Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1891

slacbthui voor varkens en voort penslokalen mestbakken kooktoestellen h j oh en transport toestellen lokalen waar vleeachwaren bereid worden bergplaatsen voor bloed en verderen afval en behalve de woningen voor het dienstpersoneel een kantoor voor keuring met de noodige instrumenten tot onderzoek noodig kunnen ook ijskelders gebou d worden Vervolgen moeten de noodige veealallon aanwezig ijjn beneven een lachtlokaal voor dieren verdacht of lijdende aan besmettelijke ziekten en eindelijk een panrdenslachtery Het behoeft geen betoog dat er gezorgd moet worden voor fliuke ventilatie voor beiteiliging tegen verontreiniging van lucht bodem en water Er moet ruime aanvoer van zuiver ater en onschadelijke afvoer van het gebruikte bestaan Bg de aanwezigheid van zulk een Inrichting moet het streng verboden zgn elders dan daar te lachten Wg moeten ons bepalen tot deze hoofdtrekken omdat plaatsolgke omstandigheden den omvang en de inrichting van elk abattoir moeten wijzigen Het is mogelijk dat een zoodanige inrichting voor vele gemeenten financieel bozwnarigk zal zijn maar toch zal het blijken dat bij een goede exploitatie en bij de algemeen verplichte deelneming van alle slagers de gemeentekas er niet onder behoeft te Igden en zoo dit al het geval moge wezen dan mag de gemeente zich wel eenige gelilelijko opoffering getroosten voor een inrichting van zulk gewichtig sanitair belang Niet alleen zal dit er beter door geivaarborgd maar ook bel toezicht zal gcmakkelgker uitgeoefend kunnen worden en dat meer vertrouwbare toezicht zat ook het crediet der slagers teil goede komen Uit Londen schrijft men aan de V Bott Cl De held van Jules Verne s Rei om de wereld in tachtig dagen zou tegenwoordig met al zijne rlughei t reeds achter het net visschen Ook iu het rak van snelreizen is de concurrenliu heftig en maakt de meuschheid voortdurend vorderingon van welke het einde niet is te voorzien Ja de grap is nu reeds zoover ontaard dat er redaction van bladen worden gevonden welke meiischelgke renpaarden er op nahouden om voor baar de wereld rond te galoppeeren zonder oenig ander doel dan zoo gauw mogelijk weer op honk terug te keerou De één doet bet in 78 dagen waarna terstond een ander uitgezonden wordt om het in 77 dagen te doen Is er iets krankzinniger denkbaar I Na le mannen zijn de vrouwen gekomen en oeriang verwacht ik do reclame eener Barnumnchlige krant waarin aangekoattigtl wordt dat een zuigeling onder toezicht eener min de wereld zal goan afttooinen tot vermaak dor internationale gapers die ten minste ééne sensatie per dag moeten hebben en anders diep ongelukkig ign Middolerwijl moeten zij zich tevredpn stellen met detoeristischo goocheltoeron va jongedames Eéne er van zie ik in plastischeu vorm vóór mij liggen Mejuffrouw Elisabeth Bialand heeft op bevel barer redactie en vorraoodelijk op kosten dezer laatste voor het Cosmopolitan Magazine te New York oene reis om do wereld ondernomen in mededinging met eene andere jeugdige krantenschrijfster aan den overkant van den haringvijvor Mis Bisland kroeg geen ander mandaat Üan om zoo vlug mogelijk te reizen hoe gauwer hoe beter en letterlijk geen rekening te houden met de middelen maar alleen hot doel te tellen Hoe zij hare taak volvoerd hoeft iu 76 dagen en er in geslaagd is barer concurrente eeno vlieg af te vangen vertelt zij ons in oen boekje dat zoo straks van do pers gekomen is bij Osgood Beginnen wjj met volkomen ie erkennen dat Miss Bisland sohrjflalent bezit on de kunst verstaat een onderboudond werk te leveren Maar zulk oene rkenleni is niet bij machte eene verzuchting te onderdrukken over zooveel misplaatst vernuft en zooveel weggeivorpen gaven Dit jong meisje vliogt vau den ééneii trein naar den anderen en van do spoor naar do boot of omgekeerd Zij verwezenlijkt het prograoi van Larotisse die reeds meer dan twintig jaren guloden do phrase bedacht L on iie voyage plus aujourd bui Ion arrive En toch matigt zij jich hot recht aan om over alle landen en volke i die zij zoo vliiehtig bezoekt te schrijven als baddo zg raaanden lang bg hen vertoefd on bon op de keper beschouwd Jules Verno heeft het verstandiger overlegd dan feiss Bisland Zonder zgn sludeerverliek te verlateii heeft hij oen boek geschreven niet Slleen voel vermakelijker in menig oplicht dan A jrging Trip around the World maar tevens degelijker Hij wilde nut stichten door het verspreiden an konnis terwgl het haar uitsluitend doel was door Ie jagen en terug to komen Hot resultaat is la ook een boek dat hoewel in ouderhoudenden tgl geschreven geen waarde hoegenaamd bezit als reisbesohrijviug on evenzoo goed neen oneindig heter thuis zoude hebbon geschreven kunnen worden zonder andere i ueile dan een uitstapje nu on i rdan naar de openbare boekerij in de plaats der inwoning Toch beschouw ik mis BistSnd oer al een slacht offer dan als eene hoofdschuldige De redactie die haar afvaardigde op eeneu waanzinnigen tocht als reclame is eigenlijk veel sterker te laken dan het meisje welks gezondheid ouder de voortdurende spanning van het jakkeren van de ééue plaats naar de andere gelijk zij zelve erkent sterk geleden heeft Doch hot meest te veroordeeleo is de houding vanbe publiek welks belustbeid op gekruide versnaperingen en nieuwigheden van allerlei aard dergelijice ondernemingen mogelijk maakt ja uiüokt De wereld schreef Garlyle is een oud wijf dat eene koperen duit voor een goudstuk aanneemt als dit in hare kraam te pas komt maar in cisu ontaardt dwaasheid in verbijstering De heer Harald Mickman te s Hage schrijft in de Aoiudpori een artikel waarin hij het publiek waarschuwt voor de praktgken van den wonderdokter Sequah Hot was schrijft genoemde heer in t jaar 1888 dat ik dieu Sequah het eerst leerde kennen en wel in Glasgow in Schotland Daar had hij groot succes In don winter van betzelfde jaar trof ik hem weder in Edinburg aan waar hij door de studenten van de Waverley Market werd verjaagd Stdert heb ik hem uit hot oog verloren tot den aanvang van dit jaar toon ik hem in Londen aantrof Zelf toen vreesolijk aan rhumatiek lijdende liet ik mij overhalen om van hem een fleschje olie te nomen maar boe ik ook wreef of mij liet wrijven de olie baatte niets Alloen slechts toen ik een behoorlijk geneesheer ontbood ontving ik medicijnen die rag goed deden en mijn borstel te weeg brachten Toen ik weder geheel gezond was begaf ik mij eens op weg om dien Sequah en zijn bluftenden aanhang nog eens weer te zien en te hooren Ik zag bij die gelegenheid een man die met twee krukken liep naar Sequah voortzukkelon waarna een van des wonderdokters handlangers den man van zijn bovenklesrou ontdeed en met de beroemde olie aan t wrijven ging met het gevolg dat de kreupele zijne krukken wegwierp en even vlug wegliep alsof hera nooit iets gemankeerd had Mijne nieuwsgierigheid opgewekt zynde volgde ik den kreupelen of liever ni niet kreupelen man en op een goeden afstand sprak ik hora aon als volgt in t Eugelsch natuurlijk Ei zeg eens vriendje hoeveel heeft Sequah je van morgen gegeven om deze oomcdie te spelen Mind your own business Bemoei je met je eigen zaken was het antwoord Welnu het zijn mijn zaken Ook ik heb een wonderbare medic n Als je bij mij diezelfde kunst wilt komen verkoopen morgenavond dan geef ik je vijf pond Meen jo dat Welzeker Dan kom ik Waar moet ik zijn en hoe laat Ik gaf hom een plaats op maar ik was er natuurlek niet Ik had mgn dool bereikt namelijk uitgevonden dat die zoogenaamde plotseling genezen kreupelen nooit kreupel wareu geweest doch alleen als hanswjorst of reclaraomiddol dienden En nu vorder Wie is Sequah Ik heb me laten vertellen dat hg oen klerk zonder bezigheid was die in Amerika op kleine schaal op dusdanige manier is begonnen met succes bekroond werd en toon zijno patenten aan een naamloozo vennootschap beeft overgedaan Vandaar zeker dat Seqaah tegenwoordig in Holland Duitsohland bet Zuiden van Afrika on iu Australië bozig is Boiteolandsch Overzicht In de internationale politiek beginnen de handelsbetrekkingen met den dag een belangrijker rol te spelen Bij den van Franscho zydo begonnen tarievenoorlog en het spoedig vervallen der meeste traotaten waardoor onderhandelingen over nieuwe tractaten noodig zijn geworden komt thans de aleobto graanoogst dic voor don internationalen handel mede zijn droevige gevolgen heeft In Duitschland is veel ergonis gewekt door een maatregel dei Russische Regeeriiig eerst aangekondigd daarna officieus tegengesproken maar spoedig daarna verschenen om den uitvoer van rogge roggemeel en zomeleii te verbie len M Te Baftijn wordt algemeen zelfs door cousorvatieve l fe l n aangedrongen op de opheffing der graanret bteit ten einde verdore stggiug dor graanprgzen te voorkomen Het heftigste goschiedtdit uatuiirlgk weer door de Freisiimige Zeitung het orgaan van den opposilioleider Richter die doet uitkomen dat de roggeprgs ter Berlgnsohe beurs nu reed 25 mark hooger is dan toen rgkskaiiselier Caprivi in den Rgks dag voor eenige maanden de opheffing van do graanrechteu voor overbodig verklaarde De heer Richter In denzelfden geest verlangen nog S leden inlichtingen en wenachen mede te blijven storten De Voorzitter antwoordt hierop dat het reglement bepaalt van 36 weken te storten en dat naar die berekening het aantal Hectoliters steenkolen is aanbesteed doch dat hel een goedheid van den heer Kr gsman is tegen den ingeschreven pr s van 78 et nog 3 HL vooraf te kunnen krggen zoo ook om de storting te laten doorgaan tot half December ten einde als dan elk lid nog 2 HL bovendien vernekerd is Hoewol hij er ge n bezwaar in ziet om geregeld met de storting te blyven voortgaan blijft het de vraag of de leveranoior daartoe wel zou genegen zgn Beter zou het z i zyn ons dejen winteijge zien behelpen met de betaalde hoeveelheid es ijrde rekening en verantwoording in December te gaan storten roor het volgende jaar Ook wilde hij gaarne alsdan ren voorstel doen om eene blijvende kolenvereeniging te verkrijgen Na nog eenige tragen van zeer ondergeschikten aard te hebben beantwoord en niemand iets meer in het midden te brengen had werd aan de leden hun Bon uitgereikt en daarna onder dankzegging van den Voorzitter voor de verleende aandacht de vergadering gesloten Thans wordt medegedeeld dat de heer Sevlfardt luit kolonel van den generalen staf de portefeuille van Oorlog heeft aanvaardt en dat op den 18n dezer de samenstelling van het Kabinet officieel bekend zal worden bliek de zaak behandeld tegen Carles Devenport zich noemende Sequah Het requisitoir strekt tot veroordeeling tot 300 boete subsidiair 60 dagen hechtenis wegens het onbevoegd uitoefenen van geneeskundige praktgk en ƒ 200 boete subsidiair 40 dagen hechtenis wegens het onbevoegd verkoopen van geneesmiddelen In antwoord op de door enkele Kamers van koophandel en fabrieken aan den minister van waterstaat kenbaar gemaakte bezwaren tegen de afsluiting Voor nietreizigers van de perrons op de stations der Exploi tatiemaatschappg is aan die Kamers het volgende medegedeeld De maatregel is genomen zoowel in het belang van het reizend publiek als in dat van den dienst der Maatschappij De vrgbeid aan een ieder gelaten om op de perrons te komen ook zonder dat hij zich op reis begeeft of iets in verband met hel aankomen of vertrekken van treinen heeft te verrichten heeft aanleiding gegeven dat op oen aantal stations het perron eene verzamelplaats is ge orden van lieden die er niet behooren te komen en de bewegingen zoowel van de rgzigers als van de beambten van den spoorwegdienst belemmeren Daartegen kan alleen worden gewaakt door den toegang tot do perrons slechts open te stollen voor reiziger die hun plaatsbewijs en niet reizigers die een toegangsbewijs kunnen vertoonen Aan uw verzoek om me le te werken tot ophefling van een maatregel die alleen iu het belang der goede orde is genomen en die niet in strijd is met de bestaande wettelijke verordeningen kan door mij geen gevolg worden gegeven Uwe bewering dat de perroukaartjes slechts geldig zouden zijn gedurende het uur waarop zg worden afgegeven schijnt op een misverstand te berusten Blgkens bericht vandendirecleur gfneiaalderEiploitatie raaaischappij zyu die kaartje volgens de gegeven voorschriften nog geldig gedurende hot uur volgende op dat waarin zij zijn afgegeven beschouwd als eene verkiezing van veertien nieuwe leden waarvoor dus de algemeeno bepaling van art 29 der gemeentewet geldt Door het kiezen op twee briefje nn i volgen de protesteerenden eon geheel andere uitslag verkregen dan het geval zou geweest zgn indien één biljet gebruikt ivare wat uit verschillende omstandigheden is gebleken doch het duidelgkste hieruit dat de heer Koe or die op een biljet 462 steramen kreeg niet en een ander die slechts 408 stemmen had wèl in heralomming kwam De cammissie van onderzoek bleef een uur wtg en kwam toen terug met een lijvig doorwrocht rapport Daaruit blgkt dat de commiasie verdeeld was dat de meerderheid het ingediende protest niet onderschreef en dit op rechts en wettelijke gronden bestreed terwijl die miriderheid er zich wel mode kou vereenigen De conclusie der meerderheid luidde als volgt De meerderheid concludeert tot toelating van le gekozenen wier geloofsbrieven zijn onderzocht en tot niottoelating van den boer Tjeenk Willink wiens geloofsbrieven niet onder de stukken werden aangetroffen Gisterenmiddag is te s Hage een ernstig ongeluk voorgevallen Aan de overzijde van het Kanaal oen eind voorbij de Javastraat wandelden twee dames toen èen troop marchoerende soldaten aankwam Ken der dames mevr T v B willende uitwij cen en eenigszins zenuwachtig geworden kwam tusschen de rails van de stoomtram juist toen een tram naderde zg werd door de machine aangegrepen en overreden Zij was onmiddellijk dood Haar lijk werd per rijlnig naar hare woning in de Surinamestraat gebracht In het te Londen vergaderd congres voor gelondheidsleer heeft onze landgenoot dr van Hamel Boos hoofdredacteur der Revue Internationale des falsifications dezer dagen een voordracht gehouden naar aanleiding iler beide volgende stellingen J Het is wenschelijk met het oog op de vervalschiugen in de verschillende landen waargenomen dat een internationale verstandhouding entente internationale tot stand kome ter bestrijding der vervalschingen van koopwaren in bet algemeen 2 Heti is wenschelijk dat de verschillende Hogeeringen aoor bevoegde deskundigen een code doen vervaardigen welke de normale gemiddelde samen telling der handelswaren in t algemeen aanwijst en in t bijzonder der voedingsmiddelen Deze code zou in elk land al grondslag moeten dienen bij veroordeoling in zake vcrvalschingen De verschillende Regeeringen zouden zich moeten verbinden elkaar op de hoogte te doen houden van deze codes en van de veranderingen die men erip noodig zou achten In de gisteren gehouden openbare rechtszitting van ie arrondissemfnts rechtbank te Bergen op Zoom waid in tegenwoordigheid van een zeer talrijk pu De Uemeenteraad van Haarlem kwam Woensdag bijeen hoofdzakelijk tot het onderzoeken der geloofsbrieven der uieuw gekozen leden en tot behandeling van het protest dat tegen de verkiezing is ingediend De korte geschiedenis der zaak is de volgende Toon op 4 Aug jl het proces verbaal der stomopneming door ilen voorzitter vau hot bureau werd voorgelezen kwamen de heeren W F Overholf c s prolesteeren tegen do wgze waarop de op 21 Juli bevorens gehouden eerste vrge stemming had plaat gehad In dit protest wareu volgens het inzien dier heeren de feiten opveuomeii waaruit zonneklaar zou blijken dat de gevdgde ngze van stemmen had geleiil tot onbillijkheden en du oiimogelyk kan gelegen hebben in de bedoeling van den wetgever te meer nog daar deze wijze van stemmen geen grond vindt in de letter der wot Deze toch kent slechts één geval waarin ter voorkoming van misverstand moet worden onderscheid gemaakt bij de stemming over een aftredend en een nieuw te benoemen lid art 30 der gemeentewet namelijk dat voorschrijft dat hij die ter vervullin euner buiten bij den rooster bepaalden tijd opengevallen plaats lot lid van den raad gekozen is aftreedt op het tijdstip waarop degeeu in wiens plaats hg verkozen werd moest aftreden In dat geval alleen is splitsing noodig Van alle andere gevallen is in de gemeentewet niet voorgeschreven waaruit duidelijk blijkt dat eene verkiezing als de onderwerpelijko door haar wordt De bekende dr 8 Sr C ohrgft in het Ü c Z U over de door hem voorgestane oprichting van algemeene slachtplaatsen Wanneer wij de geschiedenis van deze aangelegenheid in ons land voor oogen nemen dan staan de kansen tot een meer algemeene invoering in deze eeuw niet al te gunstig Maastrioht was de eerste stad iu on land die reeds iu 1826 op bet bestaan van zulk oen inrichting mocht bogen Venloo volgde in 1837 en s Hertogenboschin 18S2 Maar deze inrichtingen konden tot 1875 niet volkomen aaa haar bestemming voldoen er bestond geen wet die de slachters verplichtte hun vee daar te slachten Zg raakten daardoor min of meer in verval maar door de wet van 2 Juni 1876 tot regeling van het toezicht bij bet oprichten van inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken werd het mogelijk gemaakt bij plaatselgke verordeningen te bepalen dat er slechts één plaats in de gemeente zou zgn waar vee geslacht mag worden Intusschen waren in verscheiden gemeenten van het noorden en midden des lands stemmen oa fl n ook in de raadszaal en in de geneeskundigelKden om openbare slachthuizen tot stand te brengen Te Groningen Leeuwarden Rotterdam Amsterdim s Gravenhage Utrecht en in nog andore groote leden werden zelfs plannen ontworpen ja besluiten genomen tot oprichting van zoodanige abattoirs maar van al die plannen en besluiten zijn er slechts twee Je Rotterdam en to Amsterdam verwezenlijkt De vereischten van een goed abottoir komen op de volgende neer ze moeten opgericht werden buiten de kom der gemeente op een plek tegenovergesteld aan de heerschoude winden en zoo mogelgk iu de nabijheid van vaarwaters en spiorwegststions ze moeten ruim genoeg zijn om het aantal vee te herbergen en te slachten dat in den regel door de bevolking wordt geconsumeerd Het slachthuis moet bevatten een aantal aan elkander verbonden slachtkamors ieder groot pi m 40 M in twee evenwydige rgen gebouwd op een onderlingeu afstand van 8 M Dit behoorlijk overdekt tusschenvak kan als slachtvak voor klein vee worden gebruikt Op eenigen afstand moet aanwezig zgn een haar Ie willen berispen wegen de openhartige en stout uitgesproken bewering Lieve unica waarom wilt gij de gevoelens van uw eigen hart verioochenen vervolgde Alma Gij bemint mjjn broer ik heb ilit reed tang geweten en Werner Wntwoordt deze liefde Mg broeM komtl zeide Unica hare plaats schielijk verlatMn Ik hoor het rollen der wielen kom wij zulleu de eersten zijn die hem ontvangen Hoofdschuddend volgde Alma hare vriendin een trek van misnoegdheid zweefde op bare lipiien zg had het belangwekkende thema gaarne nog vorder voortgezet en nu moest db aankomst van den graaf den draad juist op een ongelegou uur afsnijden De beide dames gingen door de hooge ruime eetzaal en over den marmeren vloer der vestibule ouder het balkon dat door slanke zuilen gedragen werd bier wilden zij den teru keerende verwachten Door de buitenste poort rolde nu hel rijtuig over knarsende kiezelsteonen bet hield voor het portaal na at de stormen die gij tot dusver doorleefd hebt En daar is immers ook mijn oude Daniël zeide Kurt den grijsaard de ban l reikende de oude trouwe aan wien ik zoo vaak gedacht heb I Dralend legde l aniet zijn hand in die van den graaf op wiens gebruind gelaat njn blik vorschend rustte Welkom in uWe geboorteplaats mijnheer antwoordde hij Kn ik heet u van harte welkom antwoordde buiging Unica en lu de schoone oogen die hem teeder aan Maar willen wij niet naar binnen gian vroeg zagen parelden tranen Moogt gij hier rust vinden f Kurt De reis heeft mij toch eenigszins vermoeid Boven in het blauwe kabinet antwoorddeUnica heb ik eenige i j vorscbingen laten brengen Of geeft ge er de voorkeur aan op het terras teeten Neen lieve zuster ik kom uit een klimaat waarin men deze koele herfstluclit niet kent M gik zoo vrij wozen freule Voii Buahenau Alma legde hare hand in den arm des graven en door Daniël gevolgd beklom Von Hohonhausen mot de beide dame do broede trap wier zgmureu Ben ik veranderd vroeg de graaf een opge v = ruimden toon aanslaande Gij hadt mij waariijk niel met de beeltenissen van de voorouders zijner familienemena versierd waren ho r h h 5 V l Ie oude man het grijze i Hoe mij hier alle aan een half vervlogen f J 1 t De genmlige heer droeg destijds tijdperk herinnert zeide de graaf toen hij in het nog geen bril en de baard w ook ternauwernood blauwe kabinet trad on den nlik over de kostbare Vraag niel Unica I deze herinneringen zijn niet allen eren aangenaam Ik zou gaarne willen Yergoten wal achter mij ligt j en dat ik het niet kan dat heeft mij menig uur verbitterd Hij nam aan de met massief zilverwerk en kristal gefuldo tafeL plaats on liewee dat deze ontwakende herinneringen nan zijn gezonden ifetlust geen afbreuk deden IToTdt venol i Ao XZZiv V rv If f ► J Pi els liet zweven stil Daniel sprong naderbij om het portier te d ztZiTmeTka ltLlr rantr ü 1 h inneringen openen Graaf Kurt Vmi Huheiihausen stapte uit wierp een vlucbtigen blik op de dames en sloot daarna Unica die van aandoening beefde iu zijne armen Dierbare zuster zeide hij mot ontroerde stemterwijl hij haar op het voorhoofd kuste Als een vreemde keer ik in het vaderhuis terug en daiüi den hemel dat ik daar een zoo trouw hart heb njj eIroffen de oogen zwakker ijn geworden antwoordde do graaf zich weder tot Unica wendende die hare vriendin aan Kurt voorstelde Ik dank u voor de vriendschap die gij mijne zuster bewezen hebt zeide de graaf met een lichte buiging l iat mij de schoonu hoop dat gg ook uw onderdanigen dienaar met diezelfde vriendschap zult willen vereeren Alma 2 eeg zij antwoordde slechts door eene Slechts dat wil daarom een beroep doen op keizer Wilhelm die reed vaker getoond heeft een open oog te hebben voor den nood de volk Weigert Caprivi toe te geven dan moet het volk zich tot den keizer wenden en hem verzoeken een anderen kanseliir te kiezen die do belaugen van bet grootste gedeelte van het volk beter begrijpt Aldus de heer Richter maar de regeering zal vermoedelijk alvorens een besluit te nemen de werkiug der verbodsbepaling eerst afwachten Vandaar dan ook dat de Reichg anxiger onmiddellijk een statistiek openbaar maakt betreffende de vooruitzichten van den oogst in Duitschland Het doel is te doen uitkomen dat de oogst vermoedelijk nog zal meevallen terwyl er tevens wordt bijgevoegd dat er alle kaas bestaat op een gunstigen aardappel oogst Van de Duitsche regeering is dus niet Ie verwachten dat zij zich in dit opzicht bijzonder zal haasten Intusschen blgven de I etersburgsche bladen betoogen dat de Russische regeering het besluit alleen heeft genomen met bet oog op den nood die in Rusland heerscht Politieke bedoetin en rijn daarbg niet in het spel geweest maar toch kunnen eenige bladen hun leedvermaak niet verhelen dat juist Duilschland zoo zwaar door het uitvoer verbod wordt getroffen terwijl de Franschen geheel buitenspel blijven Sedert den Krira oorlog is dit de eerste maal dat een dergelijk verbod wordt uitgevaardigd Volgens den Petersburgschen correspondent van de Kolnkche Zeitung bestond er ook nu geen aanleiding voor een zoo ingrijpenden maatregel want de berichten over den nood in de provinciën zgn zeer overdreven De regeeringen van de verschillende gouvernementen overdrijven ten einde een grooter toelage te verkrijgen Zoo o a verlangde Ni schneiNowgorod 8 000 000 roeliol maar bij onderzoek bleek een subsidie van 4 000 000 voldoende te zgn Hetzelfde was ook het geval in Kasau en Samara die samen 9 000 000 roebels verlangdon Het verbod is ochier uitgevaardigd en doet overal zijn invloed gevoelen De Petersburgsche graanhandelaars trachtten van de gelegenheid gobrullk te maken om nog vóór de in werking treding van het verbod zoo veel mogelijk rogge uit ie voeren maar te Berign worden de prgzen nog steeds hooger In Ï887 kostte do rogge te Boriijn 113 25 Mk per 1000 HL De invoerrechten werden allengs van 10 tot SO Mark verhoogd en Dinsdag jl werd dezelfde hoeveelheid rogge te Beriijn verkocht voor 226 60 Mk dus tweemaal zooveel Den 4den Mei toen de zaak in den Rijksdag behandeld werd kostte de rogge 190 60 Mark in Jnni toen generaal Caprivi zijn bekende verklaring aflegde was do prijs reeds gestegen tot 201 50 Mark en nu na het uitvoer verbod der Russische regeering kost de rogge reeds 226 50 Mark Geen wonder du dat men zich in Duitechlnnd ongerust maakt en bijtijds op het nemen van voorzorgsmaatregelen aandringt De Russische handelspolitiek is reeds sints jaren Duitschland weinig gunstig en de betrekkingen zullen er nu niet op verbeteren De Norddoutscbe Allgemeine had voor oenige dagen een artikel waarin zij duidelijk genoeg aanwees dat Rusland eenerzg ds en Amerika anderzijds de landen zijn wier tariefpolitiek voor de moeste Kuropeesche Staten noodlottig is Duitschland is aan het onderhandelen met Oostenrijk met Itaité met Zwitserland met België en met Servië om met 1 Febr 1892 nieuwe tractaten met deze landen in werking te doen treden Van sommige zijden Fransche zoowel als Duitsche is beweerd dat bot to doen was om oen tolverbond ton einde Fraukrgk te isoleeren Tegen deze voorstelling komt do Norddcutscho beslist op Er steekt volgens haar volstrekt geen voordeel in Frankrijk to isoleeren en hot is slechts te bejammeren dat Frankrijk er naar streeft door een on ziunig hoog tarief zich z lf te isoieoron Duifscb land heeft geen ander doel dan het sluiten van traotaten met alle roiddcu Europoesche Staten om de noodlottige gevolgen te koeren die voor allen voortvloeien uit de steeds verder gaande afsluiting van uitgestrekte déhoiiché s aan deze en aan gene zijde van den Oceaan Kwam het m Muiden Europa zelf tot een tol krijs het zou een oeconomische ramp ja een ramp voor de beschaving zijn Dit is zeker verwonderlijk verstandig gesproken maar ongelukkig is Duitschland zelf door zijn Bismarckiaansche tolpolitiek er niet weinig schuld aan geweest dat eeo toestand is geschapen dio een tolkrijg vrijwel uabg komt Hel denkbeeld van een algemeene midden KuroI peescho toliinie is natuurlijk naar aanleiding van alj de hangende handolspolitische onderhaudelingeo I weder opgedoken Prartischo mannen begrijpen intusschen wel dat die onuitvoerbaar is on bochten I dan ook niet aan de toudenz berichten dal België kdoor Duitschland zou aangezocht zijn ora in een I tolunie te worden opgenomen De zaak is dat met België over de grondslagen voor een traclaat wordt I onderhandeld ter vervanging van het pr É PtuiB I dat nu reeds van 1876 duurt