Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1891

Uit Londen wordt gemeld dat de EngeUche en Bassisclie regeering on bpsloten hebben samen krachtig op te treden tegen China wegen de miahaudelingen waaraan Christejen en Europeanen in den laatsteu tijd in het Hemelsche rijlc blootstaan Wel is waar heeft de keizer van China een besluit uitgevaardigd waarbij een onderzoek wordt gelast naar de ongeregeldhedon maar hieraan wordt weinig waarde gehecht Men ia overtuigd dat de regoeringsbeambten evengoed schuldig zijn als het gepeupel en gelooft dus niet dat het onderzoek iets zal balen Alleen inaien de regeering eeni 6 oorlogschepen naar den Yantse Kiang zendt ten einde pp deze wijze kracht bij te zetten aan de zending welke zq den rijkscommissarissen heeft opgedragen is van het onderzoek eenig practisch gevolg te verwachten Indien echter Frankrijk en Engeland samen optreden en den Chineescben keizer mot een bezoek hunner vloten be lreigen blijft den keizer natuurlijk niets over dan zoo spoedig mogeiyk afdoende maatregelen tot bescherming van het leven en de eigen dommen der Europeanen in China te namen Koning Alexander van Servië is uit Petrriburg faaar Weenen vertrokken Czaar Alexander deed met de grootvorsten den gast uitgeleide tot het station Alvorens te vertrekken badden de regent Ristitcb en de minister Pasitch ook een onderhoud roet den czaar die hun als belooning voor hun reis met den jongen koning elk een hooge ridderorde verleende Van Petersburg gaat koning Alexander naar Weenen en vandaar naar Ischl om keizer Frans Jozef te bezoeken Onder geleide van den minister van onderwijs de heer Nicolis die reeds te Weenen vertoeft zal de koning den reis voortzetten naar Parijs waar hij eenige weken bij zijn vader zal doorbrengen PETROLEUM NOTEERINGFA van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hoden willig Loco Tankfuat ƒ 7 60 Geïmporteerd fa t 7 70 September October November en December levering 7 60 Burgerlijke Stand GEBOBEN 7 Aug Johinnn Etenrdiu Adruiiiil oiden P TM StrMten en C H Fmij 9 WUMaiiu M rj reth ouden J Sproit ea £ KUrertrld CotdcIib eo Mam Elmbttk o der P Broei en H Vook Ownt ooders A BoflmaD eo A sa Loeoeo Mseblclis Hobcrtm oad rs D HoUheijseD eo A de OVERLEDEN 9 Aug S van I Veld 23 m Zevenhuizen GEBOREN Margarethi Adriiea ouden L C Faol en I Vente GEHUWD L Groenewrg eo C Sehinkelihoek ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een nrelge schapen Zoon A BOSMAN TAH LOKNEK Gouda 9 Ang 1891 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 19 AUGUSTUS 1891 bg inschrgviog aanbesteden Het over 228 Meter lengte dempen van twee slooten in de EorteAkkeren met hetgeen daartoe behoort Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Het DEPOT der StoomkMst7erverij en Chemisclie Wasscherij van ëUG bloemen te ROERMOND ig thans GEVESTIGD bg E MELLEMA PRONK te Gouda Lange Oroenendaal I 108 Vlugge Levering Concurreerende Prgzen ft imr Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg da Hollandiche Sociëteit van Leveneveriekeringen ongericht in het jaar 1807 te Ameterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J POCK J T van BOSSE J G SILLEM en Jb BIERENSde HAAN als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amtterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg de GeneraalAgent de Heer C H HOOFT ORAAFLAND te Utrecht Kromme Nieuwegracht 68 Correspondent voor Gouda de Heer G C PORTULTN DROOGLEEVEH Noiari Jaarlgkscbe Premie per Honderd Gulden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 58 OPENBARE TERK00PIN6 te GOUDA ten overstoMi van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEBVBE op WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1891 bg opbod en op WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1891 bg afslag Mkens des morgens te elf uren in het EoAahnii tHARHciiit aan de Markt te Gouda van Eenige HUIZEN en ERVEN TURFSCHUREN en diverse perceelen WEI en HüOILAND VEENen RIETLAND en Water alles staaiuifl en liggende op de Blokken Elfhoven Vighoef Nieawenbroek Lang Gravekoop Ravensberg Vogelenzang en Achterwillens in de Gemeente REEUWIJB te samen groot ongeveer 98 Hectaren En een HUIS en eenige perceelen VEENLAND en WATERING op Ravensberg te Reeuiüijk te samen groot 4 hectaren 27 aren 5 centiaren Notitiën dezer veiling zgn van den 1 September af te bekomen ten kantore van voornoemden NoUris FOBIUUN DROOGLEEVEU ie Gouda bg wien tevens alle nadere inlichtingen te bekomen zgn BMII 7EE2EEEmB JAN FmCE C aouda TURFMARKT H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen Vaste Premie Brandwaarborg Maatschappg IHrecteuren De J0 G dl CoMP Amsterdam opgericht 1809 geven alle inlichtingen omtrent Verzekering bg genoemde Maatschappg KORTING OP A y OS Az Kleiweg E 73 en 73 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1891 des morgens te elf uren in het koffiehuis fHAEUOMii aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUI IN DROüGLEEVER van No 1 Een op gunstigen stand gelegen goed onderhouden WL KELHUiS met BOVENWONING en ERF aaa de Wgdstraat te Gouda Wgk A No 174 Het Boren huis iraaria 3 Kamers Keuken en Zolder is terstond te aanvaarden terirgl bet Benedenhuis rerbuard is tot 30 September 1892 aan den heer L C KINT roor 5 per week No 2 Een goed onderhouden gunstig gelegen WOONHUIS ERF OPEN PLVATSeaTUIN aan de Wachteratraat te Gouda Wgk P No 212 Te auivaarden 1 October 1891 Het Huis bevat behalve den Winkel 5 Kamera Keuken en Zolder en vele gemakken Nos 3 en 4 Twee HUIZEN en ERVEN en grooten TUIN bmi de Nieuwe Haren te Gouda Wgk M No 212 en 213 No 212 is bg de week rerfannrd roor 1 15 en No 213 it t aanraarden 1 Norember 1891 Nos 5 tot 8 Vim HUIZEN en ERVEN in de Vroowereateateeg te Gouda Wgk N No 236 tot 239 Verhuurd bg de week roor 1 10 I IO 1 60 en 1 30 No 9 Een HUIS en ERF in den Zak te Gfmda Wgk L No 294 Verhunrd b j de week roor ƒ 2 En No 10 Ban HUIS en ERF in de Boomgaaidatiaat te Gouda Wgk R R No 85 Verhnnid l de week roor 1 40 Da peiceelan bgna allen ran Waterleiding voorzien zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen róór den dag dar verkooping van dei morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uiwn Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van NoUris FORTUIJN DHOOGLEEVER voornoemd Terstond gevraagd bg J VERHORST Broodbakker te Hekendorp een 2 Broodlakkerskneclit Aau hetzelfde adres kan een 2 Smidsknecht GEPLAATST worden Wordt gevraagd een zindelijk EINDEBMEISJE Adres Turfmarkt H 89 Zeer ITette Gesteendrukte NMUEAAKTJSS worden GELEVERD door A BRIIVRMAN en Zn Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAN k ZooN 1891 Donderdag 13 Aigostas ff 4603 GOUDSCHE COURANT Si€uu s en Advertentieblad ifoor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks J fk ÊomÊml ADVERTENTIËN worden geplaatst met uitzondering van Zon en Feestdagen 9mÊÊ mSm f JwKmm IWWIkV meerlOCeuten GROOTE LETTERS De pnjs per drie maanden is 1 25 franco P jW IBfiPC worden berekend naar plaatsruimte vt ffvmmwEÊSifr Jm Bovendien worden alle Advertentiëa gratis Afzoaderljke Nommers VIJF CENTEN A Q SEiryjCT opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD Oe Inzending van advertentiön kan geschieden toi een uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND verstrekt aaa de heeren van Tlefthoven eo Tak ge Na een half uur tijd begron hij 2ich aeer onwel zumenlijk maar eeft etioeinde hééft zich dadolijk tot te Sfevoeleu ging klagen over brandiug m de maagden heer tak aeweiid die naamiiijk alleen onder bo streek en erge pijn on de borst GOUDA lï Augustus 19 1 Uiitercnavond ten oogefveer half zeven uur lieefl een ISjnnge jonj en nerkzaam bij de heer V op de Turfmarkt zgn hand onder de machine 3 eduwJ waardoor hjj eeu vinifor eu een top ia kivytgeraakt paalde voorwaarden er in kon tSoestemraen zich in eene evnntueele combinatie te laten opiiemeD Zijne toetreding knn met anders betaekeuen dan dnt zijne voorwaarden door d n heer Van Tienhoven zyn aanvaard en een pro ram in den geMt var dat der liberale iJnie met kiesrechtharvorming op den voorgrond regeerin sprogram zal worden r rf Kort daarop kreeg hij ene hevige bloedspuwing zoodat ik bij den pationt aangekomen hem in nagenoe storvenden toestand bevond Zijn lijilen duurde nog enkele dagen waarna hij bezweek In verdere beschouwingen omtrent dit geval en de Sequah s aeneesmiddeleu die de proef des Tvds die alles beproefd triomfant weerstaan hebben zal ik hier niet treden alleen ten zeerste waarschuwen togen het inwendig gebruik van een middel waarvan de samenstelling als volkomen onbekend op den voorgrond mag worden gesteld De haer J Bcuirma te VVaddiugsreeo is heuoemd tot onderwijier aan de bijz chool te Hoogeveen Cristeren werd te üudewater eene harddraverij gehouden fan paarden onder den man die mot moer dan één prijs heliben gewonnen Prijs 150 werd behaald door de bruine merrie Marte van den heer A Rotteveel te Leiden Ie premie 40 door Snyiom bmine ruin van J van Roasum te Zevenhoven en de 2e premie ƒ 20 door de bruine ruin NoorderruiH tan N Romijn te Zevenhuizen lügeiektneu waren 19 paarden Aan de des voorraiddags frehouden rin rijderü namen 13 pareu doel Is er ook heden nog geen oplossing van decnsis gekomen met grond kan worden verzekerd dat de kansen voor eene spoedige oplossing zeer gunstig staan Wat het meest belemmerend heeft gewerkt is eenvoudig het feit dat met bet zomerzeizoen vele personen met wie moest gesproken eu geconfureerd worden afwezig en som moeUgk te vinden waren Van do zijde der Kroon zijn niet zooals van sommige zijden beweerd 19 belemmerende voorwaarden gesteld althans niet van het ooxenblik af dat aan deo heer Van Tienhoven de opdracht tot kabioets formatie is gegeven en deze door hem is aanvaard wat later dan vrij algomeen werd aajigenomen in de laatste dagen van Juli ia gfsohied üe opdracht i niet De heer Schreve arts schrijft aan de A R Ct het volgende Ie do strooibiljetten waar Sequah ziju Indisch geneesmiddel de Prainebloem aanbeveelt is onder de ïoorachrifleu voor het gebruik o a to lezen Voor Bronchitis verkoudheid Neem een theelepel 60 druppels Prairiebloem op bedtijd Wnjf den hals en de borst 700 flink als de omstandigheden veroorloven raet Sequah a olie oq bedekt ze daarna met gewarmd flanel s ochtends en s avond Verder in gevallen van vAstl en Bronchitis moet de olie goed in de borst an keel ingewreven on do Prairiebloem volgens voorschrift gebruikt worden als an vlugge verlossing verkregen wordt Menig borstlijder zal door die vlugge verlossing verlokt worden Zoo ook de lijder bg wion ik voor eenige dagen ijlings s avonds werd geroepen Patient met een borstlijden bebept bad gedurende den dag zgne gewone bezigheden verricht en was gelijk voorheen ook dien bewusten avond te zeven uur naar lied gegaan Bijzondere schadelgke invloeden hadden dien dag niet op hem ingewerkt Ongeveer negen uur nam hg voorzichtigheidshalva m plaats van een theelepel n 60 druppels zooals aangegeven aiechts 15 druppels der Prairiebloem in on wreef keel en borst met de olie Donderdag arriveerde te Boek s Pnnsonhage een majoor der artillerie van het Belgische leger die met zgn paard uit het kamp bg Brasschaet over land heggen en slooten Imea rtcta naar hier waa gereden Üe man was doodmoe zgn kleedmg waren gehavend en de pantalon gescheurd Een zijner spoien had hg verloren Zgn paard aa ook afgemat en bestoven Met den trein keerde de majoor uit Breda naar België terug Vermoedelijk had men hier te doen zegt de A Bredasche Courant met het slachtoftor van een dwaze zoogenaamd chevateresque weddenschap Blijkens mededrelmg van den geneeskundigen ambtenaar te Riga is daar te lande weer op duidelgke wijze de gunstige invloed van de inentmg bevestigd Op de 180 000 inwoners komen te Riga 6500 orthodoxe Russen voor die om verschillende redenen weigoren zich te laten inenten en afgezonderd leven in een zelfde stadswijk Van 1882 1887 kwamen in die wgk gemiddeld 108 sterfgevallen van pokken voor Van December 1886 tot einde Maart 1887 telde men daar 185 sterfgevallen Van deze 165 gevallen kwamen er 71 voor bjj de FEVILLETOIM eüTÜ4iEillla Uit hel DuitKi l 3 Flora schudde het schooje hoofdje en zag den 1 graaf verwonderd aan zg kon dit niet begrijpen en daarom werd die man wiens verleden haar een zoo lerendig belang inboezemde in hare oogen nog belangwekkender Zy had gaarne eene beiobrijving van die schipbreuk van ham vernamen maar waagde het niet hem dit te verzoeken bij had immers duidelyk gezegd dat de herinnering hem onaangenaam wa En van zijne wederwaardigheden in Amerika scheen hg ook niet gaarne te spreken bg ontweek blijkvu hare vragen Ik hoop dat uw papa de goedheid zal hebben ook miJn minister van financiën te worden zeide hy eherttend mijn vader tond reeda deatijda toen ikmijne oonplaiM verliet met hem ia relatie Oe heerea waren met elkander bevriead aot oordde Flora en ia dea towi dian aq thaat aaa loeg lag een niet te miskennen trots j de graat kwam vaafe ia oas bats Sed rt mijne mama dood ia hebben wij geen soirees meer gegeten maar den volgenden wintor zullen wij onze salons wel weer openen en ik hoop dat Unica zich dan hare oude vrienden zal hennnoren De graaf maakte eene buiging Ik zal het mij tot een eer rekenen u wedermet uwe vrienden in kennis te brengen zoo ge hetveroorlooft zeide hij terwijl hij hare fijne hand die zij hem lachend toestak vatte en zacht aan zijne lippen drukte Een purperen gloed overtoog de wangen van Flora haastig onttrok zij hem hare hand en het gelaat afwendend liet zij haren blik over het zonnige landachap zweven Unica heeft in hare naaste nabnurschap eenezeer intieme vriendin gevonden met wie zg veelverkeert zoo brak zij eindelijk weder het zwijgen Baron Von Buchenau zal u niet onbekend zijn hijwas een vnend van uw vader Ik herinner mg zeide de graaf De dochter van den baron Alma is de boezemvriendin van Unica Alma Vod Buehansa herhaalde de graaf alswilde hg dien naam in zgn geheugen pieaten Iatij het eenige kind raa dea baron Hg heeft buTtea liaar nog eea looa Wemer diea ik slechta eenmaal vluchtig gstieib heb En tt zijt immers ook niet de eenige spruit ui Br ouden P Ik heb ééa broeder Do steun der bankierszaak niet waar schertste do graaf Theodoor ia mgn vader een steun hij moeit maar een weinig meer noroldman zijn wat meer een vertoon maken en ieta beter zijn stand ophoudea Hij is te ernstig te bedaard hoe moet ik het zeggen te nuchter Ware hij als verkwister u aangenamer 0 neen zou er dan tussohen beide geenmiddelweg zijn Zeker maar het is zeer moeilijk de grens tebepalen antwoordde de graaf Baron Von Adlerberg bezoekt ons dikwijU vervolgde Flora reeda een oude heer een vriend vaapapa ik weet niet of u hem kent Neen ik herinner mü niet zijn naam te hebben hooren noemen Hg heeft Theodoor herbaidde malen in lijas kringen geïntroduceerd maar mijn broeder voelt zich daar niet te huia en sedert vermijdt bij iederetoenaderiag tot den baron Misschien ligt hier een andere oonaak aaa tasgrondslag zeide de graaf op vroolijkni toon eeaaongelskkige liefde bgroorbeeld Over het sohoone gelicht van Flora gleed sa liobte schaduw Het is waar deze heeft eenmaal tijn levaaeeDigsiias vergaM antwoordde lij maar de joag dame ia voor twee jaren naar Amerika gegaan oa ch daar met de betrekking van govveraaBte ts I