Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1891

l 91 Maandag 10 Aopstos I 4600 GOUDSCHE COURANT D teuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De InBending van adyertentiën kan geschieden tot dfin nnr des namiddags van den dag der uitgave worden opgemelseld Aan den noorderkorkmuur is men reeds eenige dagen met le restauratie bezij Op Vrijdag 14 Augustus a st zal op het Gemeentehuis do aaiil esleding van den torenbouw plaats hebben Thans is bepaald dat HH MM de Koningin ep de Koningin regentes op Maandag 10 Augustus des vool middags te 11 uren in de legerplaats te Oldebroek zullen aankomen Van het Ijoo cal worden geredenover Epe en bij vertrek uit de legerplaats zal deweg over Tongeren worden genomen goedgekeurd en vastgoeleld tot een bedrag van ƒ 59602 26 aan inkomsten en 47 672 96 aan uitgaven batig slot alzoo l 1989 30 In het begin dezer week geraakte in de Banschopsche buurt een paard op hol De heer Diamant van Schoonhoven zich in de nabgheid bevindende had den moed zich midden op den weg te plaatsen en bet holleade paard te grijpen waarna hij hot den eigenaar terugbezorgde In de vergadering der afd v Dordrecht eo omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw is als plaats waar do 55e alg vergadering der Maatschappij zal worden gehouden de aandocht gevestigd op Gouda Naar raon woet is bij Gouda s gemeenteraad subsidie aangevraagd voor het geval dat onze geraoeiile daartoe wordt aangewezen De zuiilerkerkmuur te Berg Ambacht die zeer zwak bleek te zijn wordt afgebroken en zal opnieuw lil Mijn waarde groote vriend zeide hü met een van vreugde stralend gelaat en drukte hem hartelijk do hand ik zal mij niet in onnoodige loftuitingen uitputten maar u alleen zeggen dat uw triomf ooa der schoonsto oogenblikkon mgns levens wos Sta mij echter toe dat ik u hier mijn verloofde uw kunstgenoot de Bériot voorstel De Bériot gloeide van geestdrift Mijnheer bracht hij met moeite uit toen gij begon te spelen kwaamt gij mg als een der stumperachtigste eerstbeginnenden voor en nu au gij hebt geëindigd erken ik volgaarne dat gg een virtuoos zijt Toen ik mgne compositie door u hoorde spelen kwam mij die als iets geheel nieuws en onbekends voor Nooit heb ik haar zóó hooren voordragen Maar ook tt lieve Felice zeide hij tot de kunstenares moet ik om vergiffenis vragen Vergeet mij mijn dwazen toom waardeor ik je in verlegenheid meende to brengen Den berouwvolle zij genade geschonken I antwoordde zg vroolgk Maar boe kan ik u mgnheer volstrolit nog niet opgelost De moeilijkheid wordt door het besluit dor regeering voorloopig van de baan geschoven niet wfggonoraen Het republikoinsche pronuDciamiento te Barcelona heeft geen verdere gevolgen gehad Ondanks alle nasporingen heeft de politie nergens vertakkingen van het complot kunnen opsporen Wel is gebleken dat de aanslag tegen de kazerne beraamd is door een tiental republikeinen terw l zy in een koffiehuis een glas wya zaten te drinken Den geheelen dag sleten de mannen met door de stad te wandelen Tegen den avond trachtten zy hun plan tan uitvoer te brengen en beproefden toen den aanTal op do kazerne die naar men weet volkomen mislukte Van het begin oener algemeene republikeinsche beweging is dus in geen geval sprake De Timfs verneemt uit Parijs dat de heer Ribot Minister van Buitenlandrcbe Zaken een onderhoud heeft gehad met den secrelaris van het Chincesche gezantschap over de onveiligheid der Frausche zendelingen en andere Kuropcanen in de zuidelijke provinciën van China De Chineesohe Eegeering verklaart dat zij de noodige maatregelen tot het herstellen der rust heeft genomen Daar deze maatgelen nift tot uitvoering schijnen te zullen komen zouden d Europeesche Mogendheden die in de zaak betrokken zgn onderhandeUngeii asnknoopen di wellicht een gezamenlijk optreden in China ten gi volge kunnen hebben Volgens de laatste ambteljjke berichten van den Engelschen consul is intusschen de rust te Fouucbou hersteld en is daar geen rustverstoring meer te vreezen De consul beschouivt de ter plaatse lanwozige oorlogsboDten als voldoende om voor do rust te waken De diplomatieke correspondentie over do Chincesche zaken is aan t Lagerhuis overlegd Nieuwe feiten korarn daarin niet voor PËTROLEUin NOTFÜtilWEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te KoUerdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 60 Geimporteerti fust 7 70 September October November en December levering 7 60 ADVERTENTIÊN Mevrouw SCHADEE LAGE GOUWE 27 rraagt terstood eeoe fatsoenigke FLINKE als MEID ALLBEN kleio gezin zonder kindereu Loon 80 gulden Alom te bekomen BE mum mm of de bescbr ring der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont eekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crai etb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Volgens annonce in de lokale dagbladen en in strooibiljetten zal het Lokaal Comité der Unie op 10 en 11 Augustus a s eene Colleete honden aan de hui en ten bate van de beide Chr scholen alhier Daar het Bestuur der School voor Chr l at Ond in de Lange Oroenendaal zich reeds vroeger heeft los gemaakt van de Unie zoo bericht het bg deze dat geene gelden uit die collecte voor zjjne school znllen worden aangenomen behalve die giften welke volgens bestemming der gevers haar billjjk erwgs toekomen Voorts heeft het bestuur besloten om in de week van 17 22 Augustus a s zelf eene Collecte te honden bg Vrienden en Voorstanders der 8chaol roor Chr Nat Ond Lange Oroenendaal Daartoe zullen D V de volgende week de strooi biljetten worden rondgebracht ZioT HET vooet Het BESTUUR De ÜETAILPRIJZE van I S i zijn per V Kg per ♦ Kgper Kg per j Kg bus C J van Houten Zoon Gtebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dce matig8 door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fobriestte en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar re p Etiketten De Krma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Oiploma s gonden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeda 1874 schreef de Aocad nie national de Paris Nous vous déoamona nne Hedaille l r prtimittrt elMne en oonaidérAtion de ▼ otre exoellente flabrtaation de Ohooolett bonbons varléa etc eto Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij IL H Confiseuis Banketbakkers enz enz Gwieraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Hattenklo t Amsterdam Kalverstraat 103 TsE Mum ÜFE Insümce Comiiï o £ lNre T77 2 orl6 Opgericht 843 Onderlinge Levensverzekering Ma tsciiappU Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal 1595 667 163 10 waarvan in 1890 49 188 Polissen 402 464 963 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betel aan Polishouders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie voor Nederland Heerengraclit 525 te Amsterdam ÏH HJl S Directeur Snelpersdruk n A Bbinkhan 8t Zoon Gouda De uitgave dezer Coniant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maandnn is 1 25 trance per post 1 70 ilzonderlgke Nommers VIJK IKNTEN BINNENLANp GOUDA 8 Augnstus 19 I Do Weorbaarhoida Vereenigin Burgerplicht alhier ii uitgenoodl d om deel te nemen aan don Provincialen Sohietwedstryd tusschen WeerbaarheidB of Scherp chutter Voroenigingen on Korpsen die van 6 tot 13 September a s te Rotterdam zal worden gehouden Bg beschikking van den minister van marine is do adelborst Ie klasse C H lulius met ingang van 10 Sopt a s geplaatst op de Van Oalen Tot hoofdingeland plaatsvervanger m het 3e district van de Krimponerwaard is iu plaats van wqlen den heer A Hijkanrt gekozen de heer Jacob Van der Graaf to Lekkerkerk In de op 6 Aug te Stolwgkersluis gehouden veroenigfle vergadering ii do rekening van het hoogheemraadschap Krimp nerwaard dienstjaar 189 91 De loten van de Duitsche loterg ter bestrijding der slavorny mogen in het koninkrijk Saksen niet worden uitgegeven De regoering aldaar heeft verklaard dat ofschoon zij indertijd ten opzichte der loten voor de Keulschen en den IJlmer Dom eene uitzondering had gemaakt zij thans echter uit beginsel geene geldloterijen meer toelaat In de Woensdag te Zwolle gehouden algomeene vergadering van den Nederl Bond Maatschappelijk Bulang werden tot leden vaa liet hoofdbestuur horbenoemd de heeren J Nienhuis te Delft voorzitter en U M Kloppers te Vlissingen en benoemd de heer G J Hooyer te Arnhem daar mr H Massink te Amsterdam verzocht had niet meer in aanmerking te mogen komen De rekening en verantwoording werd goedgekeurd met een ontvangst van 1644 een uitgaaf van ƒ 1124 en alzoo met een batig slot van 620 Het aantal leden was met 200 toegenomen en bedraagt thans 2900 Uit s Hage schrift men van gisteren Hoewel het weer iu vergelijking met wat we do laatste dagen gewoon zijn zeer mooi mocht heeteo was het bezoek aan do harddraverij in de Boorlaan van wege de HoU Mij van Landbouw hedenmiddag gehouden goring Men miste vooral de buitenlui lie vroeger dikwijls in groeien getale opkwamen De baan was op de gewone wijze versierd en ditmaal was de schutting aan den ingang vervallen Do sGravenhaagsche Melkinriohting had de zorg over het bulfot op zich genomen FEUILLETON Buil mijn dank betuigen Dat wij de recette deelen spreekt van zelf maar wanneer ik u nog met iets als eene herinnering aan dezen dag kon vereeren zou ik mij bijzonder gelukkig rekenen Wanneer gij rag een gunst wilt bewgzen antwoordde Ole Buil met bevende stom dan verzoek ik u mij den cameliatak terug te geven Den cameliatak riep de Bériot Ja don cameliatak herhaalde Malibran schalksch Gij moet namelijk weten beste Charles dal Ole Buil mij dien op mijn verzoek afstond toen hij mij van middag bezocht en mij zijn verlangen te kennen gaf aon ons concert te mogen deelnemen Hij was de geheimzinnige uit Parijs Nu wordt mij alles duidelijk riep de Bériot Vergeef mij nu nogmaals lieve Felice Ik vraag duizendmaal excuus voor mijn blinde ijverzucht Hartstochtelijk greep hg hare hand en kuste die Uw verzoek zij u toeslaan lieve vriend Ole Buil hier hebt gij de bloemen Maar waarom verzoekt gij om dien tak f Er is eene geschiedenis aan verbonden antwoordde hij opgeruimd terwgl hg den cameliatak van haar aannam Eene geschiedenis Dat is interessant Die moet gij straks bij het souper waartoe ik u hierbij uitnoodig ten beste geven en ik zal u dan daüdoor het geheim openbaren hoe de cameliatak de oorzaak van uw optreden is geweest Toen bet concert afgeloopen was on de ohampagnc ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB L8TTBBS worden berekend naar plaatsmimie Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De muziek der jagers luisterde het feest p Slechts 8 paarden waren ingeschreven ut rFrim tan F Van Santen te Botterdam gereden door den eigenaar Koningin van D Florijn t Rotterdam gereden door G Koot Dibbels von A Schouten Hoogendgk te Oouderak gereden door B Sekippers Wilhelmina van D Florgn gereden doordoor don eigenaar Ijsvogel van G J Behr rer te Loosduinen gereden door H Q Sehrqver Wilhelraina van Bon te Zaandam Tabor II van J Itoele te Buiksloot gereden door A I eRidder en Otter van P A Hofatode te Loosduinen gereden door den eigenaar Om 2 uur namen de ritten een anvaag De uitslag was prijs ƒ 250 Tabor II Ie premie 100 uitgeloofd door het gemeantebestnur Koningin 2e premie 50 Wilhelmina n Bon te Zaandam gereden door den eigenaar Het volgende sprekend staaltje van liefdadigksid van onze Koningin rogentea kwam ons ter o M Ëene weduwe te Amsterdam wier man eerst onlangs overleden ia haar ii behoeftige omstandigheden achterlatende beviei een deier iügw Hel wg M tmirig uit er was aan alles gebrek zelfs aao voldoende kalp £ oa onderwijzer met de familie bekend eo iMt knar lot begaan besloot zich schriftelijk tot de Koninginregentes te wenden met de bede zoo mogelgk kier eenige hulp te verlcenen Ën ziet een paar dagen later mtving hg een laageteekenden brief waarin zich bankpapier bevond en waarbij een schrijven was gevoegd om hem namens H M de Koningin regentes beleefd te venoiktn bet geld aan de bewuste arme weduwe ter hand te stellfn Dit was eene aangename opdracht voor den meaaohlievenden onderwgzer waarvan hg zioh zoo spoedig mogelgk kweet Uil e Ntd Ëen treurig ongeval veroorzaakte gisteren middag te Scheveniogen veel beweging aan het strand Het ïisschersvaartuig Sckepm Pantier werd gereed gemaakt om naar zee te gaan De schipper M Hartevelt maakte eeu touw los toen dit door eene hooge zee tegen hem aan werd geslagen en hg in zee nel Ofschoon terstond alle pogingen werden aangewend na het souper in de glazen schuimde vertelde Ole Buil aan het kleine gezelschap de geachiedeaii van don cameliatak Hel medelijdend hart van Malibran werd door lijn verhaal zeer getroffen Den volgenden morgen zookt zij met de Bériot en Ole Buil Marietta s ouders op De door Ole Buil gezonden doctor droeg zij op eiken dag voor hare kosten naar de zieken te komon zien zg kocht voedingsmiddelen huisraad en kleeding voor heu en gaf toen zjj later FloROoe verliet Marietta een som geld dia later hare ouders in staat zou stellen een betere woning ia de stad te zoeken Ole Buil volgde hot paar naar Rome en Napels waar hj met deze begaafde menseben da kunstlievende wereld in verrukking bracht Zgn roen was met zijn optreden te Florence gevestigd Z n loopbaan gele k nu een zegetocht overal vaai kg kwam werd hij met eerbewgzeu overladen Van al de kostbaarheden echter dia hjj van lüw reizen medebmcht was niets hem loo dierbaar daa het kleinood waaraan hg zijn roem te dankao kad en dat hg steeds met zich voerde d tkaas opgedroogde cameliatak van Marietta