Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1891

Die dag ging verder rustig voorbij zoo ook de volgende doch op den len Mei toen de vrouw om aan de bedreigingen van haar man te ontkomen zich naar de woning van haar buurman Dugardijn had begeven en aioh daar onder het bed had verstopt word z door haar man en diens moeder met geweld daaronder uitgesleurd tegen haar wil de woning uitgebracht eindelijk in veroeniging met den vader van haar man naar de ouderlgke woning gesleurd en daar opgesloten Baura spijkerde de ramen en deuren dicht volgens zgn eigen verklaring omdat zqn vrouw er niet uit zou komen Hoe dit ter oore is gekomen vnu den officier van justitie bleef een raadsel zooveel is zeker dat op diens last de burgemeester vab Ilpendam dor vrouw haar vrijheid terugbezorgde De drie beklaagden maakten een treurigen indruk De beide ouders 66 en 65 jaar boezemden geen medelgden in evenmin als de zoon uit wier ivoordec blijkbaar de hebzucht sprak en uit verklaringen ook sprak de teleurgestelde verwachting om nog meer geld met die vrouw te trouwen De man i thans voor de derde ipaal gehuwd In een uitvoerig requisitoir zette de officier uiteen dat zoowel Buurs als zijn ouders zich hadden schuldig gemaakt aan mishandeling en de eerste bovendien nog aan vrijheidsbcrooviug waarom hij hun schuldigverklaring eischte en veroordeeling van Buurs tot 6 maanden en van do ouders tot 14 dngen gevangenisstraf De verdediger pleitte het niet bewezen zijn der ten laete gelegde feiten en concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging subsidiair eene lichte straf Het koninklijk besluit tot bescherming vau den arbeid wordt door rft Indmtneel niet zeer gnnstig beoordeeld Het blad meent dat het besluit in al zijn omvang niet beschermend maar benadeelend zal werken voor de induatrieele bedrqven zelf Het blad zegt Bg eerste kennismaking is onze Opmerking deze dat niet het koninlijk gezag niet de verantwoordeIqke minister nog wel van justitie roaar dat hel de heeren inspecteurs van den arbeid zullen zijn van wier meerder of minder ruimen blik de ondernemers voortaan afhankelijk worden Voorstanders van het beginsel dat het werk in fabrieken en werkplaatsen dat altijd meerdere mogelijkheid van gevaar aanbiedt waar de werktuigen door stoom of electrische kracht in beweging zijn in den re el door volwassen mannen behoort te worden verricht meenen wij toch dit zekere dientten niet door volwassenen kunnen worden vervuld maar aan jeugdige arbeiders aan jongens moeten worden overgelaten Veel va hetgeen het kon besluit verbiedt schijnt in die termen te vallen Als het den SOsten dag na iqD afkondiging in werking treedt 8 Aug e k is er og tijd om van de zijde der meest belanghebbende partij bedenkingen in te brengen Sommige bepalingen treden eerst op laleren termijn in werking Daarop vestigen wij al aanstonds de aandacht Het bewind dezor vereeniging van en voor industrieelen zal zich zeker ernstig aan de zaak laten gelegen liggen en derhalve noodigen wij nu reeds alle induttrireelen uit om het besluit zorgvuldig in al zijne bijzonderheden na te gaan eo de bedenkingen die ongetwijfeld daartegen zulleti rijzen aan de redactie van dt tiederUmdtehe Industrieel te willen kenbaar maken Onze eerste indmk namelijk is zal dit besluit weer over zich hoe zij hem met verheerlijkt gelaat unzag hoe zg in kinderlijken eenvoud den zegen van de heilige jonkvrouw voor hem afsmeekte Hij had een gevoel alwf nieuw leven zijn aderen doorstroomde alsof alle angst en beklomdheid van hem eken Hg zag zich zelf op den weg naar Piatoja hg hoorde Marietta s smeekende woorden en liep naast haar door het groen Liefelijk zongen de vogeltjes in de takken eo wat de verbeelding hem zoo lèveudig voortooverde gaf hij onltewust in tonen weer Hij trad Marietta s woning binnen hij zag den kermeuden man en de jammerende vrouw en in de tonen die bij aan zijn instrument ontlokte weende en snikte het Hij gaf wat hij bezat aan het wanhopige kind hare oogen schitterden van bigdschap en bij ontlokte aan zijn snaren eeu trillenden bigden toon Hij verliet daarop geschokt bet huisje hij werd door Marietta ingehaald zij koste dankbaar zijne hand gaf hem de bloemen smeekte den zegen des Hemels op hom af en plechtig en ernstig als orgeltonen klonken de melodién En nu stormde hij den c irooliatak in do band en met bet zalig gevoel in het hart een goede daad verricht te heblien voorwaarts juichend en jubelend volgden de aceoorden elkaar op Weer was hg in het bosch weer kwinkeleerden de vogeltjes tot de een na de ander vermoeid zijn lied het verstommen en ook de laatste toon van zijn viool zacht wegstierf In het publiek heersehte doodelijke stilte reeas Ung waren alle teekenen van afkeuring verdwenen alom in al zijne volheid moeten worden toegepast dan wordt het uitoefenen van induatrieele bedrgven in zeer vele gevallen in stede van beschermd weldra feitelgk onmogelijk gemaakt Hne de theorie van dit besluit met het tot dusver hier te lande heerschend etelsel van vrgliandel te rijmen zou zijn zou belangrgk wezen te vernemen Bg gemis van een enkelen regel van toelichting en van eenig bewga dat belanghebbende en deskundige vakmannen in deze z jn geraadpleegd en dat hun advies gevolgd erd achten v g ons verplicht tegen dezen maatregel van algemeen bestuur zooals hg daar ligt bg voorbaat te protesteoren Te Saragossa is een man overleden op den leeftijd van 106 jaren waarvan hij 40 jaren op de galeien heeft doorgebracht Ue overledene was in zgne goede dagen een der meest gevreesde roevers der Pyreueeul lu 1846 werd hij wegens driedubbeleu raoord en roof veroordeeld en levenslang naar de galeien gezonden on eerst voor vgf jaren wegens vergevorderden toeftgd in vrijheid gesteld Omtrent het gebeurde aan boord van de Obdam bevat Hecht voor jollen een brief door een der kameraden van den gedoode aan diens vrouw geschreven maar niet voleindigd en aan genoemd blad opgezonden De brief luidt Wg oadergeteekenden stokers en tremmers verklaren bg dezen varondo op t stoomschip Obdam gezagvoerder Bakker dat Donderdag morgen 19 Juli 1891 te 1 uur op wacht is geweest stoker S Blom tot 5 uur in dien morgen en dat wg kunnen constateeren ik roet den oliemau Hoorweg en C V d Kier dat die man zwaar ziek was zoadat hij des daags in t logies was en niets kon doen en erg I zweette Ëu dat hij deze woorden sprak tot ons I Liefst niet naar t hospitaal uit vrees voor honger omdat hij dacht spoedig weer berjsteld te zgn zoodat er Donderdag middog een ander de wacht beI trok voor Blom n aar deze betrok Donderdag avond I om 9 uur weder de wacht Doch na eenigen tgd I gev erkt te hebben streek hij we r en sprak tut I mij O Kees ik krop het niet ik ben bog nooit I zoo afgemat geweest als nu Hg is toen naar boven gesukkeld en in t logies gekomen en hoeft zich te rusten gezet aan de babstafel Na verloop van een korten tgd is de Ie magazgnmeester Bol tot hom gekomen ea heeft Blom gelast om in t hospitaal te gaan waaraan Blom niet gaarne wilde voldoen M Bul zei toen Dan zal ik er deu kapitein bg halen Op dit ooganblik was de dokter oik tegenwoordig M Bol daarna met den kapitein teruggekomen gelastte dezen om naar het hospitaal te gaan waarop Blom antwoordde Waarom Ik ga niet gaarne naar t hospitaal Hierop ontstond een woordenwisseling en plotseling riep de kapitein toen hg t niet winnen kon Naar het hospitaal in naam des Konings En tegelijkertijd zagen wij een vuurstraal en hoorden het schot lossen Daarna boorden wg Blom op een klagenden toon roepen Ach God je hebt mg geraakt waarbg hij zgn linker hand op zijn borsi legde De kapitein sprak Noeu t is maar lot kruit Maar Blom sprak Ja hebt mg toch geraakt Wij zagen duidelijk het bloed op zijn hand en borst vloeien terwijl hg een oogenblik daarna op zgn zgde zakte Toen riep do kapitein Machinist pak aan Ole Buil boog en wilde het orkest vorlaton Maar nu word de betoovering verbroken en de bewondering der toehoorders gaf zich in daverende toejuiching lucht Als een stormwind bruiste zijn naam door de zaal Toen eiudelgk de opgewondenheid eanigszins bedaard was droeg hij op meesterlijke wgze oen sonate van Spohr voor die door het publiek wederom met onverdeelde aandacht gevolgd werd Het derde nummer was reu concert van de Bëriot In groote sprongen danste de strgkstok over de snaren Dubbelgrepen en arpeggio s gelukten met verbazende kunstvaardigheid Ku voelde hij zich geheel meester van zijn instrument nu kon hij stout zijn blik op de ademlooze menigte vestigen en nu kon zgn oog ook weer naar de kleine prosceniumloge dwalen W eer zag hij den man wiens doorborende blik hem zoo van zijn stuk had gebracht maar nu zag hem een oog aan dat van bewondering straalde De laatste tonen stierven weg En nu dreunde het gebouw nog eens van het onstuimig toejuichen zijn naam klonk van alle lippen en steeds opnieuw moest hij zich aan het opgewonden publiek vertoonen In het rijk der kunst had een nieuwe koning den troon bestegen Toen hg in de kamer naast hot orkest terugkwam stond voor hem de zangeres en naast haar de man uit de kleine donkere loge Slot volgt Beiden grepen zg deu getroffene aan en sleurden hem het logies uli Dit was omstreeks half 1 uur in den nacht In zijn gewonen verhaaltrant vertelt R v J daar nog het volgende bg Hoe do gezagvoerder in de rats heeft gezeten bigkt hieruit dat hg met den dokter bolconkeld heeft do kogelwond zooveel mogelgk Ie verminken om het bevigs voor don mosrd te vorniotigen Maar dit gelukte niet omdat het was opgemerkt door eenigen van de manschappen Voordat het Igk overboord werd geworpen ischte de goheeleDausohap dat het door hen zou geschouwd worden en hoe de gezagvoerder zich ook verzotte en protesteerde ging men toch zgn gang Na deze gebeurtenis hebben de manschappon het heerlgkste eten gehad ja dit ging zelfs zoo ver dat voor stokers en trammers karbonade werd opgedischt alles om de bemanning wat zachter in hanr oordeel te stemmon Zooals boven gemold heeft dit zgn doel geheel en al gemist Het zal uit het geieohtolgk onderzoek moeten blgken wut hier de waarheid is of de bovenstaando voorstelling b ilie welke in de N Rolt Cl werdmeegedeeld dat nl reeds bg het hegin der reis eengeest van muiterg had geheerscht onder do bemanning on dat kapitein Bakker op den verslagenehad geschoten tot zelfverweer Stand No 16 van de Volksgesohriften welke vanwege de Maatschappij tot Nut van t Algemeen bg den uitgever M E de Grauw te Ouderkerk verschijnen bevat een beschouwing van dr H H Meijboom over armenzorg welke hoofdzakelgk eun pleidooi is voor organisatie van ouze weldadigheid Aan bet slot vau zgn geschrift waarvan wij de lezing met groote ingenomenheid aanbevelen tegt de beer Meijboom Georganiseerde armenzorg zij moet het ideaal zgn Zg kome in de plaats van het ongedisciplineerde geven dat nog op zoovele pkatsen gebruikelijk ia Men weet hoe het veelal gaat s winters De meest boute verscheidenheid I Btaatsbedeeling allereerst rechtstreeks door het gemeentebestuur of door middel van burgerlgke armbesturen Kerkelijke bedeoling vervolgens door diaconieën van verschillende kerkgonoottchappen die onderling geen verband hbuden en met hot burgerlijk bestuur iu geun Intrekking staan zoo ze niet zelfs rechtstreeks tegen elkaar in werken En dan de particulieren in duizenderlei vormen Bedelarij allerwegen die zeker niet zoolang zou stand houdm als ze onvruchtbaar bleek als er niet altijd menschen te vindan waren die zich laten verschalken door een schreiend kind of door een schamel kleed Nu eens zgn hst landbewoners die beducht zgn voor de wraak waarmede de boeven dreigen Dan eens gemoodelijke christenen die meenen dat het christendom bestaat in misplaatste liefdadigheid Dan weor kindoren die onder den invloed van lectuur of kunst het een voorrecht achten een aalmoes te mogen geven aan een arme of ook teargevoeligen van welke aard ook die licht onder den indruk geraken van een verzuchting of een jammerklacht Te speculeeren op do liefdadigheid door de onzinnigste en mi didigste pracigken zelfs bleek to allen tgde een doeltreffend werk De oude spreuk Uwe aalmoes zweete ia uw hand totdat gij weet aan wien g j haar geeft bleef maar al te lang verscholen onder het kloosterstof om plaats te makeu voor deze andere die voor misverstand vatbaar is Uwe linkerhand wete niet wat de rechter doet Voorts beijveren zich allerlei vereenigingen van particulieren vereenigingen van bigvenden aard toevallige vereenigingen om philantrophisch gelden bgeon te brengen Nu eens een weldadigheidsfeost Dan eens een weldadigheidsuitgave of een weldadigheidsconcert De opbrengst voor de armen Dan weer een loterg Prijzen gratis de loten voor oen liefdadig doel Of een soepkokerg met uitdeeling van bons die weer door de gelukkige bedeolJon onderling verschacherd worden Of eeu naaikrans met jaarlgksche uitdeeliug van kleedingstukken waarvan er niet weinigen in de lommerd terecht komen of iu jenever worden omgezet Straks zelfk een hardrgderg op schaatsen om spek waarvan bet grootste stuk in handen valt van een drinkebroer Als het extra koud is eens een uitdeeling van kleedingstukkeu en brandstoffen op groote schaal Een commissie voor het doel wordt benoemd De leden gaan de wijken rond en worden overal onthaald op de afzichtelijkste toonoelen die te meer indruk op hen maken naarmate zij de wereld te minder kennen Groote beweging onder de arme bevolking Wilde baren der zee beur eigen schande opsehuimende Do uitdee ing heeft plaats en weldra volgt een levendige omzet van goederen die voor een doel in gansch andere handen vallen dan waarvoor zij oorspronkelgk waren bestemd Of ook een werkverschafting met oproeping van werkloozen die in grooten getale aankomen en als ze in de plaats zelf niet aanwezig zijn van elders wel weten toe te vloeien De Arostordarasolie werkvorschaffingacoraniissie werd overstroomd voor eenige jaren en ze heeft schotten verknoeid aan onbedrevenen wier handen verkeerd stonden en het werk bedierven ffnsrbij dan nog to voegen do kraamvrouwenfondsen en vereenigingen voor versterkende middelen aan ziekten of voor schoolvoodiug vncnnliu kolonien en wnt dies ineer zij Onder deze eu dergerlijko liefdndigheidsondernemingon zgn er zokor die lof vordioiiou of wier nadeelen tot ooii minimum kunnen beperkt worden en het werk der barmhartigheid in engeren zin wordt door Iu economische armenzorg niet uitgesloten Dus hot bezwaar van don hoor Meijboom geldt het ongedisciplineerde eu onberodeueerde dier veelvuldige en veelvormige openbaringen van philanthropio Thans is bet oen wedloop van do armen eenerïgds die er zooveel mogelijk van willen halen en van de zoogonaarado irionschonvrienden anderzijds dio van allorlöi zijden golden bijeenlirongen om zo te werpen in eeu maar nl te vank bodemloozon put Ik ben overtuigd zogt do schrijver dat indien do beginsolon der llotterdarasche Veroeniging tot verbetering vau armenzorg allerwegen werden in toepassing gebracht ons Iniiil dezelfde ervaringen zou opdoen als EIberfeld om het eindcijfer dor bodoolidgssomraen die nu van jaar tot jaar Uoogcr klimmen niet het minst ten voordeele vnn de arme klasse zelve tot een rodelgk minimum zou worden teruggebracht Ton voordeele van de armenklasso zelve Ja want daarom meer dan om dat minimum is het mij to doen Ijaat do armenzorg maar geld kotten Graag geef ik aan die haar to behartigen hebbon eeu onbeperkt krediet op mijne beurs Met Piorson zeg ik De liefdadigheid wordt ngg to veel aangemerkt als iets bgkomstigs in ons maatschappelijk leven men geeft don armen gelijk met elkander een geschenk geeft men doet hot of men laat hot naar goedvinden Jougolioden die zich iu bet huwelijk begeven maken bun budget op de rubriek armenzorg staat veelal onderaan indien zij al niet geheel ontbreekt I Te zeldzaam zijn degenen die bij de regeling hunner uitgaven maat houden met het oog op de behoefte der ariuon minder verteren ten einde ruimer te kunnen goven Wij moeten toeren inzien dat de zoogenaamdo philantropio voor oen zeer groot doel niets anders is dan noodwendige volitrokt onmisbare aanvulling en verbetering van het werk dor maatschappeIgko machine De arbeider aan hot weefgetouw die den gebrokon draad opvat on vastbindt is niet noodiger dan zg Zonder waarachtige pbilantropie zou onze sociale inrichting kortweg onhoudbaar wezon Neen aan de benoodigdo golden lot onderhoud der armen belioefl het indien wij welgeziud zgn nooit te outbroken Maar voor de maatschappg als zoodanig is het geen ouvorschilligo zaak ofzg de vruchten van den monschelijkon arbeid in plaats van zo tot vorgrooting van het maatschappelijk kapitaal to doen strekken telkens op kwistige wijze verslindt Het bestaan dor armoede is een negatieve post op het maatschappelijk budget Eu wat de misdeolden zelven betreft de vraag is niet hoe het best hun kommerlijk leven te rekken maar hoe hen instaat te stellen op eigen beenen te staan en zichzelf oen weg te banen door de wereld Dat stelsel van armenzorg is het beste t welk het minst plaats overlaat voor misdadige speculatie on het meest don gealimouteerde teruggeeft aan zichzelf Repressief aan den eenen kant en vormend opbouwend levenwekkend aan den anderen kant zoo moet gelijktijdig elke deugdolgke armenzorg zgn En daarom particulier en vrijwillig zoo mogelgk maar in elk geval georganiseerd I Het Igdschrifi Lux tot bevordoriug dor photogratio en aanverwante kuuslen on wetenschappen beklaagt zich erover dat de photograaf als auteur hier te lande niet door de wet beschermd is Wol bestaat er een wet op het auteursrecht waardoor een schrijver zich hot recht van bezit vun zijn book of tijdschrift kan verzekeren een pholografiecho afbeelding kan men echter niet op die manier laten registrooren en ioodra dus oen photograaf het oon of ander portret uitgeeft is zulks publiek eigendom De gevolgen van dezen toestand zgn inderdaad treurig terwijl de onbillgkheid dier verhouding wel duidelijk in het oog springt Om een voorbeeld to nomen wgst het tijdschrift op wat onlangs gebeurde met do portretten der Koninginuen door don boor Ziramermann in den Haag in den handel gebracht on tegen oen goeden prgs verkocht Een of ander knoeier photograaf koopt een di portretten reproduceert het bg voorkeur zoo hard on leelijk als mogelgk is on brengt zo voor een halven rijs in den handel een groot gedeelte v n het p liek let niet op het verschil en koopt bg voorkeur het goedkoopste Een ander geval deed zich verleden jaar b j ons tydsohrift voor Van een onzer abonné s ontvingeu wg een genrebeeldje getiteld naar de Maliebaan hetwelk onze lezers zich nog wel herinneren ter reproductie voor Lux echter onder conditio dat hot beeld alleen in £ ux zou versobijnon on vorder niet in don handel komen daar oon zoontje van den vervaardiger modo als model gediend bad Natuuriijk namen wg dezo iDnditie zonder oarzeling aan doch waren zeer onaangenaam verrast toen wij oenige maanden geleden vernamen di t een reproductie van genoemde illustratie uit Z x te Zatfen voor 3 stuivers te koop werd aangeboden Wij waren later in do gelegenheid een dier contorfeitsels van nadorbg te beschouwen on konden hot toen niot geheel met ons zelveu eons worden of do reproductie door oen photograaf of door laat ons zeggen eon schillenkoopman was uitgevoerd bet was dunnetjes Dientengevolge wenschen wij togon het feit dat do Noderlandsche wet ons zelfs in dezen niet de gelogonboid aanbiedt een volgeuden keer door registratie zulk een namaak to voorkomen openlijk te protesteeron en op verbetering in dezen ten sterkste aan te dringen opdat ook ten onzont het werk van don photograaf indien hij zulks wen8cbt wüttolijk beschermd kunne worden Wij ziju er wel van overtuigd dat dezo verbetering nog geruimen tijd tot de vrome wouschon zal behooron doch indien de bovoegde autoriteiten or van tgd tot tijd op worden gewezen ou ook do nietphotografiaohe bladen ons streven willen steunen zal hot dool toch vroeg of laat bereikt wOrdon De Nieuwe Zutph itsehe Courant bevat eene boschouwiug over de crisis waarin zij met oeno wijziging naar don toestand in Engeland het The Queen can do no wrong ook op ons toepast en daarna voortgaat Mocht onze Souvereine in de volheid barer conatitutiuneele bevoegdhodou ten opzichte van do grondwoltolijke oisotiou van het oogenblik oeno eigen opvatting hebben niet strookonde mot de opvniting van do groote mocrderhoid der natie geen oogenblik twijfel of hot volk zou eerbiedig borusten wetende dat hot zijne taak naar beste weten beeft volbracht toon het do Vertegenwoordiging samenstelde die ziju wettig orgaan is Maar het volk zou het te guijjker tijd bejammeren juist omdat hot do Vorstin zoo hoog vt roert dat daaruit wellicht none bron van moeilijkheden zou kunnen ontstaan die tpen H M reeds zoo zwaar oeno taak te torscheu hebbende zou mogen besparen Niot lot lo Volksvertogonwoordiging echter zou daarover oon verwijt kunnen opgaan ook zij heeft hare constitutioneole rechten on plichteu dio z j niot verzaken mag Maar het verwijt zou zich richten tot hen die de raadgevers zgn van de Vorstin Het verwijt zou to scherper kunnen klinken omdat hoe onwankelbaar do kroon z j de teere vrouwenhanden geen ondeelbaar oogenblik van inspanning moeten behoeven om don scheptor te omklemmen met vaste on waardige hand Hot verwijt zou van hen allereerst moeten uitgaan wie boven alles hot gezag dor Kroon lief is on die zouden vreezen dat aan dat gezag der Kroon aan dio vastheid van de constitutioneelmonarchale rogeoriug ook maar oenige de minste schok werd toegebracht direct of indirect Het blad verklaart dit in hot algemeen neer te schrijven Naar onze bescheiden meening kan do overweging van deze eenvoudige opmerkingen ouder allo omstandigheden haar nut hebben Uil Harlingon meldt men Een persoon die 34 jaar geledon in eene uaburige gemecnto woonde maar toon vrouw en kinderen verliet om als polderwerker meest in hot buitenland in in zgn onderhoud te voorzien werd als zonder mid van bestaan deze dagen door de Duitsche politie over onze grenzen gezet Na eenigen tijd rondgezworven to bobben moest ook bij nacht onder uen blooten hemel verkeerende kwam de 68 jarige man opgesteld te Groningen aan Do politie aldaar voorzag den zwerveling van een spoorkaartjo naar Leeuwarden Loouwardou haaste ziob don onwolkoinon gast op gelgke wijzo naar Franeker te zenden doch daar gekomen was do man zóó ziek dat hij den wagen niet kon verlaten men nam hem nu mee naar Harlingon maar ook hier accepteerde men hem niet maar zond hem terug Franeker evenwel stuurde hein nogmaals naar Harliugen en thans word hij por hand kar naar oen logement voor den reizfuden man gevoerd om om daar nailat hem hom door armvoog Ion geneeskundige hulp was versterkt kalm to sterven Nu wordt er gevraagd als do voorziening in oogonblikkolijken nood door de wet aan de zorg dor politie wordt opgedragen of dan de menscholgkheid bij do oiitoriteiten bepaald contrabande is Hot MaanSlad Itgeu de vervalacim CH redacteur dr P F van Hamel Boos werd van bevoegde zijde ingelicht dat in verschillende plaatsen van ons land wederom vervalschte soda uit België in den handel komt waardoor de eoriijkc handelaren voor hunne onvorvalschte en natuuriijk duurdere soda nagenoeg geen afzet kunnen vinden Noch do douane noch de politie bemoeit zich mot deze zaak zoodat dus geheel machteloos tegenover dit bedrog staat Al geldt het een schijnbaar onbelangrijk artikel zoo komt toch het Maandil in het belang onzer vaderlandsche industrie on van don oerlijken handel krachtig togon dit schromolijk bedrog op en dringt er nadrukkelijk op aan dat aan ouzo wet die toch immers bedrog in don aard der koopwaar straft de hand gehouden worde door de autoriteiten Het blad geeft aan de rogeoriug in overweging oen zg hot ook nog zoo klein recht van sommige nader aan te geven artikelen to heffon al ware het alleen omdat dan tal van zaken die zooals do vervalschte soda ongehinderd do grenzen passoeren aangegeven en de monsters in rjjke laboratoria onderzocht zouden moeten worden Hierdoor zou do kooper in ieder geval zekerheid ontvangen door officieele certificaten omtrent don aard der koopwaar en niet meer zooals nu algebeole onbekendheid met do vorvalsching kunnen voorwonden In hot algemeen is eeu ernstig en scherp officieel toezicht aan de greuz 3n zoowel voor den in als uitvoer een hoogst nuttige eu noodigo zaak Voorshands schgnt iutusschen publiciteit nog het eenige inderdaad afdoend middel tegen het kwaad te zijn Do redactie van het Ma aiidU stelt zich daarom voor zooals zij reeds vroeger deed op vorschillondo plaatsen monsters soda te koopon en het resultaat harer onderzoekingen met do namen der verkoopers ter konnis van hot publiek te brengen Buiteolandsch Overztcbt Do Berliner Borsenzeituntj spreekt over de buitergowoone stilte die thans in hot politieke leven te Berliju hoorscht niottegonstaande de rijkskauselior Caprivi de minister Bótticher de minister van financiën Miquel en moer andere ministers zich nog te Berlijn bevinden en er in verscheidene ministorieelo ressorts eeno levendige bedrijvigheid heorscht Do oorzaak dezor volledige stilte zegt zij ligt in de afwezigheid van don Keizer na wiens terugkomst het leven op politiek gebied weder zal beginnen Allo berichten omtrent maatregelen op dat gebied moeten dan ook met zekeren twijfel worden opgouomen want vóór do terugkomst des Keizers van zijne reis naar het Noordon valt er aan goone beslissing in een der aanhangige troagstukken te denken Zelfs de meening dat het souper hetwelk Zaterdag bg den minister van financiën heeft plaats gehad een politieken achtergrond had is onjuist De minister hoeft eenvoudig willen doen naar zijne maatschappelijke plichten die het medebrengen dat iemand in die positie nu en dan een gezelligen kring rondom zich vereenigt Do Hongaarsclie Kamer zal nu ook eindelijk het voorbeeld van het Engetscbe Parlement kunnen volgen want graaf Czapary hoeft oen laatste poging gewaagd om het stelselmatig verzot der radicale oppositie te vorgdelou De zaak hoeft reeds geruimen tgd de gemoedereu dor Hongaren in hevige beweging gehouden Om een einde te maken aan het bekende wanbestuur der comitaten had do minister president Czapary tevens minister van binuenlandscho zaken oon ontwerp ingediend hetwelk door do bevolking algemeen met ingeuomenhoid werd begroet Do hoofdzaak was dat voortaan do comitaten onder bestuur der regeering zouden worden gestold Do radiealo oppositie welke hot kabinet Czapary bij alles wat het voorstelt even vinnig bestrgdt als indortgd bet ministerie Tisza wilde echter van dit ontwerp niets wetea en bestreed hot op haar gewone wgze door steeds rumoer te maken on op deze wijze do behandeling te vertragen Graaf Czapary zag woldra in dat zoo in het geheel niets van zgn ontwerp zou terecht komen en daarom wil hij ten minste het beginsel redden Het geheele ontwerp dat 379 artikelen tolde werd teruggetrokken eu in plaats daarvan werd oen ander ontwerp ingediend van slechts twee artikelen In het eerste wordt het beginsel erkend dst de regeering voortaan het bestuur over do comitaten zal voeren terwgl verder alleen bepaald wordt dat de nadere regeling later zal volgen De liberale partg vereenigdo zich met het plan on daarom zal ook in de Kamer wel een meerderheid daarvoor worden gevonden maar overigens is men alles behalve over dit besluit van den minister Czapary tevreden Zelfs rogeeringsbladen als de Pesther Lloi d zien in de terugtrekking van het eerste ontwerp een terugtocht der regeering welke niets uil baton omdat de strijd toch in het n aar zal horvat worden Ook al slaagt de oppositie er niot in do behandeling van hot nieuwe ontwerp tot in het oneindige te rokkon zoo is toch de quaestie