dit deed zij eerst toen het huwelijk gesloten was en al dadelijk ontstond daaruit ongenoegen omdat Buurs zich daardoor van een aardig zooals hij oordeelde hem toekomend sommetje beroofd achtte Toen de contanten waren opgeteerd en een zoon van B van plan was ia het huwelgk te treden die daarom aan 5500 moest worden geholpen wilde B de schuldbekentenis van den schoonzoon te gelde maken on op den ochtend van ï April jl vroeg hij zyn vrouw daarom doch tievallig was de bekentenis toen verdwenen Dit gaf aanleiding tot hooge woordenwisseling en toen daarop de vrouw zich naar Purmerend wilde begeven en zij zich daartoe reeds op den weg bevond haalde B haar met geweld terug sloeg kneep trapte en schopte hij haar en eischte in de woning teruggekeerd weder het stuk dat niet te vinden was daarbij verschillende bedreigingen uitende De vrouw werd daaronder zoo wanhopig dat zg weder het huis uitliep en in de sloot sprong die achter da woning ligt mot het doel zich t verdrinken fiuuts sprong haar na doeh zgn vader riep hem toe had e maar laten liggen dan had ze misschien wel verzopen Twee dienstboden brachten de drenkelinge te bed en een daarvan verwijderde zich daarop om de kindoren van de vrouw te waarschuwen Bij haar terugksmst werd zg niet meer in de woning toegelaten Do dienst werd haar opgezegd en eerst den volgenden dag kreeg zij haar kleederen terug Eenige uren na de poging tot verdrinking werd de dokter gehaald door wien of op wiens last wist hij niet Hij vond de vrouw in hoogst zenuwaohtigen toestand spreken kon zg niet en aanhoudend wees zij op haar arm waarop de geneesheer vier blauwe plekken cobatateerde die daarop moeten gekomen zijn door stompen of knijpen die ne verstg ving van de spieren ten gevolge hadden en eene behandeling van eenige weken noodzakelijk maakten krachteloos hanteerde hij zgn instrument Uitingen van misnoegen lieten zich hier en daar hooren en namen meer en meer toe Hij hoorde een gefluister en gemompel Alles begon om hem heen te dansen Maar hij moest zich beheerschen hij moest het veelhoofdige monster publiek in de oogen zien zijn energie bijeenrapend zag hg op de mensohenmenigte neer Maar hij had zijne kracht te hoog geschat het zien van die spotaohtige gezichten bracht hem geheel in de war en onwillvkeurig dwaalde zijn oog zijwaarts naar de donkere kleine proscenium loge die leeg scheen te zijn Maar in hetzelfde oogenblik trad daar een man naar voren die hem met zulk een hoonende uitdrukking aanzag dat hij het laatste overblgfsel van kalmte verloor Hij hoorde en zag niets meer in zgne ooren ruiste en bruiste het voor qjne oogen flikkerden licht ilrepen hg beefde over zgn geheele lichaam Alles was verloren slechts een wonder kon hem redding brengen Maar van waar zou hulp komen opdagen Misschien van daarginds van Mevrouw Malibran waarheen zijne oogen smeekend dwaaldenf Hg zag haar gelaat niet hij zag slechts schemerachtig een gedeelte van haar japon en op dien witten achtergrond den rooden cameliatak Hg wist niet of hg nog spoelde Maar het zien van die bloemen herinnerde hein Marietta en het menschlievend werk 1 dat hij had verricht Hg zag in zijn geest het meisje