Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1891

MAGAZIJIS van PENDULES iVlaandag 17 Augustus 1891 üurgerlijke Stand GKBORËN 12 Ang Jacabtu Johaonee oudera J J Ze verbooiu en i van diQ Berg Alberdiiyl Maartiaa ouders M de Quant eu F DaiienB 18 £ i e lA Coroeha beurze ders 4 tllee ta W ran Hagea TEli£abetfa oadera gisteren 231 mark terwijl voor tarwe 226 mark CP Noulenbooni en K J Agteo l l word Dit buitengewone verschynsol komt VOVl ELI DKN H Ajg T K i i CTïM c e ONTVANGEN eene rijke collectie Onyx Marmeren en Bronzen t Diverse Horloges Waltham Antoine Frères en soedkoope JO GEHEEIiE REMO TOiaS verkoopen sedert 10 jaar met toenemend succes hunne Normaal Ondergoederen zooals Prof JAEGER in t Wolregime aanbeveelt Dit fabrikaat is sterker eu de prijs is lag er dan eenig ander Dit fabrikaat is volgas g etuig enis onzer afnemers het SOLIEDST eMöQRDEELIGST in t gebruik Onovertroffen RWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussan van ƒ 160 ƒ 085 en 045 Taljriek te Westzaan Opgericht 1825 CACAO 6B00TES mr Bericht aan on e Abonnees im Met niet weinig Toldoening bieden we onze abonné s thans een tel PLATEN aan die met recht een PAAR PItACHTlGB 8ALONSTDKEEN mogen heeten Het zijn eeu paar ZELDZAAM SCHOONE PHOTOOBA VVRES voorstellende KOMEN en GAAN Nimmer werden schooner gedachten in beeld gebracht dan de teekenaar ons gaf in de beroemde prachtvolle platen TTOnsr O OTT exx ZTJ O OTT De origineele staalgravnres kosten tegenwoordig V ij f tien Gulden Wj bieden ze onze abonné s aan onder den titel KOMEN en GAAN voor slechts 30 a E tTT van onderstaande tfP op zeer waar plaatpapier groot 51 X 37 c M tegej BOÜ at gehaald 30 Cent naar buiten franco tlii In schooner en sinvoller onilerwerpen ijn de eplaten nog niet overtroffen Met de aflevering dezer PLATEN is belast de boekhandelaar J de VEN te GOUDA BON Af te geven bg J de VEN alhier Goed voor een stel platen Twee Photogravures 51 X 37 c M Voor de abopné g tegen 30 cent verkrjjgbaar zoolang de voorraad strekt Naam Woonplaats Cfliud Snelpersdfuk van A Bbinkkak te Zoon 4 IJNDEMAN K O m T OpenlDare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens in het openbaar bg Inzet Verhooging en AWag te VEBKÜÜPBN op mmm den i en 28 4UGÜSTÜS 1891 telkens des voormiddags ten 11 aur in het Koffiehuis van den Heer J OÜDIJK te Nieuwerkerk aan den IJêsel nabfl het station onder Nieuwerkerk aan den IJssel Een zeer go9d onderhouden HEERENHUIS bevattend ruime Kamers Keuken Kelder Zolder en verdere geriefelgkbeden afzonderlekstaand Gebouw ingerichtvoor Kantoor en Werkplaats Plantsoen Tuin met vele Vruchtboomen Moestuin en Erf aan de westzgde vanden sGravenweg nab j den Kortenoord VjjkB No 162 strekkende van den s Gravenwegtot aan het Kanaal kadaster Sectie B No9 1891 1892 2017 en 2020 sameu grodt 45 Aren 15 entiaren Te bezichtigen daags vóór den inzet des voormiddags van 9 12 uur Betaaldag der kooppenningen 1 October 1891 Te aanvaarden 15 October 1391 Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GKOENENDAAL te Gouda HÜLSTKAMP s OUDE GENEVER verkrijgbaar bg M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 Een 11 K Dienstljode 20 jaar oud BIEDT ZICH AAN liefst in een klein gezin Informatien ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 19 AUGUSTUS 1891 bg inschrijving aanbesteden Het over 228 Meter lengte dempen van twee slooten in de Kort e Akkeren met hetgeen daartoe behoort Inlichtingen worden gegeven doot den Ge meenteBouwmeester OUDERS Geen grooter genoegen kunt ge nwe kinde ren doen daa een PRUIKJE te laten maken op hunne Keripispoppen bg P C W BEGEER Coiffeur Oosthaven B 43 ZIE É CALAGE SEEN ZIESFUN MEEB Het beroemde Nigriine Ethiopisch kièspgnmiddel geneest onmiddellgk i ronco tegen Postwissel of Postzegels ad l in GERARD S Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 Amiterdttm Depothoüders gevraag d Bnltenlandscir Overzichl Hot laiitsto nummer van het Resooringsblad van don CnngoStant deolt do strafbepalingen medo van do wet toiren don slavenhandel die op grond van do besluiten dor anti slavornijconforontie bowerkt is Hierin wordt hot slavenhalon bestraft mot jovangenisstrof van 1 tot 5 jaar en Keldboote vau 500 tdt 2000 fr of met don dood al naarmate het door onkele personen of in benden en gewapenderhand geschiedt Slavenhandel wordt gestraft met 3 maanden tot 3 jaren gevangenisstraf en 200 tot 2000 fr boete en hoi gewono bodrijf van slavenhandelaar met 5 tot 10 jaren on 10 0 tot 5000 fr boete Ook hot organiseoren eenor bende raot liet doel om slavenhandel te drijven wordt gestraft mot 6 jaar eu 100 tot 1000 fr voor den aanvoerder on 1 maand tot 2 jaar en 50 tot 200 fr voor de leden Helers worden gestraft met 8 maanden tot 1 jaar en 100 tot 500 fr Wie eenmaal in zake slavenbaiBel gestraft is kan in deu Congo staat geen handelsaaken moer drijven dan tegen hot stellen eener cautie waarvan de hoegrootheid door den Koning bepaald wordt Deze bepalingen getuigen althans van goeden wil maar of de Congostaat do raaaiit bezit ze te doen naleven is een andere vraag Zoolang de antislavernjjconventie niet geratificeerd is ii voldoende medowerlring niet zeker Met het oog op hot uitblijven der ratificatie derer overeenkomst is overigens een besluit uitgevaardigil waarbij do vroeger toegestane verlagingen ran verschillonde belastingen tegen 1 Januari 1892 worden ingetrokken voor t geval voor dien tijd de acte niet ii geratificeerd Bij oen tusschentijdsche verkiezing voor bet Lagerhuis te Walsall hebben de conservatieven wel niet een overwinning behaald maar toch belangrgk hom tteameno tar verkregen dam vroeger Het gold de vervanging inn don liberaal Sir Charles Forster die indertyd met 1600 stemmen meerderheid is gekozen Dit is reeds gonoog om den moed der Begeoringsparty te verhoogen die in den laatsten tijd bjj elke tusschentijdsche verkiezing nederlaag op nederlaag tegemoet ging Overigens hebben de politieke mannen van beide partijen voor t oos enblik weinig aandacht voor iets anders dan de jacht Den 12n Augustus is ouder gewoonte de jacht op het korhoen the grouse gefepeud en allen stroomden naar Wales Noord Kngeland of Schotland De vooriiitziehtcn zijn echter dit jaar zeer weinig gunstig Uit Manipoer komt het bericht dat het doodvonnis aan den Senapntti en den Tongal generaal is voltrokken De regent en de overige veroordeelden zijn verbannen naar de Andamaneilandeu waar de Engelsehen een strafkolonie hebben Ben annexatie van Manipoer wordt niet waarschijnlijk geacht Meu denkt dat een van de verwanten van het Yorstenhais tot Badja zal worden benoemd Het bericht dat nu weer uit Weenon komt dat de onderhandelingen met Zwitserland in goeden gang zgn zal wol moeten beteekeneu dat t ok na opstelling van het protocol de sainensprekingon zyn voortgezet en de kansen op overoonstommiiig verbeterd zijn Metlint il val loch een lijilelijko schorsing nioiliiikclyk I lijvuii De Diiitielii i 0Lfr Tiii r hejft nnz get n besluit genomen uver hetgeen zij voornemens is te doen ten Opzicjitu van het verbod vno den roggB uitvo er door de Unssische regeenng maar iutusacheo blijven de rogijeprijzen te Berlijn nog stijgen Do National Zeitung wijst op het ongezonde van dozo t postand want de rogge die minder waard is dan do fgnere tarwe kost nu reeds 6 mark meer Do gemiiideldi rogge prijs ter Berlijnsche was betaald alleen omdat de kooplieden hun verplichtingen moeten vervullen en tot clkfn prijs eeu zekere hoeveelheid rogge moet n hebben ten einde deze op den vaatgeateldpn tijd te kunnen afleveren Asder zou nataurlijkniemai if voor het gebruik meer betalen voor de groveoó rogge wanneer men voor minder geld tarwe kon f rijgen Het feit blijkt echter bestaan dat voor all g ndstof voor brood de hooge tnrweprijzon den toon uilen aangeven De liberale bladen verlangen daarom dringend de opheffing n graanreohten maar de regeering is nog niet overtuigd dat daardoor de moeilijkheid zou zijn weggenomen Ton minste ook de Berlijnsche correspondent der Koittüche Zeihmg verzekert dat kanselier Caprivi nog niot van meening is veranderden het niet raadzaam acht de graaurechten op te heffen Torwyl de onderhandelingen gevoerd worden over het sluiten van handosverdragen waarby het bedrag der invoerrechten voor vele jaren wordt vastgesteld zou de kanselier bet zeer nadeelig achten voor Duilsohland zelfs indien de graanreohten nu verlaagd wordeij En voegt de correspondent er bg alle ministers zijn h t in dit opzicht met dan kanselier eens Vermoedelijk zal dua de Dnitsehe regeering ook na het uitvoerverbod wel op het standpunt blijven dat zij nu eenmaal ten opzichte van de hooge roggeprijzen heeft aangenomen Voor de broodverbraikers i het dus te hopen dat ten minste de Duitsche oogsten en vooral de aardappeloogst goed uitvallen Het natte weer is tot dusver niet zeer gunstig geweest maar voor zoover bekeqd is belooft de aardappel in de meeste deeleu des lands ten minste een behoorlijken oogst terwijl ook de vooruitzichten voir de tarwe en rogge ni t ongunstig zyn Dit is ten minste een troost al is het een schrale troost Volgens de laatste berichten uit Kiel omtrent dei toestand des Keizers is de genezing dor knia ia drie laatste dagen aanmerkelijk vooruitgegaan zooifal hij ich reeds zonder stok of londer eenlgen steun kan bewegen Het sohqnt echter nog altoos twijfelachtig achtigof hij tegen 1 September genoegzaam hersteld zal zy n om gevolg te kunnen gevon aan zijn roorneqen tot een bezoek te Slettin ten einde aldaar tegenwoordig te zija by hat te water laten van het gepantserde schip FuUan INRICHTINGEN WBLKE GEVAAB SCHADE OF HINDEB KUNNEN VEBOOBZAKKN BUKGEMÉESTEK en WETHOüDEBS van Gouda gezicD art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Strattblad no 96 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan A Peeters en zijne rechtverkrijgenden tothet oprichten eener kuiperij in het perceel gelegenaan den Kleiweg geteekend E no 72 kadaster sectieB no 1625 C Buis en zyne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener bakkery in het perceel gelegen aando Baam geteekend O no 296 kadaster sectie D no 166i Gouda den 15 Augustus 1391 Burgemeester on Wethouijlera voornoemd i M NOOTHOVEN van GOOB L B De Secretaris BROUWEU PETHOLEUM INOTKLHIiNttK N van de Makelaars Cafltzldar Schalkwijk te iiotlerdaiu De in irtt was heden vast van dea Heovel 1 7 j Loco Tiiukl ust ƒ 7 36 Geimportoenlfnst 7 66 September October November en Docemlser levering 7 60 ONDEKTBOUUD U Aug J de Kok Ie Ter Neuifn 25 j ea M M k iukeleiibtrg H j J Scboneield van der Cloet 26 j en J A aR der Meg 19 j R van Schtik 80 j en G laapin 28 j A van Hooro 28 ƒ en J S Plomp te Waddinx een 18 OElJUUDi U Aug J O tan Niftrik en J M Norlier Moordrecht GËBmËN Cornells ouders C de Wilde eo M C o der Vloot van Vliet Claxina Maria ondera P Steeobergeu eo H vafi Gennep Matthias Maria Joaephas onders A J Heestermans en G A Moooa Gijpje oodera J Spekïoijder en 6 de Hinin Klat e ouders G Kook en K Goudriaaii Willemnt oaders G ValdUim en G Heeg Huibert Oüden P Tmi m K Kaülnhatj Witlem ouders O Ton eo L vso Viasao PatrasJaeobus Jobaoocs oidars J Troaael ea A U Kbak Klasina ouders J van der Kaa en N StoAcrg OVKRLËDEN M Sueijer m A MoleadüL 11 i J Hupka 5 n D Tober S j ONDeKTROUWU 1 K de Bruyu ea T ttifhaid H Tngoder en L Goudriaao R SloUa ea O iloiliroai GEHUWD A Alblaa nneade t AoBltiliBtaa G vao der Dool l Ul I I I I II I SMaOÊmsC Advertentiën LOOPMKISJE Een LOOPMEISJK wordt garrMgd A KAPTIJN Flaweeleniiiigat 630 liet imvmiDinrL en bet gsBsiig bc TOXTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DA M Kleiweg Qmida Verzending eiken ZATERDAG Een nnr KORTING OP A T os Az Kleiweg £ 73 en 73 SOO Gulien betalen wg aan hem die by gebruik Tan Goldmaou s Keiser Taodwater ooit weder Tandpjjn krggt jjp SaOLDUANN Co Dré ien 50 Cents de flncon Terkrggbaar bjj den Prog J C ZELOENRIJK r 4 l f I JI