Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1891

dm meet ik jnfrroaw spenltn en hjj meheer en dat van 8 gulden in da week dat kan U ook wel begrijpe net coo goed als ik dat dat niet kan Hieronder ul ik nog een gespeegselfioeets rekening Tan uitgaven letten 9mdat Uwee Zelfs de boel eens na kan gaan Nou tal ik alles wat het troaWün kost er maar af rekenen Per week Hnishnur een bovenkamer op de 3e verdi ing 1 50 Aankoop en onderhoud van kleeren door me kaar voor mq 2 idem voor mijn man S Petermolie 0 30 Brandstoffen l ïO Brand en dooie fondsen 0 25 Te Samen ƒ 8 25 dus kim je al een kwartje tekort nou moet je nog huisraad koopen en nog eten en drinken want daar kunnen wq heuach niét van buiten ik moet bevallen n dat kan mi na deze keer nog wel 10 maal overkomen als dan moeten de kinderen ook gekleed en gevoed worden Dus mynheer de minister Uwes ziet het nu duidelyk 8trqk je hand maar eens over je hart en geef hun ƒ 50 soldij per maand dat mag waarendig wol In de hoop dat Uwes het goed mag doen verWqf ikBW lieve en onbekende vriendin Bktsie Te Berign oefent tegenwoordig een jong Oostenrgker een zeer winstgevend kunsthandwerk nit H adiildert a la minute met de pen in twee kleuren nioBogTammen op de wgzerplaten van horlogos vooral op dameshorloges Het monogram of de saam van den eigenaar komt er in keurige artistieke letters op het glas wort er weer opgeschroefd en men betaalt 50 pfennige Do jonge man verdient deie wgie 120 a 150 mark daags Hg heeft vooral de modebadplaalaan bezocht Carlsbad Marienbad enz s winters gaat hq naaK Nizza hg zal waarschgnlijk een reis om de wereld maken Het geheele kauststuk ligt in da artistieke afwerking de snelheid die zeker een product van jarenlabge oetening is De jonge man reist met een gezel die da horlogee ophaalt vlug de glazen er afneemt ie er weer opzet en het geld incasseert Aan een brief uit Pargs in het Utreehtteh Dagblad ia het volgende ontleend Da Fraosefaen zijn een beleefd volk deze reputatie dagteekent van ouds maar in welk jaar zij geboren ii dat mag Joost weten Wanneer ik een boek raadpleeg dat nu pas verschenen is en een kgkje neem in de zoogenaamde beschaafde kringen van het oude Frankrijk dan raak ik de kluts geheel kw en vraag opnieuw f Van ranneer dagteekent dan toch die Fransche beleefdheid Ik zet op den voorgrond dat ik de Fransshen van beden beleefd en beminnelijk vind Gedurende mgn lang verblgf in alle streken van Frankrijk heb ik van mijn omgang met de bewoners des lands niet dan aangename herinneringen overgehouden Ik heb hier nimmer de eer gehad zooals mij in Holland dikwijls overkwam geheel kosteloos door een straatjongen te warden uitgescholden of door een troepje leegloopers door wier midden ik heen moest achter mgn rug te worden uitgelachen nadat ze eerst quasi uiterst beleefd de hand aan de pet hadden gebracht Neen glippen Dan verdoek ik u zelve deq brief te lezen gÜ kent de familie en zult mij in elk geval raadkunnen geven Hoofdschuddend las Unicj het document de graaf stond op en trad aan de schrijftafel wier laden hij opende om er een vluchtigen blik in te werpen Wellicht was hij bevreesd dat gij door eeneneiging van uw hart u tot eene mésalliance liet verleiden brak Unica eindelijk het stilzwijgen af misschien wilde hij door dit verzoek u daarvoorbewaren De redenen die hem tot dit verzoek genoopt hebben zullen wij nu niet verder onderzoekon Unica er dringt zich bij mij slechts die ééije vraag op of ik het verzoek kan vervullen Gij kent Alma Maar zij kent u niet Knrt Ik beken u onomwonden dat deze verbintenis mij grooto vreugdezou veroorzaken Alma is immers mijn beste vriendin maar alvorens gij om hare hand kunt aanzoekdoen moet gij haar bart veroveren En meent gij dat dit hart zich aan mij zalgeven wanneer ik liet beleger Zekerheid kan ik u daaromtrent niet geven Ik meen de opmerking gemaakt te hebben dat kapitein Von Gronau de neof van Alma aan zijne nicht ver van onverschillig is maar ik kan mij daarin immers bedriegen Missehien ware het raadzaam wanneer gij mei baron Von Buchenau deze aangejegeubeid onbewimpeld wildet bespreken gij kunt dergelijke verraaringn ign mg hier nooit overkomen zooals ik teide ik vind de Frantchen beleefd en was heilig overtuigd dat ze dat altgd geweest waren en zie daar komt me nu een book uit dat mgne meening erg aan het wankelen brengt Vergun mg u daarmede kennis te doen maken en n een kijkje te geven in het intieme leven van de hoogadellgke Fransche kringen van weleer De gebreken van heden ett de deugden rkn vroeger zoo titelt de heer Ferdinand Oiraudeau een bundel waarin hg uit de memoirea vwde 16e tot 18e eeuw een menigte staaltjes bgeenverzamelt van ir t hg saroaatiach noemt lea vertus d autrefois Nu het fatsoenljik schgnt te zgn dB handen ten hemel te htlfett en uit t roepen Ib wat voor een tgd leven we t De goede leden veidwgnen I Het vQfde gebod wordt om keerd Waar moet het naar toe alt het zoo doorgaat komt de heer Oiraudeau en legt Lieve mensehen ge hebt groot gelqk I t Ia sohriklHk en t is gselgk 1 t Is gruwelqk en afgrgtelgkl En ik heb ook het land dit zegt hg wel niet doch hq zon het kunnen zeggen zoo hq de Qénestet kende maar maakt u nu niet te erg ongerust Voor een paar honderd jaar waa het net zoo en zelfs nog voor sommige dingen een bee e erger Uoori maar eena een oogenblikje toe dan lal ik u dat wel eens vertellen Kn uu gaat h j met ona allerlei ondeugden van heden na en wgat ona deielfde maar vergroot in eene omgeving die aedert eeuwen is verdwenen Och zoo ik onder vier oogen met u zat te praten Uner wat zou ik u al staaltjes gunnen aanhalen uit dit varmakelgke boek Maar wat op zeer kieaohe wgze gezegd soma er nog door kim is dikwgls niet gesohikt om gaachraven en gedrukt te worden Ik wil mg dus bepalen bq het vermelden van enkele feite die Deaprokan Jcunnen warden ook in een groot gezelschap mits ze maar op niet te plompe wgze worden beschreven Het schgnt dat men er vroeger weinig gewicht aan hechtte of de houding der gaaten aan tafel onberispelgk waa Monaieur de L Aubeapine was een der schitterendste edellieden aan het hof van Lodewijk XIII hetgeen hem echter niet verhinderde zijn neus met zgn handen te snuiten Trottwena al de hovelingen deden het Kr bestaan uit dien tgd manuels de civilité waarin ge het volgende voorschrift kunt lezen Wanneer man aan tatal zgn neus wil snuiten moet men dat niet doen met de vingers waarmede men bet vleesch aet maar met de linkerhand Tevens moet men zgne handen af vegen aan het tatellaken en niet aan zgn wambuia In hetzelfde boekje waaruit deze raad ia overgenomen ontmoeten we de volgende zeer zeker niet overdreven aanmaning Men moet wanneer men bij menachcn van ho geboorte aan tafel genoodigd is eerst zijne haren kammen en wanneer men bg hen ia moet men zich zorgvuldig onthouden van zich bet hoofd te krabben Verder moet men de moeite nemen iederen dag zjjne handen met zeep te waaachen wat het gezicht betreft dat moet men ook bgna even zoo vaak laten reinigen Men kan den man die dé n raad gaf de loftuiting niet onthouden goed opgevoed te zijn Zijn gezicht bijna eenmaal per dag te reinigen is waarlijk aandoeniqk Trouwens hij moot vreemde dingen om hem hebben geiien Miaachien waa hq wel ge hem immers dien brief voorleggen Hij is een man van eer ge kunt hem uw volledig vertrouwen schenken en wanneer gij zijne geheele gunst wilt winnen bewonder dan zijn wezenlijk fraaie honden en zijne voortreffelijke jachtgeweren I Hij ia dus een hartstochtelijk jager In den jachttijd acht hij eiken dag verloren waarop hij niet met zijne honden veld en boschdoorkruisen kan Dan zal hij wel in mij vaak een trouwen begeleider vinden zeide d graaf opgeruimd Ik zal hem verhalen van m ne jachtavonturen in Amerika waarbij eene jacht in Duitschland kinderspel is Ikkan van avonturen gewagen die hij niet geloovenzal omdat men hier te lande geen begrip van deverhoudingen in Amerika heeft Zijne gunst te winnen zal mij niet moeilijk vallen maar Wjlnu goed gewaagd is half gewonnen antwoordde Unica hem in de rede vallende Wat Alma betreft in dit opzicht zal waarschijnlijk uwe vriendelijkheid de voornaamste rol spelen en danbeo ik immers ook eene niet te verwerpen boadgenoote Maar de kapitein Kapitein Von Gronau is een man van eer inden volsten zin dus woords maar een zeer ernstigen bedaard man die zich nimmer met vleitaal bezighoudt Zoover ik weet ontbreken hem ook demiddelen tot vestiging van een eigen haard enAlma zou in bescheiden omstandigheden zich nooit tuige van het volgende feit dat door dan bieehtvader van Lodewqk XIII aangehaald wordt ala een creditpost op de rekening van dezen vorst Op een goeden dag was er aan de koniuklqke tafel een gast eene dame die een weinig te opvallend gedecolleteerd was Lodewqk XIII nam een mondvol wijn en om zijn ongenoegen te toonen spoot hq haar dien iu den hals zoadat iq er verlegen onder werd iets wat we gemakkelijk kannen begrqpen Dat herinnert ons den vaderlqken toorn van Andreas Hofer die zgn Hofburg uitstormde wanneer het toilet der in het park wandelende dames te wenschen overliet maar ter eere van den Franachen koning moeten wij zeggen dat bq ongemaniarder was dan de waard uit het Paaaeyer dal Uit Kew York wordt van 26 Juli geschreven Het Palaoe hótel in de Montgomerystraat te San Francisco is een der grootste gebouwen van deze stad het bezit niet minder dan 500 vensters aan de voorzqde en het dak bevindt ziek 100 voet hoog boven de straat Op dit dak en ten deele ook op het 20 voet Uger liggend dak van een aangrenzend gebouw werd eenige dagen geleden tusschen de beide bekende boksers ines en Jessup een gevaarlijke strijd gestreden dien eenige honderden sportsmen genoodigdeo en drie reporters van dagbladen bijwoonden Een der laalsten zond zijn blad het volgende kernachtige bericht dat geen verderen commentaar noodig heeft i Om drie uur waren Hiues 180 pond zwaar en Jeasup 136 pond zwaar tot den strgd gereed Borst plaatste Hines zijn rechter vuist sierlijk tusschen de kaken van Jessup eu sloeg hem een tand uit Maar niet lang verheugde hij zich in zgn welslagen Jessup bonsde de linkervuist met zulk eeti virtuositeit in de maagatreek van Hiones dat dezo voor twee minuten gingsjapen Toen hiJ weder opstond werd de strgd zoi Maarzeling voortgezet doch Hinnes scheen niet richt wakker want na eene korte tegenspartelitïg werd hem het rechter oor bedenkelijk verwoud nog twee tanden gebroken en het linker oog in een diepe zwelling veraU pt Kn nu had èr iets toer merkwaardigs interetsanta en aenaationeels plaata Plotseling door eene unfaire beweging van zijn tegenstander in loom ontstoken omvatte Hinnes den 45 pond liohteren Jesaup en beproefde hem op den grond te werpen Het was ean wonderlijk gezicht hoe de beide boksers in worstelaars veranderden en allen braken in een luid gejubel uit Ëindelgk stortten beidea op den grond en nu volgde ook de catastrophe Eer iemand toe kon springen tuimelden de strijders tegen den rand van het dak en rolden daarover heen in de diepte Zij kwamen op het dak van de Trinitykerk terecht die ongeveer 20 voet later Ug en hier zouden ze den onbetlisten strijd hebben voortgezet wanneer de eerbied voor het godahuia onder hunne voeten hen niet biervan had afgehouden Met behulp van luasen trok men de strijderB die beide ongekwetst gebleven waren weder naar bet dak van het hotel omhoog doch beiden waren te mcte en te uitgeput om den strijd ten einde te brengen Te Londen wordt thans het Congre voor ht gthe m demograpAie gehouden De afdeelingen waarvan leeken het meeat kunnen genieten zijn die der demographie en van het ingenieurtwesen met betrekking tot hygiene In de gelukkig kunnen gevoelen Gij ziet dus dat ge dezen medeminnaar niet zoo te vreezen hebt als bet oppervlakkig beschouwd den tohgn heeft En voorloopig lieve Unica denk ik nog nietaan deze vrees zeide de graaf kalm ik weet immersnog zelf niet of Alma aan de eischen voldoet dieik aan mijne toekomstige echtgenoote stel En nuverzoek ik u laat mg een uur alleen opdat ik kanuitruaten De laatste uren hebben mij zoodanig overweldigd dat ik nauwelijks voor mijn gedachtonloop kan instaan Moet ik Daniel loepen dat hij u naar uwevertrekken brengt Neen neen ik blijf Zooals ge wiljj KurtI Voor het avondetenlaat ik u roeper Voor het avondeten vroeg de graaf verbaasd O ja vervolgde hij lachend ik ben immers nietmoer in de prairien van Zuid Amerika daar bestonden geene soupers en diners men at daar wanneermen iets had en ook in dit geval slechts dan wanneer men er behoefte aan gevoelde Binnen een uurben ik geheel tot uwe beschikking Unica verliet het kabinet welks deur zij zacht achter zich toetrok en eenige minuten later lietrad zij haar boudoir welks gezellige inrichting van den fijnen smaak on den kunstzin van het meisje getuigden f ordt vervolgd aerttbedoelde afdeeliog gaf dr W Ogle eene btlang rijke verhandeling over de verhouding tusscheo beroepen en ziekte en sterfte tfü wees daarbij F den grooten invloed der beroepen op het sterftecijfer en op het feit dat voldoende statistieken omtrent de sterfte en verschillende takken van nqveibeid alleen gegeven kunnen worden in landen waar als in Engeland de opgaven der volkstelling tevens den ouderdom der personen in elke industrie bevatten Hij stelde daarliy in bet licht hoe deze statistieken verkregen werden en gaf eene vergelijkende opgave van de sterfte van mannen tusschen 5 en 60 jaren in verschillende beroepen Het sterftecijfer bij geestelijken i s hot laagste van allen en is daarom als maatstaf tot vergelijking gekozen en op 100 gtsteld Voor rechtsgeleerden is het 152 doctoron 201 tuinlieden 108 boeren 114 landarbeiders 126 visa h rs 148 klerken 179 handelsreizigers 171 herbergiers 274 dienstboden iu hotels en herbergen 397 brouwers 245 slage 211 bakkers 172 kruideniers 139 winkeliers in bet algemeen 168 kleedermakers 189 sehoenmakers 166 boikbinders 210 loodgieters 216 mesten en soharanmakars 229 vglenmakers 800 glasblazers 214 aardewerkmakers 314 mijnwerkers in kolenmijnen 160 mijnwerkers in Cornwall 331 koetsiers en conducteurs 267 straatwerkers 338 enz Daarop ging dr Ogle na welke oorzaken voor de groote vortchilleu kunnen gevonden worden en groepeert die dan als volgt Werkon in gebogen houding en vooral ineene die invloed uitoefent op de borstorganen Overwerk en vooral plotselinge overspanningder spieren Het behandelen van schadelijke stoffen alslood phosphorus kwikzilver besmette huiden enz Arbeid in slecht geventileerde en oververhitte vertrekken Te veel gebruik van alcoholische dranken Blootstelling aan ongelukken Blootstelling aan stof van allerlei aard In verdere door dr Ogle overgelegde tabellen werd dit punt nader nitgewerkt en word aangetoond hoe de sterfte aan tering en ziekten der ademhalings werktuigen tofjneemt naarmate men het werk van visschers boeren tuinlieden en arbeiders dat in de open lucht plaau heeft beschouwt in verband met dat van kruideniers en winkeliers die in enge benauwde vertrekken werken en dat van kleermakers en drukkers die steeds in zeer bedorven lucht arbeiden Wat de nadeeligheid van het inademen van stof betreft blgkt dat de mgnwM kert er nog geeniiina zoo slecht aan toe zijn De sterfte aan tering en ziekten der ademhalings werktuigen is bij hen het minst onder de lieden die in stof arbeiden en klimt vervolgens in deze orde timmerlieden bakkers steenhouwers en metselaars wol werkers katoen werkers groefarbeideis messenmakers vijlenmakers aardewerkmakers en mijnwerkers in het graafschap Cornwall Ten aanzien van de sterfte van kroeghouders en andere kooplieden in gedistilleerd werd bevonden dat de grootste sterfte veroorzaakt werd door leverziekten en vervolgens in afdalende reeks door ziekten van bet zenuwstelsel ziekten van den bloedsomloop ziekten van nier en blaas alcoholisme zelfmoord en jicht Over het geheel gaf dr Ogle ons zeer verrassende resultaten van zijn onderzoek dat verdient ook in andere landen nagevolgd en voortgezet te worden Wanneer biykt dat schrijvers en andere personen die zittende of gebogen werken als het ware op eene Ign treden met arbeiders op het land en dat de arbeid in steenkolenmijnen verre van ongezond is dan zal men het in de leiders der jongste volksstelling prijzen dat zq de vragen zoodanig ingericht hebban dat deze resultaten konden Verkregen worden Het is jaren geleden dat een Zweed Carl Bappo genaamd geheel het toenmalig Europa verbaasde door zijne weêrgalooze spierkracht Kappa was niot groot van taille maar breed m de schouders kort van nek en met een breede gewelfde borst in één woord bet was ecu Hercules zooals die ons in de Grieksche fabelleer wordt afgeschilderd met dit onderscheid dat de vader van laatstbedoelde een oppermachtige betrekking op den Olympus bekleedde terwijl die van Bappo slechts een eenvoudig landbouwer as Daar hij slechts de hoofdsteden bezocht kreeg ook Utrecht don man te zion die door alle dagbladen als een wonder werd afgeschilderd Eenige studenten haalden hem met rijtuigen in on in de koffiüknmer van den Grooten Schouwburg word hom een lunch aangeboden Het bleek alras dat het onzen held niet aan beschaving ontbrak de roora dien hij zich aan verschillende Hoven had verworven had hom niet ovormoadig doen worden hij was integendeel zeer besolieiden en behoorde volstrekt niet tot hot gettm kermiskunstenaars of spullebazon Zoo onder het spreken waarbij bij enkele zijner ontmoetingen en reisavonturen mededeelde gaf hü geheel ongezocht kleine proeven van zijn zeldzame kracht een presenteerblaadje van tamelijke dikte later een drietal op elkander rolde hg met de duim en twee voorste vingers van de rechterhand als een prauwel op de nanneme toen Jan geheeten zag dat met leede oogen aan Bappo die dat merkte reikte hem dadelgk een ongeanoeide acht en twintig toe maar toen de Jan er zijn hand naar uitstak kneep hij het muntstuk voor aller oogen met duim en twee voorste vingers der linkerhand in tweeën Den marqueur een stevigen jongen hief hij bij zijn kraag van den grond droeg hem met uitgestrekten arm een paar malen de ruime zaal in het rond en zette hem toen op een hoogen schoorsteenmantel en zoo meer Men vertelde hem dat er toevallig dien avond een collega in hel lokaal Hof van Holland tegenover den sohouwburg zijne Hvculische krachten voor het publiek zou vertoonen tien ging op zijn verzoek derwaarts De man eiA lange stevig gebouwde figuur was juist bozig om op het tooneel zijne toobereidselen voor den avond te maken Bappo maakte zich zonder zijn naam te noemen als collega bij hem bekend hetwelk deze met een soort kleinaohting beantwoordde Voordat het gezelschap de zaal verliet stak Bappo zijn collega de hand toe maar nauwelijks had hij diens hand in de zijne omklemd of onze Hercules begon luidkeels te schreeuwen en kroop in elkander als een aal dat was een slechte reclame voor don man Bappo gaf slechts drie voorstellingen in den schouwburg dio telkens tot iu den nok toe met toesohouwers was gevuld Er kwam geen einde aan de toejuichingen en ovaties Opmerkelijk was het dat men bij hem ook na de zwaarste toeren b v het verzetten van een zwaar aanbeeld niet dat akelige bggen enzwoegen van de borst opmerkte evenmin vertoonde hij die afzichtelijke spierverwringing waarmede de tegenwoordige Herculessen effect trachten te maken Zottdagdlad Baitenlandsch Overzicht De Duitsche regeering heeft eene tariefverlaging op de Bussische spoorwegen aangekondigd voor granen en meel Zij brengt dezen maatregel waardoor tegemoet wordt gekomeQ aan den ouden wensch derlandbouwers in het oosten des rijks die daarmede goedkoopsren afzet hunner producten naar WestDuitse hland beoogen in verband met den onyunBtigan oogst het Bussische uitvoerverbod en d Mzwaren welke de volksvoeding naar men vj edsCbzal ondervind n De uitwerking o i de graanprijzen en de voeding zal echter gering zijn want de moeiiyiflieid beslait niet in de Pruisische spoorwegtarieven maar in het gebrek aan granen en in de hooge graanrechten Volgens de avondbladen is in den gehouden kabinetsraad besloten voorloopig nog niet de ppheffing der graanrechten voor te stellen en den loop der gebeurtenissen af te wachten De verklaring van den Btlgisoben Minister Beernaert betreffende Belgie s neutraliteit werd ter loops gedaan in een weinig aangenaam debat over suppletoire credieten voor de Maaslinie De kosten der forten aan de Maas waren in 1884 geraamd op 24 millioen tengevolge van telkens herhaalde suppletoire credieten was men thans gekomen tot 71 millioen Moest de Begeering hierover menig hard woord hoeren sommige redenaars weten de teleurstelling aan don inspecteur der genie den luit generaal Brialmont wien zij zelfs achteloosheid en onbekwaamheid voorwierpen Dit lokte het wederwoord uit dat men niet hen moest aanvallen die niet tegenwoordig waren om zich t verdedigen en dat in elk geval de verantwoordelijke persoon niet was de generaal Brialmont maar de Minister van Oorlog Het spreekt van zelf dat de raming juist kaït geweest zgn maar dat de hoogere eischen die langzamerhand noodigwendig aan vestingwerken moeten gesteld wordtn telkens meerdere uitgaven noodig maakten Eenmaal a gezegd moet men b zeggen en betalen is de boodschap In dit debat nu werd gezinspeeld op een geheim protocol aardoor Belgie s neutraliteit gevaar zou loopeu on juist de constructie der Maasfoiton oen gevaariijke zijde zou krijgen omdat daardoor aan oorlogvoerende troepen oeu stelling zou worden verschaft die zg rechtens zoudon kunnen bezetten Het was hiertegen dat de Minister Beernaert opkwam Er was inderdaad jcrklaarde bij op het congres van Aken in 1818 een protocol opgesteld volgons hetwelk in geval vnn oorlog zekere Belgische sterkten zouden bezel worden de Ooalolijke door PruiseyJe WesteIpe door Engeland Dit was toen oeuJprfitieko zet van de quadruple alliantie tegen Frankrijk Do bedoelde sterkten werden toen of geheel of ten deele op kosten van Engeland Oostenrijk Pruisen on Rusland in staat van togenweer gebracht Bij do onafhankolijkheidsvorklanng van Bolgie kwaradozequaestio natuurlijk ter sprako en tp London word lo 1831 ovoreengekomon dat do Koning van Bolgie to dozen opzichte opvolgde in de reehten van den Koning dar Nederlanden en ook tegenover de vier genoemde rijken in een gelgke positie kwam als de Koninf der Nederlanden was geweest behoudens de verplichtingen die Belgie s neutraliteit aan den Koning en aan de vier hoven zalven oplegde Uitdrukkelgk w rd daarbij geconstateerd dat Iwdoeldo sterkten ii goeden staat moesten gehouden worden en dat da KottinI eventueel met de vier bedoelde hoven moest beraadslagen over de middelen daartoe Op verzoek van generaal Goblet den Belgischen vertegenwoordiger werd in ecu protocol vastgesteld dat België de volle en algehee e souvereiniteit over die sterkten zou bezitten Erg duidelijk is het hieruit niet welke nu eigenlijk Belgie s rechten en verplichtingen zijn maar toen deze stukken in 1863 gepublioeerd warden maakte men r zich niet moeilijk over omdat in zooverre er een verbintenis voor den Staat in lag opgesloten die niet van kracht was daar zij niet aan de goedkeuring der Kamers was onderworpen Om die reden achtten dan ook èn de Minister Beernaert co de heer Janson die namens de linkerzijde sprak de gevreesde bepalingen van geen beteekenis Koning Leopold had overigens reeds in 1831 verklaard dat bij ze voor onschadelijk hield en feitelijk had België sints dien tgd de volledige souvereiniteit over zijn vestingworkeo uitgeoefend en zijn vestingstelsel geregeld en gewgzigd zonder iemand te raadplegen en zonder door iemand gehinderd te worden Beeds daarom kon niemand beweren dat bet protocol van 1818 op de nieuwe Maaslinie van toepassing kon zijn Wat daarvan in den laatsten tijd weder gezegd wordt zijn beweerde de Minister Fransche uitvindseltjes evenals dat van het beweerde geheime tractaat met Duitschland België was bereid in allen gevalle zijn neutraliteit te handhaven en de Mogendbedeu zouden nooit iets anders vorderen Ter loops kwam de Minister hierbg nog op tegen de theorie door den overste Girard in zijn bekende brochure op gezag van Vatel verkondigd dat in zekere gevallen oorlogvoerende Mogendheden gerechtigd zouden zijn doortocht te eischen door een neutraal land Geen gezaghebbend schrijver over t moderne volkenrecht stond op dit standpunt en de Mogendheden die Belgie s neutraliteit waarborgden evenmin Intusschen zijn de credieten goedgekeurd nadat de Minister van Oorlog o a verklaard had dat de hooge kosten der forten die de laatste raming die van 1888 met IT millioen overtreffen ten deele een gevolg zijn van de begunstiging der Belgische industrie die duurder werkt dan de buitenlandsche Een aardige toelichting van de zegeningen van het protectionisme De Kamer is hierop uiteengegaan Eindelijk beeft de heer De Smet de Naeyer de rapporteur der Belgische Kamercommissie voor de grondwetsherziening in de Kamer zijn verslag uitgebracht Het rapport dat 75 bladzijden dmks beslaat is verdeeld in vier hoofdstukken nl een inleiding het verslag van de beraadslagingen in de centrale sectie en ten slotte de uiteenzetting van het standpunt hetwelk de centrale sectie en de regeering ten opzichte van de grondwetsherziening aannemen Algemeen stemrecht wordt terstond uitgesloten maar wel wordt uitbreiding van het kiesrecht noodig geacht Het capaciteitsstelsel wordt afgekeurd terwijl daarentegen het Engelsohe stelsel volgens hetwelk het bezit de grondslag van het kiesrecht uitmaakt wordt aanbevolen Ontbinding der Kamer voordat overeenstemming is verkregen over bet stelsel dat zal worden toegepast zou in strijd zijn met den geest der grondwet De regeering en de meerderheid zullen een ontwerp indienen tot hervorming van het kiesrecht Keurt de minderheid dit goed dan zal de grondwet herzien worden zoo noen dan is het onmogelijk De slotsom waartoe de heer De Smet de Naeyer komt is dat men de beslissing over het voorstel tot herziening der grondwet moet uitstellen totdat eerst bij de behandeling van het ontwerp tot nilbroiding van het kiesrecht voor de gemeente en de provincie zal gebleken zijn in hoever het mogelijk is overeenstemming te verkrijgen Mocht dit mogelijk zijn dan zal de rtgoering een ontwerp indienon tot herziening der grondwet tot aanvulling van het voorstel door do hoeren Janson en Buis daartoe ingediend Dit uitvoerig rapport zal gedrukt en aan de afgevaardigden worden rondgezonden Het gevolg zal dan in de eerste plaats zijn dat vooreerst van de grond votshorziening niets komt PETR0LEUM 1V0TKERI VGE van de Makelaars Gaotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hodon vast Loco Tankfust ƒ 7 55 Geïmporteerd fust 7 C5 September October November en December leveI ring 7 60 0 I I r