Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1891

hoofdcouranten 4en oproeping tot vederbos daar de wapenrustmg hier Eet schild meU richten daarbij echter ook den Duitsohen gezant te de onverbiddelgke Ifus zg allen zijn oude ber New York tot onvermoeide navorsching aan te sporen towem der yergaderiog Hiei tei stede daarentegen worden de namen der candidaten staande de vergadering door de aanwezigen opgegeven Niemand weet duS voomit hoe de lyst er zal nitzien ook het bestuur niet üitnoodigingen knnnea niet worden gedaan en zoo ze toch gedaan werden dan zou een verstandig man er feestelgk voor bedanken Onderstel een aftredend lid komt ter meeting bereid om zijn meening over allerlei quaestiën te zeggen en den kiezers inlichting te geven maar niemand der aanwezigen noemt zjjn naanDi hjj komt dus niet in aanmerking Welk figunr zal hij dan maken Inderdaad daaraan waagt zich geen man die eenig gevoel van eigenwaarde beeft Dat is het groote verschil tusschen den toestand te Amsterdam en hier Hierbij komt nog dat in onze meeting elk kiezer toegang heeft naar eenig beginsel wordt niet gevraagd Liberal n ultramontanen antirevolutionairen kunnen er broederlyk bijeenzitten Dé mogelükheid bestaat dns dat de een of andere geestdrijver van de eene richting op grond zguer beginselen een aftredend lid der andere partij te l f gaat zoodat er geen stuk van heel blijft Na heeft niet ieder lust om op dergelijke part dige voorstellingen te antwo ordeu het is onbegonnen werk en lonter tjjdverspilling Dit tweede bezwaar weegt bjj ons echter minder dan het eerste Zoolang niet ons tegenwoordig comité geschoeid wordt op de leest der Amsterdamsche vereenigingen zal aan den overigens zeer begr pelijken weusch van den heer Grootendorst niet voldaan kunnen worden De quaestie zelve die den heer Grootendorst tot aanloop diende bij het uiten van zijn wensch heoft hij niet duidelijk aangewezen bl kens het stilzwijgen dat de aanwezige raadsleden er over bewaarden schynt ook hun de zaak niet volkomen duidelgk geweest te zgn of althans niet van dat gewicl t dat het Doodig was er op te antwoorden Voor zoover wg den spreker begrepen was er sprake van een raadslid die instemming betuigd had met zeker adres vóór dat het was verzonden doch die gezwegen had toen het afwgzend rapport van B en W aan de orde kwam Ons dunkt de verklaring ligt voor de hand Bedoelde heer is door het rapport van B en W zeker overtuigd van de ongegrondheid der in het request opgesomde grieven Hij heeft daar door getoond eene in een raadslid zeer te waardeeren hoedanigheid te bezitten namelgk dat hjj voor re de vatbaar is BINNENLAND GOUDA 15 Augustus 1891 Teneinde op nieuw het plan van een locaal spoor Het blauwe kabinet was mama s woonkamer izeide zij en hier is het arbeidskabinet van onzendierbaren vader Door deze portière komt men in debibliotheek en uit deze in de wapenzaal Kurt had den luchter op de tafel gezet met en somberen blik zag hij om zich heen in het met passenden eenvoud versierde vertrek Het was hier dat ik den slag van zijne handontving zeide hij met doffe stem den slag die onsvoor altijd scheidde Het was het zwaarste uur mijnslevens I Hij bedekte de oogen met de hand en loosde een diepen zuc t Diep bewogen sloeg Unica haren arm om zijn bals Ge moogt daar niet meer aan denkeu antwoordde zy zacht het is geschied in eene opwelling van drift en papa heeft het zelf bitter berouwd dat hij door zijn toorn zich zoo liet medesiepen Hij heeft een brief aaik u nagelaten ik zal hem u straks geven alsmede zijn testament dat ik na zijn dood in z jn schrqftafel ond 01 wilt ge zo re s nu hebben f De graaf was weder kalm geworden hij kuste Unica op het voorhoofd Waart gij niet hier ik zou vermoedelgk dendrempel van dit slot nooit weder overschreden hebben zeide hg ik wil rachten de oude herinneringente verdringen en te vergeten Het i hier bijnaalles nog zoo als het destijds was slechts het portret van mama heeft men hieropgehangen antwoordde Unica op eene schiMerij Sohoonhoven Gouda aanhangig te maken en om tot eenig resultaat te komen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven de colleges van de gemeenten Ammerstol BergAm baoht Stolwykj Haastrecht en Lopik tot eene vergadering opgeroepen In die gehouden vergadering op Woensdag j l waarin op eene enkele na al de uitgenoodigde gemeenten tegenwoordig waren werd door den voorzitter Scboonboveii s Burgemeester den heer M J Ghevallier hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer X oordendorp die zooveel gearbeid heeft in het belang eener spoorwegverbinding Algemeen werd de noodzakelijkheid erkend van oen versneld middel van verkoor eh voor zoo ver men zich kon verklaren werd een ijverig pogen zeer wenschelyk geacht Het bestaande comité werd uitgebreid tot zeven leden terwijl besloten werd dat dit comité zou voorbereiden alles wat strekken kan om het beoogde doel te bereiken waartoe in de eerste plaats noodig was het vormen van eene maatschappij tot oprichting van een locaal spoor weg genaamd Krimpenerwaard Het comitc bestaat uit de heeren M J Chevallier burgemeester en P Greup wethouder vanSchoonhoven Jhr A H P C Van Suohtelen Vande Haare burgemeester en J P M8hl te le wethouder van Berg Ambacht ü A Dupper burgemeester van Haastrecht F C H Royaards burgemeester van Ammerstol tcrwyl het zevende lidwaarschijnlijk voor de gemeente Stolwijk nader zalworden aangevuld Scioonh Heden om S j uur bezochten de Generaal majoor van Teijlingen bevelhebber der Ie militaire afdeeiing en de Majoor aangewezan Commandant van het in oorlogstijd op te richten Depot v h 8e Reg Inf dit garnizoen tot het opnemen der localiteiten in de kazerne ett militaire gebouwen Woensdag zijn te Vlist door den jachtopziener twee jongelieden bekeurd wegens overtreding der jachtwet Te Berg Am jacht worden pogingen aangewend tot stichting eener gemeente van de Nederd Geref kerk doleerende Naar men verneemt zal de eerste afdeeliug der BtaaUcommissie van arbeids enquête weldra een onderzoek instellen naar de onderstandsfondsen meer bijzonder wat de zieken en begrafenisfondsen betreft Waarschyoljjk zal Saartoe eerst het Nutsrapport over die fondsen worden afgewacht De commissie zou haar onderzoek in de provincie Friesland beginnen Tot wethouder der gemeente Berg Ambacht is in plaats van wijlen den heer P van Wijngaarden Az benoemd de heer D Oskam De gemeenteraad heeft afwijzend beschikt op het adres van den kerkeraad verzoekende afschaffing der kermis Met 4 tegen 3 stemmen werd beslaten de kermis als vroeger te doen plaats hebben van Maandag tot en met Vrijdag Iqdien de heer Voning Meinesz tot burgemeester van Amsterdam wordt benoemd dan zal hij zoo wijzende die bovéc de breede schrijftafel hing zoo ge het toestaat laat ik het margen in mijn boudoir kenden waarmede de jongeling wanneer ik spreken mag innige vriendschap geslotep had ijQ neemt mij dé woorden uit den mond Unica op uw mama gelijkt ge slechts in het uiterlijk voorkomen had zij uw edel Ijart uw toeder gemoedgphad vele zaken zoudeil hier oen anderen keergenomen hebben Maar waar is het portret mijnerdierbare moeder Het hangt naa t at van papa in de groote zaal Laton wij verder gaan zeide de graaf gemoet mij geleiden Unica ik heb in dat lange tijdperk toch veel vergeten O ja bier is do bibliotheek waarin zoo vele rgke schatten zijn weggeslotea Hierlas ik voor het eerst de heldenfeiten van den edelenridder Don Quichot de avonturen van Gil Bias ende voornaamfte werken van Homerus Hier werdik ingewijd in de scheppingen van onzen groptendichter en denker en dit alles ligt nu als een droomachter mij den man boezemt dat geen belang meerin wat bet hart des jongelings warm deed klappen En hier in deze wapenzaal heb ik menig nur gestaan en gedroomd van de strgdea en veldslagen waarin deze zwaarden hellebaarden lansen en strijdbijlen door krachtige vuisten gehanteerd werden Daar is nog de ridderhèlm met den verbleekten gelooft men te Rotterdam als burgemeester vao Rotterdam worden opgevolgd door den heer mr J Van Gennep lid van de Eerste Kamer Door een verhuurder van rijwielen te Arnhem werdDinsdag II aai een heer en dame een tjndem in huurgegeven Toen deze des avonds niet terug was gebracht maakte do verhuurder zich natuurlek ongerust Hij won narichten in en vernam dat een heeren dame Westrrvoort op een tandem waren doorge reden en daar gevraagd hadden hoever zij nog vanEmmerik verwyderd waren Na van den commissarisvan politie eon sc jjiien aan deh burgemeester vanEmmerik te hebbfn ontvangen begaf hy zich metdon spoortrein naar die stad en had het goluk hierden hoer met zijne dame nog aan te treffen óórzggeslaagd waren in de aangevangen onderhandelingtot verkoop van den tandem De politie werd ingeroepen en hg keerde met het voertuig naar Arnhemterug iterwijl de pers onen die er zich van haddenbediend in arrest werden gehouden A C Hedenmiddag werd in de Tuinbouwschool te Amsterdam eene eigenaardige hujde gebracht Ëea aantal Zweden hier te lande gekomen ter gelegenheid van de Wereldconferentie der Chr Jongelingsvereeuigingen wilden eer bewijzen aan de nagedachtenis van hun grooten landgenoot LinnSeus dien zg den koning der bloemen noemen Daartoe werd door een jong meisje met name Anna Linnea Odman een afstammelinge in de rechte Ign van den beroemden plantkundigo een tuiltje van de Lionaea borealis een zeer zeldzame bloem uit het hooge Noorden neergelegd bg de buste van Linnaeus Het koor vau de christelijke studenten aan de Hoogeschool te Upsala zongen daarbg vaderlandslievende liederen waarbg een toepasselijke rede werd gehouden in het Zweedsch door Dr Sellden en o a ook een gedicht voorgelezen door Prof Holmfrau Dr Alfred Stelzner te Wiesbaden heeft een nieuw strijkinstrument uitgevonden het midden houdende tusschen alt en cello dat hij violotta noemt Zaterdagavond werd het instrument beproefd iif strijkquartet met viool alt en cello Dr Stelzner bad eenige quartetaitzo gecomponeerd Joachim die de proefnomiug bijwoonde was zeer ingenomen met het nieuw instrument Hij nam een gedeelte van de violottapartp over en bestelde den uitvinder oogonblikkelijk een exemplaar dat hij zelf bespelen wil Over den Dinsdag nacht gepleegden brutalen diefstal met inbraak i n den horlogowinkel Utrcohtichestraat 47 te Amsterdam verneemt de Atmt Cl nader Te ruim één uur hoorde de vrouw des huizes eenig gerucht aan de straat waarop zij echter aanvankelijk weinig acht sloeg Toen dit gerucht aanhield maakte zij zich gereed om op te staan en te zien wat er gaande was Plotseling hoorde zij een hevig gekraak en het vallen van glasscherven In den winkel gekomen begreep zg spoedig wat er ge oenrd was Het luik was van het winkelraam genomen de groote gUsruit verbrgzeld en uit de winkelkast waren een tiental horloges 9 damos horloges waarbg een gouden savonnet e een heerenhorloge verdwenen Van de dieven geen spopr meer Een heer en een dame die van het Proderiksplein kwamen verklaar den aan de familie dat zij drie jongens ontmoet hadden onder welke een lang opgoschotene blijkbaar Vol bewbndering beschouwde Unica haren broeder hoe verheug 6 zij zich dat bij deze herinneriogtazijn gelaat zich meer en meer opvroolykte Wellicht had Alma iets van het ztelroerende eens tooneelspelers ontdekt in den toon dien Kart thans aansloeg Unica vond daarin slechts de onverholeo vreugde over half vergeten herinneringen die den broeder in geestdrift brachten Zg gingen verder door de prac itige ridderzaal w rin Kurt voor de portretten zgner ouders geruimen tijd zwggend staan bleef door eeJie rg pronkvertrekken die mSt verkwistende pracht waren uitgedost d9or bekoorlijke boudoirs en vriendelijke slaapkamers en kwamen eindelijk weder in het arbeidskabinet van den overleden graaf Unica opende eene lade vaii de schrijftafel eahaalde er twee dokumenten uit welke zg harenbroeder t r hand stelde die op den divan had plsatj genomen ♦ Wordt vtrvolgd Dit is het testament van onzen vader zeide zij met ontroerdo stem hij heeft daarin elk mogelijk geval v oorzien In dit geschrift worm mij tot plicht gesteld alles in het werk te stellen om uw verblgf uit te vorschen vijf jaren achtereen wekelijks in alle Duitsche Engelsche en Amerikaansche hoofdoouranten oen ODroeoinz tot u te allen diamant slijpers die zich haastig hadden verwgderd na onder een lantaarn een en ander te hebben bekeken Evenmin als van de daders was van de politie een spoor te vinden deze moest worden ontboden om kennis van het voorgevallene te nemen De vrouw des huizes verklaarde dat de dieven van kwart over éénen tot twee uur moeten bezig geweest zgn Om de aandacht der voorbijgangers af te leiden hebben zg eerst het luik om don hoek op de Heerengraoht gebracht en daarna de ruit waarschijnlijk met behulp van een koevoet doen springen Het luik word teruggevonden op do Heerengraoht eenige etuis en een doosje in de Utrechtschestraat Het onderzoek der politie bracht tot nu toe niets aan het licht Uit Pretoria schrijft men aan dé A R Ct Wat eenigen tijd geloden in Johannesburg en nu sinds do laatste week te Pretoria zeer de aandacht trekt is het optreden van de 8 e q u a h C y eene Amerikaansohe maatschappg die meteen viertal wagens de wereld bereist om geneesmiddelen te verkoopen Hoe die Mg elders optreedt weet ik niet doch bier is de wijze uiterst eigenaardig De doctor reist rond op een vierwieligen wagen waarvan de bok geflankeerd is door twee vergulde beelden die Indianen voorstellen Op den wagen die op zijde netjes afgezet is met spiegels gevat in vergulde lijsten waarop Sequah s oil te lezen staat is eene groote rustbank met lear bekleed torwijl van weerszijden men gemakkelijk op en af kan stggen Bovendien zijn er tal van kastjes in den wagen waarin de gene middelun zich bevinden Onwillekeurig denkt men aan de Amerikaansohe circussen van Pinder en Sanger Over dag om 3 uur en s avonds om half acht houdt de doctor of gent der Mij publieke oefeningen en voordrachten Bg avond is dit verreweg het eigenaardigst Onder een govanrte te vergelgkon met eene groote galg branden van weersz jden twee flink lichtgevende lampen Bell s systeem waartusschen de wagen met 4 paarden bespannen komt ingereden zoodanig dat de doctor met zgna bank in het volle licht komt te staan Na eenige toebereidaelen zet hg zioh een kokervorraigo electrisohe lamp op het voorhoofd waarmede hg een patient goed in den mond kan zien en vertelt dan dat de gelegenheid voor een ieder open staat om kosteloos slechte kiezen en landen te laten trekken Hiervan wordt ruim gebruik gemaakt Van Jj ene zgde klimt de pationt op onmiddelljjlr f tlt hg op de bank gedrukt als hij nietai eigen bewoging gauw gaat zitten tegelgk wordthem de hoed van het hoofd afgenomen even kgktde doctor in den mond één greep naar zijn tang één ruk en de patient is klaar Gauw wordt dezende kies of tand in de hand gedrakt en de patient tevens aan de andere zgde van den wagen afgelaten terwijl in dien tusschentgd een nieuwe opklimt Innog geen kwartier zag ik er 16 persene i behandelen waaronder kinderen en dames Om het schreeuwen van de patiënten voor het publiek onhoorbaar temaken wordt achter de bank op den bok een valschorgel gedraaid evenals indertijd op onze oorlogsbodems alle pgpen geblazen en trommen geroerd werden als er een Janmaat getracteerd werd op eendracht slagen Men moet alvorens op de bank teklimmen er maar niet aan denkan dat de tang uitden eenen mond in den anderen gaat en de vingersvan den docter even aan een doek worden afgeveegd wat hij dikwgia nog vergeet als het wat druk loopt I Zgn er geso patiënten meer dan zet de docter de electrische lamp van zijn voorhoofd en beginteene speech waarin hg zijne middelen aanprijst natuurlijk onder plechtige verzekering dat hij geenkwakzalver is In Kaapstad kwam hg het eerst in Z A aan ende eerste week werkte hg alleen kosteloos omdat hijwilde hebben dat men alleen van hem zoude koopenals de bewijzen van genezing aanwezig waren Naeene week toen naar zgn zeggen de bewijzenovervloedig daar waren is hg begonnen met te verkoopen en dit met den besten uitslag Te Kimberley f te Johannesburg en nu te Pretoria is de roep hemvooruitgegaan en van den eersten dag af heeft hgdaar ea groot debiet gehad Voor de adviezenvraagt hij niets maar ieder fleschje of potje kost 12 sh 6 d 7 S0 Gedurende een half uur zagik hem verkoopen voor ten minste £ 30 a 85 zoodat ik gaarne gelooven wil dat de SequahCy pver 1890 70 pet heeft uitgekeerd Een lang en onbevlekt verleden had do beklaagde die Donderdag als appellant voor het Hofte sHage verscheen achter zioh een verleden waarin hg ook aart do wetenschap groote dienaton bewezen had Hg had namelgk in zijne jeugd deel uitgemaakt van eene expeditie op Madagascar die ten doel had dieren planten en delfstoffen van dot eiland te onderzoeken Toen die expeditie door onvoorziene omstandigheden werd afgebroken was hg achterge bfeven had alleen bet onderzoek voortgezet en had I verschillende huiden en delfstoffen bijeenverzameld waarvan hij een gedeelte door schipbreuk verloor namelgk de opbrengst van 8 maanden werk doch waarvan hg het grootste gedeelte namelijk de opbrengst van vroegere jachten en onderzoekingen veilig naar Europa bracht Vele van de kostbare mineralen en gesteenten die hij aanbracht vonden eene plaats in het mineralogiscb kabinet te Leiden waarbij hg als amanuensis werd aangesteld Eenigen tijd geleden meende de directeur dat eene hoeveelheid stofgoud een stuk zilver en eene klomp gouderts werden vermist Een onderzoek werd ingesteld waarvan het resultaat was dat de amanuensis voor de rechtbank aldaar verscheen onder beschuldiging die vermiste voorwerpen te hebben gestolen De rechtband echter was niet overtuigd dat bekl het zilver en het stofgoud zou hebben gestolen sprak hem deswege vrij doch veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf van één jaar wegers diefstal van het gouderts Zoowel het O M als bekl ging in appel In de Donderdag gehouden zitting van het gerechtshof betoogde mr J Gelinde van Blom die als verdediger aan bekl was toegevoegd I dat niet vaststond dat het stuk gouderts door bekl verkocht aan een goudsmid hetzelfde was als dat men beweerde uit het kabinet te vermissen 2 dat bekl s verklaring als zoude hij het door hem verkochte stuk gouderts uit Madagascar hebben medegebracht niet alleen zeer goed als juist kan worden erkend maar bovepdien die verklaring steun vindt in verschillende aanwijzingen PI concludeerde dus tot vrijspraak Het O M daarentegen het gewezen vjinnis ook waar het de vrijspraak betrof s juist erkennende meende dat de diefstal van goudorts volkomen bewezen was en requireerde ook wat de veroordeeling aanging bevestiging van het vonnis a quo Uitspraak 26 Augustus Door het ministerie van waterstaat handel en nijverheid is uitgegeven de statistiek der spheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen in Nederland inr 1890 Daaruit blijkt dat die beweging levendiger was dan in 1889 wat moet worden toegeschreven aan de over het algemeen ganstige waterstanden Het getal on de gemiddelde inhoud in M van de stoomachepen die van den Hotterdamsohon Waterweg en het Noorzeekanaal gebruik maken neemt steeds toe Voor den Rottordamschen Waterweg w het getal 8426 mot een netto inhoud van 16 941 746 tegen 8403 en 16 186 639 in 1888 De vermeerdering van den inhoud is het gevolg van het steeds toenemend charter der schepen do gemiddelde inhoud pteog tot 1893 M Voor het Noord ee kanaal was het getal zeeschepen als volgt Oranjesluizen 20 met een inhoud van 4677 M Noordzeesluizen 7762 met een inhoud van 9 428 112 M tegen 6794 en 8 891 011 in 1889 De vermeerdering is het gevolg van het grooter getal visschersvaartuigen De opheffing der kanaalrechlen in 1S90 heeft nog geen toeneming der vaart tengevolge gehad Van de zeilschepen die den Rottordamschen Waterweg passeerden nam het getal toe doek verminderde de gemiddelde inhoud 1212 schepen met eeu netto inhoud van 1 126 262 M tegen 1140 en 1 098 187 in 1889 De berichten omtrent de binnenscheepvaart luiden over het algemeen niet zoo gunstig als die van 1889 De oorzaak daarvan moet hoofdzakelijk worden gezocht in de langdurige stremming door do vorst in December Achter het werkje is eeno graphische voorstelling gegeven betreffende de scheopvaartbeweging over een tijdvak van tien jaren op eenige der belangrijkste punten van waorneming Eenige maanden geleden it erd door de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang te Amsterdam uitgegeven een gewijzigd Wien Neerlandsch bloed en een nieuw Wilhelmuslied beiden van de hand van den heer J W van Dalfsen IJet Bestuur der Vereeniging heeft zich veel moeite gegeven om deze liederen in korten tijd eeu groote bekendheid te doen verkrijgen en is ia die poging uitmuntend geslaagd In bgna alle dag en weekbladen van allerleij ichting welke in ons nd verschijnen zijn deze liederen opgenomen lerwgl in ivOFbige dagen meer dan twee duizend aanvragen om toezending van afdru ken der liederen bü den secretaris inkwamen waaraan voldaan werd Van het verlof lot nadrukken werd door enkelen gebruik gemaakt oor sommige drukkers particulieren on vereenigingen zijn duizenden exemplaren verspreid en in enkele nieuw verschenen liederbundels werden de beide volksliederen opgenomen 1 Het doel van het Bestuur is dus voorioopig bereikt en het gewijzigd Wien Neerlandsch bloed van de vereenijing tot vorbeterin van den volkszang beeft alreeds een groote bekendheid in den lande verkregen Met bet oog op den aanstaanden jaardag der jeugdige Koningin wenscbt het bestuur thans weder de aandacht op deze liedoren te vestigen Voor wie er tot nu toe geen kennis me le maakte bestaat de gelegenheid gratis een afdruk te ontvangen op franco tan vrago bg den 1 secretaris den heer K van der Veen Frederik Hendrik plantsoen 7 te Amsterdam Voor t ontvangen van grootere getallen wende men zich tot gebr Tuinzing drukkers te Rotterdam welke de liederen tegen billijken prgs verkrijgbaar stellen Het bestuur dier vereeniging hoopt door die maat regelen een algemeene bekendheid aan deze beidal liederen te geven en aldus het doel de verbetering van het volksgozang ook door het bevorderen der eenheid in do keuze van volksliederen eett schredel nader te komen ADVERTENTIËN NIFTRIK van Vtusingen J M NORTIER Gouda 14 Augustus 1891 Bevallen van een Zoon H H LÜNENBÜRG V D Stolpb Goes U Aug 91 Voorspoedig bevallen van een Dochter 0 P GOEDEWAAGBN DB Bruin Gouda 15 Augustus 1891 De Heer en Mevrouw van NIFTRIK NoBTiEB betuigen bg deze ook namens wederzgdsche familie hun hartelgken dank voor de vele bewyzen van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden i te GOUDA De laatste INSCHRIJVING voor het Schooljaar 18911892 heeft plaats op ZATERDAG 5 SEPTEMBER e k des namiddags 3 4 uren in het Schoolgebouw Het tweede TOBLATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden 7 SEPT ten 9 uur s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda U Aug 1891 OpenlDaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herlialingsscliool en op de KosteloojeI en Bewaarsciioien De COMMISSIE van TOEZICHT het LAGER ONDERWIJS alhier maakt l4end I dat de iDSchrUviog van Leerifngeo wier plaatsing men met den l tea October I89I op een der bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schooUokalen op DINSDAG 25 AUGUSTUS 1891 des namiddags ten vgf nur Voor verdere bijzonderheden wordt verweten naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H VAN DEH VOORT Gouda A3 Aagnstas 1891