Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1891

Niets is merkwaardiger dan zulk een armen Baedeker zooals er een groot aantal in manuscript bestaan te zien In plaats van bezienswaardigheden zijn de boerenwoningen aangeteekend waarin men licht een stroo of hooileger en een stuk brood of spek verkrijgt Waar de boer in een goeden luim nog en teug cider bijvoegt wordt de plaats met twee sterretjes aangeduid Bij de dorpsherbergen wordt voor eenige gewaarschuwd omdat daarin het ongedierte zelfs voor zulk een zwerver te org is Wanneer de bandist bij een boer logeert vertelt hij in zooveel mogelijk goed gekozen uitdrukkingen eindelooze geschiedenissen van Parijs en het Parijsche leven Zijn taal mooi gesproken maakt op den Franschman zelfs op dien der laagste klassen steeds een voortreffeiijkon indruk en de landbouwer stelt zooveel belang in Parijsche verhalen dat hij daarvan nooit genoeg hüoren kan Ia de bandist wat wolsprekend en waarom zouden mislukte studenten uit de toga ontsnapte geestelijken gewezen professoren dokters ambtenaars dat niet zijn dan wordt hij bij don boer goed verzorgd en krggt licht bij zijn afsohoid ook nog eenige koperen munten en misschien ook een brood of een worst mee Zoo trekt de bandist welgemoed in de kortst mogelijke dagreizen naar de zee en weder terug en begeeft zich ua een zwerftijd van twee of drie maanden bij het begin van den herfst opnieuw gesterkt aan zijn stillen en harden arbeid Alles wel beschouwd is dus het bestaan van een bandist toch niet zoo vreeselijk als het den verwende op het eerste oogenblik wg toeschijnt en vele bandisten zullen werkelijk het copieerberoep nadat zij zich er eenmaal aangewend hebben niet meer verlaten Men meldt uit Rotterdam Er hoeft zich hier een commissie gevormd tot instandhouding van het BottcrdarascU orchest Nu wij hier geen opera meer helibeu vinden de toonkunstenaars die in het orehest zaten hier geen voldoend bestaan meer Wij hebben wel in den winter onze vaste concerten en muziekuitvoeringen waarbij die kunstenaars medewerken en wel ook maken sommigen hunner deel uit van het harmonie orcbest dat des zomers concerten geeft in de oflicieren societeit en de diergaarde maar hun voornaamste middel van bestaan moesten zij vinden aan de opera Om nu te voorkomen dat de beste musicalo krachten OBze stad verlaten wil de genoemde commissie gedurende het winterseizoen geregeld tweemaal in de week concerten geven rn de zaal der sociëteit Harmonie en zg heeft zich daartoe tot de stadgenooten gewend met eene uitnbodiging om vjSor deze concerten in te schrijven Alle denkbeeld om hier wpder eene opera in het leven te roepen is opgegeven Wij zullen ons vviortaan moeten behelpen met de enkele voorstellingen die hier gegeven zullen worden door een ambulant operagezelschap onder directie van een voormaligen soufleur van onzo opera dat dezen wiater in verschillende steden des lands zal optreden Misschien dat die voorstellingen den ensch om eene opera als in vroegerdagen te bezitten weder levendig doen warden enals het er toe komt dat het schOuwburggobouw inandere handen overgaat wat zeer waarschijnlijk is daar een faillissement van de schouwburg vereeniging niet kan uitblijven dan is er kans dat eene verlaagde paohtaom dan een ofanderen ondernamer uitlokt om het nog eens met eene Rotte damsche opera te wagen Butteolandscb Overzlciit Betoogingen ter oere van Rusland blgft een vaste rubriek in de meeste Fransche bladen Overal in Frankrijk tot in de onbekendste en afgelegenste plaatjes is men door Kustenliefdo bevangen en elke aanleiding wordt aangegrepen om daarvan blijk te geven Meestal is die aanleiding een muziekuitvoering waarbij het Eoasischu volkslied wordt gespeeld wat dan een uitbarsting van geestdrift ten gevolge heeft Een gevolg van die stemming is dat men zioh met geneert openlijk afkeer van Duitschland en niet minder van Engeland aan den dag te leggen De Temps heeft haar best gedaan wat koud water te werpen op at de geestdrift Een artikeltje blijkbaar hoogofticieiis predikt de deugd dor matiging die volgens dat blad de eerste dor deugden ia in de j politiek Toont men zich al te geestdriftig Jan wordt de beteokenis dor Russisch Franscbe overeinstemming eer verzwakt dan versterkt meent zij en zij raadt den Farijschen gemeenteraad af gevolg te geren aan t voornomen om admiraal Gervais een feestelijke ontvangst te bereiden Uit is een vingerwijzing hoe men in du hoogste kriugeu denkt Het zafdan ook wel niet zonder beteekenis zijn dat grootvorst orthodoxe KuaNu en 84 bij de overige bevolking d i Voor de eersten 11 pet en voor de laatnten 0 5 pet De v k was het uitgangspunt eener epidemie Hen itelde daar toen ongeveer 6 sterfgevallen aan pokkeb op 1000 inwoners terwijl in de naastgelegen wqk slechts 0 6 pet voorkwamen en in de venier afgelegen wijken noK kleiner aantal sterfgevallen in sommige wijken in het geheel geen Na dose sprekende bewijzen van het nut der vaccinatie is de toepassing daarvan belangrijk toe en de sterfte aan pokken afgenomen De majoor Scherer met lijn luitenant adjudant Van Vliet en een ordonnans behooreude tot het Kamp te Bergen zijn aan een groot gevaar ontsnapt toen lij over duin van hel kamp zich naar de aangelegde versterkingswerken wildon begeven Onbekend met het gevaar begroetten zg na een moeiIflken rit over de duinen raet vreugde een vr je lange vlakte De ordonnans reed vooruit doch hij zakte loodra het Uk had betreden met zijn paard in het drqfund naar beneden De Majoor en diens adjudant chotes onmiddellijk te hulp doch het paard van den een eskte weldra met de achterpooten dat van den ander met de voorpooten in het zand weg Beiden wisten zich echter uit hun benauwden toestand giet hunne paarden te redden Het paard van den ortlonnans zakte inmiddels hoe langer hoe dieper eindelijk tot den kop toe Toen kwam er hulp opdagen en door middel van planken slaagdt men er in én tnan én paard uit de gevaarlijke omgeving te verwijderen De Weslem Morning News geeft de volgende beschrijving van de boot Sea Serpent De kleine boot is een klein model van bouwkunst ontworpen door den vader van kapitein Lswlor een ouden scheepsbouwmeester Zg is 14 voe 11 t duim pver alles lang 5 voet breed en 2 voet hol Zq is voorzien van twee metalen luchtdichte afdeelingen e n voor en een achtrr een drijfvermogen bevattende van 600 of 700 8 Uet logies is 6 voet lang en 20 duim wijd en overdekt met een luik of schnif Bij ruw en regenachtig weer wordt daarover eA guttapercha kapkleed gedaan om het water er buiten te houden V n dreg in den vorm van een parachute werd gebruikt Kapitein Lawlors s keukengereedschap bestond uit een oliefornuis en eenige tinnen schotels Hij voerde geen sterke dranken mede en de provisiekast bevatte vleesch in blik en blikjes bouillon chocolade geconden eerde koffie en melk en een goeden voorraad iMschuitjes Tien gmllons 45 liter olie werden medegevoerd om bg buitengewoon slecht weder te gebruiken Du reis was vol wederwaardigheden Vier dagen echter stuurde de boot zichzelf onder lichte gestadige koelte en des nachts nadat eene goede lantaarn was opgeheschen kon kapitein Lawlor lieh ter roste begeven Op 1 Juli toen bij een touw wilde vastmaken viel bij overboord tgdeus matig weer doch dewijl bij steeds een touw om het lijf had dat ergens aan boord vast was gemaakt was hij in staat weder aan boord te komen na een verfrisaehend bad üp 18 Juli toen hij voor een harde koelte lensde werd de Sea Serpent plat op zijde geworpen en was spoedig vol water kapitein Lawlor echter sprong onmiddellijk op de kiel en wist haar weder op te richten Hierbij werden echter zijne handen gekwetst door belasten en mij dunkt dat hij nu eindelijk dien droom moet vergeten hebben Het is de vraag waarom zij vertrokken is Theo loor was met haar verloofd alvorens wij allen er van wisten en toen wij het vernamen wildepapa zijne toeslemming niet geven Theodoor moestvan de verloving afzien en als een onvermijdelijk gevolg daarvan vertrok de dame Maar wat de urenschielijk verloopen zgn ging Flora opgeruimd voort terwijl zij haar horloge raadpleegde en daarbij een blik op de streek wierp wij zullen binnen weinige oogenblikken onze bestemroiug bereikt hebben Inderdaad antwoordde de graaf ik herken uuook weder de plaats Maar hoe veel is hier veranderd Hoevele fabrieksschoorsteeneu zijn hier alshet ware uil den grond verrezen Er wacht n bepaald nog menige verrassing knikte Flora Wij hebben dit alles onder onze oogenzien ontstaan dus is het voor ons geen nieuws meer Zal papa spoetlig de eer hebben u ten zijnent te zien Zeker juffrouw Bflmberg en ik hoop dat umij zult veroorloven dat ik dan ook mijo dank betuig voor de belangwekksnde medèdeelingen waardoor u mij deze reis zoo aangenaam gemaakt hebt Het zal mij eei wnar genoegen zijn zvide Flora blozend En ik herinner u aan uwe belofte mijnheer die u mij ten opzichte van Unicagedasm hebt Ik zal haar gestand doen u kunt er op rekenen Het gefluit der locomotief maakte een eind aan het onderhoudi de trein kwam langzaam hel stafion I dien het touw om zgn middel over zgne handenkwam en dewgl hij zwaar gekleed was met driejassen en guttapercha laarzen tot aan de heupen had hg veel moeite zich boven te houden temeerdaar die laarzen vol water waren geraakt doch hettouw hield hem aan de boot verbonden en wist hijzich nog met groote moeite daarin te werken Deboot was toen half vol water al zijn kleederen waren doornat Een soortgelijk ongeluk trof hem toen hg op 3 Augustus 20 mglen Z W van Lizard de bark Finland wilde praaien De Sea Serpent liep toen recht voor een hooge moeilgke zee en juist toen kapitein Lawlor naar de bark keek kwam de boot dwars te liggen Zg sloeg op zgde en evenals den vorigen keer sprong hg op de kiel Het scheen of zij zich niet weder zou oprichten doch eindelijk slaagde hg er in na veel inspanning praalde de bark welker bemanning gereed slond hem op te pikken In den nacht van 24 Juli ging hij zich ter rusto begeven tijdens een lichte koelte Hg werd gewekt door een haai die langs den bodem der boot schoof Hij keerde zich on om zg slaapje voort te zetten dewijl het schuiven van haaien langs de boot eene gewone zaak was doch hg werd er weldra an overtuigd dat deie haai trachtte de boot omver te werpen en te verbrgzelen Buitenboord ziende bespeurde h j het monsterlangszgde zgn best doende om zich een goed maalte bereiden van de Sea Serpent en haar kapitein De kapitein nam een stukje geechut dat veel oppleizierjachten wordt gebruikt stak er de lont in wikkelde het in een nieuwsblad en wierp het overboord De haai schoot er op toe en juist toen hgzich omkeerde om het te verslinden ontplofte het Er kwam toen een groote beweging in het water en indien de kop van het monster niet ver rgzeldis is het voorzeker toch bevreesd geworden daarhet zich niet meer vertoonde Sckeepc j Onder het opschrift Gmolgen der proUxtif Khi Ct het Fadèrland Sedert 1888 is in Zweden de vrghandelsmeerderheid die jarenlang de onbetwistbare heerschappij had veranderd in een mimlerheid ten gevolge waarvan schrgft onze consul generaal te Stockholm in zgn laatste jaarverslag den 14en Februari 1888 inkomende rechten werden gelegd op ongtmalen en gemalen graan erwten en boonen Slechts weinige maanden later den len Juli werd het nieuwe stelsel toegepast op gewoon brood spek gori reuzel levend vee vleeaojl boter en aardappelen terwyl de ree ls bestaande r hlen op fijn brood en worst verhoogd werden Voor kaas werden 4e rechten reeds in 1887 verhoogd Alle leveosmiddeleu behalve viscb werden aan belasting onderworpen een belasting ten bate dar schatkist is licht te berekenen Men behoeft slechts de hoeveelheden van den invoer met de rechten te vermenigvuldigen en op grond van deze volkomen ambtelijke gegevens komt men voor den tijd van Februari 1888 tot einde 1890 dus voor niet volle 3 jaren tot het hooge cgfer van 16 millioen gulden Maar deze som geeft verreweg niet het geheele bedrag aan dat door het consumeerend publiek is opgebracht geworden Men moet zich herinneren dat tot deie belasting niet werd besloten om in een behoefte der schatkist te voorzien maar om een zeer gering aantal biunenlandsche landbouwers en binnen Do conduoteur opende de portieren graaf Hoheohausen steeg uit en op zijn band gesteund volgde hem Flora een lichte handdruk dankte hem voor den dienst Het volgende oogenblik aanschouwden beiden eer jongen heer die m t een lichte buiging voor den graaf de dame een arm aanbood Wacht even Theodoor zeide Flora schielgk üraaf Kurt Von Hobenhausen mijn broeilerTheodoor Homberg De elkander dos voorgestelde boeren groetten licht en de blik van den graaf gleed vinchtig over het kleine bijzonder burgerlijke voorkomen van het jongmensch Hij herinnerde zich het oordeel dat Flora omtrent haren broeder gegeven had dit ernstig gesloten gezicht met den euergieken trek rechtvaardigde en bevestigde dat oordeel Graaf Von Hobenhausen was mijn reisgenoot zeide Flora wij hebben ons zeer aangenaam onderhouden Van uw terugkeer was ik reeds verwittigd wendde Theodoor zich tot den gni f uw rgtuigwacht buiten Hij brak midden in den zin af strak rustte zijn blik op een groep die in zijn nabijheid stond Deze groep bestond uil een matroos een jonge dame en een zwaarlijvig heer en de laatste schudde den matroos zoo hartelijk de hand als was hij zijn beste vriend do molonindustrie te begunstigen Hoe groot de door de inkomende rechten ontstane prgsverfaoogiug feiteIgk is want dat ten gevolge der belasting op den invoer een pr jsverhooging voor het binnenlandsoh product heeft plaats gehad wordt tbans door de voorstanders van het beschermiogstelsel inderdaad toegegeven un het zeggen de buitenlander betaalt de rechten is eindelgk verstomd kan niet met volle zekerheid worden berekend maar volgens alle deskundigen moet dit bedrag ten minste even groot waarschgnlijk grootor zijn dan de inkomende rechten en het Zweedsche volk heeft dus in de laatste 3 jares niet minder dan ruim 32 millioen gulden belasting op levensmiildeleu opgebracht of jaarlgks bijna 11 millioen gulden Tcrwgl in Zweden verleden jaar meer dan 200 millioen kilogram graan en meel moest warden ingevoerd bedroeg de uitvoer daarvan slechts 7 millioen kilogram ja zelfs indien men den uitvoer van haver die 68 i millioen kilogram bedroeg er bgvoogt komt men slechts lot oen verhouding vsn 76 uitvoer tegen 200 invoer Eu onder zulke omstandigheden wordt de invoer van graan en meel alsmede overigo noodige levensmiddelen met hoogs inkomende rechten bezwaard zonder dat de schatkist er behoefte aan heeft Kn het resultaat van deze bescherming van het binnenlaudscb product Met z er geringe uitzondering hebben de landbouwers ondervonden dat hun voortbrengselen door de belasting wel duurder zgn geworden mav dat deze prijsvorhooging lexns op ander gebied zich heeft doen gevoelen en dus de verwachte verbetering geheel en al verslonden heeft De producenten van levensmiddelen zien bun verwachtingen en de hun gedane voorspiegelingen niet vervuld En de consumenten Nooit te voren is onder de arbeidende klasse zulk een ontevredenheid vernomen als gedurende de laatste jaren de beloofde verhooging van werkloon is uitgebleven integendeel zgn op verschillende plaataeo en in verscheiiten arbeidskringen de loooen verminderd daarentegen de levensmiddelen en alle overige levensbehoeften aanmerkelgk duurder geworden klachten over onvoldoend werkloon worden dagelijks en over het geheele land vernomen werkstakingen zelfs onder de landbouwarbeiders behooren tot de orde van den dag en de landverhuizing neemt van jaar tot jaar toe Kr is helaas op dit oogenblik geen vooruitzicht om van de drukkende belasting op levensmiddelen spoedig bevrijd te worden want ile ineerderheid van den Zweedschen rijksdag maakt door het uitgeven van groote sommen dat de schatkist voor een reeks van jaren deze belaatingen nooitig zal De bandistan te Parijs dat wil zeggen de adressenschrgvers op kruisbanden hebben zich tsans ook tot een genootschap vereenigd Deze arme drommels noemen zich bandisten van bande kruisband omdat hunne voornaamste bezigheid in het vervaardigen van adressen op kruisbanden bestaaL Duizend adressen worden hun met 1 25 fir tot 1 80 fr voor kruisbanden en raet 2 fr voor enveloppes betaald Om echter een duizend op een dag gereed te maken moet men jong betrekkelijk krachtig en zeer vigtig zijn vooral daar slecht werk niet geduld maar leesbaar net handschrift vereischt wordt Een bejaard man wiens hand reeds een weinig beeft moet langzaam sohrgven wanneer zijn schrift nog duidelijk wil blijven en hjj Ook Flora door het vreemdsoortige gedrag haars broeders opmerkzaam gemaakt zag de groep haastig legde zij haar band op den ann haars brt eders o hem met zfch mee te trekken Uraaf Hohenhaussn scheen van dit allee niets a bemerken met een lichte buiging en ondïr toezegging van zijn spoedig bezoek nam hij van broeder en zuster abcheid om zijn rijtuig op te zoeken Fanny I fluisterde Theodoor Kom toeh drong Flora aan uit wier oogtiieen toornige blik op de groep ruste Wil je kiersoms opzien baren i Het jonge mensch haalde ruim adem en zijn gelaat nam de vroegere ernstige vastberaden uitdrukking aan ja er spiegelde zich in die bedaarde trekken een zekere blijdschap die met de vroegere ontroering een scherp contrast vormde Dus dat was de spoorloos verdweneneP vroeghg terwijl hij met zijn zuster het perron verliet Je waart ontjeleefd tegen hem Theodoor In hoeverre Je hadt hem me eenige woorden moeten bedanken Waarvoor Dat het toeval je op zijn wegbracht en je door je gepraat hem den tijd hebt erkort Ik zie daarin geen roden tot dankbetuiging En rondweg gesproken ik houd niet van dat erkeer met den adel Ieder moet zich in zijn eigen kring bewegen ik kan dat kruipen en streven naar hooger niet dulden Wordt tended X an hoogstens 1 fr tot 1 20 fr dagelijks verdienen Een bandist die het tot 2 fr par dag brenut wordt als een wonder beschouwd Hoe gaat hij te werk om van zgne verdienste te leven Naluuriijk voert hij geen satrapenleven maar Parijs bieilt voor wie er den weg weet gelegenheden en middelen van bestaan aan die het uogtans mogelijk maken ook met zulk een klein inkomen rond te iomon De bandist bewoont jen garni in een der oude wijken om de Halles ra de Place Maubert ent In de rue St Victor ia een hotel beter een herberg alleen door bandisten bewoond Een kamer kost 50 ctm per nacht Dikwijls vereonigen twee hunne middelen om dezen prijs te bereiken De slaaphuizen die veel goedkooper prijzen voor een onderkomen toestaan kent men te Parijs niet Het ontbijt gebruikt de bandist bij zgn patroon Hij koopt voor tien centimes brood on voor betzelfde bedrag afsngdsel bg don varkenslager Dit afsnijdsel of raclure bestaat uit de kleine zeer dunne schgQes worst en ham die de slager uaar Parijsch gebruik van de snijdvlakte van do uitgesneden worst afsngdt zoo dikwgls hg voor een kdbper een stuk van zijn waar aflevert deze oppervlakte droogt oaineIgk oit en den koopar mag men alleen frissche en smakelgke waar leveren Elders denkt men öf niet san zulk eene gedienstigheid üf wanneer men de verkpopwaar opfrisoht dan wordt diu afval aan den hoim overgelaten Hier echter gaat niets verloren men weet uit alles wat te trekken en de afval geeft een goedkoop en wolkom toevoegsel aan het anders slechts uit droog brood bestaande ontbgt van den bandist of dorgelgke hougeriijders Een tweede maaltijd heeft eerst s avonds nadat hst dagwerk volbracht is plaats De bandist gaat naar de Bue de Biitvrt naar de Bibine een inrichting waar men alleen bier en boonen verkoopt en anders niet Een glas dun bier kost 5 centimes een flinke portie boonen 10 centimes Wil de bandist ook uog brood erbg eten dan moet hij het afzonderigk betalen Hg koopt het mental aan de poorten der kazernes van de soldaten De getrouwde bandist er zijn er ook koopt voor 16 tot 20 centimes afval van vleosch bg den slager en daarvan maakt zijne vrouw hem dan een avondmaal gereed Wanneer hij oen goeden dag heeft gehad gaat hij in een volksgaarkeuken en heeft het genot van goed klaargemaakte spijzen waarvan eene portie 20 centimes kost De grootste moeite voor een bandist is zich behoorigk te kleeden Uitdragers die eiken avond bg de Bibide verschgnen maken hem dat geniakk lMr Zg bieden hem een hoed aan voor 15 centimes een jas of een broek voor 50 zegge vgftig centimes 24 oenten Dat men voor dezen pnjjs het kleedingstuk niet eens uit oourantpspier ion kunnen maken kan iedereen wel begrgpen a toch zgn date onwaarsehijnlgke kleederen uit stof gemaakt ra scfagnen door hun vorm door knoopen zakken enz toch jassen of broeken te zijn Men staat bier weer voor een der talrgke geheimen van de groote stad Schoeisel is in verhouding dinrder dan het overige bekleedsel Een paar lederen schoenen kost licht 40 centimes en zelfs een enkele schoen nog 16 Want er worden ook enkele seboenen verkocht die men schilderachtig orphelins noemt maar het artikel is niet steeds voorhanden Door deze prgzen is het te begrgpen dat vele bandisten kunnen verzekeren dat zij dagelijks met 76 centimes kunnen uitkomen en er derhalve niet toe te krijgen zijn nog eene pen in te doopen wanneer zij dit bedrag hebben verdiend Anderen werken den geheelen dag en verdienen het dubbele maar geven ook 50 tot 611 centimes voor absinth uit Want velen hunner zijn dronkaards en de ondeugd der dronkenschap is oorzaak dat zij tot bandisten zijn gezonken een beroep dat als t ware het groote vuilnisvat voor alle mislukten uit hoogere betrekkingen is Midden in den zomer neemt het werk f en er is eigenlijk alleen voor de fwste en vertrouwdste bandisten nog werk aan wie de aannemer steeds werk bezorgt om ze te behouden De andereu besieden den onwillakeurigen vrijen tijd om buiten of aan zee van do vermoeienissen der werkmaanden uit te ruat n Natuurlijk is hun vacantiereis eenigszins andere ingericht als die der rijken Zij gsaii eerst in een asyl voor zwervers Daar worden ze volgens het reglement drie nachten achter elkaar toegelaten en wanneer zg dan verklaren dat zij Pargs willen verlaten om buiten arbeid to zoeken wmden zg ook volgens het reglement kosteloos van papieren voorzien die beletten dat zij onderweg sis landloopers worden aangehouden alleen moeten zij nauwkeurig aangeven waarheen zij zich denken te begeven en hunne bewijsstukken goven de aangewezen streek aan Zg krggen ook een kleinen reispenning m9 tal 1 fr 60 c mede waarvoor zij een paar reserv e schoenen koopoi Wsnt de reis wordt natuurIgk te voet gemaakt D reisweg wordt vooraf zorgvuldig overwogen en bepaald en de eone bandist deelt den audor brooderigk zijne ondervonden ervaring mede der ambassade wachtten tal van jonmalisten en een massa nieuwsgierigen hem op maar wie uit den trein steeg de Grootvorst niet Hetzelfde tooneel harhaalde zich des namiddags bij den sneltrein uitKeulen Dfe Grootvorst was sr weer niet Aan da ambassade zelf weet men van niets en men vermoedt dat de Vorst onverhoeds iieheel inca ito ni verschijnen ƒ Er worden weer verontrustende berichte verspreid over de gezondheid van Keizer Wilhelm uie vooral door de Fransche bladen zeer overdreveoi worden Zelfs werd beweerd dat een DuiUch telegifist naar Felixtown was gezonden ten einde de cghjtelogrammen te vertolken welke over den toestandN keizers gewisseld werden Hiervan is echter geen woord waar Trouwens keizerin Augusta Victoria is reeds teruggekeerd en bevindt zich nu bij haar gemaal te Kiel Ten einde al deze praatjes tot nun ware verbonding terug te brengen deelt de Vossische Zeitung mede dat de keizer lijdt aan een zijwaartsche ontwrichting der knieschijf Dergelijke gevallen vereischen groote voorzichliitheid Eerst moesten daarom de kniebandon versterkt worden door een gipsverband maar reeds spoedig kon het gipsverband door een los verband worden vervangen Pïergisteren werd in tegsnwoordigheid van s keizers lijfarts dr Leuthold door een dor adsistenten bij de chirurgische kliniek te Kiel een gewrichtskap aangelegd waardoor de knieschijf in haar natuurlijken toestand wordt aangehouden Overigens is er niets gebeurd De ziekte heeft het gewone verloop en reeds kan de keizer zich vrij op het dek bewegen Dat de keizer aan boord van de HohenzoUoru blgft geschiedt alleen voor het geraak omdat de keizer voornemens is dezer dagen nog eenige tochtjes roet zijn jacht te gaan maken Tot 18 iug blgft de keizer te Kiel en tot zoolang zal ook de keizerin aau boord van de Hohenzollern vertoeven Samen keeren de vorsten dan torug naar Berlijn waar op 23 Augustus de groote zomerparade op hot Tempelhoferfeld zal worden gehouden Deze mededeelingen over s keizers werkelgkeu toestand worden ook door andere vertrouwbare Duiticbe bladen bevestigd zoodat er nog geen reden is om geloof te slaan aan al de verontrustende geruchten welke over Keizer Wilhelm de ronde doen Onder de weinige parlementen die hun zomercampagno met ongewone taaiheid rekken behoort de Belgische kamer maar van haar leden kan men niet getuigen dat zij mot volhardend pliohtgevoel hun taak als afgevaardigden vervullen Geklaagd en geschimpt wordt over do volksvertegenwoordigers door wier slechte opkomst dag aan dag vergaat zooder dat de kamor haar arbeid kan voortzetten Met verontwaardiging wijzen do dagbladen op de clericale afgevaardigden die steeds door hun afwezigheid schitteren een schandaal noemen de bladen deze werkstaking der rechterzijde die door deze nietswaardige tactiek niets anders kun beoogen dan de gehate grondwetsherziening van de baan te schuiven Een tactiek welke intusschen allerminst het aanzien der stervende censuskamer onder het Belgische volk kan verhoogenl En de heer De Smet de Nayer laat nog altgd op zgn rapport over de voorstellen bet ekkelgk de grondwetsherziening wachten De Courrier de Bruxellea verzekert evenwel dat de centrale sectie in de eerste dagen dezer week zal bijeenkomen om bet rapport van den heer De Smet de Nayer aan te hooron Alioo eindelgk dan toch Maar de kamer stelt zich voor Zaterdag a 16 Aug op reces te gaan wat is ar dan nog in deze zitting voor de grondwetsherziening te verwachten Koning Ofschoon Kortom keizer Frans Jozef wil blijkbaar toonen dat Servie s engere aansluiting hg Rusland een hinderpaal is voor de vriendschap tusschen Servië en Oostenrijk Daarbij ontvangt bet bezoek ook nog eeu politiek tintje daar graaf Kalnoky eveneens naaf Ischl is vertrokken De minister van buitenlandscho zaken zal dan met de heeren Ristitch en Pasitcii e