Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1891

rwr m 1 na eenig zoeken in deerniswaardigen toestand Onmiddellijk is de geneesheer dr Ten Kate met een extra locomotief en waggon naar de Zwaansprong gestoomd om de eerste geneeskundige hulp te rerleenen waarna de ongelukkige naar Apeldoorn is rerroerd en por brancard naar het ziekenhuis aldaar is overgebraoht Zij die iels wenschen te vernemen omtrent het rerloop der crisis zullen naar bet Hdbld aanmerkt geduld m eteD hebben totdat de nieuwe zitting op 16 September geopend is Dan zullen er in de Kstmer inlichtingen gevraagd en gegeren kunnen worden over hetgeen bij de wording ran het Kabinet beeft plaats gehad Met veel meer belangstelling zal men evenwel uitzien naar de plannen van het nieuwe Kabinet Het heeft zeer zeker eeii omvangrijke en veelsoortige taak roor zich Het Hdbld vertrouwt dat het zal pogen reel tot stand te brengen wat tot nu toe onafgedaan IS gebleven Dienaangaande zegt het Hdbld o a het volgende Waarheen men den blik wendt hebft men maar voor het grijpen Ga eens na wat sedert het laatste liberaal miniiterie dat in 1879 aftrad door gemengde en andere Kabinetten al is beproefd maar onafgedaan gebleven of mislukt De belastinghervorming telkens begonnen maar even vaak geslaakt De minister Vissering gevallen met de rentewet do minister Grobboe met de klassenbelasting Daarna de Grondwetsherziening die in alles uitstel bracht en eindelijk de minister Godin de Beaufort die gedurende drie jaren alles bü het oude liet en eerst ter elfder ure iets ten behoeve der ge meentefinancien voorstelde Ter versterking van s lands weerbaarheid wat de lerende strijdkrachten betreft is sedert 1874geene ernstige poging gedaan totdat na wegroiming van grondwettige bezwaren de minister Bergansiua het ontwerp indiende welks behandeling niet kon worden ten einde gebracht De sociale wetgeving waartoe nauwelijks de aefste stappen zijn gezet en waarvan de behartigiug toen de minister Modderman eene uitbreiding van de wet Van Houten beproefde afstuitte op de conservatieve en cloricale elementen in de Tweede Kamer Het ministerie Mackay is op dit gebied dank zü vooral den steun der liberalen gelukkiger geweest maar hut heeft zijnen opvolger waarlijk niet al het gras roor do roeten weggemaaid Verbetering der wetboeken waarbg sedert tien jaren geleden het stnfrecht op nieuwe grondslagen werd geregeld een tgdperk ran kalme rust is ingetreden enkel afgebroken doordat nu en dan eene der Staaticammissiun een deel ran haren arbeid in druk deed verschijnen De kiesbcvoegdbeid nog allg d op te bekrompen en ongelgken voet toegekend ofschoon de Grondwet reeds sedert het eind van 1887 den wetgever geheel vrijlaat eene regeling tot stand te brengen welke aan de eischen des tijds en de behoeften der natie voldoet Op kftoniaal gebied mede de noodigo hervormingen telkens verdaagd de vereenvoudiging ran het bestuur uitgesteld de maatregelen om de dreigende tekorten te stuiten en de financieele krachten ran Indió te rersterken niet voorgedragen of toegepast Het Hbld verwacht dat het Kabinet zal pogen een good deel ran het opgenoemde af te doen en dat het geen Kabinot van strgd of een partij ministerie zal zijn in dien zin dat het zich beijveren zou ongedaan te maken wat zijn voorganger heeft tot stand gebi oht Het zal den sp oolstrijd niet moeten hervatten en de onderwijswet van 1889 moeten eerbiedigen en eerlgk uitvoeren Maar de quaestién van leerplicht en Tan goed ambaobtsonderwijs zullen wel degelijjc aan de orde kunnen en moeten gesteld worden Het waa tot duarerie niet mogelgk na een onweder ta weten of een bliksemafleider nl dan niet getroffen was Men kan wel eeu volledig galvanometrisch onderzoek instolleu maar vooral in zomers waarin het dikwijls onweert is dit praotisoh onuitroerbaar Daarom stelt man zich dian ook meestal tevreden met het beproeren der afleiders eens per jaar De mogelijkheid is dan evenwel niet uitgesloten dat de afleider kort na dat onderzoek door den bliksem wordt beschadigd zonder dat men het weet en dat men dus tot het volgende onderzoek mat en defecten afleider bl jft werken Een eeonwi a ttmtel toot het cou lMren ran bliksemaaaden wordt niwr De Stoompori mededeelt door den heer J W Gütay t Delft in dw mvM g bwoht w rdoor horet noemd beaisaar wordt opgeheren De toestel iMstaft uit een zeer eenroudigen galronomater die pertnooent met den afleider rerbonden blijft en er deel ran uitmaakt De wijzer staat in gewone omstandigheden rertikaal jgfdtukte stukken te lezen 7 heeren Tan de 23 t n müute t Is al wel troaweni Een belangijjke rechtaquaettie Te rongen jareom dezen tjd het wat in den angboonenlyd komt de haer N thuis en tiet in de keuken de gedienstige geest bezig met sngboonen saqden opkaar ringen Juist toen hy eren in de kenkan kwamUgken om mt te zoeken kqkt de meid op en snijdtlich De huisheer berispt de meid en zegt haar in de buurt in een yzerwinkel een snqboonenmolen te huren en de boonen niet meer op de hand te snijden De meid gaat naar den wiakel en rraagt roor een uur of rier een molen tegen een kwartje per uur Nada zy den molen gebruikt heeft zet zij de machine in het turfhok uit rrees dat de kinderen eraan zouden komen en zich snijden zich roomeBoende om dienselfden arond den molen terug te brengen Toen zy den molen echter niet meer zag rergat iq dien en ook merrouw denkt er niet meer aan De rerhuurder niet beter wetende of de molen wordt nog gebruikt laat dien bij de huurders en na rerloop ran een week is ook hij rergeten aan wien de ontbrekende molen is uitgeleend Het brieve waarop hij den huurder noteerde was borendien zoek geraakt Zoo bleef de molen in het turfhok bg merr N staan De meid rcTtrok kort daarna naar een anderen dienst en de nieuwe meid wist niet beter of de molen was het eigendom der familie Met het schoonmaken echter in het rooijaar rond de rerhuurder het briefje terug waarop h j den naam ran den huurder en den datum ran afgifte ran den molen genoteerd had Hg begaf zich naar do woning ran den heer N Ml na eenig zoeken werd de molen gerenden De molenrerhuurder diende nu een rekening in Tan huur gedurende twee maanden daar hg aan nam dat de orerige maanden de molen waarscbgnlgk niet gebruikt zou zgn en dus ook geen huur kon opbrengen De rekening boliep gedurende 60 dagen de nachten niet medegerekend en aannemende dat de molen dagelgka 8 uur kon gebruikt worden dus 60 X 480 uren ad ib cent te zamen ƒ 120 De heer N rond dat zgn rroegere dienstmeid hem wel wat dure snijboonen had laten eten en weigerde te betalen om reden de meid rerplicht was geweest zooals merrouw N hajur geugd had den molen op tgd terug te brengen Borendien beweert de heer N dat hij geen schriftelqke order gegeren heeft lot het huren ran den molen De molenrerhuurder zal nu bg de rechtbank de zaak aanhangig maken en zgn schuldrordaring indienen De rechter zal dus hebben uit te maken of de eisch ran den rerhuurder billgk is en wie zal moeten betalen de heer N öf zijn rroegere dienstbode Nu komt daarbij waarschijolgk in rekening dat de eiech ran ƒ 120 meer bedraagt dan de molen waard ia Of dat echter een orerwioning mag boeten betwijfelen we Van de dienstmeid ralt niets te halen en borendien zij huurde in naam ran haar meester Of sij echter roor haar nalatigheid die zij niet in naam zijn begeleider een dikke rookwolk in het gezicht Wringt daar de schoen r zeide hij Zijt ge al rerloofd Al antwoordde Paul rerwijtend Ik ben dedertig reeds roorbij en ik weet met of gij het ookbg nzelren onderronden hebt dat des lérens Meidechts éénmaal en niet weder bloeit Ja ik benrerloofd en mijn Helena is een parel onder derrouwen Maar bezin eer gij begint het noodige geld maakt een hoofdzaak uit en daaraanhapert het Jutfrouw Helena heeft dus niets Niets Ja wel Zij heeft een edel hart eenzacht karakter Haar geen geld Neen En de ouders ran het meisje Konden vermogende lieden zijn indien zij hetmaar geworden waren Ja de rader ran Helena waa de zoon ran een rgken konpnuui maar een dengoiet en rerkwiater die de nachten aan de groene i0 doorbracht en zich later in een rampcalig uurHk rérCeideó den naam ran eeii ander onAét een fneel te schrb ren Men Iwemt dit hier te lande laaelrerralsching en de wet bestraft zulk een grapaat het tpehthuis Den jongen losbol is dit schielijk pm m en onder re beidan kwaden heeft hij roor ma persoon het kjeinste gekozen Op een goeden mStiea waa hij spoorloos rerdwenen 4aa no M en kind liet h zich niet ran haar meester pleegde aanaprakelqk gesteld zal kunnen worden is een andere quaestie Jmt a Op het te Brussel gehouden sooialistisoh oongies deden zieh bg de goedkeuring ran de geloofsbrieren der afgeraardigdeu een paar incidenten roor ten opzichte ran de afgeraardigdeu uit Nederland B halre de negen afgeraardigdeu wsa er n tiende die zei gezonden te zijn door een groep welke niemand kende Deze werd na eenig debat als anarchist geweerd Het tweede incident betrof mej Drucker afgeraardigde ran de Vrije Vrouwen Vereenigiug te Amsterdam die rolgeus den heer Volders den strgd roert niet tegen het kapitaal maar tegen de mannen Geiuh Een paar afgeraardigden zien geen bezwaar in haar toelating de fransche socialisten althans strgden ook roor de emancipatie dor rrouw Mej Drucker rerdedigt op krachtigo wgze haar ifoed recht en wordt daarbij gesteund door merrouw Ihrer die zich in Duitschland met zooreel succes het lot der fabrieksmeisjes heeft aangetrokken Merrouw Areling Marx rorlangt nadrukkelijk haar uitsluiting omdat men alleen socialistische rrouiten kan toelaten Het debat neemt in scherpte toe en de heer Volden rerklaart dal hg niet woordelgk den tekst zal rertalen ran het door Mej Drucker gesprokene in antwoord aan merrouw Areling Marx GelMh Men rerlangt sluiting ran het debat en ondanks het protest ran de zgde der aanwezige rroawen wordt daartoe door de wrgadenng overgegaan Alsnu rraagt de heer Domela Xieuwenhuis het woord roor een enkele opmerking Het socialisme maakt geen onderscheid tasscheo mannen en Trouwen in den strgd tegen het kapitaal en nu is het een feit dat de rrouwen die hier wenschen te worden toegelaten den strgd orerbrengeo op ander gebied nl tusacheo mannen en rrouwen Mej Drucker roept rerontwaardigd Dat is niet waar Gg liegt 1 Rumotr Domela Nieuwenhuia Als mej Drucker rerklaart geen strgd met den man te zoeken zullen de Nederlaadacbe afgevaardigden zich roor haar toelating rerklareo Bram Gelach Bij acclamatie werd tol de toelating besloten In de zaal rSaiot Michel werden Maandagochtend de nieaw aangekomen afgeraardigden toegelaten met uitbuiting ran de anarchisten Dezen zullen een profest meeting tegeu hun niet toelating houden in de za l Rubens In het proriociaal rerslag van Utrecht rindt men een sprekend rowbeeld aangegeren ran de eigenaardige wijze waarop sommige plattelaudsgemeentebeaturen met hun onderwijzend personeel rondspringen en hoe noodig rn hoe heilzaam hooger toezicht op zulke potentaten is Den lieu April 1890 nam de gemeenteraad van Cothen een besluit waarbij onderwijzer A Groen tegen 1 Mei 1890 een eerrol onulag werd rerleend tenzg hg onder orerlegging ran eene geneeskundige rerklaring in staat zou ziJn tegen dien datum weer onderwijs te geren Dit besluit was gegrond op de orerweging dat de gezondbeidsloestand van den onderwijzer ia den laatsten tijd achteruit waa gegaan ardoor hij meermalen tijdelijk rerhinderd was onderwas te geren zoodat hg liggen en dat zij niet den bedelstaf tarluuul hebben genomen is waarlgk niet aan hen t wqten de arme rrouw heeft zoo goed mogelijk in het onderhoud ran haar en haar kind roorzien nood en zorg heldhaftig getrotseerd En de rader is nooit meer aan wal gestapt Neen Hij zal wel gestorren zijn en het gedierte zijn laatste omhulsel rerteerd hebben De menscbeo hebben rroeger in een andere itad gewoond en toen zg roor een jaar hemvarts trokken huurdenzij een woning in hetzalCde huis waarin ik woon Zoo ia iiet gekomen dat ik fnijne bmid letrde kennen Dan zal u per slot Tan rekening nog lang in het oude raarwater roorlllreasmen alrorens u de haren bereikt hebtl Het kan wtl qjn oude zeerob maar kan iklagen uit de aarde Mazen groeit mij een korenreldop de rlakke hand De matroos schudde bet hoofd Go lijt een hovenste boste zeide hg f Dat weet ik reeds lang en ik weet ook dat ik beter ben dan mijn roep antwoordde Paul terwgl hij zijn sigaar wegwierp De heeren Toj el zullen te rergeefs een puatsrerranger roor mj zoeken wanneer ik niet meer in hnn dienst ben Maar daar zijn wiJ reeda aan de laan ziet ge daar ligtbet slot Thomas Bost bleef staan Ga gij het eerat Uanen zeide hij ik kan zoolang waehten ik zd mg tner roor anker k gen ran 10 Maart tot 3 April 1890 de school niet had bezocht en rolgens de geneeskundige rerklaring zijn toestanil het twijfelachtig maakte of hg wal weder zijne klasse zou kunnen waarnemen Zoowel de inspecteur in de tweede inspectie als de districtssohoolopziener adviseerden ongunstig en ook de Godep Staten konden zich met het besluit niet vereenigen Uit het te dier cake genomen besluit van Gedep SUten blgkt o a dat rolgens een nader schrijven ran B en W dd 2 Mei 1890 alstoen aan den onderwijzer nog f eeno mededeeling was gedaan ran het op hem betrekkelijk raadsbesluit zoodat hij niet in de mogelijkheid is gesteld om door tijdige overlegging van eene geneeskundige verklaring olsboven gemt ld te voldoen aan de roorwaarde bü welker rervulling geen gerolg zou worden gegeren aan dat raadsbesluit Maar zoo overwogen Gedep Staten zoodanig voorwaardelijk raadsbesluit sloot in zich dat de Raad debeoordeeling ran meer genoemde Keneaskundige verklaring en mitsdien ook de beslissing of er al dan niet uitroeriög aan gegeren zou worden geheel aan B en W overliet wat in strgd is met de wet Behalre de bezwaren tegen de wijze waarop bet besluit genomen is hadden Gedep Staten bedeukingen tegen de strekking van hot besluit zelf üit al het aangevoerde en de geneeskundige verklaring in het besluit aangehaald volgde toch niets meer dan dat er t wij tel bestand of de genoemde onderwijzer wel ooit weer in staal zou wezen weer onderwijs te geven maar geenszins werd het gevoelen uitgedrukt dat hij uit hoofde van zgnen gezondheidstoestand voor de waarneming zg oer betrekking ongeschikt was te achten Voorts wordt overwogen dat zoo de Hand al geacht mocht worden op 11 April voldoende grouden t hebben gehad om de roortdureude ongeschiktheid ran den onderwijzer roor zijne betrekking aan te nemen hoewel bij den Baad zelren daaromtrent twijfel scheen te besUan de termijn tuaschen het nemen ran bet besluit en het tijdstip ran ingang ran het roorwaardelgk rerleend ontslag als te kort is te beschouwen om niet in strijd te wezen met de blillijltheid jegens den alzoo ontslagene Groen toch die reeds sedert 1879 als kweekeling aanrankelgk tegen eene jaarlijkiche toelage ran f 100 die in 1881 tot 150 was geklommen en sedert 1882 als onderwijzer aan de openbare school te Kolhen rerbonden was heeft bigkens ambtsbericht ran den schoolopzieoer in zijne betrekking steeds getrouw tijn plicht gedaan Uit dien hoofde is het jegens hem niet bliliyk te achten dat wanneer b8 door ziekelijke omstandigheden wordt rerhiodara daarmede roort te gaan hem ongevraagd onts wordt rerleend ingaande 20 dagen nadat het besluit genomen is Op grond ran een en ander hebben Ged Stateo hunne goedkeuring onthouden aan dit zeer zeker zonderlinge raadabesluit Een treurig ongeval had Maandagmiddag tusschon Loenen en Berbeèk plaato De sein wachter Maneschein riel ran een in beweging zijnden grinttrein zonder dat dit door het andere personeel werd opgemerkt met het treurig gerolg dat de trein orer zg ne beeneo ging waardoor het linker eren onder de knie als t ware werd afgesneden terwijl zjjn rechterroet nog erg gekweut werd Eerst toen de trein te Apeldoorn aankwam miste men M eu rond heD U hebt den roorraog u waart roor dü opden straatweg Ga maar waaneer ik met den graaf gesproken heb ia hij wellicht in een stemming om niets enniemaod meer tfi willen hooreo Ik zou haast bang voor n worden Zie ik er dan uit als een zeeroorer Lachend reikte de handelsreiziger den matrooe d hand Neen als een brare ziel zeide hij arm in am met n trotseer ik alles wat mij in dan weg krat Hij ging na deze woorden naar het slot onder welks portaal hij den ouden kamerdienaar ontmoette Gij hier mijnheer Velks rroeg Daniel rerrast die den reiziger reeds sinds jaren kende Wstroert u hierheen De graaf is teruggekeerd het is dus zaak hetijzer te smeden terwijl het heet ia Ik geloof niet dat mijnheer heden reedï aanzaken zal denken zeide Daniël Beproeren wg het I Een goed mensch is ziekten allen tijde ran zijne daden bewust Wy moetenon e opncurreoten de loef afsteken oade Triend Oe weet immers met welke intrignes wij te kampsB Ittbben gehad De graaf zal mg toelaten en heliik eerst eenigen tijd met hem gesproken dan weetik ook waaraan ik mij te houden heb ü zijt nog altgd dezelfde zeide Daniël lachend Loitjg lerdn eu lustig sterren Wordt vtnolgi en op 0 Zoodra echter eene ontlading door den afleider gaat wordt aan de magneetnaald binnen in den toestel dia met den wijzer op dezelfde spil is verbonden door de electromagnotische werking ran den stroom eene afwijking uit den rertikalcn stand gegeren De naald komt in aanraking met een stuk week ijzer waartegen zij blijft kleren De wijzer heeft dan een stand aangenomen die 60 met de rertikaal rerschilt Als men dus na een onweder ziet dat do wijzer ran den toestel niet meer op O maar op 60 staat dan weet men met zekerheid dat er eene ontlading door den afleider is gegaan en dat dus een onderzoek naar den toestand van den bliksemafleider wenschelijk is Met de hand kan men den wijzer wederom op O te brengen waardoor de toestel roor een volgend geval weer gereed is Het instrument wordt door eeu goed sluitbaar kasje dat aan den muur wordt geplaatst tegen vocht en regin beschut De prijs van deze controle toestel met houten kastje en ijzeren beugel roor het bevestigen aan den wand bedraagt ƒ 18 De heer D A Du Mosoh uit Engeland thans tijdelijk te Rotterdam verblijf houdende Hotel St Lucas las onlangs in het Rotterd Ml met instemming een artikel over den Hollandschen fruiten groen ten handel op Engeland datr hij zich reeds jaren lang voor deze zaak interesseert maar zoo schreef hü nu aan genoemd blad mijn lust tot beantwoording van de quaesties is zeer verminderd toen ik heden 11 Augustus den volgenden brief ontving dien wij vertalen Bij het openen van enkele der rijf tonnen roode aalbessen die gij voor ons tegen ƒ 180 per ton kocht ronden wij in een twaalftal manden genoeg steenen om een half seire te vullen Natuurlijk zullen wij alleen de vruchten betalen die wg ontvingen en daar bouwmaterialen hier zeer goedkoop zijn gevoelen wij gein lust om transportkosten voor puin te betalen Wil trachten te voorkomen dat deze dingen in t vervolg weer gebeuren en laat aan de lieden roor wie gij de hessen kocht weten dat hun bedrog is ontdekt Uw dienstv IsEAKL Joel Corent Garden Londen Op de ontvangst van dezen brief Eolirijft de heer Du Mosch vervoegde ik mij bij den heer A Van der Horst expediteur en fruithandelaar alhier van wien ik die bessen had gekocht en deze dien ik altgd beschouwd heb e t nog steeds doe als een der eerlijkste netste kooplieden alhier verklaarde mij rondborstig en liet mü den brief lezen dat hij van een der eerste huizen in Londen dezelfde klachten had Deze roode bessen kwamen uit t Westland Wat kan de kamer van koophandel te Londen doen zoolang de HoUandsche grondeigenaar of paci ter zijn eigen belang niet begrijpt Engeland wil betalen indien noodig hooge prijzen maar en te recht men wil waarde voor zijn geld hebben Toen ik in Jersey kwam 16 jaren geleden wos het bedrag dor aardappelenverzending jaarlijks eeu half millioen guldens wat door mijne connecties en door den aanroer van stoombooten van verschillende huizen in allo plaatsen in Engeland en Schotland dit jaar gestegen is tot zes millioen HoU guldens Dat is veel voor een klein eiland met eene bevolking van p m 60 000 zielen De reeslapel aldaar is ook buitengewoon rijf jaren geleden is een stier roor Amerika rérkooht voor 2000 pd st ƒ 24 000 doch het ras wordt dan ook nooit vermengd Het is hoog noodig dat er eene reorganisatie komt in den handel van vruohten tusschen hier eu Engeland mijn verblijf hier te lande zal nog een maand wezen en ik zal gaarne bereid zijn om als vertegenwoordiger van eene der eerste kunstmestfabrikanten in Engehmd of als vertegenwoordiger van verschillende der eerste huizen in den vruchtenhandel alle mogelijke informatiën en hulp te geven met opoflFering van eigenbelang Baiteolandsdi Overziclit Het Fransch eskader uit zes schepen bestaande is giateren te 4 uur te reede ran Portsmouth aangekomen waar 17 Britsche oorlogsschepen roor anker lagen Soluutaohoten werdea gewisseld eu de Fransche rlag gehetchen Het weder was prachtig duizenden nieuwsgierigen woonden in booten en aan wal het indrukwekkend sohouwwel bij Er hearsohte reel geestdrift De oudere Franaobe officieren zijn by de koningin aan tafel zeooodigd MHet Russische rerbodiantóroor ran logge schoonnatuurlijk roor de Baltisobe hareiu geldand strekte zieh niet tot Finland mt Qe aaak ia dat daautonomie die Finland nog steeds tot op adwK Jbcogte geniet zulk een eiganmachtigen regeeringsmaatregel in den weg Aaat Men weet zich echter te helpen De Finsche senaat heeft den wenk gekregen dat hij terstond de noodige stappen had ta doen om de keizerlijke bewilliging te vragen roor een besluit waarbij het BuEsische rerbod tot Finland wydt uitgebreid Het roorschrift is er bij gegeren dat da zaak roor 27 Augustus den dag waarop het rerbod in werking treedt in orde moet zijn Men zal zich in Finland wel niet durven verzetten daar Finsche tegenwerking het geheele verbod krachteloos zou kunnen maken Da vrijzinnige Duitsche bladen houden zich inmiddels bezig met de zonderlinge argumenten van den Beichsanzeiger tegen tijdelijke opheffing der graanreohten Voornamelijk wordt gevraagd ranwaar dan de rogge moet komen als de Duitschers roor t rerbod van uitvoer uit Rusland getroost worden met de kans om elders het benoodigde te kunnen bekojpaen Duitschland betrok in 1890 uit Rusland ruim 6 millioen centenaar terwijl de gansobe rogge uitroer uit andere landen te zamen slechts 1 875 000 centenaar bedroeg En wat boteekeut de opmerking dat men dan maar meer tarwe moet gaau gebruiken In de eeiste plaats wenlen geen cijfers gegeven waaruit kan worden afgeleid dat de tarwo produceerende landen genoeg voor export beschikbaar hebben om aan een eventueele meerdere vraag van Duitschland te kunnen voldoen en in de tweede plaats wordt geheel over t hoofd gezien de vraag of dan het volk financieel in staat is naar willekeur van rogge tot tarwe over te gaan De opbrengst van den Russischen rogge oogst wordt thans officieel op 711 millioen pud berekend Daar de voorraden verbruikt zijn en voor volksvoeding en zaaikoren 994 millioen pud noodig is zou er een tekort zijn van 283 millioen pud dat door aardappelen en maïs zou moeten worden aangevuld Het socj isten congres Dinsdag gepresideerd door den Amerikaan Sanial die vertelde dat het kapitaal den arbeid nergeus meer bestal dan in Amerika en den Deen Knudsen begon weer met eenige anarchisten ditmaal Spanjaarden uit te sluiten en met aan een deel der Franschen rergunning te geren te vertrekken om naar de Fransche werkstakingen te gaan waar hun plaats was naar zg meenden Het oongres rernam daarna de toelichting eener lange resolutie in de sectién opgesteld waarin verklaard werd dat de arbeidswetgeving zooals dio thans bestaat overal gebrekkig is en overal gebrekkig wordt toegepast Voorts werd daarin voorgesteld te besluiten tot lo een permanante arbeidsenquête 2o internationale uitwisseling van alle inlichtingen noodig roor de uitbreiding en de eenrormigheid ran de induatrieele wetgevingen So voortdurende propaganda en onvermoeide opwekking 4o krachtige tegenstand tegen de ondernemingen van het kapitalisme der bourgeois 5o in de lauden met algemeen kiesrecht slechts voor die candidaten te stemmen die rerklaren de eischen der arbeiders tot de hunne te maken Bebel hield naar aanleiding hierran een hartstochtelijke rede waarin hij de arbeiderswetten zooals zij thans zijn voorstelde als een middel door de bonrgeoisie aangegrepen om de aandacht van de ware quaesties af te Inden en om de billijke eischen van den arbeid op zij te zetten In een arbeidsenquête stelde hij niet veel vertrouwen omdat de arbeiders de middelen missen om gegevens te rerzamelen Warm werd opgekomen tegen de arrestatie ran Morlino of zooals hij eigenlijk heet Levi Emmanuel oen Italiaansch anarchist Men zegt dat de arrestatie geschiedde op grond van zijn medewerking aan een Brusselsch anarchistisch blad Het bureau heeft een deputatie naar den Minister ran Justitie gezonden om egen deze arrestatie te protesteeren In de afdeelingcn word besloten de Joden quaestie ran de orde ran den dag te schrappen en de quaestie ElzasLotharingea niet te behandelen s Middags lieten de socialisten zich in een groep photographaeren en saronds hadden zij een feest waarop in alle mogelijke talen getoost verd en o a werd voorgesteld de broederschap der volkeren in een samenkomst op t slegreld van Waterloo ta bezegelen Domela Nieuwenhuis en Branting ran Stockholm namen gisteren in het Socialisten Oongres dan roorzitterszetel in Domela Nieuwenhuis verklaarde het te betreuren dat er geen wereldtaal bestaat welke der internatiooale wisseling ran gedachten zou berorderen Intusscheo zouden allen naar hij hoopte elkander kunnen begrijpen dank zij de de getrouwheid der gegeren vertalingeti Nadat de secretaris verscheidene telegrammen verklaringen van sympathie aat het congres behelzende had voorgelezen werd de beraodslaging hervat over het eerste vraagpunt Cahan gedelegeerde der Joden in Amerika batrenrda het dat de orde van den dag voorgesteld dM de oommissie niet voMoende de noodzakelijkheid nitètvkt om den klaasen strg d voort to zetten De bourgeoitpartiien moeten vernietigd worden Dr Adler uit Weenen verwijt den rapporteur den stand der Wetgeving in Oostenrijk onjuist te hebben weergegeven Er zgn daar wetten den arbeid van rrouwen gedurende den nacht en den Zondagsarbeid rerbiedende