Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1891

189L N 4610 Vrijdag 21 Augustas 60UDSCHE COURANT JSteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iQzeadlng van advertentlön kan gescbieden tot e6E uur des namiddags van den dag der uitgave SecLdosprex VERLOTINÖ gevallen op Ulo 31 Af te balen bij MeJ B de BEER Kamemelksloot Gouda De Hamburgsche sociaal democraten zijn voornemens een bierbottelarij op to richten met een kapitaal van 1 000 000 Mark in aandoelen van 50 Mark Partijgenooten die geen 60 Mark 30 Zekere J d R H een alles behalve bemiddeld I bezitten kunnen aaudeelen krijgen op Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHENK en Zn Markt Oouda Alom te bekomen SE SOÜSSGHE QIM of de beschrgving der beroemde geschilderde EerkgUtzen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevend een af onderlgk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetb DOOR CHBISTIAAN KfiAMM P r y s 80 Cents A BRINKMAN 299 366 3S2 153 474 509 5 4 616 6S5 745 758 795 800 849 66 924 937 1005 1009 1167 1195 1226 1232 1253 1308 1328 1351 1377 1415 1449 1462 1456 146 1491 1540 1551 1678 1810 1860 1834 1950 W70 i005 1020 2061 2064 2083 2091 2116 1139 2217 2250 5052 5057 5062 5U85 5110 6112 5159 5186 6211 5247 5311 5319 5358 5408 5413 5677 5600 6618 5663 5696 6706 5746 5769 6767 6773 5833 6840 5922 59S3 6968 6002 6024 6075 6094 6106 6127 6193 6249 6292 6320 6 33 6514 6523 6563 6613 6617 6622 6661 6710 6750 6817 6864 6872 2430 2607 2616 2772 2811 2880 2887 2946 2989 3010 3036 3129 3175 3204 3214 3230 3287 3377 3407 3420 3471 3510 3616 3544 3575 3590 3655 3671 3719 3737 3745 3760 3803 3881 3889 3926 3927 3975 4043 4199 4268 4263 4278 4282 4287 4292 4330 4423 4479 4491 4523 4671 4596 7344 7358 7376 7389 7463 7643 7713 7729 7744 7801 7824 7849 792S 7942 2968 7984 8000 8073 S191 8313 8345 8357 8446 8490 8500 8677 8691 8692 8698 8749 SlU 8779 8782 8836 8939 8962 9013 9062 9135 9139 9248 9300 9337 9367 9461 9495 9504 9627 9660 9669 9713 9755 9769 10398 13092 10430 13126 1059S 13161 10646 13198 10668 13244 10730 13259 10759 13310 10795 13314 10828 13318 10868 13330 10882 13333 10935 13314 10986 13403 U027 13454 11072 13477 11090 13506 13521 13535 11156 1362711232 1369411243 1375411297 1375611318 1381511347 1390011381 1392111419 1392311484 1407811489 14110 11532 14125 11539 14171 11652 14190 11684 1420211716 1424611757 14296 11817 14306 11856 14316 11861 1433511922 14 5311952 1436811973 14568 12041 1467612092 14732 12137 1478312185 14758 12192 14796 12332 1490112366 1495212388 16010 12476 15036 12542 15037 12614 15123 12637 15147 12675 15150 16672 18648 15674 18677 16678 18715 15768 18771 15773 18819 16808 18878 15829 18879 15869 18922 15926 18966 15984 19050 19114 19146 16197 19169 16205 1917416277 1917816367 1921516611 1942316519 19440 16698 19457 16706 19470 16716 1961916741 19521 16801 1965916814 19691 16820 19719 17042 19802 17096 1990017126 19906 17217 19931 17241 20037 17319 2006317371 20067 17377 20153 17414 20161 17437 20185 17444 20202 17466 20221 17488 2035417627 20365 17637 2087217558 2049517576 2054217674 20620 17694 20627 17725 20738 17787 2076317875 20781 18009 2081618089 2034618206 20848 18269 2093718271 20979 18307 No 19985 Vorige Igat No 8850 m z 1S860 a z 18985 PËTROLEUM NOTEËKINGEN ran de Makelaars CaatzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was hoden flauw Loeo Tankfatt ƒ 7 50 Geïmporteerd fust 7 60 September October Norember en Decemberlere ring 7 S6 Ondertrouwd J L LEIJDS 1 Luit der Infanterie A LÜLIÜ8 YAR GOOE Gouda 19 AuguBtns 1891 EECEFnE 23 Aug 91 ADVERTENTI£N Bevallen van een flinke Dochter A M V08 NOOEDMAN Oouda 19 Augustus 1891 WASCBMËIDEm flink voor haar werk knnnen direct GEPLAATST worden aan de ZÜIDHOLLAND8CHE 8TOOM WAS0HINBICHTING Loosduinscheweg 305 den Haag Loon ƒ 7 50 per week n Mé lill$lll De ondergeteekende bericht door deze dat zflne Lokalen opnieuw gerestaureerd zyn en noodigt het geachte publiek beleefd uit tot een druk bezoek zullende niets onbeproefd laten hel hun zoo gezellig mogeljjk te maken ook zone bovenlokalen beveelt hjj beleefd aan tot het houden van Vergaderingen en Partijen ÜEd Dnr J J WOlJDEiMBËRG KZolosssua l HH Heng elaars Een onfeilbaar middel om ten allen tijde overvloedig Visch te vangen is de GRAISSE de HÉRON Reig e r vet Met g ebruiksaanwijzing franco verkrijgbaar tegen postwissel ad f 1 65 bij GÉRABD Spiegelstraat 74 Avuiterdam In depot bij O MEHNERT Korte Singel 2 I I irin iiii j i II n II Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volteekend Deze B4Dl geeft uit 4 pCt Fandbrieren io stukken ran 1000 en 600 tot den koersvan lOO i pOtA verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M J OGIER Co te Gmida LOTEN in de VERLOTING ey GELEGENHEID DER ZUN TE BEKOMEN BU A BRIIVKIIIAN Langre Tiendewegf PRUS ƒ 1 11 LOTEN voor 10 Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooalt het loa ironlen der tanden tandpgn oit teking zweren bloedend tandrleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof TandarU Ur rwrr S Bondwgter in aanmerkelijk vergroote flenchen voor 60 cent ƒ I ÏO en ƒ 1 7S hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPI Tandpoeder of Tandpasta steedt de tanden ge wmd en choon houdt Dr POPP s Tandplombeerul Ur POPFt Kruiden Zeep tegen eikenbnidnitalag en voortreffelijk voor baden 1 VeBM ïeep en Zonnebloemen zeep POPP s GekrlgUlUseerde en Transparant Clycerinezeepen van de nate Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen ÖV De namaakiels van Anatherin Hond watW verwoesten de tanden binnen korten tijd S Dr J G POPP Weenen Depot te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParftimeriewinkeU van Aederland Gouda Snelpersdruk van A Brinkmaji fc Zoon De uitgave dezer Coaiaut geschiedt dagel ks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afïoaderlëke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Augustus 1891 Nadr men verneemt zal het nieuwe Kabinet sis volgt ziJD samengesteld Buitenlandsche zaken de heer mr G van Tienhoven justitie de heer mr H Smidt binnenlandsehe zaken de heer mr J P R Tak van Poortvliet marine de heer i C Jansen hoofdingenieur der marine oorlog de luitenant kolonel A L W iBeijHardt financiën de heer mr N G Pierson waterstaat de heer mr W K baron van Dedem De heer Tuk van Poortvliet zal als ministerpresident optreden Dinsdag middag was de huisvrouw van J v d L te Haastrecht aan den IJsel bezig met het spoelen van linnengoed Door een ongelukkig toeval schoot zij van de stoep en viel in de rivier Gelukkig werd dit opgemerkt door een dioKt daarbij liggenden turf MffèiiT die onmiddellijk te water ging en hel geluk had baar op het droge te brengen In de vergadering van den gemeenteraad vau Stol wijk van Zaterdag 15 Aug werd met algemeene stemmen besloten adhaesio te betuigen met de plannen voor den ontworpen lokaalspoorweg Gouda Schoonlioven Bij de weduwe v E te Montfoort werd verleden jaar een aardappel gerooid welke den vorm had van een zittendsn hond Voor de aardigheid werd dit vreemde exemplaar van t voorjaar gepoot en toen men dezer dagen de struik uitrooide zaten er 106 aardappels aan die alle in vorm overeenkwamen met den zonderlingen poter FEVILLETOIM I Uit et Duittch Ill 10 r Goed gebruld leeuw I antwoordde Paul bedaard Mstr maak u daaromtrent niet bezorgd ik heb verschrikkelijk veel gelezen en een zeer goed geheugen overigens ben ik een ware sul Wilt ge my nu nog zeggen wat u naar Hohenhausen voert Heden nog niet Het is dus een geheim Ja jongeheer tenminste voorloopig Ik wil erst het vaartuig in behouden haven brengen Dat begrijp ik niet U zult het vroeg genoeg vernemen Ik heber nog met g en mensoh over gesproken en wil ditook niet doen alvorens ik van mijn zaak geheelzeker ben De handelsreiziger schudde het hoofd en blies een rookwolk voor zich uit Heeriijk Wel wat zwaar maar het klinktzeer wonderbaarlijk zeide hij Overigeus raad ik alwat gij op Hohenhausen wilt oude zeerob Degraaf was immers ook op het gestrande schip ingezetene van Hellevoetsluis btd zich om herstel te zoeken voor zljnu dooflieid in correspondentie gesteld met den beruchten J H Nichofafea Bedford Square te Ijonilen Om de bekende oortrommels te verkregen zond hij er eerst been op 14 Juli ƒ 2 63 enden SOen d a V ƒ 27 94 Hij ontung hter niets terug Voor hem werden toen inlichtingen gevraagd bij den consul generaal te Londen en dele antwoordde dat Nicholson oen poos geleden gefailleerd en thans bëtig is nieuwe slachtoffers te maken Hij werd door den consul aan zijne verplichtingen herinnerd tegenover d B H maar het zal wel niet veel baten Het slot van dien brief is Trouwens ik geloof niet dat de afzender van het geld veel zou hebben aan kwakzalversartikelen gelijk hy heeft besteld Er lijn in Nederland waarlqk goede oordokters genoeg zoodat men zich volstrekt niet tot dergelijke bui landseke wonderdokters behoeft te wenden Volgens een door de Exploitat i Maatsohappij ingesteld onderzoek heeft de maoUiist van den stoomttam Dan Ha f eb vaningeii dai het oogsval van Mevrouw T v B aldaar op 16 dezer in alle opzichten behoorlijk zijn plicht ga lssii zoodat aan verzuim van het personeel niet te denkea afbeta Voorts is gebleken dat door de oplettendheid van den machinist Th Smit de goederentrein van 12 uur 55 van Rotterdam naar Amsterdam via Harmeien tusschen aatstfi enoemd station en Amsterdam nabij de Omvalbrug aan een groot gevaar is ontsnapt Door genoemden machinist werd namelrjk nog tijdig een onvoldoende wisselstand ontdekt waardoor een ontsporing werd voorkomen Nu en wat verder zeide Thomas Verder zwijgen niets dan zwijgen Wat gij denkt weet ik Ge meent dat ikden graaf om een ondersteuuing wil aanspreken Dat was een groot woord bedaard uitgesproke Bespaar mij dien onzin I zeide de zeeman wrevelig Wij waterrotten spreken Zboals het hart onsingeeft al moge het er ook wat grof uitkomen Zoohet mij om een ondersteuning te doen ware hadik mij bij de heeren Vogel voor anker kunnen leggen zij hebben mq geld aaageboden maar verdoemd wilik zijn sir wanneer ik een cent aanneem Ik heboveral goede vrienden die mij nieuw optakelen wanneer ik afgebrand ben Dan begrip ik niet wat gij Go zult het begrijpen wanneer k het vaartuigeen anderen koers heb gegeven En waarheen moet die andere koers het brengen Dat weet ik nog niet zeide Thomas overwiens door de zon gebruind aiugezicljt een zonderlinge glimlac i zweefde Afwachten jongeheer Én thee drinken I bromde de reiziger Zulkebrombeeren moeten er ook bestaan Zijt gij in het slot bekend vroeg de matroos Natuurlijk Ik ken het zoo nauwkeurig alsmijn zak De oude graaf is dus dood Hoelang Sedert zeven of acht maanflen Heeft hij erven nagelaten Twee graaf Kurt die sedert achttien jaren ADVEBTENTIËN prden geplaatst van 1 5 regels a 5Q Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgat ling vau 5 Mark per maand Een gedeelte der winst zal evenals bij de socialistische bakkerijen te Gent en te Luik af zonderd worden voor het bevorderen van het socialisme Ud dvn Haagachen GemeeitttfAod Do Haagsche Courant wy st op het volgeode curieuse feit uit de laatste zitting van genoemden raad Er moest eene leerares worden benoemd aan de H B school voor meisjes en B en W droegen daartoe zooals zij uitdrukkelijk mededeelden de eenige sollicitante voor En nochtans kreeg deze slechts 15 van de 3 stemmen en was er 1 in blanco waot de overige 7 waren uitgebracht op mejuffrouw Treub die reeds leerares aan die school 13 M I Van waar dat feit Welke is de oplossing van dat raadseP In het voorstel tot benoeming vau mejuffrouw Will de bovenbedoelde sollicitante was tevens eene regeling van de leervakken begrepen die mej Treub van het rekeaoaderwijs in de laagste klassen onthief en dit overdroeg aan mej Will Ongelukkig was uu echter dit voorstel zoodanjg gesteld dat het aldus luidde hebben B en W daarom de eer den gemeenteraad voor te stellen lo mpj J E Treub thans belast mot enz En 7 van de 23 raadsleden dachten p n mej J E Treub best I ik neem no 1 mej Treub ïln zij schreven den naam van mej Treub op hun brieQe i Ik zal mjj üiel vermoeien met een aanwijzing van de gevolgtrekkingen waartoe dit feit aanleiding geeft De ingezetenen kunnen er beter dan op eenige andere wijze uit leeren met boe nauwlettende zorg hun belangen door een deel der raadsleden worden nagegaan en overwogen De heeren gaven zich de moeite niet eens om de spoorloos verdwenen was en gisteren i teruggekeerd en gravin Unica do stiefzuster van Kurt Hoe oud is de gravin Wellicht een en twintig jaar Nog met gehuwd Neen Ge zult immers niet het stoute voornemen hebben Geen misplaatste grappen jongmenseb Weetgij waarom de graaf voor achttien jaren is weegezeild Nauwkeurig kan ik u dit niet zeggen maarik geloof dat hij altijd domme streken heeft uitg haald Men spreekt er niet gaarne van oude vriend I Gij zult begrypen dat ik er bepaald niet over magspreken het handelsbelang van ons huis sluit mijden mond Menigmaal is het raadzaam het verledeue te laten rusten het oude vergaat de tjjdverandert en nieuw leven bloeit uit de ruinen Niet altijd zeide de matroos Zyt gy tavredenmet uw betrekking jongeheer Nu veel kon beter zijn maar mg is geleeridom te verdragen wat het noodlot over ons beschuitheeft Menigeen vliegen e gebraden duiven in dftamond maar ik ben niet geboren onder een gelnkkiggesternte Wanneer uw salaris toereikend is dan kunt geimmers tevreden zijn Maar ieder wil ook gaarne eens lyn eigenhuis hebben De matroos blies met een geheimzinnigen lach