Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1891

f f 7 Omtrent het bezoek door H H M M gisteren aan het legerkamp te Oldebroek gebracht deelt men aan de TV R Ct van daar het volgende mede Des morgens te 11 uren kwamen H U M M in het kamp aan De ia het kamp verblyf houdende troepen waren opgesteld ten eindéi door H H M M te worden geïnspecteerd Zes batterijen leld artillerie stonden in bataille geschaard onder de bevelen van den regiments commandant kolonel Doorman De Koninginnen reden lan s het front der traepen in een met 4 paarden 8 la Daumont bespannen rijtuig gevolgd door twee hofrijtuigen waarin de adjudanten en hofdames gezeten waren Na afloop der inspectie werd door het regiment in het vuur geeierceerd alles in draf en galop Hot was een trotsch schouwspel die 6 batterijen over de heide te zien rennen plotseling stilstaande en uit ïi kanonnen het vuur te zien openen op een denkbeeldigen vijand dan weder snel te paard en in ren weggaande om opnieuw in batterij te komen onder daverend kanongebulder Onze jeugdige Koningin had blijkbaar veel genoegen in deze snelle bewegingen eo stond opgetogen alles aan te zien Nadat nog in galop voor IIH MM was gedefileerd over de hobbelige heide en door de scbietschool uit zware kanonoen ea met mitrailleurs was gevuurd werd aan do beide Koninginnen in de officiers eetzaal oen collation aaagcboden door de artillerie oflicieren die daarbij aan HH MM persoonlijk werden voorgesteld De Begentes onderhield zich minzaam met de oflicieren terwijl de jeugdige Koningin alles nauwkeurig opnam De zaal was keurig met wapenschilden en bloemen versierd terwijl een boudoir voor toiletbenoodigdheden was gereed gemaakt Na afloop van het collation brachten de vorstelijke personen een bezoek aan de verschillende gebouwen van het kamp en de tenten o a a in de kantine der manschappen waar de jeugdige Koningin een kop koffie prijs 1 eert dronk Tot slot werd door de officieren 37 van het Ie en 3e reg v ld artillerie met den kolonel Doorman en de beide hoofdofficieren aan het hoofd een jachtrit gereden Als jagetmeester fungeerde de kapitein Uinlopen terwijl de kapiteins Kaub en De Waal als judges en de kapitein Jong ec luitenant Schwartz aU starters optraden bij de flet race In flinken galop werden de hindernissen genomen bestaande uit horden sloot en aarden wallen terwijl ten slotte een flet raco gere len werd om twee prijzen een bronzen beeld met zuil en oene pendule door H H M M daarvoor aangeboden De Ie prijs werd behaald door Avonbridge volbloed van den luit Van Altena de 2e prijs door Banderole volbloed van den kapitein Hinlopen Na de finish reed de kolonel door zijne officieren in vlotten galop gevolgd naar HH MM en brachten zij het militair saluut waarop de jeugdige Koningin de prijzen uitreikte onder toevoeging van aige minzame woorden en waarbij zij de paarden der overwinnaars streelde H H M M betuigden herhaaldelijk hare hooge ingenomenheid met alles wat zij zagen Zelfs informeerde de jeugdige Vorstin hoelang zij nog blijven mocht en antwoordde toen blijkbaar verheugd nog 3 oren dat vind ik heerlijk Zeldzaam groot was de geestdnft onder officieren en minderen der artillerie ieder keek mot opgetogenheid naar de jeugdige Vorstin en men hoorde kunnen verdragen t Is waar in mijn jeugd ben ik lichtzinnig geweest ik plaatste tegenover den wil mgns vaders een onbuigzamen trots maar ik zou mg onderworpen en mijn vader zou toegegeven hebben wanneer niet de invloed mijner stiefmoeder de klove tusschen ons beiden steeds dieper gegraven had Ziedaar de oorzaak die mij belette terug te keeren ik wilde die vrouw niet weder ontmoeten Gravin Von Hohenhausen is tijdens den oorloggestorven zeide Flora u weet het misschien Ik weet niets juffrouw h rst toen ik deoproeping mijner stiefzuster las vermoedde ik datUnica s moeder dood moest zijn nooit i ou dezevrouw aan eene zoodanige oproeping gedacht hebben In haar belang was het immers dat ik spoorloosverdwenen bleef Hebt u dan nimmer bericht van uw vaderontvangen Neen nooit Ik schreef niet en in mijnetroonplaats kon niemand weten waar ik mij loevend Gravin Unica uwe stiefzuster was in hetpensionaat mijne vriendin later hebben wij elkandertelden gezien waaraan dit lag weet ik niet Unica smoeder stierf zooals ik reeds opmerkte tijdens denoorlog kort na den slag bij Sedan Zij was reedssedert verscheiden jaren lijdende geweest De graafsukkelde ook en Unica zeide mij dat hij in dienIgd zeer dikwerf over u gesproken had Of en welkestappen hg gedaan heeft om uw verblijfplaats uitte Torsehen weet ik niet hij stierf plotseling men aanhoudend spreken over het lieve en minzame voorkomen van onze Koningin Nadat HH MM in de kantine waren teruggekeerd bedankten zq den generaal inspocteur Schneider den generaal commandant der bereden artillerie Kgtcr van Wissekerke den majoor directeur der artillerieschietschool Alma den regiments commandant kolonel Doornman voor alles wat zy gezien hadden en vertrokken zij over Tongeren weder naar Het Loo uitgeleide gedaan door de generaals en kolonels met hunne adjudanten en onder aanhoudend gejubel en hoerageroep der opgewonden artilleristen De dag van heden zal door allen nooit vergeten worden en menig milicien zal later nog met genoegen aan z ine kinderen vertolleii van de lieve jeugdige Koningin die zoo minzaam tegen ieder het kamp hoeft bezocht Naar wy vernemen hebben HH MM 260 geschonken om onderofficieren on minderen te onthalen en zullen HH hoofdofficieren morgen middag op het Loo de gasten zijn van HH MM Men schrijft uit Utrecht aan de N R Ct Bg een der jongste transporten van verdreven Kussische Joden die aan het Centraalstation alhier passeerden bevonden iich ook twee meisjes van tien of twaalf jaren die gedurende het oponthoud dat zij hier hadden schreiende langs den trein liepen en in elke rijtuigafdeeling naar hare moeder zochten die zg onderweg waren kwjjt geraakt De arme kinderen hadden gedurende de lange reis reeds herhaalde malen vergeefs naar hunne moeder gezocht zooals eene Russische vrouw in het Duitsch aan den stationchef mededeelde was de moeder niet ver van de Ku sisohe grens van ontbering gestorven en had men uit medelijden met de kinderen hun dit droevige verlies nog niet durven mededoelen Eene andero Joodsche familie had zich het lot der weezen aangetrokksn en nam hen met zich naar de Nieuwe Wereld Naar de Amsterdammer verneemt is de raadscommissie tot onderzoek van de handelingen dor politie in den avond van deii Isten juli jl niet tot eenstemmigheid kunnen komen Wij zulion alzoo ontvangen een meerderheidsen een minderheidsrapport Uit beide rapporten blgkt dat men eenstemmig oordeelt over do tekortkomingen van den heer Stork waar het betrof de voorgeschreven maatregelen behoorlijk uit te voeren terwijl het rapport van de minderheid tevens de leiding van den heer Steenkamp op den bewusten avond veroordeelt De Atmt Ct schrijft daarover het volgende Het rapport van de taptoe commissie kan naar de Amst C t meld deze week worden vera acht De commissie heeft een zakelijk onderzoek ingesteld en vele gewonden en gekwetsten geboord Het getal inwoners echter dat zich aanmeldde was niet zoo groot als men aanvankelijk verwachtte Sommigen stellen enorm hooge eischen voor schadevergoeding De beer Dróse o a vraagt voor zijne verwondingen ƒ 3000 De commissie doet geen voorstel ingevolge haar mandaat dat slechts een onderzoek eischte Uit dat onderzoek evenwel blgkt duidelijk dat de hoofdscimld van het gebeurde bij den commissaris van politie Stork moet gezocht worden die de bevelen van den hoofdcommissaris Steenkamp niet opvolgde zeide dat eene bloedspuwing een einde aan zijn leven gemaakt had Unica plaatste na de teraardebestelling in alle couranten een oproeping aan u Ën deze oproeping las ik in een Amerikaanschblad viel de graaf baar in de rede Ik heb naaraanleiding daarvan de reis terstond aanvaard in dehoop dat do ontvangst in huis met den hartelijkentoon dor oproeping in overeenstemming zal zijn Kunt gij daaraan twijfelen vroeg Flora lachend Toen ik mgne woonpldats verliet tolde Unica nauwelijks drie jaren U kunt niet weten hoe hot karakter uwerzuster zich ontwikkeld heeft mijnheer zooveel teaangenamer is het mij dat ik u in dit opzichtgeruststelling kan verschaffen Unica is wanneerik mij aan ern kleine onbescheidenheid mag schuldigmaken wel geen belangwekkende schoonheid maarzij liezit een voortreffelijk hart een zeer toegevendkarakter en een vatbaar gemoed Hare moeder was in alles het tegendeel brachtde graaf in bet midden terwijl hij peinzend naarhet landschap zag dat zij pijlsnel voorbij stoomden Van hare moeder heeft Unica slechts hetuiterlijk denzelfden slanken lichaamsbouw hetzelde blonde haar en dezelfde blauwe ondoorgrondelijkeoogen De oude bedienden zullen er waarschijnlijkook niet meer allen zijn Zooveel ik weet nog slechts één de oude Daniel Hm Daniel I zeide de graaf zacht als tot zich Den avond van het gebeurde was de heer kamp wel voor het Paleis doch zonder dames daar hg op orders van den burgemeester stond te wachten Eerst na het gebeurde vernam hg van ern der rechercheurs dat er nog al aardig opgeslagen was Een rapport door den commissaris Stork den volgenden morgen uitgebracht aan den hoofdoomroissaris fohgnt niet juist geweest te zijn De commissaris noemt het dan ook het vergelgkend rapport Zijn onze inlichtingen juist zegt de A Cl dan is de indruk dien het rapport der comniisie maakt van dien aard dat de heer Slork zija positie moeilijk zal kunnen handhaven Wederom zullen do in het vorige jaar tot stand gekomen spoorwegovereenknmsten aanleiding tot eene procedure geven De heer P H Peters chef de bureau bij het iariefwezen van de voormalige Xederlandsche Rgnspoorweg Maatsohappij te Utrecht heeft den staat der Nederlanden doen dagvaarden tot schadevergoeding op grond dat de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen dien ambtenaar niet heeft geplaatst in eens belrekking waarop hij krachtons artikel 6 der overeenkomst lusscheu den Staat ea de Nederlaudsebe Rijnspoorwog raaatschappg recht meent te hebben De rechter zal in dieze quaestie tevens hebben l beslissen omtrent de inrichting der ondersleuningsfondseu A en B gelijk bg den N K S Voor de van 12 tot 16 dezer te Amsterdam tehouden twaalfde internationale conferentie der christelgke jongelingsvereenigingen hebben zich meer dan 500 afgevaardigden uit ons land en het buitenland laten inschrijven Vooral uit Amerika is de opkomst zeer groot De conferentie wordt morgen ingeleid met eene openbare bijeenkomst in de Weslerkerk Aldaar zullen het woord voeren prof Muller pastor Baehr pasteur Richard en ds Chambers allen uit Amsterdam Onder de onderwerpen die op de agenda staan komen o a voor De christelgke jongelingsvereenigiiig tegenover de toenemende ontwikkeling der sociale quaestie de christelijkejongelingsvereenigiai in de R oomsohe landen enz Vrgdag wordt een gemeenschappelgke Ipoht gedaan naar Neerbosch £ en ongehoord laffe en wreede misdaad werd dezer dagen in de omstreken van Caen gepleegd De heer Dubois een jonge man van zes en twintig jaar keerde per rgwiel terug naar zgne woning te Lux Onderweg ontmoette hg eenige werklieden die bezig waren eeoige harstellingeo te verrichten aan de trambaan Daar zy de geheels breedte van den weg in beslag namen schelde hg opdat zg eenige ruimte voor hem zouden maken Dit geschiedde echter niet zoodat bij genoodzaakt was van zgu rgwiel te stappen Daarop kwam een der kerels naar hem toe en gaf hem een hevigen vuistslag zoodat hg neerstortte waarna een ander hem nog mot een ijzeren nijptang een slag op het hootd toebracht zoodat hij het bewustzijn verloor Na een weinig bijgekomen tezgn sleepte hg zich met veel moeite voort tot aan zgn woning die in de nabyheid gelegen was Nog denzelfden avond stierf hg tengevolge der bekomen kneuzingen Twee der laffe arbeiders zgn in arrest genomen en zullen wegens moord terechtstaan zelven sprekende q was de vertrouwde mgner moeder Het onderhoud werd gestaakt de trein hield stil de reizigers stapten uil en in Flora lag het gewemel ouverschillig aan terwgl de graaf dit oogenblik tea nutte maakte om een sigaar aan te steken nadat hij de jonge dame vooraf do toestemming daartoe gevraagd had die hem met een vriendelijken glimlach verleend werd Ik hoop dat u een aangename zeereis gslisdhebt hervatte Flora het gesprek toen de treinzich weder in bewoging zette In de laatste dagenmoeten vele schepen gestrand zijn de dagbladenmeldden het en men sprak daar ook over in de kring mijner bloedverwanten bij welken ik eenigeweken gelogeerd was En onder de gesirande schepen was ook dat op hetwelk ik de reis deed antwoordde de graafkalm Marianne heette het vaartuig het is metman en muis gezonken Voor zoover mij bekend is zijn slechts drie personen gered een matroos eenedame en hij die u dit vertelt Dat moeien vreeselijke uren geweest zgntzeide Flora In hot begin heerschte eene algemeene angst en I ontsteltenis maar het gevoel verstompt weldra en men I verwacht de catastrophe met eene onverklaarbare onverI schillighcid De herinnering aan die uren is mij ver1 schrikkelijkor dan de werkelijkheid was I or vervolyi Ben poging is aangewend om bet prachtige kantoor van de De Beers Diamant Maatschappij te Kimberleyin de luobt te doen vliegen door dynamiet Ongeveerelf uur s nachts werd een vreeselijk harde ontploffinggehoord en een hevige schok gevoeld in do stnd Het duurde niet aug of men ontwaarde dat hetvoorste gedeelte van het gebouw alsook de ramenen vensters van andere gebouwen in de nabgheid aaomerkelgk beschadigd waren door een lading dynamiet liio tegen het gebouw was geleg l en ontstokendoor middel van cleciriciteit met een koperen draad behoorcnde aan de Telephoon Maatschappij Er isnog iiiomBiid gearresteerd t BOO worilt uitgeloofdvoor hen die inlichtingen kunnen geven welke luldenzullen tol de ontdekking van misdadigers Men vermoeilt dat deze diiad een uiting van verontwaardigingis van workliudan van welke zoor velen uit hun werkgeraakt ziju door de ainalgamatio van mijnen en maatschappijen die in den laaiston tijd hebben plaatsgevonden ter oorzake meestal van de Do Beers Consolidated Mines Limited waarvan le heer Rhodes de hoogste zegsman is De Uijncmrant In Frankrijk waar het stelsel om aan de worklieden boven net gew me loon oen aandeel in dewinst toe te kennen der onderneraing waarin zijwerkzaam ziju tot nu toe i moest wordt in practijkgebracht en bot eerst toegepast is iloor Leclaire tePurijs in zgne huisschilderszaak is ocue pogingaanhangig om het stelsel in te voeren zoowel l ijondernemingen die van staatswege gedreven wordon b v de tabaks regie als bij ondernemingen of werken van langen duur krachtens vergunning van betopenbaar gezag Te dien einde is in Mei II dooreen honderdtal nl gevnardigdon bij de Frauscho kamereen wetsontwerp ingediend waarvan de hootVünhouddoor mr Z van den Bergh in de I ubi iehhode vanverledun Zondag wordt medegedeeld tils volgt Hetontwerp bepaalt in art 1 dat ieder concessionarisvan Staat provincie of gemeente voor werken ofonderiieraingon van langer duur dan vijf jaren denwerkliodon een aandoel moet geven in de winst Art 2 zegt dat de regeling dier participatie zalplaats hebben bij het verleenen der concessie welkede grondslagen der partieipatie zullen zgn dat eeneenmaal verkregen iviustaaiideel nooit aan den concessionaris kan vorvatleu en in welk n vorm eendeel der winst kan belegd worden bij instellingenvan voorzorg Art 3 schrijft voor dat de balansen do tuteu der winstverdeeling zullen worden gecontroleerd door een deskundigen scheidsman te benoemen door di ii voorzitter der handelsrechtbank Art i nuuikt tetzelfile bejtitisel toepasselijk op ondernemingen die door den Staat zelf wonloii godreven en wier producten hij verkoopt Art 5 bepaalthetzelfde voor die staatsoridernomingen welker producten niet worden verkocht b v do arsenalen Daar wordt de balans vastgesteld door taxatie envergelijking met do producten der particulieru industrie Eindelijk zegt nrt 6 dnt voor elke onderneming de reeeling der participatie en de aanwendingvan het winst aandeel bij reglement zal worden vastgesteld De heer van den Bergh wijst bet bovenstaande raodedeelende er op dnt Portugal in ditopzicht Frankrijk reeds is voorgegaan door de wetvan 22 Mei 1888 waarbij het bewerken vau tabaktot staatsmonopolie is gemaakt en waarin is bopaatddat 6 1 pel van de winst boven Vi i millioen frs onder den raad vun beheer de arbeiders enz wordtverdeeld in dier voege dat ongeveer tweederdendaarvan komt ten goede van do werklieden To meer zou het de moeite waard zgn omtrent die weten hare werking iets nailers te vernemen omdat zijbovendien deu arbeidsdag an het personeel schijntte hebben gesteld op acht uren en den werkliedeneen pensioen vorzekort van ten minste vier gulden s weeks Bondswedstrijd tusschen Rott en Goudsch Olympia Zondag 9 Augustus werd te Gouda op het excrcitio terrein n n den Rotterdamschen dgk de eerste der reeks competitie wodstrgden gespeeld van de 2de klassoclubs welko uitgeschreven waren door den Nederlandschen Cricketbond Door de weinige deelnome die de meeste clubs hierbij toonden hadden zich in Zuid Holland slechts drie clubs aangemeld nl Leidsch Achilles liotterdamsch Olympia en Goudsch Olympia waardoor laatstgenoemde club m Ik geval een wedstrgd moest spelen met eene veel sterker zustcrvereeniging Door t lot word bepaald dat do oerste wulstrgd moest plaats hebben tusschen de beide Ülympia s Na eenig geschrijf werd besloten de match te Gouda te spelen op Zondag Augustus Mot den trein van half elf arriveerden de Rotterdammers en nadat man langzaam naar het veld was gewandeld kon de match om half twaalf een aanvang nemen Uut veld vooral do grond tusschen de wickels verkeerde in uitstekenden toestand Eerst den vorigen dag was deze afgemaaid en gerold reden waarom de grond tot aller tevredenheid byzonder gelijk was Rotterdam ging eerst aan bat on vol moed begonnen de Goudscho bowlers de vijandelijke wickets te bestormen Het begin viel nogal mee De Lange gevangen door Van Ingen Schouten Roussel door Van den Bosch en Klauzs run out verdwenen spoedig Drie wickets voor 12 punten was dan ook minder dan men verwacht had Doch wie hiermede ook tevreden was Willing de volgende batter der Rotterdammers zeker niet Deze handige batsmnn bleef met Timmermans geruinien lijd aan bat en wat men ook beproefde het duurde vrij lang eer men hen scheiden kon Eindelijk werd Timmermans gebowld door Maarschalk De puntenlijst wns intusschen zeer gestegen nl van 12 tot 32 Twintig punten voor t vierde wicket als t zoo doorging was er voor Gouda geen ophalen mogelgk Gelukkig bleek do volgende batsman niet zoo taai te zijn en toen ten slotte Willing door de Vooijs werd gebowld voor een goed gespeelde 14 punten was het spoedig uit met Rotterdam Hei elftal dier stad had 45 punten gemaakt waaronder 11 extra s Na eenige minuten pauze ging Gouda aan bat vol hoop dat het de 45 wel uubij zou komen misschien wel overtreffen zou Doch men had buiten den waard gerekend Door het uitstekende bowlen van Do Lange en Willing verdween de eene bolsman nn den anderen De Koning Munting en Van Ingen Schouten op wie men zeer veel vertrouwen stelde scoorden niets anderen zeer weinig alleen Van Mens handhaafde zijn naam on scoorde in netten stijl 8 runs Onder de overigen noemen wij nog Noothoven van Goor die ofschoon hij in de laatste twee jaar bijna niet aan cricket gedaan had toch nog drie runs maakte Hot totaal voor Gouda was 28 waaronder 7 extra s Intusschen wus het één uur geworden en voordat men verder ging besloot men koffie te gaan drinken om te twee uur wederom te beginnen Ongelukkig begon het in dien tusschentijd te regenen t geen zeer te betreuren was daar niet alleen do pitch grond tussehen de wickets en t veld hierdoor nat en glad werd maar t tevens te begrijpen was dat de spelers het dien middag zouden moeten stellen btiiton de lieve damestoiletjes die anders altijd in zoo grooteu getale de wedstrijden van Goudsch Olympia opluisteren Wij gelooven wel te mogen veronderstellen dat dit gevoegd bg den voortdurend ueervallenden regen do oorzaak was van e lusteloosheid die er gedurende de 2de innings by de meeste spelers heerschte Toon alle verbetering van het weer uitbleef besloot men te half drie met de 2de innings aan te vangen Beide partijen hadden de volgorde aan bat oonigszins veranderd doch aan den uitslag deed dit wemi af Het eerste wicket kostte nu meer moeite Reeds waren 14 punten gemaakt toen eindolyk Klausz vordweon Van de volgoude batsman gaven Willing en W Bakker do meeste moeite dieook respectievelijk 18 en 8 runs maakten Om half vier sloot de innings voor een totaal van 70 waaronder 9 extra s Terstond ging Gouda aan bat daar men besloten had slechts tot 4 uur te spelen t geen men gelukkig later veranderde in het besluit om d e innings te voleinden Had Rotterdam meer puuteg gemaakt dan in de eerste innings ook met Gouda was dit het geval Alle batsmeu braohton het hunne bij eu do innings sloot voor 62 waaronder 9 extra s Van Ingen Schouten had 12 Van Mons 9 runs Gouda had alzoo du match verloren met 25 runs een klein getal als meu du sterkte van de tegenpartij in aanmerking noèrat Wel is waar miste deze enkele barer loden maar ook t Goudsche elftal was niet volledig Nauwelijks was Van Kekem gebowld of alle Rotterdammers lieten do wickets in den steek zochten hun bals en legguards bijten en waren in een oogwenk verdwenen in een gereedstaand rijtuig zonder zelfs in hun haast jicb de moeite te geven afscheid te nemen van één der tyoiiwenaars Eilieve is dat eene fair wijze van handelen Hamt alleen kan niet de oorzaak zijn daar het juist 5 uur was en de eerstvolgende trein 6 31 vertrok Welke andere redenen echter voor deze onbeleefdheid bestonden verk nron wij niet te kunnen begrijpen Wij willen oohter veronderstellen schoon het bijna niet aan te nemen is tlat het als vergeetachtigheid moet worden beschouwd Nu nog enkele opmerkingen over het spel der afzonderlijke matchlodeo Het batten ston I bij beide pottijen vooral in de tweede innings vrijwel gelijk De beste van Rotterdam wat ontegenzeggelijk Willing die met groole kalmte vooral de underlundscho ballen blokte en sloeg Hij mankto dan ook alloen 32 punten in de beide innings Van xouda was Vnn Mens de boste die met ij e gewone kalmte 17 runs secorde Overigens moeten alle touwenaars nog meer loeren slaan jen zich niot tevreden stollen met steppen of blokken alleen Het fielden was over het algemeen aan beide zgden gelijk Wel was het in de eerste innings beter dan in de tweede maar dit lag aan de gladheid van het veld Wat de spelers afzonderlijk betreft zoo waren Kan en De Koning Muntiug wel het best De laatste ving o a op zijne gewone landige wjjze vallende een bal die nauwelijks een duim van den grond was Roussel voldeed als keeper goed slechts moet hij zorgen de ballen wat meer vast te houden en ze niet naar de longslip te laten springen Voor het stumpen zal dit zeer voordeelig zijn Van Mens voldeed als naar gewoonte ook goed De longstop was bij Gouda beter dan bg Rotterdam schoon van Kekem voor t eerst die plaats vervulde Ackerlin op longslip was slecht terwijl Timmermans J Bakker on ook Wdling ondanks zijn gekneusd been goed waren Klausz was soms wel wat slaperig lerwyl Hoos moet leeren wat vlugger te zijn Bij Gouda komt aan Van Ingen Schouten een woord van lof toe voor zijn uitstekend dekken De Vooijs liet op longslip vrij veel ballon door Ook Van den Bosch heeft er een paar laten glippen ofschoon hij over t geheel zeer zijn best heeft gedaan Julius moet leeren wat 8po diger in te zenden Noothoven van Goor voldeed vrg wel Het bowlen was bij Rotterdam vei 1 beter dan by Gouda Het best voldeed ons De Lange die dan ook het meesi werd gevreesd Willing s ballen sprongen dikwijle te veel op Timraerma is wist veel gemakkelijker te spelen en niet zoo gevaarlgk als de beide anderen Bij Gouda bowlde De Vooijs t bost terwijl hij echter nog verre achterstond bij de Rollerdammers Als umjures fiingoerden de heeren Vaes en Du CInux wien wij hulde brengen voor hun onpartijdig optreden on fair wijze van handelen Ten slotte eene waarschuwing aan do Goudsche spelers Gaarne zagen wij dat men zich onthield van alle aansporing en goed of afkeuring vooral in aangelogenheden waar het do beslissing van den umjure geldt Bij deze match is weer duidelijk het hinderlijke en ongepaste er van gebleken L J S Bultenlandsch Overzicbt De onderhandelingen over handelstractaten met Duitschland en met Oostenrijk zullen weldra beginnen daarna met Zwitserland Oorspronkebjk was het plan dat Italië met die drie landen gezamenlgk zou ondorhandeleo och na afbreking dor ondorhandoliiigun tusschen Zwitserland on Duitsphland en Oostenrijk moest dit denkbeeld wordon opgegeven Zwitserland heeft zich inderdaad met zijn handelspolitiek m een moeilijke positie gebracht Terwijl het met Duitschland en Oostenrijk ging oiderhandelen heeft het bij wet zijn tarief verhoogd Mn zich bij traclaat to kunnen laten afdingen Maar nu is over die wet volksstemming gevraagd en bij de onzekerheid der uitkomst is elke ffiisis om tb onderhandelen eigenlijk vervallen Natuurlijk dat men niet kon opschieten Aanstaande Zaterdag komt te Bruseel een internationaal socialistencongres bijeen Het vorige werd gelyk mon zich herinnert in 1889 to Parijs gehouden waar hot bekende besluit genomen werd omtrent de jaarlijks Ie herhalen betooging het liefst op 1 Mei ton gunste van een normalen dagarbeid van 8 uren Dit jaar zouden er aanvankelijk twee socialisten congressen plaats hebben behalve het Brusselsche ook een to Zurich maar de Belgische socialisten zgn er door hunne onderhandelingen met het Ziiricher comité in geslaagd het plan voor het congres te Zurich te doen verdagen zoodat er nu slechts één internationaal congres gehouden zal worden Op het programma voor dit congres hetwulk van 16 tot 23 dezer vergaderen zal in hot Maison du Peuple der Brusselsche arbeiderspartij komen moer punten ter behandeling voor dan verwacht mag worden dat zal kunnen worden afgedaan Met do volgende is do Igst dor agenda nog niet uitgeput internationale organisatie der arbeiderssyndicaten met het oog op werkstakingen en het boycotten van tegenstanders de arbeiders tegenover het militarisme do quaestie dor joden de wetgeving op de veiligheid by den arbeid en tot bescherming dor belangen van ilea arbeider bel parlementarisme en het gebruik door de socialisten daarvan te maken samenwerking ler socialisten met andero staatkundige partyen ter bereiking van een speciaal doel do loouquaostio en de arbeidsduur de raaatregulingen tot bet verzekeren eener algomeeno viering van den len Mei de propagandamiddelen dagbladen brochures almanakken enz Er zijn natuurlijk te Brussel angstige inenschen die van een sainenzyn van zoovele socialisten uit bijna allo landen dor wereld gevaren voor de openbare rust vreezen maar gelukkig is in het algemeen de burgerij verstandiger Trouwens gevaar voor de openbare orde zon er alloen dan bestaan indien de vreesaehtigen door dwaze maatregelen of provocatie tot botsingen aanleiding gaven