Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1891

1801 Donderdag 20 Angostus N 4609 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insending van advertantito kan geiohledan tot Mn iiir des namiddags ran den dag de Men zg gewaarschowd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az LOTEN in de VERLOTIIMG BU GELEGENHEID DER TTrije I= a ara ena2c i arlrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRU KMAI Langre Tiendewegv PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 nieuve orde retleende prins Ferdiliand d i n minister president Stambuloff den eigenlijken bestuurder van het land 337 Staats loteriJ 3e Klasse Trokking van Dinsdag IS Augustus No 15088 ƒ 25000 No 16342 ƒ 5000 No 17310 ƒ 1600 No 11685 en 13510 ƒ 1000 No 2224 on 3600 ƒ 400 No 11680 en 15806 ƒ 200 No 2135 13609 15362 16873 en 17687 100 Pryzen van ƒ 45 14 2694 5235 7947 9901 12945 15947 1S806 34 2696 6241 66 2710 6S46 120 2820 5279 197 2860 5302 212 2876 6348 277 2906 5396 294 2908 5542 331 2964 5583 418 3017 5593 612 3076 5668 619 3148 5815 637 3203 6829 698 3387 5860 715 3408 6907 732 3413 5915 898 3423 6091 927 3434 6101 944 3458 6112 961 3661 6117 970 3672 6148 1082 3712 6186 UU 3726 6224 1218 3728 6277 1236 3729 6291 1266 3756 6302 1295 3808 6309 1334 3814 6362 1386 3840 6463 1404 3880 6661 1426 3918 6674 4124 6606 4166 6645 1508 4172 6682 1523 4177 67511660 4283 67711603 4338 69001623 4402 69011676 4424 6953 1814 4433 70361837 4471 7063 1842 4488 70981887 4520 7118 1913 4625 7122 1979 4538 7266 1990 4539 7324 1995 4661 7387 2068 4370 7422 2156 4620 7568 2160 4646 7573 2179 4768 76912186 4779 76172246 4803 7621 2266 4903 77002334 4990 7753 2440 5017 7791 2482 5106 7799 2498 6141 7813 2627 5201 7834 8022 9964 13081 16070 18835 8060 9979 13096 16096 18837 8135 10048 13313 16134 18868 8200 10139 13867 16262 18 59 8216 10167 13418 16311 18892 8230 10274 13470 16465 18992 8285 19312 13512 16470 18994 8284 10359 13523 16538 19007 8372 10605 13537 16562 19020 8386 10696 13662 16675 19034 8485 10705 13678 16679 19040 8499 10742 13681 16733 19041 8526 10830 13636 16797 19060 8618 10847 13786 16844 19069 8671 10850 13954 16883 19116 8712 10886 13986 16902 19130 8761 10920 13990 16917 19166 8764 11075 14062 17019 19221 8778 11080 14073 17098 19357 8783 11087 14108 17099 19363 8860 11109 14132 17100 19414 8863 UlIS 14240 17112 19456 11169 14242 17174 19632 11190 14275 17251 195558963 11240 14 34 17252 195638991 11278 14362 17268 196539026 11306 14421 17291 196629034 11379 14426 17376 197119039 11384 14617 17389 197339068 11566 14521 17432 197529059 11588 14561 17463 197899063 11691 14591 17492 193319099 11606 14667 17493 198619129 11610 14685 17538 199099160 11823 14868 17554 199769174 11708 14879 17583 199859184 11764 14862 17611 200299193 11769 14953 17660 200479219 12043 14963 17673 200819310 12151 14993 17693 201039321 12189 15127 17707 20109 9361 12195 15293 17711 20168 9371 12232 15335 17731 201939379 12247 15399 17752 20243 9401 12269 15403 17764 203299445 12298 15418 17791 203479473 12302 15437 1786 20383 9491 12488 15496 17877 203889535 12491 15646 17884 20449 9640 12618 16568 17923 206079544 12522 15582 18031 206929547 12573 16629 18058 207369555 12610 15633 18116 207499568 12635 15655 18317 207979584 12649 15664 18326 208369667 12673 16720 18331 209269804 12771 15811 18612 20958 9813 12795 16834 18768 20970 2577 5208 7896 9834 12856 15908 18797 5231 2627 5231 7943 9842 12862 15934 Trekking van gisteren No 7558 moet zijn No 5758 pëtroleum noteeuingën van de Makelaars Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 56 Geïmporteerd fust 7 65 September October November en December levering 7 60 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 18 AUGUSTUS 1891 Huis en Erf in do lycmdulsteeg ƒ 810 k C Jaike 2 Huizen en Krren en Moestuin met Kleiugareu baan aan de Karnemelksloot 2686 k Wed Bos Hui en Erf in de Derde Kade 520 k W van Gulik Idem ƒ 640 k T P Bos ƒ 600 k M G Begeer 490 k J Scheffer 2 1000 k P van Vliet 1 540 k Wed Boi Burgerlijke Stand GEBOREN t 16 Aug Johmna EitKer ouden 0 J Goedewiagen eu C P de Brnjo Johenni Msrie ouden J KoDiDga ea C raa den Boich Muil ouden C van Eyk en M NieuKenbggsen 16 Hermanua oudera J M fichoatrn eo A KoppeDdrayer w Uaria Antoola oudera H P de Vriea eo J J Koogakken OVEHLEDGN 15 Aug L J Zvarta 4 m 16 J C Ouwerkerk ned W Pnna 64 Zevenhuizen GEBOREN Pieter oudera H Donker en D M Ssarberg OVERLEDD N t van der Velden 68 j ADVERTENTIÊN BeTallen van een Meisje Merronw G R SCUOUTENWebes Dimer 14 Aag 1891 Voor de rele biyken ran deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Znster Aanbehnwdzaster en Tante betuigen wg onzen hartclgken dank Uit aller naam Mej M E GEBLAGH Gisteren VERLOREN een ZILVEREN Halsketting of Collier Adres Flaweelen Singel R 609 Inmaken Dames Inmaken Men rerzaime vooral niet de proef te nemen met de van onds gerenommeerde extra fijne EOZDii wiJir Azuiirm J F HEKMAN Zn Tioiie welke geleverd yrprdt tegen de meest concorreerendste prgs van 15 et per liter 12 et p flesch OROOTE aORTEBBiyO A V os Aza Kleiweg E 73 en73 OUDE KEIVIVISSËIV Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zgu de echte ABSHAUBBIN S Anti Rhomatisctie Watten voorzeker oade kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G van Detb e de Wed Bogman Gouda F W J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J ran Dorp Zoetermeer A Ksmliig Iplien Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht flebr Kauling Woerden Gouda Snelpersdruk van A Brinkman fc Zoon G T d Geur Waddinxveen GYMNASIUM te GOUDA CURATOREN maken bekend dat het Toelating8 examen voor den nieuwen Cursus in de eerste dagen van SEPTEMBER e k zal plaats hebben Aanmelding vóór 31 Augustus a s bg den Rector Dr A van IJSENDUK bg wien tevens inlichtingen zgn te verkrggen WASCniHEIDEN flink voor baar werk kunnen direct GEPLAATST worden aan de ZOIDHOLLANDSCHE STOOM WASCÜINRICHTING Loosduinscheweg 305 den Haag Loon ƒ 7 50 per week Zeer ITette Cjesteendrukte NAAUSAABTJES worden GELEVERD door Aa BRINKMA1V en Zn Het DEPOT der Stoomkunstververij en Ckenüscke Wasscherij van EUG BLOEMEIV te ROERMOND is thans GEVESTIGD bg E MELLEM A PRONK te Gouda Lange Uroenendaal I 108 Vlugge Levering Concnrreerende Prgzen Alom te bekomen DE B0I7DSC1E OLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooudt benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabefh DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunateo enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bonwknnde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN IIILDOORKS Eeltknobbels Roomiliea HuideeU Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste bnid Pr jê per flacon met penseel 50 ets Alléén eclu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eiscb de handteekening van A v TUIJLL ft De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen f De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Augustus 1S91 Heden middag werd ten Baadhuize alhier aanbel ateed bet over 228 Meter lengte dempen van twee slooten in de Korte Akkeren met hetgeen daartoe behoort Ingeaobroven irerd door J de Jong Wz voor ƒ 4180 P A Burghout voor S927 A van Kekem voor S648 H Jongenbarger te Waddinxveen voor ƒ 8600 C J Koot voor 3690 W Bokhoven voor ƒ 3B46 W de Jong Wi voor ƒ 3842 P Vermeer Jz voor ƒ 4348 H J Nederborst voor ƒ 3441 ea L Brouwer voor 8200 In het a at winterseizoen zullen in de Sociëteit tOns Genoegen als gewoonlijk zes tooneelvoontellingen worden gegeven doch ditmaal door drit tooneelgezelschappen nl de Kon Vereeniging Het Neierla dtek tooaeel de Vereenigde Botterdamaelie Tooneelistea directie Le Orat en Haapela en het gezelschap van den Tivoli Sohouirburg te Botterdam directie lm C de Vos en W van Korlaar met medewerking van Willem van Zuqlen De datums der voorstellingen zqn voorhopig vastgesteld op de volgende Donderdagen 29 Oetaber Ked Tooneel 19 Nov de Vos en Korlaar 10 Dec Le Oras en Haspels 14 Januari Nod Tooneel 4 of 11 Februari de Vos en Korlaar 3 Maart Le Gras en Haspels Voor deze abonnemenla roorstallingen kan alleen worden isgeachreven door Leden van Ons Genoegen Zij kunnen inteekenen voor zooveel coupons als zij wenschen docb het minste aantal is zes Deze coupons kosten 0 90 per stuk au z n alleen geldig voor Ledeo hunne dames of kinderen Nu de 3 beste tooueelgezelschappen van ons land dezen FEUILLETOIM Vit hei DuUêck m 9 Hare broeders wilden Theodoor ter verantwoording roepen maar zij verbood het hun ongedaan konden hare verwijten het gebeurde toch niet maken en de trouwlooze zou niet vernemen hoe diep hij haar gewond bad Haar trota gedoogde dat niet haar zwijgen op zijn brief moost hem een bewijs van hare verachting zgn Maar hoe kalm haar uiterlgk ook scheen in haar binnenste woedde een hevige strgd daar alles waar zi den blik ook heen wendde haar herinnerde aan den trouwlooze dien zij tegen wil en dank nog altgd beminde wiens beeld haar nog steeds voor den geest zweefde Juist omstreeks dien tgd zocht een familie met welke zij bevriend was een gouvernante die geneigd was mede naar Zuid Amerika te gaan Fanny had hiervan ternauwernood kennis gekregen of zij uitte den wensoh deze betrekking te aanvaarden Zg meende in den vreemde schielijker de oorzaak winter hier optreden zullen ongetwijfeld do ingezetenen van Gouda en omliggende gemeenten gaarne voor de noodige coupons inteekenen die hen en hunne familie eenige hoogst genolvoUe avonden waarborgen Het is meermalen gebleken dat er in Oouda groote liefde voor hot tooneel bestaat zoodat van de aangeboden gelegenheid zeker opnieuw gKtif zal worden gebruik gemaakt Alle verdere i Seveling mag over bodig heeten £ r zal in ons Iknd wel geen andere gemeente zijn waar men tegen een zoo geringe entree het beste kan genieten wat ons vaderlandsch tooneel oplevert De heer J Staring te Zevenhuizen deed gisteren met goeden uitslag to s Hage eflamen Fransch 1 o Thans is bet programoé vaiéi eaaD va t 4e Bq 9landbouwsohool voor het a s leeijaair Uiemit blijkt dat de cursus 1890 91 werd geopend met 140 leerlingen en toehoonlers onder trnke 123 landbouwleerlingen tegen 106 een jaai te voren Van de geslaagden uit da hoogste klaas mn afd A vertrokken 8 naar Indiv 6 beoefenden de practijk in Amerika terwijl 3 zich bekwamen voor de pract k hier te lande Van de zeven geslaagden uit de hoogte klasse van afd B die een diploma als landbouwkundigo verwierven hebben zich 3 onderworpen aan het vergeIgkend examen om te worden opgeleid tot technisch ambtenaar Ixj het bosohwezon in Ned Indte van welke 2 geslaagd zgn een leerling zet zijne studiën te Halle voort een ander studeert te Delft om als Ind ambtenaar naar Indie te vertrekken en twee beoefenen de practyk hier te lande In de Amsterdammer leest men Met dezelfde belangstelling waarmede wy eenige jaren geleden naar den eersten velocipedist keken i van haar leed te knunen vergeten die hier dagelgks nieuw voedsel vond Hare broeders waren aanvankelgk met het voornemen van Fanny niet ingenomen het viel hun moeilgk zich te vereonigen met de gedachte aan die scheiding te meer daar het eene scheiding voor onhepaalden tijd was Maar voor de redenen die hunne zuster opgaf moesten zg zwichten zg moesten toegeven dat het voor Fanny het beste was wanneer zg hare tegenwoordige omgeving verliet omdat zij hier toch nimmer haar leed zou vergeven Zoo werd dan de reis naar Zuid Amerika bepaald en de beide heeren namen eene huishoudster die wel alles in het werk stelde om hen tevreden te stellen maar Fanny toch niet geheel vervangen kou De familie welke Fanny naar Zuid Amerika vergezelde was daar ongelukkig aan de gele koorts bezweken de kinderen de moeder volgde hen in het graf en het hootd der familie verarmde Fanny had zonder moeite wel eene nieuwe betrekking kunnen vinden maar het heimwee had zich bg haar doen gelden en zoo aanvaardde zij de terugreis Zg gevoelde zich thans sterk genoeg den man weer te ontmoeten die haar hart zulke diepe wonden geslagen had maar niettemin wanneer zij aan hem dacht wanneer zgn beeld als in een nevel voor haar verrees dan werd het hasr meer dan duidelgk dat zg hem nooit kon vergeten Fanny had Theodoor aan het station niet gezien zg vroeg ook niet naar hem en hare broeders ge ADVBRTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welt des JIa iad gs verscUijut nitrave zagen gisferen en heden een aanUl menschen in onze stad naar een nieuw vaartuig dat langs verscheiden grachten voortgetrapt werd en door vel omstanders met den naam van water velocipède werd bestempeld Dit nieuwe vaartuig bestaat uit twee smalle vlakke ijzeren schutjes in t midden door dwarsstaven verbonden Op die dwarsstaven bevinden zich iets in de hoogte twee zetels met tra rs aan weerszgden Door middel van kamraden en kettmgen wordt de beweging van het trappen overgebracht op een scheprad dat achter aan het vaartuig zit en hierdoor doorsnijdt dit met vrij groote snelheid het water Misschien tuUeu we nu binnen korten tgd ook getuigen z jn van wieier wedstrgden te water Vreemde talen worden tegenwoordig in sommige Amerikaansohe steden door middel van phonographische cilinders onderwezen Van deze cilinders word serieen verstrekt die eene volledige reeks gesprekken bevatten in het Fransch of Duitsch Elke sin is enommerd en komt in schrift overeen met eeo boek dat de sleutel ia voor de zinnen die op de oilindsn voorkomen Aldus wordt het onderwgs gelgktgdig door het gehoor en het gezicht genoten en worden de moeilgkheden in de uitspraak overwonnen In het stadje Straatsburg in ückermsrk werd dezer dagen eene 88 jariga bedalaarster in hechtenis genomen Uit haar papieren die volkomen in orde bevondan werden bleek dat men te doen had met een vrouw den 2en Februari 1803 te Koningsbergen geboren haar domicilie hebbende te Zeblendorf en weduwe van oen koopman die in 1883 te Zuhisdorf gestorven was J5r werden bij haar gevonden 12 000 mark aaa 5 percentsen 4600 mark 4 peroents obligatien van de stad Berlijn 6000 mark aan Berlgnsche pandbrie D en 17 6 mark aan goud en zilver alles vastgenaaid in haar onderrok Voorts drie aanbevelingsbrieven zooganaam waagden niet eens van hem en het droeve verleden Ondanks de vreugde over het wederzien verloren de gebroeders Vogel de belangen hunner zaak niet uit het oog Thomas Kost had hun medegedeeld dat van alle overige passagiers van de Marianne nog slechts één zijn leven gered had graaf Kurt Von Hohen hausen die met hen naar zgne woonplaats waa teruggekeerd Nu stond de firma Gebroeders Vogel sedert vele jaren met de beheerders der grafelgke bezittingen in relatie de firma had ieder jaar de op deze bezittingen geoogste veldvnichten gekocht en daarbij steeds een voordeel igeo koop gesloten Men vond in de geheele provincie geen schoooere Boekweit en rogge en menig ander handelshuis had zich tevergeefs begverd het voorrecht voor zich te verwerven Alle mogelgke middelen waren in het werk gesteld maar zoolang de oude graaf leefde leden deze pogingen schipbreuk Graaf Kuno was een edelman in den volsten aa des woords een eenmaal gegeven woord nam hy niet terug zoolang niet gegronde redenen hem daartoe noodzaakten Met Gebroeders Vogel was de koop ieder jaar afgesloten geworden hg kende d heeren persoonlijk als alleszins rechtschapen kooplieden ea welke intrigues ook de bestuurder door andere firma s omgekocht mocht smeden de oude graaf liet zirh niet bepraten hij liet de relatie onveranderd en da geheime oogmerken en plannen van den reiitoi4ister bevroedende hield hij persoonlijk toezicht over de