Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1891

LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ ïïèA Blli KMA Lange Tiendewe 1801 Zaterdag 15 AagvstaSa IS 4605 60UDSGHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor ƒ 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt d rt 10 Jar a 4o r rrofMfl r B te r fUt SABlMTolCB la M Genees en H Pril Ir H Vlrchow Banijn T Oietl MOnclMn m Reclam L ip ig m T Husabaum Ma I Het tZ AmatM tam a ▼ KoFezynskl ximiuus Brandt Klauaanburg bij storingen In de kwalaa ar lavar laat vut AvivaA ▼ aratopplu an da daa Ö ï aaUliat aai DSzwUs is kanilso aïdaaA Mtkakar Blekaril Brandt worden om bara laakla aeUat daarTiaawaa aasaa lafaaoaaa aa alja u TarUaaaa iMTaa dasaharp warkenda Zoolao Blltarwater Oroppala üaafaals aaa BV Om sleh by den aankoop te besehenuen Va t an IsxeBSSSkta prepaialen rnaa asan In de apolhaken steads naar de allaen CChtC Cwltsoracka Pillen van den Al atheker Blehisrd Brandt Pry per doo mei cclinilk aanwtjsloa 70 Cantsl n lette naawkeurtsr er op dut het tiierbowen ffedrtikl door de wet bi rb raide bandflimerk of atlkat het Witte kmU ap hee roode veld en de handteekenlng Krhd Brandt ilch on iadar dooaja bey D l s II oord depot V E van Manlen Kolff te KotterdsB W irtBd 0 sli r a a oor h t Pnbllak lUMtMia lalur wniwad aa ODMhs UJk IddeL a prMM Mn Pnl Dr T Frerlebs swiijii t s V Seanzonl warabwg t C Wltt Oopwhagan ZdakaaoF st PMwnburg SoedenUldt kuw IdUnbl Waraehaui For t F Onderbuiks organen kaUan tracan atoalcanv vaart ralt TOertaomanda oufastald De mzeading van advertentiën lean gssohieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 30 tweede qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere Sl a aS Noard HoUandsche ƒ 22 a 28 Boter jtoe le aanvoer Handel i xg Goeboter 1 40 a ƒ 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a f 1 30 p r kilo Burgerlijke Stan 4 GEBOREN 10 Aug Mirioui oadcri H itn iea HiuT l ea K S FaD Iie Coraelia ouders J G Polhant D C FUmmtB J cobai Cornell ouders J de He j co C A Jongbloed H Eieehiel ouders J Jouflkoen eo G Boot RoelSna ouders J S Stieustra ea B Dgkatra Maria Margaretha ouders B Swaoeoburg en M M rao Leeuwen 13 Frans Ariaan oudera F Temjwlman en L Beonis OVERLEDE 11 Aug L L Jansen 3 m GEHUWD 12 Aug N Broekliui reii en H U Puuk J van Gent en M Scbooteo Reeuwijk GEBORE V I Tennis ouders D an Roon en C C Verhoog Everdma Gerards onders W J Stiater en C Strien Arie onders C BlyleTfn en M Vermeulen Koroelis onders K van Groningen en T Mes Adrirna onders D Klerk en A Vrrweij Cornell ouders A StoIw jk M Koonik OVERLEDEN H A V ii 43 j A P Kroijt 81 jsfr Stolwijk GEBOREN Hendrik ouders H J Burger en C Kontlever Jan ouders W Anker en S van Erk OVERLEDEN A Kontslaal 14 d Haastrecht OEHORKN Johsnnes Adrianus ouders A faag en A Compier OVERLEDEN J lac Delft 9 j L H san Laenwen 67 J J Heijneman 7 ro F o der Vlist 67 j ADVERTENTIEN Bevalletf van een Meisje J J MEIJER GroOTKN DORST Amtterdam 11 Augustus 1S9I F r en i utt Handwcrkeo Privaatiessen Opleiding voor het EXAMEN Billöke conditiën bfl Mej 6 M HOOFTMAN Crabethstr 244 I leuw E GFXSCH Model FANtASIE HOEDEN S VAN PRAAG Hoogstraat A 111 lirniMflöLT De CG MISSIE vau TOEZICHT op het Middelbaar Onderwijs maakt bekend dat op DONDERDAG den aO en VRIJDAG den 21 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmantgracht inschrijving zal gehouden worden van LEERLINGEN voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datum au Leerliny n van den vorfgen Ciirsu op laatstgettoemden van nieuwe Leerlingen Het TOELATINGSEXAMEN zal plaats hebben op DINSDAG en WOENSDAG n 7 en 8 SEPTEMBEB des avonds te luren Om aan bet Examen te kannen deelnemen moet men den l2 arjgien leeftjjd hebben bereikt en een bewij van inenting kannen overleggen Het SchoolgUd bedraagt 3 Gulden voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den 13 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commiatie Dr P H G VAH ITERisON Goalla SuelpfrsHruk van A Brinkman Zoon Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1891 des morgens te elf uren in het kofBehnis Haehonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER van No 1 Een op ganstigen stand gelegen goed onderhouden WL KELHUIS met BOVENWONING en ERF aan de Wjjdstraat te Gouda Wijk A No 174 Het Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken en Zolder isterstond te aanvaarden terwjjl het Benedenhuis verhuurd is tot 30 September 1892 aanden heer L C KINT voor ƒ 5 per week No 2 Een goed onderbondeo gunstig gelegen WOONHUIS ERF OPEN PL ATS en TUIN aan de Wachterstraat te Gouda Wjjk P No 212 Te aanvaarden 1 October 1891 Het Huis bevat behalve den Winkel 5 Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken No 3 Een goed onderhouden aangenaamgelej en TX7 o 03n bL CLis met atzonderlijke Bovenwoningen ERF aan de Gouwe te Gouda Wjjk C No 58 en hia met e n uitgang in de Poort daarnaaüt Het benedenhuis t welk 4 kamers en keuken bevat is terstond te aanvaarden het bovenhuis bevattende 3 kamers keuken en Zolder is bg de week verhuurd voor f 2 75 NÓs 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN en grooten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 21 2 in 213 No 212 is bji de week verhuurd voor ƒ 1 15 ea No 213 i te aanvaarden 1 Novtanber 1891 No 6 Efen HUIS en ERF ip de Vrouwesteeg te Gouda Wyk H No 231 verhuurd bjj de week voor 2 No 7 tot 9 Di e HUIZEN BRVSNin de Vrouwesteeg te Gouda Wgk H No 199 200 en 201 Verhuurd by de week elk voor l 45 No 10 tot 13 Vier RUIZEN en ERVEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda Wflk N No 236 tot 239 Verhuurd bjj de week voor l IO f I IO 1 00 en ƒ 1 30 No 14 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wjjk L No 294 Verhuurd bjj de week voor ƒ 2 No 15 Een HUIS en ERF in den Hozendaal bg den Langen Tiendeweg te Gouda Wjjk M No 1 Verhuurd bg de week voor 2 En No 16 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wjjk R R No 85 Verhuurd bjj de week voor 1 40 De perceelen bjjna allen van Waterleiding voorzien ïjjn te bezichtigen de 3 laatste we j kdagen vóór den dag der verkooping van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren ea op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zjja te bekomen ten kantore van Notaris FORTUUN DROOGLEEVER voornoemd Mej Qü ANÏ Kleiweg VRAAGT een nette die een bnrgerpot kan koken voor noodhulpof voor vast KORTIJJG OP A 7 OS Azs Kleiweg E 73 en 73 ADVRRTENTTEN in alle Binnen en Bultenlandsche Cou ranten worden dadelgk opi ezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Dt uitgave dezer Couiaut geachieüt dagelgki met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 iiioaderlgke Nonunen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Augustus 1891 Het in Parijs veracbynende blad Le Üntheoa de Fhduitrie bevat een itaardeertnil artikel over do pijpenftbriek enpatteabakkerij di r hh fjoedeivaagen alhier Daarin ivordt eene uitvoerige beschrijvinggegeveo van de wijze waarop Goudscbe pijpen tvorden gefabriceerd en eeii duidolijlie voorstelling boehet op zoo u fabriek tnegaat De ateenkolen vereeniging de Voorzorg iield giêteravond eene vergadering in bet Vereenigingsgeboi tv van Provideutia trelke vergadering vrij goed bezocht wa ó6t deepening der vergadering kwam een schrijfen in van den Voorzitter kennis gevende hij verhinderd was de vergadering bij te wonen De Secretan a Penningmecater opende de vergadering met eent korie toespraak heette den ledeu welkom las de kennisgeving voor van den Voorzitter en verzocht den leden aandachtig te luisteren naar de mededeelingen waarvoor deze vergadering in hoofdzaak was belegd De SccretariB Penningmeetter deelde daarna ongeveer het volgende mede Geachte Vergadering Het zal u onget wijfeld een welkome tijding zijn te vernemen dat de heer P Krijgsman die ala minste inschrijver leverancier onzer steenkolen werd boven de gestelde conditiën nog enige gunstige bepalinKen heeft gemaakt in het belang der leden Zooals u allen bekend i en art 3 vau hSt reglement bepaalt zou de storting met het einde van October ophouden en op dat tijdstip zouden dan de Isden die 25 Ct per week hebben gestort 11 HL en die 17 Ct stortten ongeveer 8 HL steenkolen vrij in huis geleverd ontvangen FEVILLETOIV Uit iet DuitacL II 5 Anna Reimann moet een zeer deugdzaam meisje geweest zijn vervolgde Daniel en men zegt dat graaf Kurt voornemens was haar naar een pensionaat ts zenden eu a twee jaren baar tot gravin Von Hofaenhausen te verheffen Wat en hoeveel waarheid deze bewering mocht bevfftten weet ik niet net de intieme zaken der familie heb ik mq nooit ingelaten De minnendeu kwamen heimelijk samen noch Se genadige heer noch de jacbtopzieuer had en vermoeden van het geheim Of nu wijlen mevrouw zulks het eerst vernomen heeft weet ik niet op zekeren dag werd het minnend paar verrast en er ontstond eeo vreesetijk tooneel Hetgeen tusschen vader en zoon is voorgevallen heeft buiten hen niemand vernomen de zalige heer had een driftig karakter ea het kan zeer goed waar zijn wat men later beweerde dat hij aan dit tooneel mot de rijzweep een eind hoeft gemaakt Do jachtopziener was ook vreesolijk driftig en bot kwam ook tusschen hom en graaf Kurt tot een heftig tooneel waarin Het doet mij genoegen dat de leden hoe langer hoe meer bet uut van wekelijksche stortingen voor dit doel begrijpen hetgeen ik mag afleiden uit bet feit dat onderscheidene ta gevraagd hebben tot balf of einde Detrember te ntfl en blijven betalen ten einde alsdan voor den gehei M winter van steenkolen te ziju voordien Vóór daartoe echter kon besloten worden moest den leverancier gevraagd wordeik of hij die meerdere levering trgen dezelfde voorwaarden wilde aannemen waartoe hij in geen geval verplicht was en verklaarde de heer Krijgsman daaraan te willen voldoen Voorts kan ik u namens ges emden heer mededeelen dat by bereid is bovendien aan elk lid op vertoon vau zyn bon 3 HL tegen contante betaling tegen denzelfden prijs uit do lossing van het schip te leveren Wanneer de leden aldus del 26n October met hun storting ophouden hebben zy 11 HL te goed en blijven iq betalen tot 7 Decawber wordt dit 13 HL en warneer dan de leden di veel steenkolen Verbruiken zich vooraf 3 HL op de nabgeboden wijze kunnen aanschaffen dan verkrijgt men 14 of 16 HL steenkolen eeiie hoeveelheid die hopen wij ruim voldoeode zal zijn Wanneer ik spreek van H of 18 HL dan is dit met het oog op die leden welke 2 Ct per week stortten want de 6 leden die IJ Ct betaalden verkrijgen nannecr zij tot en mét H December dit blijven doen 9 HL eu kunnen dus ii dien zij laartoe in staat zijn hun provisie tot 12 HL aanvullen Mochten er onder u zijn voor wien het te bezwarend IS vooraf steenkolen a koopen doch verlangen van deee lading een gedeelte te ontvangen dan diene hun tot inlichting d at de leden die een bon ontvangen voor 11 HL daarvan direct 8 HL en die een bon voor 8 HL ontvangen 6 HL kunnen bestellen Ik acht het overbodig bieraan toe hel aan harde woorden niet zal ontbroken hebben Daags daarna was Anna verdwenen men zocht haar overal en vond haar liik m het moor daar ginds in het woud Nu begrijp ik alles zeide Unica bewogen men hooft mij van deze gebeurtenis nooit iets verteld Men sprak er niet gaarne over t Was eene te onaangename herinnering antwoordde de oude bediende Graaf Kill t erliet zijne woonplaats zonder iemand vaarwel to zeggen hij was aftgd eenstijf hoofd geweest en dat hjj het tot heden geblevenis heeft hij bewezen Is de jachtopziener nog altyd in onzen dienst vroeg Unica op oen toon van ernstige bezorgdheid Neen Na de teraardebestelling van zijn kindverliet hij ook dit oord sedert heelt men niets meervan hem gehoord Zooveel te beter voor uw broeder wonddezich Alma tot hare vriendin eene ontmoeting methem zou de oude herinneringen en de wraak vandon man weer opwekken En heeft mijn vader tater nooit stappen gedaan om zich weder met zijn zoon te verzoenen vroegUnica Zoover mij bikkend is neen antwoordde Daniel zij waren eigenzinnig en in hunne zienswijzen en eens genomen besluiten onbuigzaam Wellicht indien graaf Kurt uit vrije beweging ware teruggekeerd on de hand tot verzoening had aangeboden zou dmi zijn aangenomen maar tot een goede ADVERTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt te voegen dat voor genoemde hoeveelheden op heden zijn gestort en dat de bon tot den 15n April 1892 geldig blijft Mochten er evenwel onder u zijn die de geheels hoeveelheid op de bon vermeld uu reeds wenscben te ontvangen dan zijn zij verplicht hun aandeel tot 26 October a s vooruit te voldoen aan den Bode of mij Hiermede zoude ik wat aangaat het verstrekken van inlichtingen kunnen volstaan doch vermeen als tolk van u allen een woord van erkeutelijkheid aan den heer P Krijgsman voor zijne medewerking tot bereiking van ons doel in deze vergadering te mogen uitspreken Moge deze onze eerste poging met den gowenschten uitslag beloond worden en het voor u een spoorslag zijn om niet alleen zelf op dien weg te blgven voortgaan maar ook om uwe medewerklieden in bun eigen belang aan te sporen uw voorbeeld te volgen opdat het volgend jaar het ledental verdubbele Moge het voor het Bestuur eeuigen t jd en arbaid eischon het bewustzijn dat 70 huisgezinnen daardoor met eenige mindere bezorgdheid den winter tegemoet gaan zij daarvoor hun grootste zelfvoldoening en belooning Deze mededeelingen werden met een luid applaus begroet De Voorzitter verzoekt daarna den leden die weilicht het een of andor niet duidelijk genoog voorkwam of nadere inlichtingen mochten verlangen of vragen of voorstellen verlangden te doen zich daartoe aan to melden ten eiude niemand deze vergadering te doen verlaten zonder vc komen met e gemaakte bepalingen bekend te zijn Het lid J Boere vraagt inlichUngen omtrent het blijven storten van 25 ct peT week ten einde den goheelon winter door steenkolen te kunnen krijgen daar 11 HL in geen geval voldoende is innige verstandhouding tusschen vader en zoon hid het nooit meer kunnes komen Er was te veel tusschen de hoeren voorgevallen dat nooit vergeten kon worden Het is goed ik dank u Daniel I zeide Unica en peinzend volgde haar blik don grijsaard die zich langzaam verwijderde Moge Daniel ook het tegendeel vermoeden en beweren papa heeft in laterejaren toch over zijn drift berouw gehad eu chbittore verwijten geilaaii Nog kort voor zgn doaddeelde hij ons zijn leedwezen mede over het voor gevallene en hij maakte het my tot plicht onvermoeid naar Kurt onderzoek te doen tot ik hem zou gevonden hebben Sproken wij over iets anders Alma Ik heb je neef kapitein Von Grooau in langen tijdniet gezien Hij komt in don laatsten tijU zelden antwoordde Alma voor den blik der vriendin de wimpers neerslaande ik geloof dat hij eene kleine woordenwisseling met Werner heeft gefaad Met je broeder Zg waren immers steeds met elkander bevriend Kan niet ook tusschen vrienden eens verschil van meaning ontstaan Werner is zeker niet eigenzinnig 4iij geeft gaarne toe maar wat hif wd datzet iiij door En omdat ik dit weet durf ik ookmet vertrouwen beweren dat gij weldra sijne bruidzult zyn Een gloeiende blos overtoog de wangen van Unica en de blik dien zij hare vriendin toewierp scheen J