Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1891

practgk brengen Het smokkelen wordt op die manier als het ware in de hand gewerkt want op de meeste buitenatations heeft men nimmer iets te makeu met alle moeilijkheden en formaliteiten van kaartjes gereedhouden kaartjes knippen enzHoeft men eenmaal geen season underground dan neemt men een paar pennies en duwt die bg het verlaten van den uderground den conducteur die met de controle belast ia onder het voorbijgaan in de hand Dit ten minste doen zij bij wie nog een griendje eerlijk gevoel is want de moesten roepen season Wordt men evenwel gesnapt dan komt men er met geen mooie oorden af want of de bedrieger kan zgne sovereigns geven óf Holloway opent voor hem hare zware kerker deuren om hem eenigen tgd in de gelegenheid te stellen over zijn gebrek aan tijd na te denken Veel leering is ik moet het gulhartig bekennen uit bovenstaande niet te pulten alleen geeft hel een duidelgk inzicht in welke richting zich de tegenwoordige Engelsche mensohheid op het einde van de verlichte 19e eeuw beweegt Vraagt het den heer Parris atatiaticus bij de Great Northern Railway hg heeft het bewezen Over de Vrijdag jl gehouden zitting van het Congres voor Gezondheidsleer en Volkaontwikkeling schrgft men aan het HU het volgende Een nieuwe tegenstelling vandaag I Gezondheidsleer voor schoolkinderen werd in een dor aectien behandeld op denzelfden tgd dat eene andere de belangen dor doodon als ik de lijkverbranding eens even zoo noemen mag beaprak Over het eerste onderwerp lazen de heer Mitchell voorzitter der schoolcommissie te Glasgow en eenige andereu De heer Mitchell sprak over verwaarloosde kinderen Slecht gehuisvest slecht gevoed onverzorgd onbewaakt zijn zij een schande voor de maatschappij on een beletsel voor raaatsohappelgke hervorming Hij schroef aan het bestaan van een dergelijk verwaarloosd deel des volka een groeten invloed toe die zioh door de geheele maatschappij doet gevoelen Middelen om het kwaad tegen te gaan kon men Terdeelen in wettelgke maatschappelgko en individueele Wettelijke bestaan hierin voor te achrijven dat alle ouders hunne kinderen op behoorlijke wijs huisvesten op straffe dat anders de Staat daarvoor zal zorgen Kolonel Lennox Prendergast sprak over verbeteringagestichten Vgflig jaar geleden zeide hij werden kinderen die een misdrijf hadden begaan naar de gevangenis gezonden die zg voor een eersten misstap binnengetreden geheel met het kwaad vertrouwd verlieten Sedert was men gaan inzien dat zelfa bg de behandeling van volwassen raisdrgvers niet altgd straffen maar veel liever eeu hervormend en verbeterend stelsel moest worden toegepast Een zonderling verschijnsel had zich echter voorgedaan hot verbeteringagestioht was ondanka alle verzachtingen van het lot van den miadrgver als een strafoord beachouwd en de arme kinderen die er wegena een gering misdrijf werden heengezonden verlieten het niet dan met een bigvenden amet op hun verder leven Om hierin verandering te brengen waren Ambachtaacholen opgericht en kinderen die iu deze Bcholon met zorg worden opgevoed trekken daaruit inderdaad voordeel voor hun leven in de maatschappij Mevr Beaant hield vervolgens een geestdriftige toespraak over kindervoeding De som van onaangenaamheden en van den last dien de wereld bij ona leven van ons heeft vertegenwoordigt alechta een klein deel van alle beredderingen en bealommeringen daarvoor en daarna Wat te doen met de dooden Een eeuwen oude quaeatie die bij haaat ieder volk en in bijna elke eeuw veracbillend is beantwoord Nu eens verbrandde men de lijken en dan weer gaf men ze aan de moederaarde terug gelijk het heette alsof verbranden iets andera waa De groote vraag is zeide Sir Henry Thompaon in zijne rede over dit onderwerp hoe de dooden onschadelgk te maken voor de levenden Jaarlgka ster on omstreeks 69 000 p r3onen uit een elechts S maal zoo groottotaal aan besmettelijke ziekten De ervaring heeft bewezen dat elke behandeling van een lijk die tjn doel heeft het eenigen tijd in zijn geheel te bewaren ten gevolge heeft dat indien het sraelkiemon bevat nieuwe ziektegevallen worden veroorzaakt of ingeval eene epidemie deze opnieuw uUbreokt Hij waa van oordeel dat alleen verbranding daartegen voldoenden waarborg verschaft Togonatanders van lijkverbranding zullen met genoegen vernemen dat na hem de heer Seymour Haden een welaprotend betoog hield ten gunste vim het begraven Zijne argumenten waren lo de natuurlijke boateraming van alle organismen die op de oppervlakte der aardo leefden on alierven ia de aarde ïe het kwaad dat da cromalioiiiston de voorstandera van lijkverbranding verklaren onafscheidelijk te zijn run het beginsel van begraven is dajrvan onafhankelijk en wordt door ons zalven voroorzaaki Te Brussel is gisteren het socialisteneono rea geopend waarop naar burger Volders in een der openingatoespiaken zeide voor t eeist aints vele jaren alle mannen vau het socialisme zijn vertegenwoordi rd De eerste zitting erd geopend door burger Vorrijcken wiens korte rede door Liebknecht in het Duitseh en door mevr Aveling in hot Engelsch werd vertaald De pers is door 60 reportera vertegenwoordigd waar onder een voor een Japansch blad De middagzitting werd gepresideerd door het oud commune lid VaiUant en den Duitachen afgevaardigde Singer een dubbele keuze die moeat dienat doen al symbool van den vrede onder de volken Er ontstond echter dadelijk een standje over de vraag of de anarchisten zouden worden toegelaten en de afgevaardigden derAmaterdamsche Vrouwenvereeniging Besloten werd wat de anarchisten betreft dat de anarchistische groep als zoodanig iet zou worden erkend wat niet wegnam dat anarehiaten die tegelijk socialisten zijn zouden worden toegelaten De Amsterdamaehe vrouwen werden na een vrij heftig tooneel toegelaten tegen het aanvankelijk verzet der Nederianders Men had er tegen omdat die Vereeniging alleen streeft naar emancipalio der vrouw maar daarom nog geen socialiat sche vereeniging ia De bekende juffrouw Drucker protesteerde en alle burgereasen geraakten in beweging Het emd waa dat juffr Drucker zich neerlegde bg t verlangen van Domela Xieuwenhuis om te verklaren dat zij hier niet kwam om haar strijd tegen de mannen voort te zetten waarna zij onder gelach als vertegenwoordigster der Nedorlandsche aociahsten werd aangenomen Er waren in t geheel 175 buitenlandacho en 187 Belgische afgevaardigden Ook do Fransche poasibilisten en Engelsche trade uuioua ziju vertegenwoordigd Da eerste zitting bepaalde zich overigens tot de gewone openingsformaliteiteu Prins Ferdinand vau Bulgarije is in zijn land teruggekeerd Te Ruatschuk word de vorst die den I5den Aug zijn troonabestijgina herdacht loestelijk ontvangen door de ministers Do e go lenkda erd in hsi gehoela vorstendom ils feestdag gevierd Ter rere ijner troonslieklimming pn is Ferdinand 18 nu ondanks Rus and roa ls er jaren in Bulgjrije stelde do vorst oen ndiierorde iii oor biir eiiijk icidieu teii Het oer lo grootlmii dezer Te Praag is een gymnasium voor jonge dames opgericht Er z jn 50 meisjes toegelaten meeren deels aanstaande studenten in de geneeskunde In het mail overzicht van do Javdboit lezen wy De veralagen van de verschillende maatschappüen die hare zaken in Indié draven ademen over het algemeen een geest van tevredenheid eu hebben daartoe dan ook recht bjj het in verhouding tot don gewonen rentestaudaard hooge dividend dat zg uitkeelen Volgens het gewone spraakgebruik dat fabrieksteden welvarend noemt wanneer de fabrikanten grof geld verdienen mag men dus seggen dat de economische toestand hier te lande lang niet slecht is en dit to eer uu de bedoelde verslagen al moeten zg hier en daar melding maken van onvoldoende oogsten toch roemen over de toenemende koopkracht der bevolking Onder deze omstandigheden moet het haast een genoegen zgn minister van koloniën te worden als men zich maar voorneemt den gewonen gang v n zaken niet te storen en geene groote hervormingen opeens wil doorvoeren Dit laatste is te minder noodig nu de belangrijke quaesticn waarover al zooveel te doen is geweest langzamerhand als vanzelf uit het stadium van bespreking in dat van behandeling zijn vergegaan De heerendiensten worden geregeld aan een verbeterd landrente stelsel wordt zg het ook op eenigszins geheimzinnige wijze gewerkt de opkoop van de particuliere landerijen is weer aan de orde gesteld hoewel tegelijkertijd de commissie Toor de herziening van het reglement op die landergen in stand is gebleven bg het opiumvraagstuk is het voorbereidend onderzoek afgeloopen eu behoeft alleen nog maar een keuze te worden gedaan voor de kofiiecultuur worden maatregelen genomen die haar ten goede moeten komen bij welk stelsel ook en aan den Atjeh oorlog tracht men een einde te maken op eone wgze welke volgens hen die A jeh kennen wel langzaam maar zeker tot het doel zal leiden Wanneer dus een nieuwe ministor de Indische tegeering maar stil haar gang laat gaan zal hij alleen de moeilijkheid te overwinnen hebben van een tekort op de Indische begrooting De moeilijkheid u zeker niet gering doch indien de minister haar overwint door of bij de Indische huishouding van staat de tering naar de nering te zetten of de volksTOrtegenwoordigikg te overreden het tekort ten laste ran het moederland te brengen dan zal men van kem kunnen zeggen dat hij in tgden waarin andere staten hunne koloniën aan de exploitatie van maat chappijeu op aaodeelen overleveren heeft getoond te begrijpen hoe eene koloniale mogendheid moot handelen wil zij haar plicht doen Blgkens het kortelings verschenen verslag der inspecteurs voor het staatstoezicht op krankzinnigen trof die dienst in dat jaar een zwaar verlies door het overlijden van den inspecteur dr H van Cappelle aan wien eenigo woorden van dankbare waardeering ign gewijd Hij werd tegen het einde de jaars vervangen door dr H van Andel Door de burgemeesters van 39 gemeenten zijn mededeelingen gedaan over de verpleging yao 179 nieuw bijgekomen krankzinnigen in hunne gemeenten bij vreemden verpleegd welke meerendeels hetzij Toor tijdelijke inbewaringstelling hetzij ter observatie naar ziekenhuizen werden overgebracht Over het algemeen liet de naleving van art 3 der wet welke hem die krankzinnigen verpleegt de verplich hij mij noodzaakte hem te ontslaan Hoe onaangenaam deze last ook was Veronica moest dien ten uitvoer brengen en nog op den koop toe van het gezamenlijke dienstpersoneel een duchtige berisping ontvangen waarop het praatzieke ding zooala de keukenmeid zich uitdrukte het volst recht had De oude Daniel echter schudde het hoofd en toen hij de dienatbodenkamer verliet mompelde hij binnensmonds Veranderd is hij niet weinig maar achttien jaren zijn ook een zeer zeer lange tijd en men beweert immers dat een menach in het heete klimaat vroeger oud wordt dan hier III De dag van Fai ny s terugkeer in hot huia der Gebroeders Vogel was een ware feestdag geweeat te meer daar de Hemel haar zoo wonderbaar uit de schipbreuk gered had Thomas Rost de wakkere zeeman moest natuurlijk Fanuy in het huia harer broeders begeleiden en werd door hunne dankbetuigingen bijna verpletterd De bo ilo heeren boden hem gedurende den tijd van zijn verblijf gastvrijheid in hun huia aan maar bij wees alles van de hand Hij vond een tehuis bjj zjne verwanten die ook ver van onbemiddeld waren en hem drinwond hudden genoodit d daarenbovtn wilde hij v vn daiikÜL I ting oplegt daarvan aan den burgemeester aangifte te doen die deie mededeeling alsdan ter kennis der inspedteurs brengt in verscheidene gemeenten nog veel te wenschen over Door de inspecteurs werden 60 dezer krankzinnigen bg vrienden verpleegd bezocht In het algemeen was de indruk daarbg verkregen gunstig In enkele gevallen bleek hun de opneming van de bezochten in eeh krankzinnigengesticht echter noodzakelgk hetzg ter wille der openbare orde of in het belang der krankzinnigen lelven of van hunne omgeving Ook bleek enkele malen verwaarloozing van patiënten waardoor hunne opneming in eeu gesticht noodzakelijk was Het verslag bevat daarvan verschillende voorbeelden Wederom word gewezen op de wenschelgkheid dat afzonderlgke gestichten voor idioten zullen opgericht worden of mildere bepalingen zullen worden gemaakt te opzichte van art 7 der wet In den loop dea jaars werden alle krankzinnigengestichten de meeste meermalen geïnspecteerd terwijl in sommige gevallen naar aanleiding dier inspecties met de officieren van justitie en de geneeskundige ambtenaren over te nemen maatregelen en het toezicht overleg werd gepleegd Met besturen en gestichtdoctoren werden verschillende onderwerpen de inrichting der gestichten en verpleging betreffende besproken en vooraf ook bg behoefte aan uitbreiding lua in vorige jaren de oprichting van buitengestichten aanbevolen en de uitbreiding van stadsgestichten ontraden Erkentelijk wordt getuigd dat in vele gevallen de desbetreffende voorstellen met de meeste welwillendheid werden overwogen en ook bij verschillende besturen de oprichting van buitengestichten in ernstige overweging werd genomen Het streven om meer zelfstandigheid aan de geneesheeren te verschaffen werd Bomtgds met goed gevolg bekroond In verschillende gestichten werd de geneeskundige staf en in vele de geneeskundige hulpmiddelen belangrijk uitgebreid in andere echter blgft het medisch element steeds op den achtergrond en heeft het soms meer den schgn dat de geneesheer voor eenige uren daags de tijdelgke gast is van de directie dan wel de man die als geneesheer directeur de goheele verantwoordelijkheid van al hetgeen in het gesticht geschiedt bij dag en nacht behoort te dragen en het verantwoordelijk hoofd der inrichting behoort te zgn De administratieve dienst gaf in den regel tot geene opmerkingen aanleiding Onder het personeel der bedienden badden rele mutatién plaats vooral in sommige gestichten an verschillende zijdon kwamen daarover klachten in De Vereeniging voor psychiatrie besloot in verband hiermede aan de opleiding der bedienden hare bgzondere aandacht te wgden Uit 6 gestichten zijn in den loop des jaars 8 krankzinnigen ontvlucht De meesteo hunner werden spoedig teruggovondon en naar het gesticht teruggebracht twee echter niet die vermoedelgk naar het buitenland zijn Ër kwamen 3 gevallen van zelfmoord voor waarvan 2 in één gesticht Met bgzouderen nadruk wordt gewezen op de pogingen door de inspecteurs bg Oed Staten van ZuidHolland Drente Groniogeo en Limburg aangewend om hen tot de oprichting van provinciale gestichten op het land te bewegen waarna nog wordt bericht over verschillende adviezen de wetsinterpretatie en het toezicht betreffende waarna een overzicht volgt tniging niets weten Hij verzocht alleen om verlof juffrouw Fanny nu en dan te mogen bezoeken nam ook de uitnoodiging tot het middagmaal aan en verliet toen het huis om zijne familie met een bezoek gelukkig te maken Hugo en Feodor Vogel hadden voor verseheiden jaren eene zaak opgericht en aan hun vlijt volharding en wellicht eenige gelukkige apeculatieo hadden zij het te danken dat de zaak in den loop der jaren een zeer gunstige vlucht had genomen Zg waren beiden nog vrijgezel tot een huwelijk kon geen van beiden een bepaald besluit nemen Zooladg hun zuster Fanny bij hen vertoefde bestond hiertoe ook geen de minste noodzakelijkheid want Fanny leidde de huishouding uitstekend en verstond de kunst baren broeders het toeven aan eigen haard zoo vertrouwelijk eu gezellig te maken dat hun eene verandering in dezen toestand niet eens wenachelijk voorkwam I ater waren droevige dagen gekomen Op een bal had Fanny den zoon van den rijken bankier Kombeig leereu kennen en hoe het kwam dat zij zoo schielijk aan zgne woorden geloof achonk wist zij zelve niet Theodoor Homberg had verlof gevraagd haar e mogen bezoeken en do toestemming daartoe ontvangen Voor de tivuc broeders bad de relatie met het voorname bankiershuis iets streeicnds Fauny beminde het jongemensch m gaf hem gaarne hot jawoord Over de vnlag der broeders of hij met vertrouwen der beweging der gestichten gedurende het jaar 1889 waaraan het volgende is ontleend Op 1 Januari 1839 waren in de 17 gestichten aanwezig 6846 krankzinnigen waaronder S906 mannen en 2940 vrouwen in den loop des jaars zijn opgenomen 812 mannen en 964 vrouwen hersteld ontslagen 213 mannen en 249 vrouwen overleden 338 mannen en 268 vrouwen en niet hersteld ontslagen 213 mannen en 273 vrouwen Op 1 Januari 1890 bleven in de gestichten over 6058 krankzinnigen waarvan 2954 mannen en 3104 vrouwen in behandeling Het meest bevolkt nas het gesticht Meorenberg waar 1172 patiënten werden verpleegd daarna volgt Voorburg te Vucht met 772 endat to sHertogen bosoh met 663 de andere gestichten hebben allen minder dan 500 verpleegden Do kleinste zgn die te Maastricht met 61 en te Bochel met 93 patiënten Een correspondent der Arnh Ct maakt da volgende opmerking Ik noem het een schande voor ons land dat er een collecte moet gehouden worden alsof er watersnood geweest was wegens schade door hagelslag in NoordBrabant en Limburg geleden Daar zijn de maatschappgen tot verzekering tegen hagelslag voor en de landbouwer die zich over zulk een schade bg mij beklaagt en om een gift tot vergoeding van de geleden verliezen vraagt zal evengoed met ledige handen van mg gaan als de man wiens onverzekerd boeltje verbrand is Wat do reden van het verzuim ook is traagheid zorgeloosheid of gemoedsbezwaar ik heb er hoegenaamd geen respect voor en kan niet verklaren dat een lügeering het kwaad kan aanmoedigen door inzamelingen te gedoogen voor landbouwers die volgens de couranten ongeveer acht ton gouds aan verhagelde producten verloren hebben door eigen schuld Uit Londen sohrgft men aan de Anh Ct Zekere Sidney Heritage letterkundige van beroep had zioh dezer dagen voor den magistraat te verantwoorden omdat hij opzettelijk met de bedoeling om de Great Northern Spoorwograaatschappg te benadeelen zonder plaatskaartje ter waarde slechts van 1 d 0 07 in den trein had plaats genomen Gewoonigk i de straf die op zulke gevallen staat eene boete van 2 pd st en de kosten of een paar dagen naar Holloway doeh daar deze fraude bij bovengenoemden iman van ontwikkeling reeds meermalen was voorgekomen kreeg hg thans eene b ete van 6 pd st of eene straf mgns inziens veel te licht Dit geval op zich zelf biedt weinig bijzonders aan alleen geeft het een sprekend voorbeeld hoe het bedrog hier zoowel als elders ook in de hoogere klassen der maatschappij geworteld is maar toch geeft deze politiezaak hoe klein zij ook zijn moge zoowel voor ingewgden als oningewijden veel te denken Vooreerst moet ik nog mededeelen dat niet minder dan 27 000 zegge zeven en twintig duizend fraudes van dergelgken aard alleen bg de Great Northern in het afgeloopen jaar dus in 366 dagen waren geboekstaafd waarvan verreweg het grootste gedeelte op de lange baan werd geschoven Gaat men nu echter na dat slechts de helft van dergelijke bedriegerijen ontdekt wordt dan komt men tot een respectabel cijfer van laat ons zeggen 50 000 knoeierijen en bedriegergen alleen bij ééne op de toestemming zijns vaders mocht rekenen stapte hij luchtig heen hij verzocht slechts een kort uitstel om zgn vader voor te bereiden Faony was onbeschrijfljk gelukkig Het leven lag voor haar als een zonnige Meidag zij zag geen wolkje aan den hemel dat den vroolijkec glans kon verduisteren Zooveel te vroeselijker trof haar de slag de bliksem die dit wolkenlooze luchtruim doorkliefde om het geheele gebouw van baar geluk in duigen te doen storten Theodoor Romborg had de toestemming van zgn vader niet gekregen de trotsche bankier nog trotscher op zijn naam dan zgn geld verlangde een schoondochter uit do hoogere kringen der samenleving hij zou zonder bezwaren te opperen aan eene onbemiddelde barones of gravin zelfs boven eene die millioenen bezat de voorkeur gegeven hebben Theodoor moest kiezen tusscben de verbreking der nog geheime verloung on de verstooting en hg onderwierp zich aan den wil zijns vaiUrs Deze zwakheid welke redenen tot verontschuldiging er ook aan ten grondslag mochten liggen kon Fanny hom niet vergeven in hare schoonate hoop in bet zoetste geluk haars levens bedrogon vond zij geen veroutachuldiging voor dien meineed Jf urdl oervulgd spoorwegmaalschappg hetgeen zooals weldra blgken lal eer te weinig dan te veel te noemen is Het spreekt vanzelf dat bij andere maat schappgan waar de controle niet zoo scherp is betrekkelijk meer gevallen van fraude moeten voorkomen Wanneer men ntt veet dat behalve den ondergrondschen spoorweg waar trots de strenge controle en inspectie veel ja z er veel gesmokkeld wordt een 8 a 9tal veraohillende spoorwegmaatschappijen het verkeer tusscben de verschilleude deelen van Londen onderhoudt dan kan men zich eene flauwe voorstelling vormen niet alleen van het drukke verkeer maar ook van de veelvuldige knoeierijen van den kant der reizigers op de verschillende spoorweglgnen Velen uwer lezers zullen zeker reeds onmiddellijk gevraagd hebbon hoe is dit mogelijk Voor ons Londenaars die zoo aan rijden en rossen gewoon zgn is een spoorweg eene gewone dageIgkaohe behoefte geworden en elke huisvader of huismoeder trekt op het wekelijksoh budget zoo en zooveel uit voor fares De trein ia hier niet veel meer dan de pub waai men in en uitloopt wanneer men verkiest of wanneer men er behoefte aan gevoelt alleen met dit verschil dat men er geen ale of whiskey krggen kan Dit is zelfs z 5o sterk dat ik roet den trein naar mijn kapper ga en wil ik oen mgner vrienden bezoeken dan brengt het stampende atoomros mij van West naar Noord Londen in een klein uurtje en dan woon ik nog niet eens in het uiterste westen van de stad Men doet daarom natuurlijk het verstandigst met het nemen van eene abonnementskaart op die lijn waarvan men het meeste gebruik maakt Deze seasons zoo noemt men hier de abonnementskaarten zgn werkelgk niet te duur Zoo kan ik zoo dikwij s ik het verklei met den Metropolitan Bailwojr of ondergrondschen Spoorweg door de geheele binnenstad rgden voor slechts 10 pence 0 60 per dag als passagier 2e klasse Het spreekt daarom vaazelf dat zij die jilagelgks hunne bezigheden in de s nachts zoogoeill als onbewoonde City hebben in het bezit zijn van gen season Gaat men naar of komt men uit den tWin dan loopt men geregeld door de barrière zontÖlt zijn season te vertoonen wordt men evenweroa et kaartje gevraagd dan roept men in geval men lri ew 44 aeason Zelden alleen wanneer men er tamelijk shabbyach tig uitziet wordt men dan gevraagd om de season te vertoonen en dan nog geven deze kaarten die noch eeu portret zelden of nooit een handleekening dragen niet den minsten waarborg dat de houder de rechtmatige eigenaar is want het i duidelijk dat deze seasons niet door anderen gebruikt mogen worden Dat van het roepen season veel misbruik gemaakt wordt laat zich begrgpen Het duidelijkst blijkt dit echter wanneer in den trein een inspecteur komt in welk geval velen met een kaartje 3e klasse in de 2e of Ie klaas rgden anderen daarentegen in het geheel geen kaartje bezitten Hgdt men in eene hoogere klasse dan past men het verschil bg heeft men in het geheel ge n plaatsbiljet dan komt er gewoonlijk af met wat men in den volksmond een smoesje noemt als ik had geen tijd om een kaartje te nemen of anderazina Men Iietaalt dan de gewone vracht en hoewel de inspecteurs dan bel recht hebbon de vracht te laten betalen over de geheele route die men zou kunnen afgelegd hebben vragen zg gewoonigk waar men vandaan komt waar men heengaat en men betaalt hem bet daarvoor verschuldigde dat men ook aan het loket zou betaald hebben zonder ieta meer Men ziet dus hieruit dat men niet over eone te strenge behandeling van den kant der inspecteurs te klagen heeft en toch beschouwt men hen nog altijd als de catchpenny zonder in hem don man te erkennen die zgn plicht heeft te vervullen Heeft men evenwel op iemand vermoeden dat hg bedrog pleegt dan zendt men hem één of eene detective na op dezelfde wijze als dit mot den held van mijne correspondentie geschied is Opmerkolgk is het evenwel hoe sommige menschen het amokkelon op do treiueu zich als het ware tot eene deugd rekenen Zoo hoorde ik toevallig verleden week twee net gekleede HoUaudora molding maken van het heugelijke feit dat ze zooala de een zeide alweer aan de maatschappij six pence 0 70 bed hadden Beiden did blijkbaar uit eone der vooratedon kwamen hielden er een andere niet zoo gevaarlijke manier van amokkelon op na on acheneu die dikwgis in prnclijk te brengen Men komt b v van eene der voorsteden eif de lijnen die de reizigera van hier naar do City vervoeren hebben met do ondergiondache spoor eenige stations in gemeenschappelijk gebruik Jn de raoeato gevallen zotten zij de reizigera op dozi lfdi perrona af vanwaar de underground treinen vertrekken Men kan dua zonder aan controle bloot o staan zoer gemakkelijk met ren rein der buitenhjnen komende op don underground ceralappcH liet hciot zelf dat zij die i èn aeaaon underground hebben dOM m uiioi dikwijls in ven laten en hen dau begraven op zulk een wgze dat de aarde niet met hen in gemeenschap is 4 de garde is in staat het lijk op onschadelgke wgze te ontbinden 6e door onze poging om de weldadige werking van de aarde door onvernietigbare kisten erf steenen graven te verhinderen hebben wg langzamerhand in ons midden een ontzagigken voorraad menachelijke overblijtaelen in eiken vorm van ontbinding bijeenverzameld 6e wettelgke tusschenkomst dient aan de wetten der natuur opnieuw recht te doen wedervaren Lijkverbranding die onooodig en van een medisch juridisch standpunt beschouwd gevaarlgk is behoort als maatregel van openbare veiligheid voor een misdrijf te worden verklaard en de wet behoort het begraven in den zin ala in de 6 bovengenoemde punten omschreven te regelen De Commissie uit de Tweede Kamer voor het onderzoek van het Rogeeringsverslag omtrent het Armbestuur over 1888 beeft daaromtrent rapport uitgebracht De Commissie blgft aandringen op vroegore indiening van het Regeeringaveralag en geeft de hoop te kennen dat deRegeoring bepalingen in het leven roepe waardoor het misbruik van het hior en daar toeschuiven van armen voorkomen of althans zooveel mogelijk verminderd worde De Commissie treedt voorts in eenige bgzonderheden om te do n uitkomen de ongelijkmatigheid welke er heerscht in de toepassing van de Armen wet met betrekking tot de bedeeling in de verachillende provinciën De commissie is van oordeel dat het toezicht van Gedep Staten op do subsidien die de gemoentebeaturen verloenen niet verder moet gaan Tan eventueel misbruiken te voorkomen Hechtatreeksch beroep bij hooger gezag tegen de bealuilen van de gemeentebeaturen is het correctief tegen de voorschriften der wet op dit punt hetgeen ook voorkomen zal hetgeen nu dikwerf plaatsheeft stagnatie in den dienat van het Armenwezen hetgeen tot onaangenaamheid en zelfs tot wanorde kan leiden Do Commiaale vraagt ten slotte of de Gemeentebesturen niet in kennia kunnen geateld wordou van hetgeen door de Departementen kan geschieden voor werkverachaffen door het doen maken van kleedingatukken touwpluiaen enz Men ooraeelde dit van groot belang on zou zelfa uitbreiding daarvan wenachelijk achten ter voorkoming van werklooaheid en armoede gedurende den winter Bultenlandscli Overziclil t