Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1891

F T wi r m w rjivi 1891 De DETAILPRIJZEN van Maandag 17 Augustus N 4606 GOUDSGHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlèn kan geschledeo tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave GEVRAAGD voor ZATERDAGS Mrm Bureau dezer Courant Jidit Hlieumatiek Qeen Seqha alleen de JICHT BALSEM is onovertrefbaar Vervaard volg voorschr van een oud geneesheer rancoverkrjjgb tegen Postwissel of Postzegels ad 80 O in GÉRARD s Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 AmSterdam Depóthouders gevraag d ring tegenwoordig te zjjn Aan dergelijke uitnooGrootendorst in die meeting uitte dat namelijk diging kan iemand gevolg geven want hij weet in dergelijke bjjeenkomsten de raadsleden en dat hjj genoemd is dat hij besproken zal wor corps of althans de aftredende zich moesten den dat hij verdedigers zal vinden in de rRAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIT Gheiiiiscbb en Zwilse sche Wasscberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomén en vervpn van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biyren en worden onschadelijk voor de gei ndheid l iewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverdworden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN S Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan Zoon Voor te bandeUbetrekkingen met de landen aan f ene zjjde van den Oceaan ia van groot gewicht het tractaat dat tusachen Amerika on Spanje voor eenige dagen is tot stand gekomen Dit is een reciprociteitstractaat dat geldt voor de Unie en voor de Spaansche West Indien tegen den vrijen invoer van suiker on eenige andere producten in de Upie laten de bedoelde eilanden do producten van Anierika s landbouw en industrie tegen verlaagde rechten toe In Spanjo zelf dat eigen industrie en meeluitvoer hierdoor bedreigd en zijn koloniën onder Amerikaanschen invloed gebracht ziet ondervond dit tractaat veel verzet Feitelgk zal het vooral Engeland on Canada die zich vau de Cubaansche markt vrjj wel uitgesloten zien schaden Voor Blaine s handelspolitiek dit valt niet te ontkennen is hot een triomf Zijn pogingen iniusschen om ook Canada tot oen reoipiociteits tractast te bewegen z jn uog niet geslaagd daar de aan Engeland gehechte meerderheid in t Canadasche Parlement zij t ook gedund nog niet verdwenen is Voor den Europeeschen handel zou de zegepraal van Blaine r politiek die afsluiting van t gcheele Amerikaansche afzetsgebied tegenover Europa met reciprocitnitstractaten tusschen de vcrSchillende Amerikaansche Staten beoogt ook met Brazilië en San Domingo is hij gereed hoogst nadeolig zijn Men troost zich evenwel voorloopig met de overtuiging dat Amerika Europa niet missen kan PETKOLKUM OTEEIlli GE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Kotterdaiii De markt Tl as hoden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 50 Geïmporteerd fust 7 60 September October November en December levering 7 56 ADVERTENTIËN Ondertronwd J DE KOK EN M M KWINKKLENBERG 14 Augustus 1891 Temeuzen Gouda Eecbptie Zondag 30 Ang Waehtelstraat Gou da Ondertrouwd D J C SCHONEVELD van dee CLÖET EN J A vaS deb MEIJ Gouda 14 Augustus 1891 Receptie 23 Augustus 1891 Mevrouw Haverkamp Beoemann VRAAGT tegen 1 NOVEMBER een DIEIVSTBODE als MEID ALLEEN Scheiding van Tafel en Bed Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te tGravenhage van 10 Juli 1891 zgn de Heer MABIU8 HENDRIK HUIJGENS Bankier en Vrouwe 8U8ANNE MABIE ELEONOBE KBAFT zonder beroep echtelieden beiden wonende te s Graven uige op betder verzoek gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen van dien De Procureurs der Verzoekers Mr J J BERGSMA Adv en Proef M W THORBECKE Adv en Proc sGravenhage 14 Juli 1891 Zijn ƒ 1 80 O Oö 0 Ö2 fo n per Va Kg per Vi Kg bus per Kg per Kg C J van Houten Zoon LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BltlI eMAI Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 SMOEMS 7AN fERELIEDEN zoekt Uw voordeel As Zaterdagavond IS TE VERKRIJGEN Ossenlappen a 40 Cent de 5 Ons EERSTE KWALITEIT Let n v p op het adres Nieuwe Haven No 159 bij De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Eaaistreeht zal te Gouda in het Koffijbuis cDK Dou TA v Utrecht aan de Lange Tiendeweg op Dinsdag 18 Augustus 1891 des voorm 10 are in het opeubaar veilen en verkoopen 1 Een HUIS en ERF in de Lemdulsteeg te Gouda 2 Twee WOaNHUIZEN met ERVEN en GROND aan de Karnemelksloot aldaar 3 Een MOESTUIN en KLEINGAREN BAAN met VOOR enACHTEBLOODSen SCHUUR aldaar 4 Zeven WONINGEN ERVEN en GROND in de Derde Kade aldaar Te aanvaarden de perceelen 1 2 en 4 by de betaling der kooppenningen en het perceel 3 uit Februari en 2 Juni 1892 Betaling der kooppenningen 1 October 1891 Het DEPOT der Stoomkunstververij en Chemische Wa scherij van EUG BLOEMEI te ROERMOND is thans GEVESTIGD bü ËJIELLEMA PRONK Ie Gouda Lange Groenendaal I 108 Vlugge Levering Concurreerende Prgzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg er drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ilïonderlBke Nommers VIJF CENTEN BU deze Courant beboort een BUvoecsel Meeting en Raadsverkiezing De laatste raadsverkiezing ligt al weder lang genoeg achter ons om zonder in verdenking te komen persoonlijke bedoelingen te hebben een paar opmerkingen nuar aanleiding daarvan te maken Het geldt niet de verkiezing zelve die geheel naar onzpn wensch en ook naar wij meenen overeenkomstig de ware belangen der stad is uitgevallen maar de voorbereiding er van Met genoegen zagen wjj de talrjjke opkomst der kiezers op Ae meeting die een bewjji is van de toenemende belangstelling welke het bestaande comité voor de zaken der gemeente weet op te wekken Het is wel mogelyk dat die buitensjewone opkomst het gevolg was van een loos alarm maar toch blijkt er uit dat de burgerjj zich meer dan vroeger laat gelegen liggen aan hun eigen zaak Die talrijkheid der vergadering maakte uit den aard der zaak de taak van hem die ze leiden moest niet gemakkelijker en daaraan schrijven wjj dan ook voornamelijk toe het streven des voorzitters om de tengels wat strakker aan te halen dan ons noodig voorkwam Vooreerst kwam het ons minder juist voor dat voor eiken zetel afzonderljjk candidaten werden gesteld Wanneer zes leden te gelgk periodiek aftreden dan is er onzes inziens geen sprake van een vacature Straver eene vacatureJager enz maar er zijn 6 open plaatsen in den raad die moeten aangevuld worden bjj FEVILLETOIM Uit het DuitKh IL 6 Daniel bediende zijn meester op zijn bedaarde wijze en trok zich toen terug on toen Kurt du met de dames alleen was gaf jiü bereidwillig aan haren wensch gehoor en schotste haar de schipbreuk nut de levendigste kleulen Omtrent zgno wederwaardigheden in Amerika berichtte hij slechts weinig hjj verklaarde ronduit dat hij die jaren zich liever niet herinnerde hij had daar gi d8 een veelbewogen leven geleid du lag het achter hem en hij dacht er nog slechts aan 1 aan oen vervlogen droom De avond was intussclien aangebroken en het rqtnig dat Alma niaar huis moest brengen stond roed lang voor het portaal Unica vergezelde hare vriendin tot aan de trap heiden ontroerd door de mededeelingen van den graaf En welk een oordeel velt g over Kurt vroeg Unica zacht toen zg met een handdruk vap hare vriendin afscheid nam Alma schudde haar hoofdje ééne stemming op hetzelfde biljet Het is dan rationeel eene lyst te maken van aanbevolen candidaten en daaruit zooveel personen te kiezen als noodig zijn Anders kan er verwarring ontstaan voora indien er oppositie is en verschil van meeniug Dit was thans gelukkig niet het geval terwijl daarenboven ten slotte bij de stemming de goede weg weid ingeslagen Ten andere scheen het ons minder gepast dat aan een der kiezers die het woord verlangde zulks werd geweigerd omdat hjj niet over de candidaten zelf maar toch over zaken die mjt de verkiezing in verband stonden wilde spreken Ook deze fout werd spoedig hersteld toen er uit de vergadering een stem Van protest opging m lar het komt ons niet ongemotiveerd voor bij deze gelegenheid er op aan te dringen dat voortaan den kiezers de vrijheid wordt gegeven alles te zeggen wat hun op t hart ligt vóór dat de definitieve stemming plaats heeft Dit begreep trouwens de toenmalige voorzitter spoedig want hij liet weldra zijn eerste meening varen Deze opmerkingen betreffen slechts een paar kleinigheden maar deze kleine zaken kunnen gewichtige en onaangename gevolgen hebben wanneer in eene eenigszins talrijke vergadering waar ieder vrijen toegang heeft en dus allerlei richtingen vertegenwoordigd kunnen zijn de partijen hartstochtelijk tegenover elkander staan hetgeen niet ondenkbaar is Wat nu deu wensch betreft dien de heer Ik wil niet ontkennen ilnt de eerste indruk gunstig wa antwoordde zij maar een juist oordeelkan en mag ik mij nog niet veroorloven de eersteindruk bedriegt vaak Hij is zoo vriendelij k Zeker maar waarom liad hij het niet moetenzijn Wachten wij Unica tot wij hem nader leeren kennen Kn nu goeden nacht Unica ging naar bet kabinet terug zij was nu alleen met haren broeder die op het Perzische tapjjt langzaam iu gepeins heen en weer liep Alma is waarschijnlijk uw beate vriendin vroeg hij 4 Zoolang ik mij herinneren kan antwoordde Unica reeds in mijn jeugd En Flora Homberg Verbaasd staarde Unica haren broeder aan T Hoe korat ge tot die vraag jeide zij De jonge dame was hoden mra e reisgeuoote zij beklaagde zich dat gij u uwe mrmalige kostschoolvriendin niet eens meer herinnert Wellicht draagt Flora hieradn zelve schuld KuHI Ik wil geen hard vonnis over haar vellen wellicht is zelfs ii bare oquetterie opgevallen ikvoel mjj afkeerig van alles wat niet uitsluitendmoedtr natuur huldigt Ik heb dat niet ojigemerkt De soboonheid van Flora zal u geboeid en verblind hebben zeide Unica lachend maar een latere waarneming zal u leeren inzien dat mijn oordeel ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vertoonen en zich beschikbaar stellen om hun beleid in het algemeen of hnn houding in bepaalde zaken te verdedigen daaraan zal bezwaarljjk kunnen worden voldaan indien het comité op den bestaanden voet bijjft voortwerken De heer Groitendorst beriep zich op Amsterdam doch de voorzittef merkte terecht op dat hier de toestanden geheel anders zjjn Wij bedoelen hiermede niet dat het in een kleine stad als Gouda minder wenschelijk zon zijn dan in de hoofdstad wi nneer de aanstaande Raadsleden in direct contact kwamen met de kiezers hun eigen denkbeelden blootlegden én de weuschen vernamen der burgerg Integendeel Ook wij zgn daarvan groente voorstanders zelfs in de kleinste gemeenten en daar niet het minst kiili het nooit kwaad dat de raadsleden er meer dan eens aan herinnerd worden dat zij niet meer ofmjnder zjjn dan vertegenwoordigers der burgerij en dat de kiezers leeren vertrouwen op mannen met wier inzichten en bedoelingen zjj voldoende bekend zijn Het verschil zit voornamelijk in de wjjze vau werken bij de verkiezingen Te Amsterdam heeft men Hesvereenigingen bestaande uit een groep mannen die het over sommige noofdbeginselen eens zijn en wier leden eenige dagen vóór de vergadering de namen moeten opgeven van de personen die zij een mandaat waardig keuren Het bestuur noodfgt dan die opgegeven candidaten uit in de openbare vergade niet van grond is ontbloot Ge zpudt mij dus niet vergezellen wanneer ik mijnheer Romberg onzen bankier bezoek om de vroegere kennismaking te hernieuwen vroeg de graaf Wenscht ge mijn geleide Kurt Juffrouw Romberg heeft mij zulks verzocht en daar ik uw afkeer niet kende beloofde ik het haar Daa eischt de eer dat ik het verpande wdord gestind doe Maar to voren moeten wjj de familWVon Buchenau bezoeken wjj zijn den vader vuAlma in vele opzichten zeer verplicht Zeker lieve zeide de graaf beschik gebaeKen al over mij zooals ge het goed of noodig mochWtchton En nu verzoek ik u mjj door enkele vertrekken van het slot te vorgcjellen ik veriang ervurig naar de oude zalen woer te doorloopen Ik zal Daniel roepen Waartoe Konder licht kunnen wjj den tocht niet aaovaarden De graaf Had reeds den zilveren kandelaar ter band genomen Ik wil alleoD zijn met u lelde hjj lachend de oude Dai iel kaö onzen vader een trouw dienaarzjjn geweest mij heeft hjj goen trouw bewezen Een droevijte trek speelde bjj de laatste woorden om zijne lippen Unica giste de diepbre beteekenis zwijgend volgda zij haren broeder die thans in het aangreoieod vertrek trad é