Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1891

Onovertroffen KWALITEIT 1801 Dinsdag 11 Aupstos 40QI De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering tui Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 üzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN f GOUDA 10 Augnitus ISSl Bij den gisteren alhier geliouden Bondswedstrijd tusschen le Botterdanisohe cricket club Olt mpia en do Goudsche club van dien naam beeft laatstgemelde het verloren met 25 runs oen eervolle noderlaafc alzoo als men de sterkte van de tej cnpartij in aanmerking neemt In 008 volgend ur plaatsen wij een Verslag van den ivedstr d De beer P Krijgsman die bij inschrijving leverancier is geworden van de steenkolen ten behoeve der leden van de steenkolenvereeniging de Voorzorg heeft boven de coaditien waarop de levering moet plaats hebben nog eenige gunstige bepalingen gemaakt in het belang der leden waarmede de Secre tarisPenningmeester hen in eene Vergadering op B B OoMerdagavènd half negen in het V roenigingsgebouw zal in kennis stellen terwijl alsdan tevens do bons roor steenkolen zuilen worden uitgereikt Het 3e kwartaal van het zieken en weduwenfonds Providentia werd Zaterdag afgesloten mot een batig saldo van 202 64 Onder de uitgaven komen o m de volgende posten voor aan 26 zieken ƒ 157 30 san 25 kraamvrouwen 125 en asn l weduwe van H v d Berg 60 Aan Contributie werd ontvangen ƒ 732 66 aan Donatie ƒ 2 en van reglementen van 6 nieuwe leden ƒ 0 60 Het ledental verminderde in dat kwartaal met 7 waarvan 1 door overladen 1 door bedanken 1 werd geroieerd en 3 die de stad verlieten UU het DuiUch I 1 De hooge ruime wachtkamers an het station vulden zich moer en meer met porsonen van allerlei leeftijd geslacht en stand en aan de kaartjes en bagagebureaux werd het gedrang steeds heviger Een opmerkzaam waarnemer zou in dit bont gewemel vertegenwoordigers van alle natiën gevonden hebben het was het station eener aanzienlijke handels delsen zeestad een van die ceotraalpunten die het verkeer van Europa in correspondentie brengen met de orerzeesche landen En bovendien scheen heden na vele stormachtige dagen de zon weer eens zoo belder en aangenaam dat reeds het vroolijke weer den reislust moest opwekken ware het maar voor een uitstapje in de naaste omgeving Var het kaartjea Ioket kwam een breedgeschouderd matroos een ineengedrongen man met een door de zon gebruind gelaat door storm en noodweer gehard En over dit eerlijke gezicht gleed een trouwhartige glimlach toen hij met eigenaardig wankelende schreden bij een jonge dame die in een Gegfarandeiiid zuiver LÉT OP DEN NAAM VRAAG CBOCOLAAD f D A ATrC Fabriek te Westzaan UIIUU 1 LL5 Opgericht 1825 Volgens annonce in de lokale dagbladen en in strooibiljetten zal het Lokaal Comité der Unie op 10 en 11 Angustns a s eene Collecte honden aan de huizen ten bate Tan de heide Chr scholen alhier Daar het Bestanr der School voor Chr Nat Ond in de Lange Groenendaal zich reeds vroeger heeft los gemaakt van de Unie zoo bericht het by deze dat geene gelden uit die collecte voor zjjne school zullen worden aangenomen behalve die giften welk volgens bestemming der gevers haar billijkerwys toekomen Voorts heeft het bestnar besloten om in de week van 17 32 Augustus a s zelf eene Collecte te honden bg Vrienden en Voorstanders der School voor Chr Nat Ond Lange Groenendaal Daartoe zullen D V de volgende week de strooibiljetten worden rondgebracht Zbot het voobt Hït BKSTÜUE Algemeene Hypotheekbaok AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volleekcnd Deze Bank geeft uit 4 pCt l andbrieven in stukken van ƒ 1000 on ƒ 500 don koers van 100 pCt i verkrijgbaar ton Kantore van de Agenten de Heercn M J OGIER Co te Gouda EoUandsclie Maatscliappij van Landlioiiw Afdeeling ALFEN OÜDSHOORN AARLANDERVEEN 1 TWEEBAASm TENTOONSTELLING OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 van Paarden Rundvee Scbapen Varkens Pluimgedlerte Zuivelproducten en Werktuigen ten dienste van veeteelt en zuivellwreidinp lionevens Bijtuigeu Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters Poomen on Vrucliten INSCH RIJ VINGEN tot deelname worden dagelflks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het TentoonsteJlings Comilé Aan deze Tentoonstelling is eene LODe Secretaris T BKJJ verbonden Lotea alom verkrijgJ L KOÜWËNAAU baar a 0 50 het lot en voor Gouda bij te Al en l z den Boekhandelaar 1 deVEN Als eerste prgs zal worden aangekocht een Dtrechtsch Wagentje met Paard en Tuig wm Bericht aan on e Abonné s m Met niet weinig voldoening bieden we onze abonné s thans een stel PLATEN aan die met recht een PAAR PRACHTIGE SALONSTÜKKEN mogen heeten Het ïfln een paar ZELDZAAM 8CHOONE PHOTOGRA VVRE8 voorstellende KOMEN en GAAN Nimmer werden schooner gedachten in beeld gebracht dan de teekenaar ons gat in de beroemde prachtvolle platen TTOl T O OTT eii ZTT O OTT De origineele staalgravnres kosten tegenwoordig Vijftien Gulden Wg bieden ze onze abonné s aan onder den titel KÓMEN en GAAN voor slechts op zeer zwaar plaatpapier groot 51 X 37 c M tegen inlevering van onderstaande BON afgehaald 30 Cent naar Ituiten franco thuis 35 Cent In schooner en zinvoller onderwerpen zijn d ze platen nog niet overtroffen Met de aflevering dezer PLATEN is belast de boekhandelaar J de VEN te GOUDA BON Af te geven bij J de VEN alhier Goed voor een stel platen Twee Photogravnres 51 X 37 e M Voor de abonné s tegen 30 cent verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt Naam Woonplaats Openlare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens in het openbaar bü Inzet Verhooging en Afslag te VERKOÜPEN op VRIJDAGEN den 21 en 28 AUGUSTUS 1891 telkens des voormiddags ten 11 aur in het Koffiehuis van den Heer J OUDLIK te Nieuwerkerk aan den IJttel nabg het station onder Nieuwerkerk aan denIJxiel Een zeer goed onderhouden HEERENHUIS bevattend ruime Kamers Keuken Kelder Zolder eu verdere geriefelijkheden afzonderlijk staand Gebouw ingericht voor Kantoor en Werk plaats Plantsoen Tuin met vele Vruchtboomen Moestuin en Erf aan de westzijde van den sGravenweg nabjj den Kortenoord Wijk B No 162 strekkende van den sGravenweg tot aan het Kanaal kadaster Sectie B Nos 1891 1892 2017 en 2020 samen groot 45 Aren 15 Centiaren Te bezichtigen daags vóór den inzet des voormiddags van 9 12 uur Betaaldag der kooppenningen 1 October 1891 Te aanvaarden 15 October 1891 Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Bouda Ondergeteekenden berichten dat hnn ZAAK in HOEDEN en PETTEN met 1 Nov a s wordt opgeheven en 7E11PLAAT5T naar DELFT Allen voorradig zynde GOEDEREN znllen dientengevolge worden opgeruimd Gcbr GIESSKN fS PDIKE OUDE SCHIEDAMMER JEHEVEE Merk NIOHTCAP Vorkrijglwiar bij M PEETERS Jz N B AU botviJB van cclithoid il cachet on kurk atcods voorzien van den naam der Pirma P HOPPE Bovenstaande oode Jenever wordt geleverd a f 1 1 0 per Flesch door J F Herman Z Tiendew In LOSSING een lading Grove Ruhr KACHET KOLEN op de eOUTMANSGHACHT bë t Zwemschool a 80 Cent per Mud bjj den ondergeteekenden ü VAN STAVEL Vogelenzang TE nUUR aangeboden eene nette Gemeubileerde VOORKAMER met Alcoof en aparte Slaapkamer zeer geschikt voor 2 Heeren desverkiezende met Kost Brieven franco onder No 2128 aan het Bureau dezer Courant bet onovertroffen LAGËRBIER en het gunstig bekende S T O TTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda Snelpers lruk van A BüiNtHAN ZooN Oonda Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte B endien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt De inzeadlng van advertentlèa kan geschieden not een uur des namiddags van den dag der uitgave Duitsche onderwijzer dia vroeger als gouverneur van den zoon van s Konings Commissaris b j dezen had ingewoond Volgens gisteren te s Hertogenbosch ontvangen telegrspbisch bericht is de man thans als vermoedelijke dader in Duitscbland in hechtenis genomen In een brief uit Paramaribo aan het Nieum v d Dag leest men Een sohoone toekomst wacht uu Suriname De nieuwe gouverneur heeft gedurende zijn kortstondig verblijf reedi veel gedaan om zich bemind te maken Allen zijn eenstommig in hun verlof over de hartelijke woorden welke Zijne Excellentie voor een ieder over heeft on daaruit valt het zeker niet moeilijk de gevolgtrekking te maken dat het Z E xc zal zijn die de gemoederen volkomen tot bedaren zal weten te brengen en aan de kolonie die rust verzekeren welke zij zoozeer floodjg heeft De werken des vredes zijn onnoemelijk groot die op hetere behartiging wachten want alles ia verwaarloosd Alles laat zich echter gelukkig aanzieii BINNENLAND Daarentegen werden 6 nieuwe loden ingeschreven zoodat het ledental met 1 verminderde en op heden is 442 waarvan 397 gehuwden en 45 ongehuwden Zaterdag trof de opperman van der Valk een noodlottig ongeval In de zeepziederij werkzaam zijnde raoeat hij voor zijn metselaar wat stroo halen en begaf hij zich daartoe ia den stal alwaar hij van het paard een hevige slag in het aangezicht ontving waardoor hij iieheel bewusteloos ineenzakte Nadat hij weder bij zichzelve was gekomen werd hem door Dr Levedag heelkundige hulp verleend De man is echter niet in staat zijn werk te verrichten Van de door den Staatsspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondag tegen verminderd tarief naar don Haag te kunnen reizen maakten gisteren 224 perionen gebruik Men schrijft aan het Utr DM uit Den Haag Sic tratmt gloria mimdt Er is hier opgericht eene naamlooze vennootschap ten doel hebbende het uitoefenen eener kleerwasscherij en bleekerij Dat is zal men zeggen eene zeer gewone zaak Maar wat er bijzonders aan is is dit dat deze wasscherü en bleekerij zal gevestigd zijn op een der fraaiste landgoederen van Voorburg het huis Hoekenburg eenmaal toebehoord hebbende aan het geslacht Caan Het is eene oude klacht dat do landgoederen en buitens de trots en de roem van de voorvaderen meer on meer worden verlaten en gesloopt omdat de eenvoudige zin voor het kalme buitenleven Uiet meer strookt met de zeden van het hedendaagsohe leven Voorburg behoort tot de plaatsen waar nog Te Berkenwoude brak Vrijdagavond j l des avonds te ruim 9 uren een hevige brand uit De hooiberg met cenigo duizenden kilo s hooi bmevens eene schuur toebehoorende aan den landbouwer C v E werden eene prooi der vlammen Door het flink optreden der brandweer bleef de woning die in de onmiddelijke nabijheid van den brand stond behouden Alles was hoewel zeer laag tegen brandschade verzekerd In den nacht van 28 Februari op 1 Maart dezes jaars werd Ie s Hertogenbosch bij den Commissaris des Konings in Noord Brabant jhr mr P J Bosch van Drakestein injebroken en eene vrij aanzienlijke som Kclds en eenige voorwerpen van waarde gestolen ÜRB FEUILLETON Aangezien de diefin het gebouw blijkbaar goed bekend moest zijn vielen aanstonds verschillende personen onder verdenking doch ip de eerste plaats een vensternis van de wachtkamer stond was aangekomen Zij was zeer eenvoudig maar smaakvol gekleed van slanken lichaamsbouw eu was ze dan ook geen verblindende schoonheid niettemin eene boeiende versch uing Alles klaar aan boord juffrouw Fanny zeide de matroos terwyl hij de dame een kaartje ter hand stelde de ankers kunnen nu gelicht worden Wij willen hopen dat wij ditmaal gelukkig m dehaven komen En hoe zal ik u danken Thomas antwoordde Fanny de donkere oogen vol innerlijke dankbaarheid op het gebruinde gelaat vestigend Uw trouw uw edelmoedigheid zijn boven lof verheven Wat zouer van mij geworden zijn wanneer ge niet mynredder en beschermer geweest waart Zoo moogt ge met een ouden zeerob niet spreken miss Vogel wat heb ik dan meer gedaan danmijn plicht Had ik maar uwe bagage ook kunnenredden uwe terugkomst zou er zooveel te vroolijker om geweest zijn maar goed beschouwd moeten wij tevreden zijn dat wij hel leven er hebben afgebracht Het was een verschrikkelijke nacht miss Een ontzettende nacht Thomas Ik hoor nogsteeds het bruiaeu en huileo van den storm het geraas der golven eu het kraken der masten Ik hoor nog altijd in dat vreoselijke tumult de stem van den dapperen kapitein de commando s der ofRcierei en daartusschon door het gejammer der passagiers De matroos knikte en streek met de ruwe hand over zijn gezicht Dat vergeet men zoo schielijk niet zeide hq maar de herinnering wordt zwakker Wy mogenzeggen dat wij eenigszins door een wonder geredzijn geworden En buiten ons beiden heeft niemand er hetleven afgebracht vroeg Fanny huiverend Neen De beide booten zonken immers voor onze oogen in de diepte weinige oogenblikken later baratte het schip uiteen Het was een prachtig vaartuig de Marianne juffrouw Fanny en het is vergaan met man en muis Hebt ge aan uw broedersgeschreven dat ge met dezen trein zoudt aankomen Ja Nu het zal de laatste vaart zyn die wij samen doen binnen vior weken drijf ik weer in het ruimesop dat is nu eenmaal zoo een waterrot moet inzijn element blijven Fanny schudde het hoofd maar de matroos zag het niet zijn blik was mot een uitdrukking van verrassing en verbazing op een net gekleed heer die aan het buffet stond gericht Eene schrale slanke gestalte wier voorname houding den edelman deed uitkomen een scherp geteekend door de zon gebruind gezicht door een zwarten baard omgeven donkere glmsterendo oogen en op de vaat op elkander goperate lippen de onmiskenbare trek van ijzeren wilskracht dat was de man op wien de blik van den matroos onafgewend rustte