Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1891

i KSl jiiSiM e ïfflH j pt JöJt SW ftP beer Macnamora die io eene diepte van 150 meters is nedergestort waarna z jn lijk op aanwijzing van een Engelschraan is gevonden De lijken van graaf Umberto di Villanova on zijne twee gidsen die na bealijgiug van den Montblanc zijn verdwenen zijn nog niet gevonden Tot de verongelukten behooren acht gidsen die als de degelijkste mannen van hun beioep bek ud stonden Jlp verzoek van het Lagerhuis heeft lord Salisaan die vergadering een overzicht ingediend van naatregelen buiten Engeland toegepast tot beteu ng en uilroeiing van do straatorgelplaag o minister heeft het niet beneden de aandacht deri Britsotie Bugeering geacht aan de gezanten en oocuuls te dier zake inlichtingen te vragen uit wier rafyorten nu o a blijkt dat te Madrid alle draaiorgels op den openbaren weg verboden zijn dat te NlfTork ieder het recht heeft een orgeldraaier 2SS voet van zijn woning te doen blijven dat te m neu eeu orgeldraaier enkel op binnenplaatsen erffain herbergen zijn mmjiek mag laten booren dat te Parijs het orgelen tot bepaalde uren en bepaalde plaatsen beperkt is dat het ie Berlqn enkel op de binnenpleinen geoorloofd ia en wellicht spoedig geheel zal worden verboden en dot te Amsterdam die afschnffiag nog lang tot de onvervulde wen n van rustlievende menschen zal behooren I N jdens de jongste Kamerverkiezingen en voor een deel mede tengevolge daarvan is de breuk tussohen de socialisten en de mannen der volkspartij volkomen geWorden zegt de Stand Dat de scheuring eens komen moe was al lang te voorzien maar men trachtie niettemin zoolang mogelqk de heterogene eleimenten door allorlei kuustmiddeltjes bij elkander te houden Algemeen zoo schrijft volgens de aanhaling van de Stand een radicaal in het Radicaal Weekblad schoen men te huiveren om door woord of daad den eersten stoot te geven tot de scheuring leder spande zich in om door hel oprichten van provinciale bonden en dergelijke de democratische elementen bijeen te houden Bq de verkiezingen prijkten dan ook de socialistische bladen met candidateu van allerlei richting terwijl omgekeerd de Volksparlq ijverde voor socialistische oandidatnren Dit alles beeft nu een eind Van een betrekkelijk onbeduidende zaak is de breuk het rechtstreeksch gevolg Mog dit nu voor beide partqen profijtelqk heeten Op deze vraag geeft in voornoemd weekblad de heer D B Mansholt een bevestigend antwoord De toestand zoo zegt hq wordt door de scheuring zuiverder en iedere partij kan thans werken op eigen gebied en naar eigen inricht Maar dan is het ook volstrekt noodzakelijk dat iedere partij den weg dien zq meent te moeten afleggen scherp afbakent en zich niet op zjjpaadjes laat leiden Vooral aan do sociaaldemocratische partij in ons land mag men dien raad wel geven Er beslaat geen enkele partq waar zulk eene verwarring van denkbeelden heerscht als juist in deze partij niettegenstaande het dogma tisoh gescherm mdt het woord sooialisme Eeeds het program der S D partq draagt van die verwarring de duidelqkste sporen De eerste zinsnede arbeid is do eenige bron van allen rijkdom is een soort van dogma geworden en toch heeft de eminente grondlegger der tegenwoordige sooiaal damocralie Knrl Marx in een brief aan Fr Engels dit eenvoudig onzin genoemd Karl Marx drijft verder den spot met de bourgeois lapmiddeltjes al inkom stenbelasting vrije handel suocossiebeliHiting enz en onze sociaal democraten die volgens hun zeggen alleen heil verwachten van gewelddadige revolutie ontzien zich niet om hun program met dergelijke rfrazen te verwateren D N schrijft eene brochure ovor de wenscholqkheid van Gronden Bodem in gemeenschappelijk bezit zonder n b de strekking er van te begrqpen en jhr von Barnekow die thans een der eerste woordvoerders in R V j achqnt te zijn predikt met Berzerkerwoede de gewelddadige revolutie V d Goes noemt Rot voorzitter van den Centralen Baad een weetniet een ezel omdat deze laalste van meening is dat de hoed dien de achterkleinzoon van hem zal dragon ook door den achterkleinzoon van den eorse gedragen mag worden en omgekeerd noemt Rot v d Goes een bourgeois omdat deze van moening is dat de hoed van zijn achterkleinzoon door hem alleen gedragen mag worden en door niemand anders En dit zijn nu geen recruten van de sociaaldemocratische partq geen kinderen die pas beginnen te loopen ook geen schreeuwers zooals v Barnekow het zqn de leiders der partij Da beer Mansholt wijst er varder op dat de revolutionaire socialisten thans den boventoon voeren Door hun onzinnig drqven echter brengen zij de democratie in groot gevaar Niet alleen dat elk gewelddadig verzet tegen de bestaande regeeringen voorshands gesmoord zal worden m bloed ook al gelukt het voor een oogonblik aan onze terroristen om tqdelqk de regeering in handen lo krijgen de op reis Wassen haar bepaalde plaatsen gestiij Zooals de bedela haar zelden a brokcl hooizolders boven de haar intrek genomen kon zq geene bepaaldiï onderkomen vond zij I haar in die gevallen i hebben maar haar 88jari e vrouw die i hemel heeft doorgebrai d bedelbrieven door bekende personen onderteekend en eindelijk drie brieven van denzoon derbedelares een bouwkundige die zooals men beweeirt steeds in den waan geweeat is idat tijue welgestelde moeder pe brieven poste reatante naar heeft br opgaf sliep z gedurende bedeltoehten meestal op de dien der l ementen waUtr z j ad Voor verscheidene Itai httn I plaats opgeven waajrri zy een weert datgnedelüdeqw lieden 1 hun eigon wooing gsUarbergd Itrlgk doet vermoeden dat de phteu zelfs onder den blooten I Albert Millaud verlialt in den j ï aro het volgende noes ie jl étranger kondigden an dl staaltje vikn Rusaomai De verschillende aa té Parqa de aaiikomn aan vail den heer Caba leff rgk koopoian in Kavittr van Aécl ngel en zgn vriend den heer Tartempionor root koopman i kummel van Uiga D t nieuwne werd onmiddel k door de bladen overgenomen a w rklonk door gct tel Pafys als een zi eepslag dooi de stiUe lucht De oankonut van d iiAee Moscovieten ou zoo heette het te v jf nur atmwe gare de l Kst plaats hebben een beweging VeM spoedig op toutt gezef en op t oogenblik dat de tf ein het station binnenst lpde stonden drie daizehd personen aan t station die allen luido en herhaaldelqk riepen Leve Rusland ieve Frankryk De twee kooplieden Cabasoleff en Ti tempionolf wareg zoo t s eon niet zeer verwonduNl over de ontvangsi dte hun wachtte Zij begijn lich midden doorJde geestdriftige menigte naai den omnibus van het ÖrandHótel die door ijverige vaderlanders met bloemen en kransen versierd was De paarden werden ajfgespannen en de reinigers kwamen aan het GrandHotel aan altqd nog omstuwd door een gtoote menigte De beide Russen werden door den voorzitter van den Parjjschen gemeenteraad nitgenoodigd een feestmaal bij te nonen dat hun ter eere zou gegeven worden Weik een eer Wat ia de oorzaak van dezejroote eer riep de heer Cabasoleff uit De oorzaak Wel gij rijt Bussen Dat ia deeenige oorzaak Wq moeten tot eiken prijs Bussenhebben wq willen ze hebben Wq brandeO van begeerte om hun beleefdheden te bewijzen Maar zei Tartempionoff bedeesd dat alles zal ons verhinderen onze kaviaar en kummel te verkoopec Dat is geen bezwaar zei het hoofd van den gemeenteraad Wq koopen al uw kaviaar en al uw knmmel on op ons feestmaal zal niets anders gebruikt warden Na zulk een aanbod aanvaardden de tweo Russen de uitnoodigiug doch konden niet nalaten een leelijk gezicht te trekken bij de gedachte dat zij hun kummel en kaviaar zonden moeten drinken en eten lekkernqan waarvan zij verzadigd zijn Zeker zouden zij aan sardines en chartreuse de voorkeur gegeven hebben Oncoodig is het den dag vol geestdrift t beschrqveo of te gewagen van de hoerah s da leve s en het vuurwerk De twee Bussen vertrokken vermoeid van de huidebetuigingen den volgenden dag met den trein £ lf duizend personen deden hun uitgeleide tot aan het eerste station Op t oogenblik van het ter perse gaan van den Fu aro werd meduedéeld dat de twee Bussen rekeningen Zoo was het tot dusver geweest of het echter onder den nieuwen graaf zoo blijven zou was niet te bepalen Men moest zich haasten de vroegere overeenkomsten met hem te hernieuwen hem op deze zaken waarin hij ten eenemale leek was opmerkzaam te maken en dus de intrigues van den rentmeester te voorkomen aluorens deze in het werk konden gezet worden Reeds den dag ni den terugkeer van den graaf werd den reiriger der Gebroeders Vogel deze moeiIqke taak opgelegd en mijnheer Paul Vetter was terstond bereid zich daarmede te belasten Het was een vroolijke zonnige dag en de afstand naar het slot Hohenbausen niet zeer groot dus besloot Vetter de kleine reis te voet af te leggen Op hetzelfde uur aanvaardde ook Thomas Bost een wandeling naar het slot De handelsreiziger bad nauwelijks de stad verlaten toen hij den matroos ontwaarde dien hij aan rijn wankelenden gang en zijn ineengedrongen breedgeschouderde gestalte aanstonds weder herkende daar de zeerob daags te voren aan het geheele dienstpersoneel als redder van Fanny was voorgesteld geworden Zie eens zie eens zeide bij op vroolijken toon toen hq hem had ingehaald Waarheen gaat de reis e zeeman was blijven staan hij tuurde met doordringenden blik het jon e mensch in de oogen het goedaardig gezicht scheen hem vertrouwen in te niemand anders waren dan twee handelsreizigers van Montauban Isidore Gaudissart en Anselme Popinot die van de Ruasom cie der Parqzenaars gebruik hebben gematkt om een partqtja oude kaviaar en kummel op t ruimen 1 Hat verslag over 1890 van de kamer van koop hand en fabrieken tq Amsterdam bevat omtrent de dian antslijperqen de volgende beschouwing D j diamantslqperqen staan bovenaan in de Iqst der ijidustrieen hier ter ste le uitgeoefend gerangschikt naar de grootte en beweegkracht Indien het mogelqk wart het juiste aantal werklieden op te geven in dezen tak vau bedrqf werkzaam zou het btqken hoe hoogst aanzienlqk dit cijfer is en velk een invlofd de uitkomsten van dit d r$jf op dq wolvaart in nze gemeente hebben Het untu fabrieken ifrrin het diamantslqpen wordt uitgelfefertl dat eei nviutigtal jaren geleden slechts 2 iMbewoeg is tiafts tot 56 gestegen Vooral in He laatsti jaret s het aantal der zoogenaamde molWverkiuurdergeji Éanzienlijk toegenomen Maar juist in de laatste iméit ook en wel in het jaar j1888 n de strqd tiumhen de ruwe grondstof éti iet ges ep ii profluct i tjfsbroken die ten slotte tot en no t seda tiauhoudnide bepetk ng van da prodibctiei van niet ruw diamant heeft geleid De wirl lieden del diUntantnijverldiil ondeAondefi de nadelleu vi h t miijder aanbod van ruwe diaOant als Jevolg tan Mo maat egeleh er jde Beers Companyr in h ge ate Inzondluieid echter ging de klein industries onder den lm den zaken gebakt Langzamerhandl lioch is in de ulmantnij verheid hier ter stede een belaugrqke wUziKmg gelomen Terwijl vroeger ifi het vak enkele g Mt kooplieden toonaangevend waren heeft rich gUéidelqk een toestand ontwikkeld waarin de alijperl zelf als kooper van ruwe en verkooper van gesleper diamant optrad Deze kleine industrieelen nu tevens kooplieden zün door den toestand der laatste jaten het meest gedrukt geworden de groole partqon mwe diamant te Londen aan de markt gebracht elke mail uit ZoidAfrika brengt voor ongeveer £ 70 000 a £ 8U 000 diamant te Londen aan zqn bij de rqzing van den prijs van hel rawe en bq de beperking van het aantal importears voor hen niet verkrijgbaar Zander commerciëele opleiding kan dikwqla eerst treurige ervaring huu leeren zich goed rekenschap te geven van de prijzen waarvoor het geslepen product met voordeel kan worden gerealiseerd Het groots aantal dezer kleinere iudustriéelen dat in de laatste jaren hier zich vestigde had ten gevolge dat in de wqze van inkoopeii van geslepen diamant ook eene merkbare weeding kwam Terwijl vroeger de groote koopers met de wetenschap van hetgeen zq noodig badden hierheen kwamen om uit het product in weinige handen b een het noodige te koopen zijn deze zelfde koopers thans verplicht met een veel grooter aantal kooplieden zich in verbinding te stellen Zij moeten uit de kleine partqen hun aangeboden bijeenzoeken wat zq behoeven voor de door hen vertegenwoordigde huizen Vandaar dan ook dat het verblijf der talrijke diamanthandelaren die onze stad elk jaar geregeld eenige weken bezoeken ven veel langeren duur is geworden dan vroeger het geval was De toestand in deze nijverheid blqft door de kunstmatige beperking van de prodaotie van ruwe diamant uiterst ongezond boezemen Waarheen de koers antwoordde hij Slotj Hohenbausen I En wat mort ge daar doen vroeg Paul eenigszins verraat Ik geloof dat u dit verduiveld weinig kanschelen sir Duivels dat was grof lachte de reiziger Maar waar het hart vol van is daar loopt de mondvan over Gij kent mij waarschijnlijk niet meer Kan mij niet herinneren u ooit in mijn vaarwater ontmoet te hebben bromde de matroos Ik werd u gisteren voorgesteld Gij fiUteren Beiziger der Gebroeders Vogel Ahoi Nu heb ik het riep Thomas terwijlhq den jongeling de ruwe hand aanbood De roodebaard yes sir Dat had u dirokt moeten zeggen Zeer brave lieden de hoeren Vogel Aan hunne vruchten moest gij hen herkennen knikte Paul men kan hun niets kwaads nageven Maar zoo bet lied van den braven man op iediand toepasselijk is dan zijt gij die iemand Thans wil ik n iets zeggen antwoordde dezeeman verdrietig Wanneer ge mij nog eenmaalmet die geschiedenis aankomt dan zoek ik mij eenander vaarwater ik heb het tot vervelens toe aangehoord en wil er niets meer van weten Waarheengaat uw koers Eveneens naar Hohenbausen Het lot van vele werklieden is onder deze omstandigheden Meer zorgelqk on onzeker De fabriekwi ntolenverhuurderijèn wier aantal tot voor eenige jaren geleden aanhoudend toenam ondervonden den terugslag zoo van de terughrenging tot op de helft der delvingen als van de loonsvermindering die de werklieden drong tot besparing van onkosten lOp hun bedrijf vallende De huur voor de beweegkracht molethuur ging daardoor achteruit eta nordt thans betaald met ƒ 0 75 ii 0 60 tegen ƒ 1 in het vorige jaar Voor kleine fabrieken is de tegenwoordige prijs niet loonehd wanneer niet alle plaatsen bezet zqn Sluiting van eenige verbuurderjjeil was hiervan het gevolg andere bleven met verlies werken in de verwachting dat wanneer het aantal fabrieken zal zijn iteruggebraoht in overeenstemming met de behoeftoj aan beweegkracht hunne verhuurderijen opnieuwi winstgevend zullen wordp turwql sommige fabrikanten die dit gunstiger tqdperk niet konden waahten zich tot verkoop genoodzaakt zagen Faillissementen die hier ter plaatse in deze industrie bqna niet v4orkwamen i waren in het afgeloopen jaar vrq talrqk Da groote belangen die voor onze stad bij het welvwen van dit bnlrqf op het spel staan maken het zeer wenschelqlu dat zoo spoedig ogelljk voor d diamant industne de voor elke qver eid noodigi zekerheid omtrent de voorwaar in f aaronder j zal werken worde vWkrogen I lei eenvou ig voddenraper te Parijs Victor uartaron die beai was met hot sortaeifen van de Ipmpeii welke hq in alle hoeken en gaten uit het Quart ir Montparmvsso bneengegaard hid vond te middel van oude papieKn eene portefeuille met geldsw urde tot een bedrag van ongifveer 10 000 francs De wissels lufddw alle aan toonder en geen eAkel onderschrift duidde den eigenaar aan Zeer v riegen met zqn vondst keerde de voddenraper naar d wqk terug waar hij s naohts op ht geweest vUte en na hier en daar inliohtingen e hebben inmwonnen by verschillemle handelaren kwam hq euadeljjk door een bakker in de rue de Hennes te lieten dat de eigenaar van dit fortuintje Dory heette eene betrekking bad aan iet museum in het Louvre en woonde in de rue des Oanettes No 9 Da papieren waren als oude vodden in d n vuilnisbak geworpen en verfrommeld in de drukte an eene verhuizing Blijkens het thans verschenen Jaarboek der Zwitserache Alpenclub over 1890 hebben er in dat jaar in de Alpen 13 ongelukken plaats gehad waarli 23 personen zijn omgekomen Het geschrift strekt in dit opzicht alleszins ter waarschuwing daar bet blqkt dat in de meeste gevallen de verongelukte personen in weerwil van alle naarsohuwingen zonder gids of met ontoereikend geleide de gevoarlqks beklimmingen hebben ondernomen In verscheidene gevallen is ook geconstateerd dat de verongelukten ten opzichte der bergtochten onkundigen of ongeoefenden waren Eéa hunner die in Boven Beieren is omgekomen waa kortademig en bijziende Een ander is verongelukt door duizeling Twee groote ongelukken op het Matterhom zqn veroorzaakt dior een plotselingen orkaan Hoe lichtzinnig sommige touristen te werk gingen door zonder eenig geleide de gevaarlijkste bergpasaen in te gaan blijkt onder anderen uit een verhaal van het gebeurde met den Zoo En wat wilt u daar Moet ik u hetzelfde antwoord geven dat u mij straks op deze vraag gaaft Zooals gij wilt Het gaat my immers ookniets aan Paal haalde zijn sigarenkoker uit den zak en bood hem zqn begeleider aan de matroos beson zich niet lang nam zonder dralen eene sigaar en schoof haar nadat hij haar had aangestoken ttisschen de lippen Nu een geheim is het niet wat mij naar Hohenhausen voert hervatte de reiziger het gesprek Ons hnia heeft met den ouden graaf in handelsrelatie gestaan en wil ik de overeenkomsten hernieuwen alvorens mij een ander den loef afsteekt Zaken vroeg de zeeman Van welken aard f Wij handelen in boekweit rogge haver eagerst Hm speculatie artikelen Verre van daar werkelqke in en verkoop tEen man die speculeert staat gelijk met een dierop de kale heide Thomas staarde zijn begeleider van terzijdeaan als wilde hij hem vragen of hij zijne vijf zinnen bij elkander had Mijn leven heb ik zulk een zotteklap niet vernomen zeide hij fTordt vervolgd onvermqdelqka reactie zal te heviger en langduriger zqn naarmate da ontwikkeling der democratische denkbeelden bij het volk in zijn geheel is ternggegebleven Ook ik zoo gaat de schr voort zou niets liever willen dan door een coup d état den heelen verrotten winkel ondersteboven te keeren indien er maar eenige kans liestond dat er duurzame verbetering uit geboren zou worden Maar deze kans bestaat m i nog niet en het is derhalve dwaas om niet te zeggen misdadig thans reeds revolutie te prediken die noodzakelijk moet uitloopen op vernietiging dor democratie Ten lotte vertolkt de heer Mansholt de wenschen der volkspartij Algemeen kiesrecht is nummer één van het program Dan komen voor dadelijke toepassing vatbare practisohe maatregelen in de eerste plaats leerpliohi en arbeidswetgeving Daarna onmiddellijke onteigening van grond en bodem en van alle monopolies die thans de overmacht vormen van het kapitaal Wat er later moet gebeuren is van later zorg Er is op het oogenblik niemand die met wiskundige zekerheid kan zeg gen in welke richting de maatschappij zich zal ontwikkelen Maar dit i8 ook niet noodig De omstandighedou zullen ons wel op den rechten weg dringen als de tijd daar is Weder moet van twee ernstige spoorwegongelukken molding gemaakt worden Reuter seint uit Bern dd 17 Aug Een van Parijs komende sneltrein reed heden tusschen Munohenbuchsee station van de Jura BernLucernspoorweg en Zollikofen een locaaltrein achterop en verbrijzelde daarvan de twee achterste wagens Dertien reizigers werden verpletterd en 60 gekwetst Nader seint men omtrent dit ongeluk uit Bern aan da lud pendance Beige De extra trein uit Bianne waarin een groot aantal bezoekers aer feesten te Bern had plaats genomen stopte op 600 meters van bet station voor onveilig signaal De trein uit Parijs kwam toen in volle vaart aanrijden en verbrijzelde den bagagewagen en do twee achtersta personenwagens van den extra trein Da schok wa vreeselqk Dertien Iqken werden uit de overblijfselen der rijtuigen te voorschijn gebracht waaronder 11 dames Ongeveer 40 lichtgevonden en 13 zwaargewonden werden zoo goed mogelijk in de naastbijzijnde huizen ondergebracht Spoodig waren een aantal geneesheeren ter plaatse om de eerste hulp ta verleenen Ook de drie directeuren van dan JuraSimplon spoorweg kwamen weldra aan De meeste pissagiars die geene verwondingen bekwamen weigerden vorder per trein vervoerd te worden en zochten rijtuigen om de reis ta vervolgen Van de 13 gedoodon zqn tot nu toe slechts 7 herkend Het andere ongeluk had plaats op da lijn Berlijn via ZossenDresden Nabij bat station WendischDrekna ontspoorde de locomotief de noodzakelijkheid van tqdelijke opheffing der graonrechten in De Regeering heeft om toch iets ta doen da Rijksbank nitgenoodigd voortaan granen te beleenen tot tweederden van de waarde Tot dusver was de uiterste grens der waardebelaening BO pCt van het bedrag Men hoopt daardoor den invoer te vergemakkelijken Inmiddels bevat da Eeichsanzeiger een verklaring waarom de Regeering tot opheffing of verlaging der graanrechten niet overgaat De redeneering komt hierop neer de oogst is niet zoo slecht als voorspeld was is integendeel in vele streken boven verwachting goed ook wat bepaald rogge betreft is met zeker dat de oogst daarvan bij het gemiddelde zal achterblijven de aardappelen stellen wel teleur maar vallen niet zoo slecht uil als voorspeld werd is er invoer van rogge noodig dan zal die wel van elders dan van Rusland te krijgen zijn verlaging van rechten zou niet anders uitwerken dan een haussebeweging in t buitenland zoodat de prijs weinig wellicht niet zou dalen boa hooger trouwens de marktprijs is hoe minder betrekkelijk da verlaging zou beteokonen dit is wel het fraaiste van alle argumenten eindelijk zou ean autonome verlaging der graanrechten hinderlijk ingrijpen in de onderhandelingen over do tractaten Uit Rome wordt het volgende geschreven Wij naderen met rasse schreden het bereiken van het ovenwicht in onze begrooting Ondanks de vermindering van zekere ontvangsten is de algemeenaverhouding in onze financiën onveranderd gebleven omdat man die verminderingen voorzien en daarop gerekend had en dit wel zóó ruim dat er tenslotte nog een saldo van ettelijke millioenen zal kunnen ovorblijven Zoo had men de totale opbrengst der bedrijfsbelasting geraamd op 322 millioen en inda kaand Juli is er inder dit hoofd ruim 24 roillio ontvangen latanile over het jaar een excedant van 6Vs millioen Evenzoo was er voor de overige belastingen 602 500 000 lire geraamd terwijl Juliruim 52 millioen opbracht öp deze wqze zal feitelijk op het einde van het dienstjaar 1891 92 het evenwicht bereikt on zelfs reeds aan de goede zijde overschreden zijn en hoewel zekere verschijnselen ons aantoonen dat de handelscrisis nog steeds voortduurt stellen andera ons volkomen gerust en doen ons voorzien dal wij een tijdperk van vereffening binnentreden Do minister van financiën de heerLuzzati en zqn collega voor landbouw de heerChimirri zijn in het tegenwoordige ItaliaanschoKabintt do werkende krachten dio met hunne vlag de onbeduidenheid der overige modewerkers van den markies Di Rudini moeten dekken Luzzati had onshet evenwicht in onze begrooting Chimirri aenengoeden uitslag van de commerciëele onderhandelingen met Duitaohland en Oostenrijk beloofd Welnu Zij viel van den de ean zoowel als de ander gaf ons tot dusver denspoordqk en kwam op de zijde neer de twae goede best mogelijken grond om te verwachten dat hetrenwagens en de daarop volgende personenwagen gegeven woord ook vol en stipt zal worden nareleefdwerden meegesleept Spoedig wer l om heelkundige r o hulp naar Wobrilugt gezonden dia weldra verleend INGEZONDSN Argentina Aan Stad en Landgenooten Zij allen die vermeenen niet genoeg op do hoogte te zq c omtrent het lot of den toestand waarin onze landgenoofen in dat land verkeeren ben ik bereid paciaal persoonlijk ten mqnent in te lichten Zij die vermeenen genoeg te weten d w z dat elk uur dat voorbijgaat de toestand hachlqker werd om te hezmjken noodig ik overal in alle hoeken van Nederland uit de handen ineen ta slaan om als ée n man te werken om zoo spoedig mogelijk onze landgenooten nog te redden voor zoover zij nog te redden zijn Hoogachtend Uw dwt dr Amsterdam Fe GArzENMEUEK 18 Aug 1891 Rozengracht 187 Ik verzoek alle dag en weekbladen dit over te nemen werd De machinist bekwam ernstige wonden verscheidene passagiers ontvingen lichte kwetsuren een kind werden drie vingers afgeklemd gedood werd niemand Baltenlandscb Overzlclit De stad Portsmouth ia vol vreemdelingen die zich daarheen hebben begeven om tegenwoordig te zijn bij de ontvangst van het Fransoho eskader Vermoedelijk zullen de Fransche oorlogschepen reeds heden het anker ter reede van Spithead laten vallen Alles is gereed voor een schitterende ontvangst en de Engelsohe bladen roepon den Fransohen zeelieden reeds een hartelijk welkom toe 337 Staats loterij 3a Klasse Trekking van Woensdag 19 Augustus No 4044 ƒ 2000 No 17827 on 19510 1000 No 2578 en 16211 ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 12 2299 4599 6877 9771 12799 1B168 18313 36 2321 4608 6956 9844 12818 15213 18S40 77 2329 4673 6975 9938 12832 15361 18344 86 2344 4758 6989 ♦ 9952 12883 15376 18394 113 2366 4838 7081 10000 13009 15379 18400 169 2381 4870 7094 10208 13033 15436 18489 199 2428 4 16 7146 10244 13079 15116 18497 268 2432 4935 7167 10362 13084 15523 18544 280 2460 4954 7247 10378 13085 15338 18593 Zoo o a doet de Daily News uitkomen dat Engeland geen verbond heeft gesloten met Duitschland en zijn bondganooten en evenmin voornemens is een verbond ta sluiten met Frankrijk maar daarom bestaat er geen reden waarom de Engels hen niet even goede vrienden zouden kunnen zijn met de Fransohen als met de Duilschars Ook do Daily Telegraph wqst er op dat Eageland en Frankrijk genoeg gemeenschappelijke belangen hebben om goode vrienden te kunnen zqn Da Duitsohe Regeering blijft vast van voornemen de graanrechten niet te verlagen Zal het leger tarwebrood in plaots van roggebrood krijgen wat zeker geen achteruitgang is de Norddeutsohe troost het volk met de opmarlcing dat als de rogge dunr wordt er altijd nog aardappelen in da wereld zijn En als die ook duur worden dan herinnert het blad er aan dat met het oog op de handelstractaten toch een verbod van uitvoer of een uitvoerrecht onmogalqk is Eon mooi staaltje hoe goed de Rogeering het voor heeft mot do minder gegoede klassen De sociale wetgevingsplannetjes baten al heel weinig nis duur brood en dure aardappelen daartegenover staan Tot zelfs in conservatieve kringen ziet men blijkens een artikel van graaf Kanitz in da Kreuzzeit t h