Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1891

J LCJTEiX in de VERLOOTING BIJ GELEGENHEID DER j TTxije E= aard ©x ianici af3s t ZIJN XE BEKOMEN BIJ J A BBIl IKMAi Lange Tientiweg PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor ƒ 10 f 1891 Woensdag 19 Augustas N 4008 GOUDSGHE COURANT teuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lJiderl ke Nonuaeri V1JF CENtE Inge füag van adWrteijltlên kan gescUeden tot dön uur des namiddags van den dag der uitgave clgbaarste g i 4 É Il 1 i ï m f 1 f i üfxf iS P iÊk a FBAwaxur I p do2 iM r IJ p di ti 7 1 UNCOUr B I i I p doiljn I Verkrggbaar te Oouda bg den Heer C A B BANTZINGEH Korte Tiendeweg D 17 J W E vao ËÜK van der PALS Markt A 107 direct bij HET EDLICH VeninHd Ceschaft Lelpzig Plagwitz LUST van brieven geadresseerd aan onbekeuden gedurende de 2e helft der maand Juli 1891 en door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda terug te verkrijgen L Levenson Amaterdam G V erheijen Rotterdam C Lind Carlsbad A Friedrich Dortmund T F Blokhuis Hamburg Van MOOEDRECHT Mevr Meijer Amsterdam Van WAUDINGSVEEN C Weeda Mavrrice GOUDA 17 Augustus 1891 De Directeur van het Postkantoor VORSTEE 337 Staats loterij 3e Klasse Trekking tan Maandag 17 No 5244 5957 6471 14 07 15501 15765 1B903 100 Prijzen van ƒ 45 51 3231 5633 7886 10445 13545 15666 18376 71 3238 5683 7888 10456 1S568 15726 18387 92 3279 5690 7964 10457 13601 16899 18408 107 3312 5720 7972 10503 13633r 16912 18503 3323 5728 7979 10578 13651 15922 18543 3348 5770 8012 10580 13785 1595U 18628175 3410 5826 8049 10588 13805 15966 18652 Ï13 3442 6906 8088 19606 13850 16974 18675255 3469 5968 8113 10681 13863 15997 18721357 3512 5971 8140 10699 13953 16114 18742867 3540 5981 8168 10709 13980 16154 18842421 3543 6055 8257 10726 14090 16159 18854442 3636 6072 8279 10762 14100 16162 18898502 3668 6123 8389 10818 14116 16168 19021569 3691 6142 8489 10846 14145 16398 19152645 3709 6258 8637 10934 14181 16404 19181755 3727 6271 8647 10945 14175 16671 19182782 3736 6411 8550 10961 14209 16761 19207877 3774 6527 8566 10983 14291 16765 19293928 3846 6580 8611 11036 14295 16824 19325957 3870 6601 8616 11120 14340 16865 19352978 3896 6709 8629 11261 14372 16875 19367 1135 3900 6804 8651 11271 14435 16919 19369 1142 3947 6838 8667 11478 14494 17008 19391 1145 3964 6876 8695 11651 14574 17024 19429 1238 4003 8931 8697 11589 14592 17056 19443 1247 4010 6932 8706 11630 14693 17088 19614 1304 4013 6986 8713 11731 14611 17U0 19522 1348 4058 6990 8777 11750 14647 17179 19524 1353 4213 7007 8807 11793 14672 17203 19544 1374 4224 7045 8878 11834 14703 17229 19689 1446 4449 7057 89 4 11852 14740 17233 19766 1475 4476 7064 8960 11876 14774 17303 19772 1645 4560 7065 9126 12011 14783 17338 19842 1679 4568 7066 9152 12106 14856 17348 19911 1786 4675 7100 9159 12128 14859 17388 19935 1844 4577 7246 9273 12228 14909 17461 19989 1910 4662 7249 9332 12368 14959 17476 20000 1933 4677 7283 9353 12398 14967 17479 20043 2001 4698 7292 9411 12431 14975 17625 20083 2010 4720 7337 9467 12495 14995 17670 20125 2018 4747 7392 9519 12507 15025 17699 20144 2112 4762 7490 9561 12546 15044 17816 20224 2278 4783 7534 9554 12616 15096 17833 20270 2457 4355 7558 9605 12620 15114 17856 20320 2552 4942 7564 9626 12724 15165 17885 20396 2746 4 61 7569 9638 12764 15178 17980 20409 2763 4976 7684 9639 12827 16192 17981 20412 2789 4981 7602 9724 12842 15217 18021 20424 2807 5023 7631 9831 12846 15270 18072 20456 2826 6083 7662 9856 12889 15307 18107 20468 2829 6113 7664 9865 12898 15324 18117 20521 2888 5263 7692 9929 12961 16343 18137 20567 2922 5269 7717 10027 13100 15374 18188 20668 2927 5309 7733 10052 13127 16393 18190 20800 2977 5326 7812 10124 13213 15467 18222 20832 3000 5339 7827 10165 13232 15469 18256 20889 3019 5369 7833 10223 13282 15485 18273 20940 5375 7841 10252 13287 15499 18362 20943 5534 7846 10277 13292 15588 18369 20997 3163 5606 7863 10437 13533 15626 ADVERTE NTIËN Heden overleed na een Ijjden van slechts enkele uren mijne geliefde Echtgenoote JANNETJE VINK eerder Weduwe van Mauinus Boev in den ouderdom van bgna 56 jaren A TAN REE Remmjk 16 Aug 1891 BÜBSEBAMSSOIOOL De COMMISSIE yah TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgg maakt bekend dat op DONDEKDAG den 20 en VRIJDAG den 21 AUGUSTdS a g des avonds te 7 nren in het Schoolgebouw op de Houtmantgraeht INSCHRIJVING zal gebonden worden van LEERLINGEN voor de Burfferavondtc toot op eerstgenoemden datnm van Leerlingen van den voriyen Cursus op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het TOELATINGSEXAMEN zal plaats hebben op DINSDAG en WOENSDAG den 7 en 8 SEFfEMBBB des avonds U 7 uren Om aan het Examen te kunnen deelnemen moet men den X jarigen leeftgd hebben be1 reikt en een beioijt van inenting kannen over Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer Leerlingen nit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ooders betalen yeen schoolgeld De Leasen zullen aanvangen op den 13 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commiarie Dr F H G tan ITER80N ER WORDT EEN Kindermeisje GEVRAAGD niet onder 16 jaar Adres Crabethstraat No 277 Gouda Snolpersdruk vun A Brinkman ZooN Zomersproeten Roode Neuzen verdwgnen in korten tp door gebruik van het scbeikandig bereide natanrlgk fF fnrankengap Sève de Vigno franco tegen Postwissel of Poatxegels ad 1 65 in GERARD s Specialiteitenbandel Spiegelstraat 74 AmHerdam Depóthouders gevraagd ZÜverwitte INMAAK UITJES 20 Cent het Pond J GEKRITSEI I Mejuffrouw KROM Wijdstraat VRAAOT TERSTOND EEN Doet SALPs BAARD TINCTUUR g geeft de natnarlyke klear terag droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrijgbaar bjj I A CATS cnJ B C BUM F Hz te Gouda Zeer ITette Gesteendrukte NAAMSAAKTJES worden GELEVERD door A BltlNIiNAlV en Zn De nitgaTeldezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzmidei ing van Zon en Feestdagen Ï NïAND DelvrQS per drie maanden ia 1 25 franco Sf po t 1 70 Bi inj i a d lötoüDA 18 Auguitus IS91iKdft bealifk van U Ay ustus ia benoemd QietJ Tib 1 Bui tot burgemeeater van Krimpenïsel W van Waning sooretaris dier gonieente i I 4 BeB Ven treurig als weerzinwelkoad voorval bracht ZoOdagavond het Westeinde en omgeving te s Gravenhagé in rep en roer In een holje tegenover de Warmoeziersatraat was een feestje waarbg J B oud 25 jaren ten huize van zijn zwager C M over eei kleinigheid men zegt de weigering vgu M om jehever te drinken onaangenaamheden kreeg B begaf zich daarop naar zijne woning in bet Kortenboaoh ging zich daar verkleeden i zyn daagscbe pak en lieerde daarop naar zijn zwager terug die aan den ingang van het hoQe stond Plotseling zonder eeaige verdere woordenwisseling haalde B daarop een e roorsebiJD bracht M daarmid wi teek toe in de rechterzyde bekommerde zich niet verder om de gevolgen en ging weer naar zijne woning en zich nogmaals verkleeden Het slachtolfer uitte slechts eon paar kreten waggelde en zakte oen paar meters van zijne woping in elkander Naar het Ziekenhuis overgebracht kon de geneesheer slecht den dood van den verwonde constateeren M een braaf oppassend werkman laat een vrouw met een kind na terwijl een tweede kind binnen korten tijd verwacht wordt De moordenaar is ongehuwd De politie van bot voorgevallene onderricht begaf zich tot het instellen van een onderzoek naar de woning van den verslagene en tevens naar het kosthuis van B in hot Kortenbosch Zij troffen hem aan terwijl hij op zijn Zondagsch gekleed weer uit wilde FEVILLETOIM Uit het Duitich II 8 Veel was haar in haar broeder niet bevallen Naar hun vader had hy ternauwernood gevraagd voor de laatste oogenblikken van den overledene bijna geen belangstelling betoond hij had zoo vele andere zaken onaangeroerd gelaten waarnaar ieder ander na een zoo langdurige afwezigheid zeker gevraagd zou hebben Maar zij vond ook daarvoor redenen tot verontschuldiging hij k ram immers uil Amerika uit een land waarin alle andere belangen zich aan die van het zelfbehoud moeten onderwerpen waarin de jacht naar het goud alle edele aandoeningen des harten verdringt Hot was immers een wonder te noemen dat zyn hart nog niet versteend zijn gemoed nog niet verdroogd was dat hij met zulke warme liefde zijne hem geheel onbekende zuster bejegende Zeker men moes hem oprecht beklagen en geduld met hem hebben opdat het hem gemakkelijk viel zich weder in zijn nieuw hem geheel vreemd leven te schikken gaan Hij werd in rrest genomen en overgebracht naar het Commissariaat op ds Groenmarkt In de omgeving van de woning van B werd eerst het heft van het mos en daarna ook het lemmet op straat gevonden Hot was een klein mes oogenaohijulijk een aardappelmesje dat of door den stoot bij het heft W88 afgebroken uf door B was afgebroken om het gamakkelyker te kunnen wegwerpen r Zondag hield te Amsterdam de vereeniging Liierta een vergadering waar de heer F v Gatzenmeijer als apr optrad met oeue redevoering over de volgende onderwerpen lo De schandelijke misleiding der landverhuizers naar de in staat van ontbinding verkeerende republiek Argentina 2o Moeten wij blijven toezien hoe onze landgenootsn daar aan honger kommeren ellende blijven overgeleverd en andere mogendheden hunne onderdanen op ataatskoaten laten terugkeeren De voorzitter opende te rtim één uur de vergaring waarop de heer Gatzeoffltqer het woord nam Spr begint met eenige uittreksels voor te lezen uit een boekje ongeveer drflS jSar geleden uitgegeven door de Ned Amerikaansohe Stoomvaart Maatschappij waarin de toestand in de Argentyosche republiek als zeer rooskleurig wordt afgeschilderd Ook uit het bekende boekje uitgegeven door het Nieuwélad e Nederlaml leest spr eenige gedeelten voor Spr verklaart echter dat op het oogenbhk ongeveer 4 millioen personen in Argentina gebrek lijden dat alle door de grondwet zoogenaamd gewaarborgde vrijheden slechts op het papier bestaan eu dat het land na zijn vrijmaking van Spanje hoe langer hoe meer is achteruitgegaan Van het jaar 18B1 af zijn 1 676 861 personen naar Argentina verhuisd in de jaren 1871 tot 91 zijn 408 342 personen of ruim 10 teruggekeerd een bewijs dus dat die teruggekeerden het daar niet Het binnentreden van haar kamermeisje wekte haar uit baar gepeins en de eerste blik dien zij op het bloeiende wel wat snibbige gezicht van het meisje wierp gaf haar te kennen dat de lieve deerne haar belangrijke mededeelingen te doen had Zij wist uit ervaring wat dit geheimzinnig gezicht beduidde die trek die ook thans weder eeu glimlach op hare lippen te voorschijn riep Gij hobt mijn broeder zeker nog niet gezien zeide zij Ik stond hier aan het venster toen hij aankwam antwoordde het meisje Ik had mij dit kunnen voorstellen zeide Unica er zal wel geen levend wezen in het slot zijn datniet uw voorbeeld zal gevolgd hebben Zij hebben hem allen gezien zeide Veronica snel Zoo En welk oordeel velt men over hem Jacob vond het vreemd dat hij de streek nietmeer kende Hij had ieder oogenblik iets gevraagd Daarin vind ik niets zohderlings zeide unica Jacob moet zich om zyne paarden bekommeren enniets zonderling vinden wat zeer natuurlijk is Sedert mijn broeder in Amerika was is er in ditoord zeer veel veranderd en het is toch niets minder dan natuurlijk dat hij bij zijn terugkeer voor deze veranderingen eene zekere belangstelling aan den dag legt Maar hij moet ook den weg naar het slotniet meer geweten hebben bracht Veronica in hetmidden ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbynt zooveel beter hebben dan in hun vaderland Alle lasten moeten worden gedragen door de landbouwers en de werklieden de kapitalisten en grondbezitters zijn daarvan vrij gesteld Moord roof en intrige zijn aan de orde van den dag De staatsschuld is zóó groot dat een staatsbankroet niet lang meer zal kunnen uitblijven Meer dan honderd duizend kinderen zijn er verder zonder onderwijs terwijl een evengroot getal nauwelijks lezen en schrijven leert De belastingen zelfs op de noodzakelijkste lérensbehoeften zijn verbazend hoog Honderden loopen er in Buenos Ayres rond die geen huisvesting hebben Spr wenscht dat onze regeering geld lieschikbaar stelt ten dienste van de bedrogenen die willen torugkeeren evenals de Fransche en Spaansehe regeeringon hebben gedaan Aan het debat wordt deelgenomen door den heer Spanjaard die drie weken geleden terugkeerde uit Argentina Hij zegt dat de toestand niet beter kan worden geschetst dan door den heer Gatzenmeijer was gedaan Ook hij dringt er op aan dat de regeering do Nederlanders in de gelegenheid stelt terug te komen Ën doet de regeering het niet dan moeten de werk liedenvereenigiiigen hier ter stede pogingen in het werk stellen om hun ongelukkige broeders te verlossen De heer Stam ondervond in Argentina eveneen veel tegenspoeden en moest ten slotte door den Franachen consul worden in staat gesteld naar het vaderland terug te komen daar de Hollandsche weigerde hem voort te helpen Ten slotte stolt de heer Boorsma de volgende motie Do vergadering gehoord hebbende de verschillende besprekingen noodigt de naburige regeeringen uit de Nedorlandsche regeering te noodza ten haar landgenooten uit Argentina terug te halen Met algemeene stemmen wordt deze motie aangenomen waarop do vergadering uiteen gaat Uit de anders zoo zachte oogen van Unica trof een bestraffende blik de snibbige deerne Mij dunkt dat het dienstpersoneel zich in vermoedens verdiept die geenszins van gehechtheid aanden graaf getuigen zeide zü op strengen toon Datgeschiedt bepaald uitsluitend uit ergernis daarover dat thans een krachtiger hand zich hier met de leiding der zaken zal belasten Men vreest waarschgulijk dat het prettige luie leven thans een eind zalnemen maar welke redenen ook mochten bestaan ik verbied deze uit de lucht gegrepen vermoedensten strengste Mocht mij nog écn woord daarvanter oore komen dan zal ik den graaf daarvan inkenms stellen on er op aandringen dat de lastertongen ontslagen worden Van af den huidigun dagis graaf Von Hohenhausen hier alleen gebiedendbeer daarvan gelieve men In de dienstvertrekkennota te nemen Veronica was stijf 2 ontsteltenis Zoo vast en krachtig was gravin Unica nog nooit opgetreden zoo toornig had zij hare meesteres nog niet gezien Het was zoo kwaad niet gemeend zeide zijbedeesd Hoe het gemeend was wil ik niet ond rzoeken antwoordde de gravin ik zeg u slechts dat het dienstpersoneel aan de gedragslijn en de handelingei zijner meesteres hoegenaamd niets zonderlings heeftte vinden het heeft te gehoorzamen en te zwijgen Zeg dit den koetsier ik ben tot dusver over hemtevreden geweest en het zou mg spijten wanneer