Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1891

1891 Dinsdag 18 Augüstns 4aoi 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda én Omstreken Oe Inzending van advertentiën kan geschieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave é Am eïiieene Hypotheekbank AMSTKRDAM REI KIiSGRACïIT 478 Maatschappelijk Kapitaal 1 000 000 volteekend Dü e Bank geeft uit 4 pCt l i ilbiieicu iii stiikktii iii 1000 üii ƒ 500 tot den k wr van lOO i pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten do Hoeren M J OGIER Co te Gouda LOTEi ill de YERLDTISG BIJ GELKGENHEID DER Vrije X=as rd e3 i32Q a rlsrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ BKI KMA Lange Tiendewe PRIJS ƒ 1 1 1 LOTEN voor HO ® I t 85 i Komt nooit terug de zeldzame 1 g elegfenheid om te koopen 1 s s a 9 BIJJVA VOOR JVIET m slechts f3 85 slechts ÏF een voortreffelijk HOELOGE met een zeer elegante KETTING 81 Wegens pphefiBng mijuei gezameulyke baiteiilandsche Filialen moet ik de voorhaiidenreuzen collectip spoedig opraimeB Om dat te bespoedigen verkoop ik vau heden af Ken zeer n goedioopend Horloge voor Heeren Dames ol Jongens voor den spotprijs van slechts f 3 85 n Reef bii ieder Horloge nog gratis een Ketting eaa Bestellingea worden naar volgorde spoedig fraDÉoJ Vereoifden pèrRembours Franco feTe r s t e e u g r o o t s t H o r 1 o g e D e p ó t X Firma CARL POLLAK Weenen 2 2 Novaragtóse No 48 PRACHTIG FEESTGESCHENK TR 2 lj t R1C vat ïchrs 8 KL All te lan Verkrijgbaar te Jouda bi G H LAKEKVKLD flomve I v OÜÜ IlüOUN Kleiwog C ï VLIET Markt Te Alfen bij I van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop by ï Oudshoorn bjj M lüM OuJewater W VERHOOUE N Schoonhoven Ü dK JONG A 0 FiiN TAN DUAADT VVed F G VEIIDONK Probeert s v p 80ÜCH0N THEE No 3 h f 1 25 per kilo Algemeen erkend als het beste MONDWATEK der wereld j 40jarige roem Monden Tandziekten iooala het los cordon dor tanden tandpijn outétokmg zweren Woedend tandvleasoh oiiaangenainc reuk uit den moud kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door liet dagolijk gebruik van het eohte K K Huf TandarU Dr POPP S nSater in aanmerkelijk vergroote flo8 chon voor 60 cents 1 20 en 1 78 hetwelk gelijktijdi aangerend mot Dr POPI Tandpoeder of Tuildpasm steeds do tanden gezond en schoon houdt Dr POPr s Tandplomheersel Ur POPP s Kruiden Zoep tegen olVtnbuiduitalag en voortreffelijk voor baden 1 Venus zeeit en Zouneblueiiiea zeep FOPP S fielr stafllseerde en Trauspnraiit tilyceriuezeepeii van de fijnste Toilot im gezondlieidszeepon welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen Kf Ve namaaksels van Auatheriu Huildwater verwoesten du tanden biuuen korten tjjd IQ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J J ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Dfogist en Parfumoriewinkol van Aftfcr florf StoUwerck 8 Hart Cacao Hooflite eiwit hoogste theobronia gabalte De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgka met aitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Augustus 1991 Van de door den Staatspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gistoren 386 personen gebruik Het O M bij den H Raad concludeerde Zaterdag o a tot verHerpiiig van het beroep van J v d B èn J V T door het hof te s Hage tot 5 en 4 jaar veroordeeld wegens diefstallen onder Moordrecht Waddiniveen en Berkenwoude Uitspraak Ï8 dezer i De heer P L Tak die onlangs do Friesche venen bezocht schrjft omtrent den toestand aldaar in Aq Nieuwe Gids Ik heb daar vele woningen gezien en zal trachten er n te besehrQven Een neten hut ruim twee on een hafve meter lang en iets minder breed De geheele hoogte Iwee meter en een deur van vier voet hoog Het gebouw heeft reparatie noodig tis wat scheef gezakt Binnen kan men in t midden rechtop staan er staat fa klein tafeltje een paar gewezen stoelen en bon den vuurhaard ha ngt een ketel De rook van een paar turven blijft voor de helft in t vertrek Op den blooten grond want een vloer is er n et staan man vrouw en drie kinderen de oudste zoo ongeveer acht jaren Het dak van de hut is aan den eenen kant wat lager doorgetrokken maar binnen 18 de symmetrie hersteld door wat oude vodden die als gordijn de slaapplaats afsluiten Kn die slaapplaats is de bloote grond nat of droog al naar het weer is Van bed of matrss van een bos stroo geen sprake en voor dekking een oude zak of der gelijk vod In dat vunzige hok slapen man en vrouw en de kinderen ook aW dezen ouder worden Het kostte mg moeite maar ik heb het toch gedaan gekregen om aan de vrouw te vrageu wat eet je en wat eten je kinderen Zij antwoordde niet maar de man zei Laat het maar zien En daar ging het deksel vau den pot en zag ik een gele massa half stuk gekookte aardappelen enkel met water Dit waren zooals de vrouw zei Amerikaansche of fabrféksa dappeleh Ik kende het artikel niet Ze kostten zestig cent de mud En toen de pot open was zette het oud te meisje zich hoog op de teenen en poogde met van gulzigen honger glinsterende oogen bet éard begeerde voedsel te zien De moeder schepte er wat uit op een theeschoteltje en gat het haar Dit was een van de armste gezinnen die ik zag maar met de beter gestelde was bet verschil geding Toen wij buiten kwamen hadden wg een poos lang geen van allen iets te Zf n En als nu iemand dit leailj die zulke dingen niet te onbehngr k vindt dan iubat hq er eens aan denker als hij dezen winter zijn kachel opstookt Dan zijn die meischen ook in die hut Men steekt daar van die losse turf die zoo gemakkelijk breekt en zoo helder opvlamt vooral goed om den kachel aan te maken Ze is nu al droog het werk in t veen is afgeloopeii en de mannen zgn al uren ver van de woning aan t hooien Tenminste zij die werk hebben kunnen vinden en dan gaan zg den boer op om aardappelen e rooieu maar dan is t uit en zijn zij vgf a zes maanden zonder werk Behalve de voeding van den man als hg bij de boeren werkt bedragen de inkomsten van zulk een gezin onder niet ongunstige Qmstandigheden ƒ 160 in t jaar Van Zinderen Bakker heeft in Recht voor Allen een open brief aan de Commissie van enquête ge j richt die in de veenstrekon haren arbeid gaat her i ADVERTENTIËN vorder g plaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTE ES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIE3LAD t welk des Maandags verschgnt vatten Hjj vertelt wat van ons bezoek en zegt Het is daarom dat ik in naam der menscbheid en in naam der humaniteit een beroep doe op uw geweten als volksvertegenwoordigers en u uitnoodig een persoonlijk bezoek te brengen aan bedoelde streek en die van Beets in de gemeente Opsterland Wilt gi in waarheid de ellende des volks leeren kennen is het u u ernst er om te doen om verbetering te brengen aarzelt dan niet En Bakker biedt zich aan om hun geleider te zijn Oe woorden van dezen respectabelen man heBben mijne bevestiging iet noodig Maar ik wil ze herhalen Geen getuigenis afgelegH te Heerenveen of Gorredijk kan de Enquête commissie een denkbeeld geven van deze ellende Ik zie geen kans in woord opschrift er eene voorstelling van te geven die den vsllen indruk van de werkelijkheid geeft Aan het te Helder verschijnend blad EMra TijdUg wordt door R c A het volgende adres aan den minister van en keukenmeid geëngageerd met een ig iit chrijver vau de Kon Ned Marine ontleend Geef met onschuldige eerbied te kennen dat mgn vrger igg gezeit heeft dat de Schrg vars onder meikaar Uwes al verscheidene keeren gesohreeven hebben oA meer traktement zoo heb ik gedacht eens een goed woordje te doen da r het haarlui met geholpen hoeft Zoo als ik van mijn vrijer gehoord heb roqken de Officieren van Adminiotratie lekkere Sigaarretjes en zitten m de longen room kejak te drinken en laaten het werk maar door him schrijver opknappen do komerdants zeit ie laato hun ooK maar scharrele dus kan Uwes met een gezond verstand ook wel begrgpen dat twee en dertig gulden in de maand veels te min IS want ze moeten zoon dure uniform ook draage dan zeit ie als ze gesnapt worden met hun ratszoentje vleesoh mee naar de wal te netnen zg misschien 14 dagen de pervoost in gaan Wij gaan met mei tusschen twee haakjes trouwen 1 Goedkoop Soiled Elegant i Gangbaarste vl k modellen gj S kr HUQBY K i J S BRf J W O lon ens lraag M A K ± K W rw V Al Cf i W C GOBTHE p doii nll 67 HEBZOS p dozijn 11 56 V BCHILLEB OOSTAtJA Pdo ti p dozijn II t ISrootteL p dozijnll 44 WAONEB Vv STEPHAU P dozU p doz paarfl 75 ï P doz paarü 78 LmOOIiN B p dozijn O 89 VerkrijgWar te GoÜtla bij M leii Ifeir V A B HAMZIXGKH Korte TieAdeweg D 17 l VV K van EDK van der filS Markt A 107 direct bg MEY 5 EDLICH Versaiid Ceschaft Leipzig Plagwilz éjiS i5 gBC tï O ACA V oordeel gt Hart Oaoao is fijnste Poedei Jaoao In hart Torm gepend Spoedige oplosbaarheid fijne geur deljcievae smaak steeds gelijkmatigheid des dranki In blikken buuen k 2S Caoao harten = 4S o Rt 1 Caeio iiart = 1 8 mt = 1 kop e eao VeAiygbaar bij H H Coiiflsenrs Buiketbakken enz Engros Eipeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 10b Snelpersdruk fan A Beinkhan Zoo Goada FEUILL ETtiy Uil hei Buitiich II Reerdet gij binnen vijf jateu niet terug dat wil zeggen bleeft gij spoorloos verdwenen of werd door overtuigende bewijzen uw dood bevestigd dan zou mü dW geheele nalatenschap te beurt vallen In eeii ander geval echter dus in het huidige erft gij deze geheele bemtting het kasteel qwt het gezamenlijk meubilair en het geheele daartoviehoorende grond bezit en van het overige vermogen ontvang ik twee derden Von Hohenhausen knikte als wilde hij te kennen I geven dat hg deze voorwaarden zeer goed begrepen had En hoe groot is het overige vemiogen P vroeg hij Ge zult de berekening in oèn boek vinden dat in deze lade bg de documenten ligt Zoover ikmij daarin kan orienteeren bedraagt het nagenoeg drie miliioen guldens Het is belegd in staats en spoorwogpapieren een deel van het geld bevindtzich in handen van den bankior Romberg een anderdeel IS op hypotheek geplaKtst gg vindt omtrent dit alles bepaald nauwkeurige aanteekeningen onder de papieren Van die som zou u dus omstreeks twee miliioen toekomen zeide de graaf in gedachten verdiept De verdeeliug is niet zeer rechtmatig dit slot metzijno kunstschatten heeft alleen eene waarde van nagenoeg een miliioen nog afgezien van de lander en en het heerlijke park Ik ben met mijn aandeel tevreden viel Unicahem glimlachend in de redj hM beheer laat ik uover tot mijne echtverbintenis Ei ei denkt ge reeds daaraan vroeg Kurt schertsend Neen antwoordde Unica blozend maar moet ik niet met de mogelijkheid rekening houden Zeker zeide de graaf kalm Ge zijt jong schoon en r jk geve de Hemel u een echtgenoot die u naar waard weet te schatten en de liefdevan een zoo eilel hart waardig is Ik wil dit geduldig afwachten antwoorddeUnica die hare verlegenheid met geheel kon verbergen maar wilt ge niet den brief lezen dienpapa u geschreven heeft Kurt nam het stuk van de tafel op welke hg het gelogd had en brak h t open Kent gg don inhoud vroeg hij Neen de brief is aan u geadresseerd De graaf ontvouwde het sohrgven en las het opmerkzaam teri jl Ui ca tegenover hem zat en zijne steeds ernstiger wordende trekken gadesloeg Ja wanneer hij mij dit alles vroeger geschrewn had I zeide hij eindelgk klaarblijkelijk diep bewogen Hoe gaarne zou ik teruggekeerd zgn Maar kon ik vermoeden dat hem zijne drift berouwde dat hij bereid was mij de verzoenende hand tebieden Hg zag destijds de zaak waarschijnlijk teernstig in Had hü mij op ernstige liefderijke wgze op de onmogelijkheidj eener verbintenis met de dochter van den jachtopziener opmerkzaam gemaakt ik zoumg onderworpen en mgn belrekking tot dat meisje gestaakt hebben Zgn drift gaf het meisje den genadeslag en dreef mg in den vreemde ik kou nietlanger in een huis blijven waarin ik zoo diep vernederd was geworden Deo dood van 4iet meisje heoft vermoedelijk de jachtopziohter zelf op ijn geweten bracht Uuioa in het midden Ik weet het niet Wat indertijd tusschenvader en docht is voorgevallen heb ik nooit ver nomen Dat was het eerste gedeelte vau den brief het tweede verrast mij evenzeer Papa drukt mijdaarin het verzoek op het hart naar de hand uwer vnendin Alms te dingen De vermaagschapping dei families Hohenhausen en Buchenau was stee ls zijn weiisch geweest schrijft hij dien wensch koesterdeook baren Buchenau Is u daar iets vau bekend Neen zeide Unica in wier schoone trekken zich duidelgk de verrassing spiegelde welke deze mededeeling op baar gemaakt hau papa heeft zich tegen mg nimmer iets van dien Wensch laten ont