Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1891

OTwmmni 1 IN 4608 1891 Woensdag 12 Augastas De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt SïfüLl £ rMtl t B OauuliMrMi ear hat Tnblltk tSHWPUt mbavelM aU a kooB MonaMm k warkand w euobVdsWk tteneea en HalamladeL oen rrgr llr B Vtrehow bmuh s T Oletl MOnehM t Beelam i ii ig tn I ▼ Nussbanm MOnch i a a Hertz Arattrdam V Korczynski Knuuii Brandt Ki us burs bU Storingen in de H H Onderbulks organen k U n UÊMn mtoHgnng voortvalt veortkonsnde oarsitctd Uatkoll boaunwdhold kertadom IMè Zwllianekt PUlen vaa ilraAiwtbekEr GOUDSGHE COURANT Prof Dr v Frerlehs B Hijn t T Soanzonl wanburg a C Witt Copanhagan a a Zdekaner St Patonburg a a Soederstadt Kaaan Lambl Waracbau Forster Blrmhghaiti JSieuwS en Advertentieblad opQr Gouda en Omstreken kwalam dar lavor lut nu dsraada ntttvftlnm o da daahedan looau BooflpljB dvlaa EUh rd B ndl orf a h udu w klar dM vt n aan b aog a u ilja I varkhiTkó 9 7 Om Blch by den msnkoop t beschermen mm SK P P f m i l da apothakaa ilaada naai da allaan MhtaSÏrItserachc £ Apotheker Klakard Brandt Ptja par dooa mal abnUk aanwIJilm 10 Cao I A V ar op d hal blarbowen af adrukte door da al bavikansda baodalaaiark of Alkat hi Witte krnli ophet raode veld en de handteekenlna Rehd Brandt iak op lada dooS Cr Hoofddcpot F B van anten Kolir te Bottardaa M De insending van advertentita kan geicbieden tot a6p uur des namiddags van den dag der uitgave Graaf Cz pary behaalde dus een overwinning maar een overwinning welke door voor en tegenstanders als een nederlaag wordt befchouwd Keitelijk heeft de minister zijn hervormingsplan liitefa vallen ook al is hü zelf vnn oordeel dat Uitstel geen afstel is Graaf Czapary verklaarde dat hij later een ander ontwerp in denzelfden geeft zal indienen Volgens zijn vaste overtuiging zal dit ministerie zonder iwyfel er in slagen de begeerde hervorming van het binnenlandsch bestuur tot stand te brengen Hetgeen graaf Czaparv voorstelt de benoeming van de voornaamste gemeente ambtenaren door den taat is niet meer dan de voortzetting van het werk dat door de ministers Andrassy en Tisza is begonnen Om een einde te makeu aan de schromelijke misbruiken welke in Hongarije voorkwamen scheidde graaf Andrassy in 1868 do rechterlyke van de uitvoerende macht terwijl de herr Tisza later de politie en de zorg voor de openbare werken van de comitaatsbesturen naar de regeering overbracht Graaf Czapary wil nu dit werk voltooien door ook te bepalen dat de voornaamste gemeente ambtenaren evengoed als de rechters door den staat benoemd en bezoldigd zullen worden Be nuttigheid van dezen maatregel wordt dan ook algemeen erkend en zelfs de leider der gematigde oppositie graaf De moeilijkheid is dus volstrekt niet weggenomen ook al beeft graaf Czapary zich voorloopig tevreden gesteld met de vrij wel overbodige erkenning van het beginsel dat cïe hervorming der comitateo als wenschelijk moet beschouwd worden De houding van het ministerie vindt dan ook nergens steun noch bij vrienden noch bij tegenstanders Graaf Apponyi zette dit uitvoerig uiteen maar toch verklaarde de gematigde oppositie leider dat zijn partij daarom het ministerie de tot dusver verleende hulp niet wilde ontaeggen Niettemin blijft de positie van het kabinet Czapary hachelijk Nu reeds verklaarden de radicale leiden Iranyi en Ugron dat zij in het volgend jaar wanneer het ministerie het lfde ontwerp weer indient zich eren krachtig daartegen zullen verzetten aU nu Het vooruitzicht op herstel van don vrede tusschen het liberale ministerie en de radicale oppositie is éus nog niet zeer groot PETROLEÜM iVOTEEKII IGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te KoUerdaiu De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fust 7 80 September October November en December levering 7 50 ADVERTENTIÊN Voor de vele bewgzen van deelneming bg het OTerlgüen van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behawdmoeder ontvangen betnigen wg onzen hartelgken dank A SMITS W F SMITS A SMIT8 TAN LïENT Gouda J jo jgg Jutfaaê LIRDOOR IS Beltknobbels HoomHies Muideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PHja per flacon met penseel 50 cta AlUén eclu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TOIJLL Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon TE HUÜB gevraagd tegen NOVEMBER voor een klein gezin een liefst met Tnin op netten stand Aanbiedingen onder Na 2129 aan het Bureau dezer Courant G een grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om hetgrjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht en terfl niet Prjjs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bn I A CATS en J H C flüINCK F Hz Il rt gu ti MmHttt V rtr ff ll ke Hiis m ddel te ii Hoesten en Heesohheid volgens voonchrlft van den Accademie Probaaor Dr Harleoa te Bonn bereidde Stollwerok sche Borstbonbons wpakt in gele pakjes en voonien met den naam an stempel in rood lak van den fabrikant Fraa Stellwerck zijn alom verkrijg baar in GOUDA bg J H BOERS en Cv van VLIET Firma Zelde nbuk Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Matteuklodt Amtterdam Kalverstrant 103 Alom te bekomen DE OOÜBSOSE imi of de beschrüving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont eekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter CrabetI DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architebt en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN Zilverwitte INMAAK UITJES 20 Cent het Pond J GKRRI TSEi JFEANSCHE STOOMVEEVEEU CheiiiLschc en Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Op enbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS AZa Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandêche Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Algemeen erkend als hel beste HOND WAT ER der wereld Ojarige roem Slond en Tandziekten 20oal9 het los rorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend taudrleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming irorden zeker voorkomen en enezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S ni7w ter in aanmerkelijk vergroote fieaschen voor 80 cents 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr l OPP i Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP a Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buiduitalag en voortreffelijk voor baden I Veung zeep en Zoniiebloemeo zeep POPP S Gekristalliseerde en Transparant I Glycerinezeepen van de fijnste Toilet iin gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen flV De namaaksels van Anatherin Nondwatei verwoesten de tanden binnen korten tijd S Dr J O POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van tiederland Oe uitgave dezer Courant geschiedt dageigks met uitzondering van Zon en Feestdagen O prÖ par drie maanden ii 1 25 franco per post i 1 70 AiaoadfitSIrc NomiBMn VIJF CÏNTEK BINNENLAND Mej GOUDA 11 Augustus 19 l J Groot alhier deed gisteren te s Hage met goeden uitslag examsn Fransch lager onderwya Giaterenitvond ten ongeveer 8 uur is brand ont taan in de K jiperstraat in een op zich zelf staand bouten gebouw dienende tot magazijn van den blikalagor N A van der Kee en achter dieus woning gelagen In een oogenblik stond het geheels gebouw in liohle laaie vlam en was ten ongeveer half tien omgehaald en afgebrand Oe brand moet ontstaan zijn door het laten valleo van een petrolaumlamp door een jongen V d R bezig zijnde zijne blikwaren in te pakken om te verzenden beproefde nog wel den brand in den aanvang te stuiten doch door de vele brandbare stoffen die raqd hem lagen gelukte hem dit niet waardoor l f nog b dwond D heeft bekomen aan zijne handtil De Spuiten 4 n B gaven het eerst water de overigen behoefden niet t warkaa Vela antorit it a waren op de plaata dea onheils tegenwoordig De dd sohutterij en da politie waren eveneena op hun post Het magatqn ia geassureerd bij nL Union Beige m de werkplaats die eveneens nog al schade heeft glkregen bij de hh de Jong en Co te Amsterdam Dpor het achteruitgaan van de daarvoor gespannen Ut is bet tantwagantje met bit van den heer J in de TnifciBgalgracht geraakt Twee kinderen van den keer J waren daarin gezeten doch werden gelukkig poedig gered Van de 190 gemeenten in deze provincie zijn er 166 mot schulden bezwaard tot een gezamenlijk bedng van ruim 16 millioen gulden FEVILLETOM Uit het DuiUek l U noemde hem Kuno zeide Thomas wiensblikken in de heen en weer golvende menigte dengraaf schenen te zoeken bestaat er ook niet eengraaf Kurt Graaf Kurt Zoo heette de zoon Van graafKano hij trok vele jaren geleden naar Amerika enia sedert verdwenen Men heeft voor zoover mijbekend is nimmer weder iets van hem gehoord Op dit oogenblik werden de tot hel perron toegang gevende deuren geopend Instappen in de richting naar B I riep de portier en Fanny volgde den matroos die zich aanstonds beijverde eene geschikte plaats te zoeken De graaf stapte in een wagon Ie klasse en had nauwelijks plaats genomen zijn hoed voor een zijden muts verwisseld en het zich gemakkelijk gemaakt toen eene jonge zeer smaakvol gekleede dame eveneens instapte die zijn groet bevallig en met een ietwat coquet glimlachje beantwoordde Het was een aardig fijn gezicht en de dame w te Van het gebouw van het jjr bestuur te a Gravenhage is gisteren aaubestefi het uitdiepen van een gedeelte van den HolloollKhen Usel onder de gemeenten Gouda on Goudajjuk in de prov ZuidHolland Minste inschrijver ifit G van der Hoeven te Vreeswijk vopr ƒ 1800 j Den 4eii Aug j l ontbralna hij de regimenten infanterie en het reg greuadim en jagers nog 272 korporaals terwijl 178 aargejttten titulair en 384 korporaals aanwezig waren die de geschiktheid hebben om tot sergeant of fourier bevorderd te worden Heden werden 32 korporaals 4 l lair van het inatructiebataljoa te Kampen in den nffectieven graad bij de korpsen overgeplaatst Wy bracbtea deier dagen eea bezoek aan het Huis te Linschoten een der weinige oude buitenplaatsen die hier nog in den omtrek bestaan Het bosch bestaande uit zwaar beuken I en eikaihoat biedt prachtige landelijke gezichten n waterpartijen aan een fraai berceau behoort tot de merkwaardigheden 9 haalden iUa negar dan Iuia vacaierdëa ziJB verdwenen In onze jeugd was het bosch dikwijls het dool van rijtoeren men drouk er koffie of bad er pique niquea waarbij het oude bosch weergalmde van het vroolijk gelach der jonge lui Sedert jaren namelijk is het kasteel onbewoond daar het door huwelijk dor erfdochter van de familie Strick van Linschoten in Duitsche handen is overgegaan Voor een fooi is ook het kasteel te zien waarin eene verzameling portretten uit de 17e eeuw inzonderheid van leden der familie Strick die het tegenwoordig gebouw stichtten Dit huis draagt geheol het karakter van de deftige huizinge uit ae laatste helft der 17de eeuw Het ziet er 8childer ichtig uit gelijk het daar ligt als in eene lijst gerat door de forsche siammen en de trotsche kruinen der beuken en linden Weelde1 scheen zich van hare schoonheid bewust te zijn daarvoor pleitte de coquetterie met welke zü de lange wimpers neersloeg toen haar blik als toevallig dien van den graaf ontmoette De portieren werden gesloten de trein stelde zich in beweging en aan het raampje vertoonde zich de conducteur om de Kaartjes te controleeren Reist ge ook naar B vroeg de graaf meteen blik op het kaartje der dame Hoe verheug ik mij een zoo aangenaam reisgezelschap gevonden te hebben I Sta mij toe dat ik de vrijheid neem mijaan u voor te stellen graaf Kurt Von Hohenhaasen Verrast zag de dame hem aan Heb ik werkelyk goed gehoord vroeg zij Gij zijt graaf K Ut Von Hohenhausen Uwe verraSng vind ik niets minder dan natuurlijk antwoordde de graaf lachend ik was immers uit mijne geboorteplaats sedert vele jaren spoorloos verdwenen i Ja zoolang ik mij kan herinneren I j Bijna 18 jaren Wel eene zonderlinge ontmoeting Ge zultmijn naam kennen mijnheer Flora Romberg mijn papa was do bankier van uw vader Wederom maakte do graaf een buiging in de j stralende oogen van Flora las hij vreugde over deze ontmoeting Dan zal ik vermoedelijk zeer veel nieuws vernemen zeide hij mijne geboorteplaats is mij immers ADVËRTKNTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I rige klimplanten omhullen voor een deel den we wat stijven en drukken voorgevel met zijn kleine kruisramen jammer dat zij ook de leelijkewit geverwdo houten punt niet bedekken die als een klokkentorentje het gebouw ontsiert Twee ranke I torens van onderen vierkant ter halver hoogte in apStkant overgaande dragen sierlijke klokvormige kappen Keu gemetselde brug leidt naar de breede I trappen en het bordes van de hoofddeur terwijl daar beneden de ingang is voor de keukens en dienstbodenkamers In het huis geeft een ruime vestibule toegang tot de daar omheen gebouwde vertrekken waarvan vooral de zaal door hare ouder wetsche ornamentatie merkwaardig is In eene der bovenkamers de bibliotheek is eene aardige geheime deur een deel van de boekenkast dat de ruggen van allerlei geleerde war ten te zien geeft maar door dan druk op een veer zich opent Onze aandacht werd weder op dit oude pronkstuk der 17e eeuwsche weelde gevestigd door het bericht dat de tegenwoordige eigenaar de graaf Von Kessel bet gebeele goed zal verkoopen Eerlang komt bet kasteel met bgsch 9 boerenwoningen met 350 banders land ia ve iliag Er bestaat groet gevaar dat bij deze gelegenheid het oude gebouw ia sloopers handen zal vallen en dat ook het fraaie hout zal worden gekapt want onze tijd heeft geen geld over voor stil landelijk buitenleven te midden der vlakke weilanden Zoo verdwijnen een voor een die oude buitenverblijven van de 17e en 18e eeuwsche patriciërs Wie het kasteel nog in zijn tegenwoordige staat wil zien haastte zich Van het station Woerden brengt een uur wandelens u te Linschoten en van daar binnen een kwartier op het slot In plaats van denzelfden terugweg te nemen kan men ook over Oudewater retourueereu de afstand is dan iets grooter geheel en al vreemd geworden Ik vrees slechts dat ik uwe nieuwsgierigheidniet geheel bevredigen kan antwoordde Flora meteen werkelijk betooverend lachje In deze langeperiode heeft veol plaats gegrepen maar daarvanzal u wellicht slechts een klein gedeelte belang inboezemen Wat de politieke wijzigingen betreft a zult deze wel uit de nieuwsbladen kennen Zeker juffrouw Romberg zeide de graaf enik kan u de verzekering geven dat de Duittehers in den vreemde een zeer levendig aandeel genomen hebben in het lot van hun vaderland Dat hebben zij bewezen zeide Flora enDuitschland zal het nooit vergeten Zij hebben menigen traan gedroogd de smarten van menigen dapperen held gelenigd En toch hebben wij slechts zeer weinig gedaan in vergelijking bij onze broeders antwoordde de graaf wij gaven van onzen overvloed maar ij zettaa hun leven voor het vaderland op het spel 0 het moet heerlijk en verheven geweest zijn te midden dier beweging te leven de terugkeerende overwinnaars begroeten de gewonden verkwikken en de gevallen helden te kunnen eeren Hoe vaak gevoelde ik destijds in mij den aandrang terug te keeren en mij als vrijwilliger bij het leger aan te melden I Alaar u zult weten dat mij dit niet mogelyk waa Ik wist niet welke ontvangst mij hier verbeidde ik moest vreezen dat voor tnij het huis mijner voorouders gesloten bleef en deze krenking had ik niet U