Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1891

f Reeds in 1864 werd te Londen het denkbeeld gemet de uitvinding waarvan de snelheid licht geopperd om eene nationale verzameling van photograevenaard kon worden door die van een paar kinderphisoho portretten van beroemde ot algemeen bekende beenen Het blad achtte het rijwiel op ziin best personen aan te leggen Do zaak had geen voort gang omdat de photographic toen nog niet zulk een volmaaktheid bereikt had als tegenwoordig Se goed als speeltuig voor kinderen in een tuin met welonderhouden paden Een profeet was die dagblodschrijver niet De een voimaaitLneiu uoroiM uau hiblogeiiwuuriug oo i jvdu luiocu o m v no uiutja uigTcx moi x ü dert de uitvinding der kooldruk photographie is liet uitvinding waarvoor hij ƒ 00 veel minachting had geen al te booze bui is nog eenige inschikkelijkheid zouden zij ook vorder kunnen medewerken om hethobboc maar wanneer hii eori riiWl 1 Imn oon nf i 1 1 1 1 het langct de talrqke fraaie buitenplaatsen zyn in weien gebleven al zgn er ook enkele gesloopt de oTerbiyvende maken nog altyd dit dorp met i ae omgeving tot eene der biskoorlqkite en aan natuursehoon weeHerigste plekken van Holland £ n van deze sohildorachtige buitens zal nu een der aanzienIqkste het oud adell ke Hoekenburg dat eene historische beteekenis heeft worden vernederd tot wasch en hleek inrichting I Het is waar het zal eene voorname wasch en bleek inrichting zijn de Ijjfwaden van de aanzieniyksten onder de bevolking Tan de residentie zullen er te drogen worden gehangen onder de aandeelhouder en commissarissen der vennootschap vindt men er met adelyke namen maar toch wat zonden de vroegere bewoners van Hoekenbnrg gezegd hebben als hun voortpeld ware wat eenmaal aan het einde der 19e eeuw het lot van hun trotsch landgoed worden zou Uit een artikel van den commandant der Londeuche brandweer kapitein Shaw in de New Beview over da schonwburghranden blgkt dat in de jaren 1886 90 68 schouwburgen zgn verbrand en 68 beschadigd door brand waarbij 499 menschen den dood vonden en 213 gewond werden Deze expert verklaart dat de schouwburgen tegenwoordig oo gebouwd kunnen worden dat er niet het minste gevaar is voor het verlies van menschenlevens bij br ttd De Spaansche rogeering is echter de eenige Kc eering die de zaak goed heeft aangepakt Ih oen brief uit den Haag aan de nii Ct leest ned het volgende o er het feest der oud trgders Twee ü driehonderd lachtigjarigen heeft men uit de rustige sleur waarin zij hunne laatste levensdagen sleten geiiaald om onder het gebulder der elementen in de residentie het herinneringsfeest van don tiendaagschen veldtocht te vieren Of men dien lieden daar een dienst mee gedaan heeft zal de tijd moeten leereu en de dagbladpers weldra aan den dag brengen Ten minste ik verwacht binoen weinige weken een aantal berichtjes uit een of ander afgelegen plaatsje Heden overleed alhier X Y Z een oudstrijder van 1830 jaren lang had de krasse tachtiger zich goedgehoudeo en zelfs nog den vermoeienden tocht naar den Haag medegemaa it om het Augustusfeest te vieren N a zijne terugkomst overviel den ouden man een plotseling verval van krachten waaraan hij na dagen overleed Ronduit gezegd heeft men dien oud strijdera geen lïesten dienst gedaan met het feest iu het algemeen nog met deu aanleg er van in t bijzonder Oude hoornen verplanten oude menschen laten verhuizen is spreekwoordelijk gevaarlijk maar oude menschen die t reizen niet gewend zijn te laten reizen uit hun gewone doen te halen in al hunne gewoonten en hunne dag en nachtverdeeling in ie grijpen is het nog veel meer Verbee d u een tachtigjarigen man uit Limburg of Drenthe die op zijn dorp als een uurwerk Ireft eu maak u dan eene vooretelling van de uitwerking op zijn gestel van eene dagverdeeling zooals het feestprogramma van verleden Zaterdag bijvoorbeeld hem oplegde Het was ongetwijfeld zeer aardig al die oudjes bijeen te zien hoewel er sukkels bij waren wier aanblik alles behalve aardig maar eer deerniswekkend was best mogelijk dat zij zeil onder de opwinding van het Kent ge dien heer miss Fanny vroeg Thomaseindelijk met gesmoorde stem Wij zijn du tochniet de eenigen wier leven bij de schipbreuk gered is Fanny vestigde nu ook hare oogen op den heer Ja ik herinner mij hem zeide zij maar tochslechts vluchtig ik heb raij van de overige passagiers steeds op oen afstand gehouden en voornamelijk met dien heer bob ik gnene nadere kennismakingaangeknoopt Nu dan ker ik hein te beier antwoordde dematroos met zichtbaar ongeduld wees zoo goedhior te blijven ik zal aanstonds weder aan boordkomen Hij schreed haastig tenihiuste zoo haastig als bet gedrang hem veroorloofde up den heer toe en stiet met den elleboog hem vertrouwelijk aan Gelukkige rei sir zeide hg Zeer verheugdu te zieu De net gokleede heer sidderde zijn blik rustte een poos strik op hot trouwe gelaat als wilde hij zich hmnnore i wajr hij die trekken vroeger reed gezien had Thomas kwam zijn herinueringavermogen te hulp nmer van de Marianne sir zeide hij twa eoiï piachtig schip k Mad niet verwacht éénpaasagier terug te zien t Is waar ook ge waart matroos op het schip luidde het koele antwoord Ge zijt er dus gelukkigafgekomen oogenblik zich vermaakten maar vooreerst znl de feestviering toch wel niet zijn aangelegd met het doel om er eene aardige voorstelling voor do Hagenaars van te maken en teu tweeile had men den feestvierders meer goed gedaan indien men gezorgd had oar een meer rustig maar bovenal meer geregeld verhlyf in de residentie Menschen van jaren moet men geen ganschen dag van s namiddags half twee tot s avonds elven laten teren op een broodje met vleesch indien men het van den woerstuit weder veel te plantureus menu van het diner van Maandag had vervangen door drie voel eenvoudiger maar voedzame maleu op ieder der drie feestdagen dan zouden de gezondheidsbelangen van de hoofdpersonen van bet feest en dat waren toch de meerderheid der opgekomen metalen ridders boter zgn verzorgd geweest Het heeft mg verwonderd dat er nog zooveel oudstrgders van 1830 opgekomen zijn en nog meer verbaast mg het door de commissie voor de algemeeue collecte opgegeven cgfer van 1400 behoeftige oud trgders die nog in leven tonden zijn Dit cijfer is zeker geput uit de officieele opgaven die der commissie ten dienste tonilen anders zou ik t eerlijk gezegd voor uit de lucht gegrepen houden Men bedenke maar eens dat al die mannen nu 60 jaar geleden niet jonger dan uiterlgk 18 jaren waren en dus nu bgna allen den lachtigjarigen leeftijd hebben bereikt Men kan er uit opmaken dat Nederland een gezond land is waarin men lang leeft Dit is zeker dat weelde en uitspattingen gefn vereischton zijn om t lang vol te houden integendeel weet ik dat niet weinigen van die 1400 nog vóór de collecte het bowgs zullen leveren dat voor den man die altoos gedwongen matig heeft geleefd uitspattingen op den ouden dag werken als een oiJverbiddelijk vergif Uit s Hertogenbosch meldt men Typheuse koortsen heerschen onder de militairen alhier Vrijdag is een tweede slachlolfer aan die ziekte bezweken Naar men zegt worden op het oogenblik meer dan 50 door die ziekte aangetaste militairen in het hospitaal verpleegd en werden Vrijdag morgen weder 5 koortslijders naar die inrichting overgebracht De minister van Justitie hecfi gelijk wij in on vorig nummer reeds met een enkel woord vermeldden aan de Tweede Kamer inlichtingen verstrekt op het l ekende adres van mr H Ph de Kanter c s te Haarlem inhoudende verzoclc tot wijziging der wet op de jacht en vipscherg Reeds geruimefi tijd voordat dit adres in zijne handen was gesteld heeft de mini ter een zoo uitgebreid eu nauwkeurig mogelijk onderzoek ter zake aangevangen Hij constateert dat in 1890 zijn afgegeven 6676 jachtakten zoodat er g eeu sprake kan zijn van het genot van enkelen Daarbij komt de jachtwet wel degelijk aan het algemeen ten goede Kr zijn toch 1163 broodjagers en zij die jachten huren zorgen niet zeer voor instandhouding van den wildstand zoodat hun jagen voorul in het belang der landbouwers kan geacht worden Indien ieder vrij waa om ten allen tijde op zijn land te jagen zou het algemoen niet worden gebaat de openbare veiligheid zou er ernstig door worden bedreii d het stroopen er niet door ophouden tenzij alle wild gedood werd wat zeker wel nooit zal plaats hebben De moeete 35 £ tt buiten ons beiden nog een jonge dame Dat verheugt inij Thomas zag den voornamen heer verwonderd aan hij begreep die onverschilligheid niet en tevens ikrenkte het hem dat hij zoo minachtend behan I d ld werd I U hebt er vermoedelijk ook niet moer dan hetnaakte leven afgebracht vroeg hij Een weinig meer gaf de heer hem ten aut iwoord als ge ondersteuning noodig hebt I Dank u Waarheon gaat ge f Naar B Zoo Wat hebt ge daar te verrichten vroeg de heer met eoii dourdringenden blik op Janmaat Ik heb er bloedverwanten Zult ge daar lang blijven Waarschijnlijk slechts veertien dagen zoide dematroos dan zal ik weer aan boord gaan Dan wensch ik u eeu betere reis Men moet het nomen zooals het valt 1 Kon besteller wa genaderd met de muts in de hand stond bij in onderdanige houding voor den heer Mijnheer do graat wilde nog oen telegramopgeven zeide hij de trein zal aanstonds vertrokken Dat is waar ook antwoordde do graaf schielijk terwijl hij in zijn zak groep ik had dit haast vergeten Hior i het telegram en hier is geld watge terug krijgt kunt ge voor u behouden Groetende wenkte hij met de hand en ging op stroopers zgn ook thans geen landbouwers ma r stroopers van beroep Van de 3209 in 1890 ver oordeelden zgn er slechts 98 die de overtreding pleegden op grond door hen of hun gezin bebouwd en die stroopten allen zonder jachtakte Het stroopen in eens ander jacht zou niet verminderen indien de landbouwers op eigen grond mochten jagen Ook betwgfelt de minister leer of de landbouwers zooveel belang zouden stellen in hot recht om op hunnen grond te jaren Voorts wgst de minister ten betooge van hst algemeen belaag bg de bestaande jaehtrogeling op de aanzienigke bedragen die aan jachthuren jaarlijks worden geïnd ƒ 138000 Vele particuliere jacbtopziener wel 1000 zgn er noodig wierjaarlgksche bezoldigingen ƒ 160 000 beloopon Daarbg zijn er 1163 broodjagen en 576 wUdbandelaren die van jacht leven wat de miniator op een inkomen van 350 000 s jaara raamt De jachtakten brachten voorts in 1890 een bedrag van 140 419 75 op waar tegenover ta t eene uitgaaf van ƒ 100 000 aan bezoldiging eo wapening van 170 rgksveldwachters opzieners enz Door afschaffing der bescherming van de jacht zouden die uitgaven aleohta voor een deel bespaard worden daar het toeiichl p de visscherg toch noodig zou blijven Maar de inkomsten zouden wel verloren gaan waarbg nog niet een is gerekend op de 8000 die de jacht der Rgks domeinen jaarlgks opbrengt Daarbg komt dat in 307 van de 1124 gemeenten sleohts in meerdere of mindere mate geklaagd wordt over schade door wild aan veldvruchten toegebracht Ook de andere bedenkingen in het adres o a dat de jachtwet het volk demoraliseert bestrijdt de minister als sterk overdreven De landbouwers plegen het meest overtreding en uil het feit dat slecht 42 veroordeelden in beroep kwamen trekt de minister het bewijs dat het votktgeweteo niet in verzet komt tegen het straifen De minister acht mitadien afachaffing van de bescherming van den wildsUnd uiet in het nationaal belang evenmin als doorvoering von het in art 641 B W voorgestelde beginsel zonder plaats te laten voor de thans bestaande en door dat artikel zelf erkende afwgkingen daarvan Tot vergemakkelijking vao de afkoopbaarstrfling van hcerigke jachtrechtcn blijkt geen dtang te bestaan on de afkoop ia dan ook feitelijk niet aan ernstige motielgkheden onderhevig Togen de nmleelen die uit te groote vermenigvuldiging van hazen voor den landbouw ontstaan kunnen belanghebbeuilen zich vrgwarep door e aa buitengewone machtiging oon te vragen als bedoeld bg art 26 der jachtwet Van die bevoegdheid wordt zeer woinig gebruik gemaakt doch waar zoodanige machtiging verzocht werd is zij meermalen verleend Met het oog op de schade welke door eenden aan veldvruchteu ploegt toegebracht te worden zou het wellicht overweging verdienen tegen een matig recht eene bgn ndere jachtakte verkrijgbaar te stellen tot bet schieten van eendon gedurende zekeren tijd van het jaar op landerijen die door den houder der akte of door een lid van zijn gezin worden bebouwd ook al behoort het jachtreoht aan een ander Dat intusscheu art 28 der jachtwet iu dezen geheel onvoldoende zou zijn voor den landbouwer is geen zin uitgemaakt en dus evenmin dat aan eene voorziening onmiddellijk behoefte bestaat bet perron de matroos staarde hoofdschuddend hem na Graaf prevelde hij Zonderiing Als door een plotseling besluit bezield spoedde hg den besteller achterna en haalde dezen bij den uitgang der wachtkamer in Een woord vriend zeide hij do graaf meentin hot telegram iets vergeten te hebben laat maareens zien ik weet het el Da man gaf aan ditverzoek gevolg hg had immers gezien dat de graafmet den raatroos sprak van wantrouwen was dn in het minst geen sprake Gravin Unica Von Hohenhauson la Thoma kasteel Hohenhauson bij B Kom heden vijf ure te B nan verwacht rijtuig aan station Kurt Alle in orde zeide hg het telegram teruggevende Toen ging hij peinzend in do wachtkamer terug Uu iets bijzonder overkomen vroeg FonDTop bezorgden toon De zeeman schudde het hoofd Met groote hoeren is hot slecht kersen eton antwoordde hij ik kon immers vooruit zien datmijnheer de graaf op het teerhuis met minachtingzou neerzien Kent u graaf Von Hohenhauson Graaf Kuno Van Hohenhauson Zeker I Mijne broeders staan reeds lang in relatie mot hem Eenoude heer zijn kasteel ligt niet al te ver van onze stad fTordl venolgi pUn weder opgevat en thans is het tot een begin van uitvoering gekomen Ken paar honderd groote kooldrukportrotten zijn gereed en ongeveer oven zooveel zgn onderhanden Zg zijn door don hofphoto graaf A J Molhuisli genomen naar de lovende personen zelvon tot wie daartoe door een comité benoemd door don raad van bestuur van het Museum eene uitnoodiging gericht wordt Iu de verzameling koroon voor alle bekende persoonlijkheden in de staatkunde de wetenschap de kunst de letteren en in maatschappelijke betrekkingen Zij worden niet in den handol gebracht en krggen geen plaats in het Museum zonder door den gephotogrnfoorde en het comité goedgekeurd te zijn De verzameling maakt oeno afdeeling uit van betSouth Kensington Museum Kr is Zaterdag eene tontoonsielling van de portretten gehouden voor de leden der vereeniging on voor de verslaggevers dor dagbladen en do algemeene indruk was d t de beelleiiisson zoowel uit het oogpunt der gelijkenis als uit dat der kunst oiiilor de voorlreffelijkale in hnre aoort gerangschikt mogen worden Velen hebbon zeker wel eens kennis gemaakt met da orken van deu Frnnschon schrijver Maeterlinck de Qids bevatte nog onlangs eeno wanrdeerende bespreking van een tweetal zijner stukken Meestal laat hij iu zijne drama s menschen optreden die van he gezicht vermoge i b i pofd zijn zoo 0 a ook in L Urme waarüï hij irA llonde dor blindheid beschrijft Nu heeft hij zijne Imgenooten uilgenoodigd bg hem aan hip do voorlezing van dit drama dat op do toescho vers van hot ThéAtre Libre een machtigen indruk had gemaakt te komen bgvouon De nituerking was echter een geheel andore dan men gedocht zou hebben De voorlozing werd voortdurend afgebroken door het gelach en het protest dor toehoorders In een schaterlach barsten allen uit toon 0 a deze frases werden voorgelezon Zg hebben geen enkele afleiding en dan het mort zoo verschrikkelijk zijn blind te wezen niet te weten van waar men komt niet ie welen waarheen men gaat den nacht niet van den dag te kunnen onderscheiden noch den zomer van don winter Zij kunnen dit naar het schijnt wel degelijk on de veertig vergaderdon verklaarden de psychologische opmerkingen van den hoor Maetorlinck alle voor onjuist L Inlruie was geen drnrae vécu maar een drarae iuventé Van hoevele drama s waarin het lijden van anderen beschreven wordt zou men dit met eveneens kunnen zeggen I Een probaat middel De hoofdredacteur van het Vmtralische blad the Sydney Herald scheen veel last te hebbeu van menschen dio hem ieder oogenblik over de minste kleinigheid kwamen spreken en zoo loende oen groot gedeelte van zgn tijd in beslag namen Hij heeft hieraan op de volgende manier een einde gemaakt Op de deur zijner kamer liet hij een bord hangen waarop te lezen stond Om den hoofdredacteur to spreken vervooge men zich aan do kas om oon conversatie bon En in verband hiermede las men aau het loket der kas Conversatie bons 1 uur 1 poni sterling j uur 10 shillings V4 Uf shillings Vanaf dat oogenblik werd de hoofdretlaeteur der Sydney Herald mot rust gelaten en ontving bü slechts bezoek van personen die over hoogst belangrijke onderworpen kwainon spreken Oniioodig te zeggen dat in zulk geval do invordering van hot conversatie geld achterwege bleef Uo Pargsche poliiie hoeft ich mooster gemaakt van oen bende jonge iubrokors tusseheu elf en vijftien jaren oud Zij uisden in eeu verlaten steengroef van rerroux waar men oon menigte iiorlogies juweelen ohilderijen meufieloit en levBiisiniddelen en aantrof die dozo jeugdige deugnieten uit rersohillendo woningen en zelfs uit do kerk van Porreux geroofil haddon Aanvoerder was zokore veertienjarige Vincent Legrand dien de agenten s nachts te Nogent aaitdo Manie op een hoop vuilnis slapende haddon aangotroffen en aan wiens met moeite afgeperste beteokonissen men hot te danken had dat do overigen werden gevat Uit Parij schrijft men aan het Haudehblad het volgendo In eeu werkje over rijwiolen wordt verteld dat toen in April ISIS baron Drais zulk een voortuig in den tuin van het Luxembourg beproefde niemand er behagen in vond Het Jonrml de Paria spotte brengt tegenwoordig een niet geringe omwenteling teweeg Het i waar dat sedert de genoemde Duitscher met zijn draisietme de altoos sceptische Farijzenanrs deed lachen er heet wat veranderingen in de samenstelling van het rijwiel zijn gemaakt Zoowel onder de rogeering van Kafel X als tijdons het tweede keizerrijk nam men hier te Parijs nog verdere proeven met het ding en hoewel langzamerhand do meeningon veranderden bleef het gaan van een velocipede over de Pargsche straten en lanen eene uitzondering Kerst in do laatste jaren is bet rijwiel voor Parijs een algemeen bekende geworden Maar gemakkelijk heoft de bevallige niouweliag het dikwijls niet in hot drukke leven onzer straten Voor een voetganger zal een fiacrokoetsier indien hg in hobboc maar wanneer hij eeri rijWiel kan aan of omrijden laat hij het nooit Wee den ongelukkigu die door een rijtuig wor lt achterviJlgd in eene rtrnat waar tramrails liggen hij moet al heel goed sturen als de koetsiers hem zijn rad niet tusschen do rails weet te drijven zoodat hij voorover tuimelt Wat ik hier zeg is heusch geen grap Do koetsier hier haten do rijwielen en kunnen er maar niet toe besluiten ze te beschouwen als andere voertuigon En van hun kunt maken de berijders dor rijwielen de verbonding niet beter Nu het wielrijden eenmaal ook te Parijs eene mode is geworden tarten zij de booze elementen met den ijvor van iemand die eene jonge maar opbloeiende zaak heeft Zij mengen zich in de grootste drukte met oene dapperheid die men gorust lichtzinnigheid kan noemen In verhouding zijn do ongelukken met rijwielen grootor dan die met andere voortuigen Hot rijwiel is gevaarlijk on het is vooral gevaarlijk voor hem die het berijdt Gisteren nog kwam oen ongelukkige velocipedist onder een omnibus en in de vorige week hadden drie gelijksoortige onheilen plaats De politie heeft reeds gepoogd tusschenbeiden to komen eerst door oon aantal straten ontoegankelijk te stellen voor wielrijdors vervolgens door te eischon d t do rijders willen zij zulko straten doorgaan eene bijzondere vergunning bij zich dragen Maar het heeft alLeinanl iiitt geholpen Kene duidelijker algenieener roglementeeriug is noodig en een aantal wielrijdors heoft gemeend dat deze alleen door eene bijzondere wet zou kunnen verkregen worden Vandaar een verzoekschrift aan het Parlement waaruit ik met bet oog op do belangstelling welke het rijwiel ook te onzent vindt de voornaamste gedeelten doe volgen Do ondergetoekenden hebben do eer uwe welwillendo aandacht te vestigen op den toestand waarin de eyclisten in Frankrijk thans zijn gebracht Do velocipede is togenivoordig niet meer alleen een voorworp van weelde van genoegen van tijdverdrijf zij geeft meer dan genoegen zij bewijst diensten en zou er nog meer kunnen bewijzen De handelsreiziger op zijne tochten in een uitgebreide streek de beambte de koopman die ver van hun kantoor wouen de werkman die ver van zijno werkplaats is zij aileii bedionen zich dagelijks van dit snel gemakkelijk on goedkoop vervoermiddel liet bestuur der posterijen te Parijs heeft het rijwiel in gebruik genomen eenige groote dagbladen in do hoofdstad hebben een uitgobreiden rijivieldioiist zoowel vour hunue reporters als voor do beambten hunner administratie en expeditie ingesteld vele andere takken van nijverheid doen hetzelfilo Do minister van oorloï eindelijk heeft eeu wijding aan hel rijwiel gogev Mi door het in hei leger in te voeren Deze proefneming zal ongetwijfeld leiden to een vast en druk gebruik T B lfort is reeds een korps van 300 wielrijdors ingesteld zoowel berijders van twee als van driewiolon eu een fabrikant in lUe stad heeft een l estelling ontvangen van oen rijwiel voor 28 personen naar het ontwerp van oen officier der jagers te Montebéliard Daarentegen heefl een aantal gemeentebesturen zeer otgondunkelijke maatregelen tegen het gebruik van het rijwiel genomen Dit is trouwens door geen wet beschermd het wordt alleen geduld en elke gemeenteraad IS bevoegd faei gebruik er van geheel te verbieden Hiertegen nu ineenea wij te mogen protesteeren Wij vragen dat ilo wélocipèdo gelijk gesteld wordemet andere voertnigeu dat de wielrijders dezelfdoverplichtingen maar ook dezelfde rechloii zullen hebbon j Terwijl dus do adressanten aan den oenen kant vrijheid van beweging voor zich vragen wenschen zij tevens reglementaire bepalingen door welke het rijwiel kan ophouden do veiligheid te bedreigen op de openbare wegen Kn zij meenen dat voor dit alles eene wet noodig is welke zg mitsdien van de heeren Senatoren en Kamerleden eerbiedig vragen Boiteolandscb Overzicht Nu de eerste pogingen dor Duilsche socialisten om hunne leer bij don boerenstand ingang te doen vinden mislukt zijn heeft het partgbestuur er iets anders op bedacht Het tracht nu agenten aan te werven onder de werklieden die tegenwoordig in menigte uit plattelandsplaatsen naar Berlgn komen in de verwachting van er meer te kunnen verdienen dan bij den landbouw Daar er tusschen deze personen en de achtergeblevenen in hunne vorigo woonplaatsen nog altoos betrekkingen bestaan meent het partijbestuur door hunne tusscfaenkomst gemakkelijker ten plattelande vooreerst socialistische bladen en geschriften to kunnen verspreiden dan thans door rechtstreekscho toezending en uitgifte mogelgk is Daar zulke boerenagenten er veel meer invloed op de werklieden kunnen hebben dan blgkens de tot nog toe opgedane ervaring een stedeling er kan verkrggen socialisme onder de boeren te brengen Omdat er onder do van buiten aangekomen werklieden velen zijn die in hunne hooge verwachtingen omtrent een voordeeligor bestaan zijn teleurgesteld gelooft het partijbestuur dat er onder hen genoeg te vindon zgn om zulk eene taak te aanvaarden Volgens het thans vastgestelde programma zal de Fransche vloot 19 Aug voor de Engelsohe kust aankomen zal 30 Aug de revue en diner aan de Koninklijke tafel plaats hebben on 21 Aug bal te Spithond terwijl het vertrek op 23 is bepaald Het standje tusschen Berlijn en Parijs over de vergadering van de Association artistique et littéraire internationale wordt met het oog op het door de Russische geestdrift verhoogdo elfbewustzijn der Frauscheii als een feit van eenige politieke beteekenis beschouwd De Association hoeft althans nooit zooveel van zich doen spreken Als letterkundige vereeniging is zij tamelijk onbeduidend samengesteld als zij is uit grootheden van den tweeden en den derden rang en hoofdzakelijk Franschen en vertegenwoordigers van de litteratuur der Latijnsche volkenomvattende Het plan om dit jaar to Beriijn te vergaderen waar de Vereeniging overigens weinig leden telt is verleden jaar te Londen gevormd on de voorbereidende maatregelen vorderden goed totdat zes weken ongoveer geleden het Parijsohe comité een eenigszins vijandige houding begon aan te nemen die met oen breuk geëindigd is Er zijn drie grieven die door de Matin als volgt worden voorgesteld van Duitsche zijde zou geweigerd zgn vrachtverlaging op de spoorwegen te geven do qnacstie van den pasdwang was geheel overbodig op het tapijt gebracht daar de reis naar Beriijn doorgaans over België gaat het Berlijnsche comité had gevraagd op welke wijzo deFranschen in do kosten van het congres zouden bijdragen terwijl tot nog toe de bestrijding van de kosten steeds aan de zijde der recipieerenden uitging De Duitschers spreken deze voorstelling tegen Ten opzichte der vrachtverlaging was medege loeld dat die nog niet verkregen was maar denkelijk spoedig zou verkregen worden De quaestio van den paadwang was van Fransche zijde zelve opgeworpen en wel ter laatster ure t Berlijnsche comité had reeds zijn btst gedaan om don pasdwang voor hen die over Elzns zouden willen komen op te heffen Wat eindelgk de bestrijding der kosten betreft zou volstrekt niet de bedoeling bestaan de Franschen een contributie op te leggen maar was eenvoudig gevraagd hoe hoog de prijs was te stellen van de kaarten voor do deelnemers Het schijnt in elk geval wel dat de Franschen voorwendsels hebben gezocht en zich toge over Berlijnsche vragen van den domme hebben gehouden Onmogelijk is zeker nM dat ook do Duitschers do zaak iet op de mWt voorkomendo en liebenswurdige wijze hebben behandeld Hoe het zij de Pranschen zijn boos en hebbon dailelijk beslo en niet naar Beriijn te gaan maar Milaan te kiezen voor hun congres Te Milaan is men evenwel zoa jjeiSitaBdig geweest te doen weten dat men de j i Qjaation eerst het volgende jaar zou kunnen ontv mn j Deze heele g 3gSd i s zeker niet ander dan een storm in oen gljiater Echter hee t zij als kenmerkend do verhouding tusschen twee groote volken dio zich beroemen aan do spits iler beschaving te staan haar treurige beteekenis Graaf Czapary de Hongaarache minister president heeft zijn wensch vervuld gezien De liboraleii die in do Kamer een sterke meerderheid bezitten hebbon het nieuwe ontwerp tot hervorming van het binnenlaiubch bestuur aangenomen