Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1891

f t mm iiiiiiii 1891 Vrijdag 14 Augustus I 4004 De ondergeteekende bericht door deze dat zjjne Lokalen opnieuw gerestaureerd zgnen noodigt bet g eachte publiek beleefd uit tot een druk bezoek zullende niets onbeproefdlaten hel hun zoo gezellig mogelgk te maken ook zgne bovenlokalen beveelt hg beleefdaan tot bet boudeu van Vergaderingen en Partijen ÜEd Dnr J J WOLDE BËliG Algeineene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volteekend Di ze Bank jieeft nit 4 pCt Pandbrieven m stukken van 1000 en ƒ 500 tot den koers van iOO 4 pCt verkrij fbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M J OGIER Co te Gotida LOTEN in de VEIILOTIi G BIJ GELEGENHEID DER xije E aaord eanzrLaxlrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBll KMAi Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 GOUDSCHE COURANT yteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mzeading van advertentiön kan goscluedeu tol eén uur des namiddags van Jen dag der uitgave over de gemeenschappelijke belangen van beide landen kunnen spreken PëTROLKUM i OTEERL GEI van de Makelaars CanUlaar Schalkwijk Ie KoUerdam De markt was boden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 fieiraporteerd fust 7 70 September October November en December levering 7 60 ADVERTEWTIÊW Voor de vele bewijzen van deelneming bfl het overlijden van onze gelielde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder ontvangen betuigen wg onzen hartelijkeu dank A SMITS W P SMITS A SMITS VAN LllKNT De Heer en Mevrouw BRUCE HooGK SDiJK betaigen bjj dezen ban oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ontvangen Arnhem 13 Augustus 1891 De Commissaris des Koning s in de Provincie Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat wegens herstelling van de buitenvloeddeuren van de schutsluis beneden Haastrecht behoorende lot de werken van den gekanaliseerden Hollandschen IJssel van af 17 AUGUSTUS aanstaande tot en met den 29 AUGUSTUS d a v alleen over de eb zal noorden geschut t Graverihage 11 Augnstn 1891 De Commi sana de Koningt voornoemd F O C K In LOSSING een lading Grove Ruhr EACHELKOLEN op de HOUTMANSGRACHT hg de Zwemschool a 80 Cent per Mud bg den ondergeteekende U VAN STA VEL Vogelenzang Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herhalingsscbool en op de Kostelooze en BewaarsGbolen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSCbrUviDg vao LeerlingeD wier plaatsing men met den l t October 1891 op een der bovengenoemde scholen verlangt geschieden lal in de schooUokalen op DINSDAG 25 AUGUSTUS 1891 des namiddags ten vgf nnr Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namentf de Commissie Dt Secretarü J H VA DEH VOORT Gouda 13 Aogostos 1891 HARDDRAVERIJ te Lekkerkerk op Woensdag 2 September 1891 des namiddags ten 1 ure van paarden bereden onder den man die nimmer een prgs gewonnen hebben Prijs GO r Premie ƒ 25 2 Premie f 5 00 Namens het Bestnnr As DB OUDSTEN Secretaris BfiANB VEmEEmi JAH FRmCE i aoada TURFMARKT H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen Vaste Premie Brandw rborg Maatschappg Directeuren De êO G CoMP Amiterdam opgericht 1809 geren alle inlichtingen omtrent Verzekering bg genoemde Maatscbappg Zaer ITette destdondrukte NAMÜASm worden GELEVERD door k BRIi KMAN eo Zir LINDEMAN K o BI T Soct SALFs BAABS TINCTUUK geeft de natuorlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prifa f l SO per flacon Verkrögbaar bg i A ÜTSenJ e C BLHO Bz te Gouda Algemeen erkend sis het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het log rorden dor tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch ouaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorkomeD en genezen door het dagel kg gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S to n d ter in aanmerkelijk rergroote flesschen Töor 60 cents 1 20 aa 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tudpoeder of Tandpast Meds de tanden gelond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buiduitsltg en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s eekrUtalligeerde en Transparant Clycerlnezeepen van de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlqken witten tint te weeg brengen nar De namaakiels van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd Ml Dr J O POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJR Drogist Verder ia alle Drogist en Parfiïmeriewinkela van Hederlmi Goud Snelpersdruk van A Bmmman k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 tfzoaderljjke Nommer VIJP CENTE BINNENLAND GOUDA 13 Augustus 1891 Het cind exnmon van de Hoogere burgerscholen in ZuidHolland dat naar mon weet hier ter stede erd afgeiiameu is afgeloopen Van de 73 candidaten heeft zich één gedurende bet mondeling examen teruggetrokken Zes candidaten werden afgewezen waarvan vgfuit iGnivenhago en ééa uit Gorinchcm Geslaagd zijn van Delft D Bisschop P James T Kloppenburg L C Ouwerling R Plasschaort J G Ravenek E Raatf A J van Rijn H G Sadée H C Sonnevold A M Valkenburg H A G Vermeulen enL G Vliegenthart Dm lliuuj J H Adriani I Alma i M C van Borselen J L M van den Brandbof J H Dil H A Elias G de Oraeff J M Jordaaii J van der Kooj P J Kraft A C J Kroesen W F van der Leeuw P E Itfaior E A J H Modderman C A M Nolet E Perelaer F van Bandwijck J Rutten J N Smith D C Tinbergen W A A Tuijt P Varekamp W J J Veltman W A C Wbitlau en J B Wins Goada A van Dantzig L O G Douwes Dekker en W van Ingen Schouten Dordrecht N H do Graaf I van Maarsuveen J F B Rissik eu P A de Wilde Schiedam C van Katwijk F do Kok L J M van Noppen C M G W Poot H C H Rover en A Tuijl Gonnchem W C Kuipers E Job Kamper en Marg Kuipers Rotterdam C A Bos T C N Broeksmit A L Brouwer D J Cramer J C Diehl J van Dijk J P Groenendijk H F Guichart H van t Hoogerhuijs F Kloos F Smit en P J Stok FEUILLETON Vit het Duit ich 1 Theodoor je wordt onuitstaanbaar zeide Flora en in je bitterheid schijn je niet eens te bemerkendat je mij beleodigt Dat is volstrekt mijn bedoeling niet Maarmoet ik niet boos worden wanneer ik dagelijks mootzien hoe papa zich door dien baron Von Aillerbergbij den neus laat leiden En zou de baron diemacht over onzon anders zoo verstandigen vader gekregen hebben wanneer hij niet in de zwakhedenvan papa handlangers vond Dal streven naar oenorde een titel zelfs naar een adellijk wapen Ieder beeft zijn stokpaardje Theodoor l Toogegeven maar er zijn stokpaardjes die iiunae ruiters in het verderf storten Wanneer hiervoor ook direct geen gevaar bestaat kwam het mijtoch zeor gewenscht voor dat papa eindelijk moestinzien dat dit streven naar hooger op den duurtot mets leidt Eene zeldzame ontvangst zeide Flora halfschertsend half verwijtend Na zes weken afwezig Ds B J Swaan sinds 1889 predikant te Haarlem hoopt den 26n Augustus S 8 den dag te herdenken waarop hij 26 jaar geloden te Eemnes buiten in de evangelie bediening werd bevestigd Bijna 5 jaar was hij daar werkzaam in 1871 vertrok hij naar Maareen in 1873 naar Breda in 1878 naar Gouda en in 1889 naar Haarlem Gedurende den tijd dat door de Ie en 2e divisie wordt gekampeerd en gemanoeuvreerd zal oor detnchementon van het 5e Bataljon alhier in garnizoen worden voorzien in den garnizoensdienst te Haarlem Leiden s Gravenbage en Delft van 27 Aug tot 10 Sept a s Te Utrecht is gisteren plotseling overleden de heer J Verloop Cz oud ingeniour der voormalige Ned Rgnspoorwegmaatschappij Hsro Majesteit de Koningin Regentes heeft sedert eenigen tijd besloten goen geschenken voor Zich zelve of voor Hare Majesteit it Kooingin aan te nemen Deze regel is moeten worden aangenomen met het oog op de verschillende geschenken die telkens worden aangeboden en op de moeil kheid om te bepalen welke men zou kunnen behouden Ten einde alle onbillijkheid in deze te vermijden heoft Hare Majesteit vastgesteld dat voortaan alle geschenken onder dankbetuiging voor de goede bedoeling der inzenders aan dezen moeten teruggaan Op bloemen zou deze maatregel natuurlijk met aliijd kunnen worden toegepast Het Utr Dagbl deelt mede dat Anton Bonman met 15 September verbonden is als aolo violoncelhst aan t Philharmonisch orkest te Berlijn dus na den terugkeer uit Sohevcningen Bouman zou ook soli spelen op een tiental concerten van Hans von Bulow heid ontvangt mijn broer mij met verwijten omtrent vader Verbeef mij zoo ik my het medesiepen antwoordde Theodoor ik heb nu eenmaal een afkeervan den adel die in den laatsten tijd door de herhaalde bezoeken van Adlerberg nog verhoogd is Maar wat heeft graaf Hohenhausen hiermedete maken Misschien in het geheel niets eu misschienook zeer veel ik weet nog met of en weikon invloedhij op papa zal krijgen Broeder en zuster waren hij hun rijtuig aanzekomen er naast stond dat van den graaf die met den rijk gegalonneerden bediende sprak en nog eens met welwillende vriendelijkheid grootte Flora stteg in zy moest nog eenige minuton op hare koffers wachten en het viel haar op dat dezelfde matroos dien zij ofi het perron gezien had het rijtuig van den graaf met ceu zeidzamen blik van twijfel en wantrouwen nagluurde II Hohonhausen lag niet ver van de stad veï ri lerd te midden van vruchtbare velden s elig groene w ehen schaduwrijke bosschen Van den grooten straameg voerde een li enlaan naar de ouderwetsche ijzeren traliepoort die een meesterwerk var smeedkunst genoemd mocht worden ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt De Vereeniging t b van de belangen des boekhandels vergaderde Dinsdag te Amsterdam geopend door een rede van den waarn voorzitter den heer F C D Thieme De vereeniging telt 458 leden Het ondersteuningsfonds beeft een kapitaal van ƒ 59 000 Aan zeven weduwen werd subsidie toegekend Hulde werd gebracht aan de nagedachtenis van wijlen den heer Tj Van Holkema wiens portret door zijne weduwe aan de vereeniaiing is aangeboden Het getal committenten van het Bestelhuis was in 189U gestegen tot 869 De rekening ler vereenizing sluit met een batig saldo van ƒ 4046 de begrooting sluit in ontvangst en uitgaaf met ƒ 17 520 Het rapport der commissie tot bestrijding van da misbruiken in den boekhandel gaf aanleiding tot een lang debat ne voorstellen door de commissie gedaan werden verworpen en deze zelve op haar verzoek ontbonden ouder dankbetuiging Het crediet der commissie tot voorbereiding van de in 1892 te houden internationale tentoonstelling werd verhoogd tot 12000 Aan bet bestuur werd tevens opgedragej maatregelen te nemen dat de Tweede Boekwezendag in Augustus 1892 gehouden worde te Amsterdam en samen valle met het vieren v n het 75 jarig bestaan der vereeniging Hiervoor wordt een crediet van ƒ 1000 beschikbaar gesteld Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren H D Tjeenk Willink S Warendorf jr en K Groesbeek tot penningmeester de heer Warendorf Tot prov correspondent voor Zuid Holland werdbeisemd de heer Aug Belinfante j Men meldt uit Buitenzorg van 9 dezer Gisteren namiddag drong in het huis vau den 2en luitenant v S een militair binnen met het doel naar men wil luitenant D verlof te vragen Door die poort trad men in een als park aangelegden tuin welks smaakvolle en zorgvuldig bewerkte dreven zoowel vau den vlijt en de bekwaamheden des tuiniers als van den schoonheidszin der slotbewoneis getuigden Door dien tum in welks midden een fontein haar hoog opborrelenile waterstraal in een marmeren hekken het noerplassen leidden ureede met kiezelsteenen bedekte wegen naar het slot een prachtig gebouw uit dei bloeityd der renaissance Acliter het slot welks zalen met een breed terras in verbinding stonden lag weder een met bloemen bezaaide tum waaraan het lommerrijke park met zijne breede wegen aansloot Op het terras stonden iit het schoone jaargetijde prachtige oranjeen laurierbooraen sterke stammen met breede dichte kronen en do latje banken die onder deze een heerlijken geur verspreidende boomen stonden noodigden als het ware uit tot aangename overpeinzingen Nu was het wel reeds herfst maar de boomen stonden er no en ouder hunue kronen zaten in elegant toilet twee jona ü dames Unica Von HohenhqS n en Alma V on Btichenau i én gooefenden waarnenjer kon het scherpe contrMtjniet ontgaan dat deze beide dames op eene in hU oog loopende wijze kenmerkte Unica was groot en slank hair hef door blonde lokken omgeven gelaat drceg de uitdrukking van groote zachtmoedigheid en uit de blauwe oogen