Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1891

sr ï i t mpi j fSffi ffsm lWt fffS Sf JS W W a f w fUWMMJafry Klurbiykeliik leed de man aan zoogenaamde verTolgings waaiuin Op de vraag van luit Van S waarom verlof verlangd werd antwoordde de militair dat h door een ander soldaat vervolgd werd Luitenant v S trachtte den man te Icalmeeren en telde dat als hij vervolgd werd hij Van S hem wel zou verdedigen en wel met do naast hem op tafel liggende sabel Maar plotseling maakte de soldaat zich van dat wapen meestor en bracht den luit V S daarmede eone belangrijke wond aan den hals eene aan dm pols en vervolgens eene op den schedel toe Ofschoon de hals en armwonden een belangrijke verbloeding te weeg brachten schijnt toch alleen de schedelwond ernstige gevolgen te k innen hebbeu Spoedig had men zich van den waanzinnige meester en is hij onschadelijk gemaakt door een plaatsje in het krankzinnigen geslicht alhier Het Bat Kiouwsblad meldt nog nader Het was tijd dat de luitenant V ü met wien V S de aangevallen luitenant saraeun oont binnenkwam anders ware de officier zeker vermoord nu liet de gamokmaker inot een uitroep van schrik het wapen vallen en trachtte door de deur te ontkomen waarvoor V D vol ontzetting was blijven staan V D greep hem vast waarna beiden al worstelende buitenshuis geraakten waar de brutale aanrander door inmiddels toegeschoten militairen werd negrepen en in arrest gestold Luitenant V S word door dokter Stratz die met de bergartillerie dnortrekkende was verbonden en naiir het hospitaal getransporteerd Naar omstandigheden bevindt zich de patient wel Het gebounle geeft aanleiding tot verschillende mee nicgen De oon spreekt van boos opzet anderen zeggen dat de man krankzintHg 13 en enkelen beweren dat hij onder invloed van opium handelde Nader onderzoek zal het ware wel uitwijzen Iiitutschen zit de geweldenaar in het hospitaal alwaar hij iu de blokzaal ter observatie is opgenomen Aan een particulier schrijven uit Atjeh dd 9 dezer is het volgende ontleend Eergisteren avond hadden onze flinke marécbauséos eene ontmoeting die gorust met gulden letteren in de Indische krijgsgeschiedenis geboekstaafd zal mogen worden Anderhalve brigade onder commando van Ëuropeeschen sergeant Werner on den bekenden Amboineeschen sergeant B Balthazar die sinds 1875 eerst bij het 3e bataljon alhier en sinds October 1890 bij bet korps maréchausées geplaatst was versierd o m met de bronzen medaille van moed en trouw gingen tegen T g uur s avonds op weg om uabij de linie tusschen Lampermei eu Siroen in hinderlaag te leggen Nabij de plaats gekomen waar zij hunne stelling in zouden nemen werden zij plotseling door eene pi m 70 man groote bende in do flank en in het front en een oogenblik daarna nog van een anderen kaut door pi m 0 Atjehors met een kogelregen begroet Attakeeren luidde onmiddellijk het commando van de twee sergeanten attakeeren riep ons dapper troepje hun aanvoenler na en attakeer en madjoe maresosé riepen tn Atjehers Bij het eerste trefifen vielen de dappere JBalthuMr door een kogel in het hoofd getrolFoo een Ambonees met een schot in den buik en drie Javanen met schoten in de beenen neder de eerste om helaas spoedig den laatsten adem uit te blazen De maréchausées hielden manmoedig stand en deze dappere kerels attakeerden door den sergeant Werner geïnspireerd na elk salvo straalde een diep week gemoed en een alles vergevende goede inborst Alma was een kleine onaanzienlijke figuur en het zwarte volgens dt voorschriften der mode hoog opgekamde baar omlijstte eon bloeiend on schalksch gelaat waaruit de glinsterende oogfu zoor vermetel blikten om niet te zoggen de wereld schenen te trotseereo als wilden zij zeggen Kaak mij niet aan of ik steek u Eu hoe hartelijk en bijmi uitgelaten kon lmalachen wanneer Unica hot bijna onmerkbaar deed Twee hemelsbreed verschillende naturen die eenigszins de behoefte gevoelden elkander aan to vullen en toch ook weer in zoo vele opzichten met elkander overeenstemden voornamelijk in alle vragen waarin de zin voor het hooge schooiie en go de werd aangewakkord Het zal mij waarlijk verwonderen hoe uwbroer de tegenwoordige stamheer der familie VonHohenhausen er uitziet zeide Aima op schertsendentoon Wellicht als een vetgemeste planter of een schrale door do zon verbrande Yankee ¥ m danzou ik nu reeds willen weten of hij daar gindssahatten verzameld hooft of dat Lieve Alma over dit alles zult gij nu reedsin het volgende uur zekerheid erlangen viel Unicahaar zacht in de rede iij met uw scherpen blik vindt immers aanstonds het antwoord op deze vragen 1 en het is my werkelijk zeer aangenaam dat gij nu bfi mij zijt oumiddellük terug Zooals u bekend dragen de met hunnebeaumout karabijutjes de Atjehers die telkens dan van eene dau van eene andere zijde met den ulewang opdrongen en dreven deu vijand maréchausées behalve de karabgn een tot sabel geconfectiouneerdeu klewung eii een rentjoug Het gevecht tegen den vermoedelijk 5 maal sterkeren vijand duurde 18 minuten vóór dat de vqand beducht dat hij door het opnikken van de troepen uit de omliggeudo bentiiigs zou afgesne len worden om naar buiten terug te keeren afirok tal van dooden en gewonden op het veld achterlatende Door het vervoer van onzon doodo en gewonden naar Lambaroe en het nachtelijk duistei wis de vijand later zgne dooden en gewonden op te zoeken eu weg te voeren Van onze zijde hebben wegeene meerdere verliezen gehad geen enkel wapen werd door den vijand buit gemaakt Is dit eeu bewijs dat onze marechaussees als leeuwen gevochten en liet veld behouden hebben aan den anderen kant bewijst het dat de klowangvreos by hen niet bestaat en zij integendeel deu vijand het bewijs geloverd hebbon dat moii een klewaugaanval onzerzijds zeer voel ontzag en vrees aan den Atjeher ingeboezeuid kan worden iistertn middag werd de dappere Balthazar metridderhonneurs en gevolgd door bijna alle hoofden mindere ofRcieren ambtenaren en burgers grafwaurts geleid De Commandant van hut corpsmarechaussees kapitein Notten en vooral onze Amboineesclio voorganger Pattisolano hielden treffenderedevoeringen op het graf A R Ct Tot de taak die de rijkswetgeving wacht en die misschien voor zaken van meer dringenden aard nog wel eenigoo tijd op den iicülergroud zal blijven maar die daarom toch hoogst noodzakelijk blijft behoort volgeus de Aiiut iu de eerstei plaats eono rijksverzekeringswet Heeds voor eenifte jaren is vanwege de Duitsche regeeriug eene eerste schrede op den bedoelden weg gezet door een schrijven van den rijkskanaelier vorst Bismarck aan ilen Bondsraad van Aug 1879 Dat schrijven begrenst het gebied der in te voeren wet tot die takken van het verzekeringswezen waarbij eene algemoene vaste regeling in het belang der gehaele maktichappg noodzakelijk is en die door hunne algemeenheid een groot practisch belang raken Het is wel eenigszios aan twijfel onderhevig of die begrenzing van het gebied der rijksverzekeringswet nog bruikbaar is Door het bedoelde schrijven werden vau de verschillende rogeerinnen der Staten opmerkingen en inlichtingen over het verzekeringswo zen gevraagd maar déze hebbeu tot nu toe men weet niet om welke reden nog geen dergelijke wetgeving ten gevolge gehad Toch blijft do dringende behoefte daaraan bestaan Want al hebben du meeste Duitsche staten eene wet op de verzekeringen tegen brandschade en ander nadeel op lie gebied der persoons eu levensverzekeringen ontbreekt zulk eono wet geheel on het zijn juist die soorten van verzekering welke de tusschenkomst van het rijk noodzakelijk maken Ken eerste vereischte is dat raeu volkomen zekerheid moot bobben dat de aangegane verplichtingen ten volle zulun worden nagekomen en dat do materieele grondslag voor alle eventueele oischen aanwezig is Op de vraag hoe in deze zekerheid en volkomen betrouwbaarheid is to krijgen bestaat slechts één antwoord zegt do Kolnuche Ge vreest immers uw broer niet Hoe zou ik hem vreezen na den hartelijkenbrief dien hij mij geschreven hooft Hij heeftvreeselijko uren beleefd en ik dankte God dat Hijhom het leven redde Ken schipbreuk moet ietsverschrikkelijks zijn Verbeeld u hdfe ontzettend van ongeveer tweehond rd personen is hij alleengered Dan zullen ook do schatten door de golven verslonden zijn zeide Alma Kunt ge u het beeld van u broer niet voor deu geest halen Neen ik was eerst drie jaar toea hij onsverliet Eu hebt gij geen portret van hem Zeker uit zijn kinderjaren Maar de photo grafie was toen nog in do geboorte het weinigvortrouwbare portret is verbleekt Ku wat was dan do eigenlijke reden die hemnoopte zijn woonplaats te verlaten vroeg Alma Ja zoo gij dit nauwkeurig wilt weten moetenwij het Daniel vragen antwoordde Unica Mamasprak er nooit over 01 papa gaf mij ook slechtsaanwijzingen die mij niet voel wijzer maakten Laten wij dan Daniel vragen hij knmt daarjuist op het terras hot is altijd goed wanneer mennanwkoüng is ingelicht Unika gaf haro toestemming en riep den ouden bediende die op hot terras was gekomen Bijna onhoorbaar kwam do grijsaard inet het zilverwitte hoofd naderbij on hoe voel eerlijkheid Zeitung nl dat de voorwaarden waaronder ouzo verzekeriugsinrichtingen mogen werken door deu Staat worden geregeld De regeling dier voorwaardon in handen der regeering I Het behoeft bgua geen betoog dat dit de beste en eigenlijk de eenig mogelijke weg is om voldoende zekerheid te erlangen Zoolang het echter ontbreekt aan eene rykswetgeviug op de porsoons verzekeriog heeft men in Pruisen waar veel aandacht aan deze zaak wordt gewijd dit gebrek willen vergoeden door vait te houden aan eeu ontwerp van wet in 1869 voor den Noordduitschen boud gemaakt dat tot oeue eigenaardige en overal gelijke prictgk heeft geleid Dit een en ander moet aantoouen dat niets ia die inrichtingen met hel gewone recht in strijd ii of met wezen en doel der verzekering onvereei igbaar is De vraag of en in hoever de rogeering ook aan de verzekeringsinrichtingen en haar bestuur moet deelnemen is voorloopig in Pruisen zoo beslist dat nieuwe verzekeringen onder nauwkeurig staatstoezicht slaan Dit is altijd zoor goed gebleken en wordt niet drukkend geacht Do deskundigen die ijveren voor staatscontrole op de verzekoringsmaatschappijeii eu voor eene latere rgkswetgeving op het verzekeringswezea kunnen zich thans beroepen op de degelijkheid ec betrouwbaarheid der onder Pruisisch toezicht staande inrichtingen In Staten waar het toezicht öf geheel ontbreekt öf ontoereikend is z jn persoonsverzekeringeu ontstaan die telkens aanleiding geven tot verschil en onaangenaamheid Dit is weer een getuigenis voor de noodzokelijklioid eener rijkswet en geelt hoop dat goede maatschappgen in haar eigen belang daarop mede zullen aandringen zegt de jittut Bg gelegenheid van een rtuivenwedstrijd in Frankrgk heeft zich het volgende zonderliiu e feit voorgedaan Omstreeks 429 duiven werden op 38 Juli door duiveuliefhebbers vereenigingen van Tours per spoor gezonileii naar La Bohalle om daar opgelaten ts worden en naar Tours terug te vliegen 1 Tot groote verbazing der liefhebbers evenwel kwamen slechts oon veertigtal duiven aanstonds terug maar in zeer berooiden staat Ken ingesteld onderzoek bracht aan hot licht dat de spoorwegdirectie zoo onverstandig was geweest eene lading vaten met zwarte bessen op brandewgn in denzelfden wagen te vervoeren als de duiven en dit had de kleine reizigers dermate beneveld dat slechts de krachtigste onder hen anstocds den weg huiswaarts konden vinden In zooverre had den wedstrijd toch iels aan hetlicht gebracht N o d D Volgens Dr Luton kan verslaafdheid aan sterken drank door onderhuidsche inspuitingen vau strychnine genezeu worden Dr Portugalow heeft daaromtrent nadere onderzoekingen gedaan en beschouwt het middel even als vole zijner collega s van zeer veel gewicht Velu vooral Russische tijdschriften hebben aan zulk oen belangrijke ontdekking hunn aandocht geschonken toch vindt het middel nog weinig ingang bij de geneeskundigen Nu heeft Dr W N Jergolski in het Hussisch blad If rahcA de rosultatmi gepubliceerd zijuer dwr hein opgedane oiiaervindiug mot de behandeling va stryohniuo tegen verslaafdheid aan den drank Uj behandeido tien personen die allo verschillende al 1 I ook in het verdorde aangezicht lag kon toch dn scherpen bedreven waarnemer do loerende blik nist ontgaan lie somwijlen en ook dan bijna onmerk baar onder dn half neergeslagen oogleden gliustenle on duidelijk liet erkennen dat deze schijnbare eerlijkheid slechts oen masker wus Wij spraken van mijn broeder wendde linie zich tot hem barones Alma wonscht te ïornemec i waarom graaf Kurt destijds zijne woonplaats nioeit verlaten Ik heb over deze vragen nooit een li vredigend uitsluitsel ontvangen dat gij de oade trouwe dienaar des huizes ons zeker versohaffen kunt Daniel knikte bo estigend de blikken der beide dames woreu vol verwachting op hom gericht Graaf Kurt kon hot mot zijno stiefmoeder niet eens worden zeido hij men ziet dit immers dikwijls wanneer eone tweede vrouw in huis komt Het kan zijn dat wijlen mevrouw tegen haren stiefzoon intrigues hoeft gesponnen maar wanneer dit het geval is geweest dan heeft de jongeheer zeU I haar de wapens in handen gegeven üestgds stond in dienst van don graaf zaliger een jachtopzienet Reimann bootte hij oen ruw onaangenaam rneuscb en het was oon ongeluk voor de grafelijke faraili dat die man eone boeldschoone dochter bezat Nu raad ik het al zeide Alma hare vriendin die licht blozendo do oogeii neersloeg een beteekenisvoUen blik toewerpend ffardl vervolgd bochten uitoefenden De resultaten waren verrassend Dronkaards die jaren achtereen enkele zelfs tientallen van jaren aan den drank verslaafd waren kregen na de behandeling een onverwinnolijkeu af keer van alcohol zij konden spiritualiën niet meer verdragen Ëen van Jergolski s patiei ton die zijn hartstocht voor een beschikking van het noodlot hield en de gsffoontü om te dnnken volstrekt niet ilde afleggen stemde eindelijk toe op dringend verzo ik zijner moedor zich aan mIo behandeling te onderwerpen wülke hij niet geloofde eoiiig gevolg te zullen hebben Acht ondorhuidsclio inspuitingen van snipeterzure s chiiine in den bogmno van 0 00 dan van 0 0016 en ten slottu van 0 00 3 gr werden toegediend Gedurende de biih uiiloling en twee weken daarna onthield de patient zich van sterkon drank uit gebrek aan geld Bij ontvangst van ziju loon besloot hij zich eon roos te drinken Tot zijn schrik volgde op het genot van wie glazen drank braking en zulk een hovigo hoofdpijn dat hij genoodzaakt was het bed te houden Tweo weken later herhaalde hij de proef en gebruikte den besten Hussischen drank m ar mot hetzelfde resultaat Dit maakte den dronkaard wanhopig Met wilskracht l gde hij er zich systematisch O too woder aan dc n drank gewend te raken door dezen bij droppels iu to nomen en zoo langzamerhand de dosis te latèi klimineu Alleïn door deze manier toe to passen bracht hij het zoover dat hg wotlor dezelfde hoeveellieid alcohol kon verdragen als vóór do behandeling Dr Portugalow hoeft sedert 1887 455 nevallen behandeld en ook Dr Beldau to feiia heeft het middel mot goed gevolg loegopast In 887 hij met 149 patiënten in 18S8 132 iirl8S9 75 in 1890 86 Wanneer men bedenkt hoeveel honderd duizenden zich te grande richten door drankmisbruik en de genreskundu in dun strijd danrtegou nu ein zoo krachtig middel gevonden heeft zullen ilo goueeskijndigon het in hnniiiie umgovini zekur i aan beproeven Blijkt al het goede van het middel zich te bovesligou dan zouden een aantal thans linlpoloozeu daarmede gebaat zijn tn van den drankduivel bevrijd worden Maaitdld o Kern Juli 1891 Zatordog namiddag is te Kirkstall bij Leeds do luchtsehipper Higgins bij het opstijgen vim zgn ballon met zijn schuitje aan de toleiiraafdradon blijven haken en toen tot schrik der toeschouwers noar beneden getuimeld daarbij zijn borstkas verpletterende op een hek on vervolgens achterover vallende ook nog zijn ru brakende Zijn schoonzuster Miss De Voy die reods dikwijls mot hem opgesteiieii wns had ditmaal den ballon loon deze nauwelijks i rie voet gosteguu hevig begon te slingeren nog snel verlaten maar Higgins sprak niettemin zijn nooilottig Let go 1 Trouwens de man had reeds dikwijls don dood getrotseerd en was juist voornemens binnenkort met een nieuwo vlieginaohino op te stijgen Verleden j iar bleef hij haken mot zijn parachute on steeg toon zoo vreeselijk hoog dat hij do wolken als sneeuwbergen door do zon verlicht diep boneden zich zag Met groote inspanning kloin hij toon in hot netwerk en wist zóó den ballon dio van goeii klep voorzion was genoeg to doen overhellen om het gas van onderen te laten ontsnappen en hol aldus daling te verkrijgen Zijn onversaagdheid moest hem eindelijk echter het leven kosten Verleden zondag had te Gent ten Stad huize in de gothischo zaal vau den Gemeonteraiid eone algemoene vorgadoring dor llogolingscümmissie van het aanstaande Noderlanscli iongros plaals Van de 230 reeds toogetredene loden van Gent on omliggende gemeenten was nagenoeg de helft aanwezig De Voorzitter der Ilegeliiigscoramissie Jhr A de Maero Limnander opende do vergadering met een algemeen overzicht van de werkzaam heden van het Bestuur Reeds vijftien zittingen worden gehouden De oproep tot het bijwonen van het Joogres word op 3200 ex gedrukt en alom in Noord 011 zuid verspreid Gorogelde niedodeelingeii werden nu 011 daniaan een honderdlal organen dor drukpers in Holland en België gezonden Een bestuurliil heeft op zijne eigene kosten natuurlijk oen reisje naar Amsterdam Leiden en Den Haag ondornonion om Noord Noderlandsche loden en sprekers aan to werven De heer PI van Diiyso hoeft eene reeks oude Nedorlandscho liedoren voor orkest en gemengd koor geschikt en het Codeert zal bestuurd worden door de heeren K Nevejans en A Van der Gracht professors aan hot Koninklijk Muziekcoiiservatorium van Gent Tot oon bedrag van 4500 frank wcr len toelagen aan hot Congres toegestaan door de stad Gent do provincie Oost Viaanderen on het nii nistorie van Binnenlandsche Zakon Misschien za4 de Vlaaraschsprokendo Minister De Bruyn het Congres mot een bezoek voreoren ook wordt do hoop gekoesterd dat do hoer van Tienhovcn het Congres znl bijwo nen De Gouverneur van Oost Vlaanderen en de Voorzitter der Hegelingscommissie geven een feest voor de Congresleden en hunne dames De Bargemeester vnn Gent geeft een avondmaal voor een dertigtal voorname uitgenoodigden Een feestmaal bij inschrijving 5 frank Ï 60 voor do Congresleden en hunne dames zal het Nederlandsch Congres besluiten op Woensdag 26n Augustus De heer de Maero eindigde zijn verslag mot deverzekering uit te drukken dat het aanstaandeCongres eene waardige voortzetiiiig zol zijn derNedorlandscho Congressen in 1649 en 1867 te Gentgehouden Do heer secretaris Prof Paul Fredericq las de drukproef voor van het omstandig Programma van het Congres dat goedgekeurd werd Eerstdaags worilt dit stuk aan de ingeschreven leden aan de drukpers en aai de meest bekende letterkundigen on belangstellenden gezonden Eindelijk ging men oier tot het samenstolljon van ondercominissieén voor liet inrichten van den grooten stoet dio op Zondag 23 Augustus do Congresloden van do Statie naar het Stadhuis voor de ofiiciéelo ontvangst begolu © zal voorde huisvesting der vreemde ledeln voor do concerten in het Casino en in den Grooten Sohouwbur voor de gezellige nvondbijoonkorasten dor leden telkens na afloop der feestelijkhedon voor hot feestmaal en voor de zittingen van hot Congres In liet geheel zijn reeds ougoveer 425 leden uit Noord en Zuid ingeschreven i j Buitenlandsch Overzicht Grootvorst Alexis is te Parijs aangekomen 24 uren later dau was bepaald Niemand verwachtte hem toen on hij kon zijn incognito bewaren Ook van de Russiscuo ambassade was er niemand In eeu gesloten rijtuig begaf hij zich uaar t Hotel Coiitiuental on eerst iu do buurt daarvan werd hij erkend Intusschen zijn alle demonstraties voor het hotel verboden en ovouzoo zijn te Vichy waar hij heden is ao kolossale toobtreidselen voor een luisterijko ontvougst afbesteld op verzoek van don Ministor van Binnenlandsche Zaken Men moot erkennen dat do Fraiische Rogeering zich verstandig gedraagt waar zij zooveel in haar vermogen is de al te uitbundige betoogingen tegengaat De Russisclie rogeering heeft ondanks de oerstgemelde tegenspraak lan officieuze zijde looh don uitvoer van roggo uit Rusland verboden Hot verbod geldt niet voor tarwe maar tileen voor roggo roggemeel en alle soorten van zemelen en treedt reeds don 2 7 on Augustus in werking Het doel van dozen bijzonderon maatregel is naarhet heet koren beschikbaar te krijgen tot ondersteuning van de Eussiaoho boeren In oen grootgedeelte van Rusland vooral in de oostelijke provinciën is de oogst bijna geheel mislukt en hoorachtdientengevolge groote ellende onder de plattelandsbevolking Nn heeft de rogeering 15 000 000 roebels tor beschikking gesield tot het aankoopen vau koren hotwelk tegen verlaagde vrachtprgzeu naar de geteisterde streken zal gezonden worden De cominissiëu wolko zich in vele plaatsen bobben gevormdtot leniging van den nood kunnen nu dit graan tegenmatigen prijs koopen on het onder de noodlijdendenuitdeelen De Potersburgsche bladen wijzen er op dat de uitvoer van tarwe vrij blijft zoodat Ruslands politieke vrienden vooral do Franschen die geen rogge maar alloen tarwe uit Rusland ontvangen door het verbod niet worden getroffen Het ergste is hot verbod voor Uuiischland Van do 349 601 600 kilogr roggo wolko iu dit jaar van Jan tot Juli in Duitschland zijn ingevoerd kwamen 314 764 000 dus 90 pCt uit Rusland Het overige kwam uit Nederland Ooslenrijk Hongarije on Rumenie maar vermoedelijk schuilt onder de rogge die uit Nederland werd ingevoerd nog oen aanzienlijke hoeveelheid Russisch graan Hoe dit oük zij in elk geval is het verbod van den uitvoer van rogge uit Rusland een zware slag voor de Duitscliers daar geen ander land in staat is hol Russische graan te vervangen Integendeel ook do uitvoer uit andere Kuropeesoho landen zal nu nog vormindoron want Zweden on Noorwegen moeien nu de Russische markt voor hen gesloten is ook de rogge welke zij noodig hebben olders opdoen Nu reeds zijn de roggoprijzen te Berlijn gestegen tot 226 50 Mark de 1000 KG maar naar alle waarschijnlijkheid zal deze prijs na hel verbod nog hoogor worden Geen wonder dan ook dat van liberale zijde nu dringorilcr dan ooit te voren do opheffing dor graanrechten in Duitschland wordt verlangt Dan wordt ten minste een ruimere invoer van tarwe mogelijk zoodat deze althans tegen matigen prijs to verkrijgen zal wezen Voor de Pruisische oostelijke provinciën is het büsliiit dor Russischo rogeering ook een ernstige slag niot alleen voor de havens maar ook voor de molenaars dü de Russische rogge maalden on vermengden met tarwe voor den uitvoer Ook voor deu Nederlandschcn handel is het verbod der Russische rogeering niet zonder gewicht daar alleen van Jan tot Juli 1891 uit de Russisch havens 11 906 102 pud rogge ongeveer 176 000 000 kilo naar ons land verscheept werd Welke gevolgen het uitvoerverbod verder zal hebben in de eerste plaats voor hot Russischo volk zelf zal de toekomst moeten leoren Bij de groote Oostenrijksche manoeuvres die in September zullen plaats hebben zullen de Keizer van Duitschland eu ds Koning van Saksen tegenwoordig zijn Proeven zullen genomen worden met het roekloos 1 kruit zeventig duizend man troepen komen in t geweer De geheele Engelsche pers houdt zich bezig met een rode door den Ministor Balfour te Plymouth gehouden waarvan do hoofdstrekkipg was de gemoederen zijner partijgangers te prepareeron voor zijn plan om Ierland zelfbestuur te geven Hg logde er zich minder op too oen nauwkeurige uiteenzetting van zijn ontwerp te verstrekken dal wel op het pleiten van verzachtende omstandigheden voor zijn stoutheid on op het uit den weg ruimen van alle oorzaken van wantrouwen waarmee hij gevoelde dat zijn plan zou worden begroet Dit kon men uit zijn redo opmaken dat hij Ierland wil begiftigen mot graufschapsraden op donzelfden voet als zij in Engeland en Schotland bestaan on dat wat hem voornamelijk drijft is do zorg om den wissel te honoroerou door do Unionisten getrokken en samoiiworking inet deze groep bij do aanstaaride verkiezingen te verzekeren Hoe het kiesrecht voor die Raden zal geregeld zijn zeide hij niet duidelijk terwijl de Daily News raooiit te mogen aannemen dat het niet bepjrktor zal zijn dan in Engeland leest de Daily Chronrielo uit s Ministers woorden dat hij hot wel denkt te boporken De Times is hoogelijk ingenomen met het plan de conservatieven nomen het moerendeels aan als een noodzakelijk kwaad zonder geestdrift de Gladstoniauon aanvaarden het als oen stap die tot Home Rule leiden zal Op één punt sprak de Minister zeer beslist namelijk dat hij er nooit in zou toestemmen de politie to brengen onder pontrole der grnafschapsraden zij moest blijven een macht onderworpen aan het centraal gezag Hier moest het hoofdonderschoid uitkomen met Gladstone s vroegere plannen en met Parnell s oischen Het is do vraag of op dit punt ook niet do anti Parnellisten aan de oischen van den vroogoron aanvoerder zullen vasthouden Blijkens tolographiseh bericht uit New York is aldaar een brief ontvangen van een zendeling te Poking gedagteekend 13 Juni waarin wordt medegedeeld dal een Keizerlijk decreet is uitgevnjrdigd naar aanleiding van de onlusten waarbg den gSuvorneurs bevolen wordt de belhamels te onthoofden die slechts door roofzucht tot do wandaden gedreven werden en tevens hun do bescherming aanbevolen wordt van da kooplioden on zendelingen onder badreiging dat als deze onvoldoende is de gouverneurs zei ven gestraft zullen worden PETROLfiUM NOTEKm GK van de Makelaars Caotztaar d Schalkwijk te Kotterdam De markt was hoden flauw Loco Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust 7 60 September Ootobor November en December levering ƒ 7 55 MARB TBERICHTEN Gouda 13 Augustus 1891 I Do rijzing hield do geheele week aan zoodat ook hier hoden vrij wat duurder verkocht werd Tarwe Zeouwsche ƒ 11 a ƒ 11 50 Mindere dito ƒ 10 25 a 10 76 Afwgkeude ƒ 8 60a 9 Rogge Zeouwsche 8 25 ü ƒ 8 60 Polder ƒ 7 i ƒ 7 25 Buiteulandsche per 70 kilo 7 40 a 7 60 Gerst Chevalier 6 25 a 6 75 Haver por Hüct 4 60 a 6 50 per 100 kilo 9 ü 9 50 Hennepzaad Buitenlandsch 7 a 7 75 KsnarieZaad 8 25 ji 9 Maïs per 100 kilo Bonte Ainorikaanscho S IO a 8 30 Cinquantino 8 ii 8 26 Veemarkt Melkvee z der aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 21 a 24 ct per half KG Biggen voor Engeland goedo aanvoer handel redelijk 16i j fi 17 s ct porAalf KG Magere Biggen goode aanvoer handel reflilijk 0 50 a 0 85 per week V etie schapen goede aanvoer handel traag IS 36 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug j B a 14 Graskalveren goede aanvoer hando aag 20 ii 30 Aangevoerd 122 partijen kaaOandel vlug