Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1891

Zaterdag 22 Augustas 1801 N 4611 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan gescliieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door Aa BaiNRMAN en U LOTEIN ill de VPJRLOTING BLJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BUUVKHIA Lange Tiendeweg PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Spreker sluit zioh oau bij de gisteren door Bebel gehouden redevoering en verzoekt dat in do orde van den dag de eischeu van de werklieden worden opgenomen met welke de candidaten moeten verklaren in te stemmen zullen zij de stemmen verwerven van socialisten in alle landen Jean Volders België geeft rekenschap van de stappen bij den administrateur van van de openbare veiligheid gedaan om do invrgheidstelliug te verkrijgen van Merliao 4eu Italianuscben gedelegeerde die gisteren in hechtenis is genomen Hij is gisterenavond naar Engeland overgebracht en niet naar Italië uitgeleverd zooals men vreesde Franokel Hongarije oud lid van de Panjsche Commune stelt een amendement voor op hel eerste vraagpunt Men moet irotgens hem in de door de commissie voorgestelde orde van den dag het socialistisch karakter duidelijker doen uitkomen Doet men dil niet dan zon zij ook door de doKr ou partyen kunnen norden aanvaard en dit mag niet want de klassenstrijd moet wotden voortgezet met onverzoenlijkheid De voorzitter leest een aantal amendementen voor voorgesteld door Engelschen Duitschers en Belgen allen in dBnzelfden geest Uegoard Fran ch gedelegeerde keurt die amendementen goed Bertrand België stelt voor ze te verzenden aaii de commissie Vaillant Parijsl meent dat allen de amendementen van Adler on Frtiuckel goedkeuren en verzoekt onmiddellijke aanneming daarvan Holmes gedelegeerde van de Tradesl niaiit te IjOicestcr Wiarschuwt het congres dat als die amendementen aangenomen worden de Trades Umom zich vau htt socialisme zullen afscheiden rui wtr Vaillaut schrijft de bedenkingen van de Trades Unloiis toe aan de wijze waarop de amendementen geredigeerd zijn Hij stelt voor de stemming uit te stellen om aan een bureau den tij 1 te geven voor het vindon oener aannemelijke formule Dit voorstel werd aangenomen en de zitting geschorst Nu de herratting der werkzaamheden bij aciamatie aangenomen het voorstel omtrent de bescherming van den arbeid toet de volgende toevoeging Het congres staat op het standpunt van voortzetting van den klassenstrijd Het is overtuigd dat de emancipatie der arbeiders eerst mogelijk is wanneer geen bcsturenile klassen meer bestaan Dienovereenkomstig moeten de loontrekkenden alle krachten inspannen togen de heerwhappij van het kapitaal en waar zij politieke rechten bezitten die tot bevordering van eigen zelfstandigheid gebruiken De oudere J ngelschen workliedenvereenigingen hadden amendementen van meer revolutionaire strekking verworpen het aaogenomene kwam han niet uitdrukkelijk socialistisch voor Indien revolulionaire voorstellen waren aangenomen zouden zij het congres verlaten hebben Het congres hield zich daarna bezig met de Jodenquaestie doch zonder de zaak a bn te behandelen De commissie had een motir van orde voorgesteld waarin het anti semietisme wordt afgekeurd Op voorstel van Argyriades Frankrijk werd eene zinsnede in de motie gelascht waarbij ook het philosemietisme wordt afgekeurd Ds voorsteller wees op de door Israelietisch kapitaal gesteunde pers Bij de stemming over dit punt was de meerderheid der Duitschers vóór de inlassching der bedoelde zinsnede De motie van orde werd met eenparige stemmen aangenomen en Arg nades ontving van verschillende kanten gelukwenschingen De Europeesche regeeringen blijven tegenover China een krachtige houding aannemen De Chineesche regeering heefi naar men weet zich wel bereid verklaard schadeloosstelling te verleenen aan de zendelingen die door de jongs e vervolgingen in Midden China groote schaden hebben geleden maar de mogendheden zijn hiermede niet tevreden Zij verlangen dat de regeering ook hen zal straffen die deel hebben genomen aan de ongeregeldheden benevens de ambtenaren die verzuimden de vreemdelingen te beschermen Dit is echter door het Têunff h Vamen het minnisterie van bnitenlandsche zaken geweigerd Naar het heet zullen nu alle Ëuropeesehe mogendheden gezamenlijk den eiseh herhalen en China met een bezoek hunner vloten dreigen indien de regeering blijft weigeren MARKTBERICHTBN Oonda 20 Augustus 1891 De aanvoer van inlandsch graan wai weder zeer gering De meeste artikelen zijn in de afgeloopen week belangrijk gestegen Tarwe Zeeuwsche ƒ 11 60 a ƒ 12 Mindere dito ƒ 10 75 a ƒ 11 26 Afwijkende ƒ 9 a ƒ 9 80 Bttitenlandsche per 80 kilo ƒ 10 60 a ƒ 11 Kogge Zeeuwsche ƒ 8 76 a ƒ 9 60 Buitenlandeche per 70 kilo ƒ 9 a 9 60 Gerst Chevalier ƒ 6 25 17 ƒ 7 Haver per Heet ƒ 4 60 a ƒ 5 60 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepzaad Buitenlandsch ƒ 7 Ï5 a ƒ 7 76 Kanariezaad ƒ 8 25 a f 9 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 60 a ƒ 9 Cinqnaiitine f 8 50 a ƒ 8 75 Veemarkt Melkvee sonder aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 21 a 24 ot per half Kli Biggen voor Engeland goede aanvoer 1 handel vlug 18 a 19 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel beter ƒ 0 56 u ƒ 0 85 per week Vette schapen goede aanvoer i handel traag ƒ 20 n 2S Nuchtere kalveren I eenige aanvoer handel vlug ƒ 7 a ƒ 16 Gras j kalveren goedo aanvoer handel traag ƒ 25ii ƒ 45 Aangevoerd 87 partijen kaas handel vlug i Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 30 tweede qua I liteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 31 Ia ƒ 33 I Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 46 a ƒ 1 55 per kilo VVeiboter ƒ 1 20 a 1 35 per kilo 337 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 20 Augustus No 3260 en 9500 ƒ 100 Pryzen van ƒ 45 j 483 2842 6036 560 3347 6122 576 3419 6330 943 3502 6489 1228 3680 6648 1866 4150 6737 1891 4530 808 1900 4691 7207 2059 4717 7414 27 2631 5885 7800 10714 13132 16021 18438 8142 10787 13166 16402 18623 j 8330 10997 13689 16477 18748 8376 11049 1S718 16570 19097 8906 11067 13813 16691 19223 9019 11633 13911 16842 19264 9112 11881 14330 16879 19709 9308 11916 1442 17072 19880 466 12186 14671 17218 20155 9989 12701 15656 17269 20318 2163 52ia 7430 10401 12888 15661 17481 20427 2438 6543 743310411 12921 16806 17957 20676 2667 5785 üurgerlijlce Stand 6EH0REN 17 Aig Johmti uiliertui ouden A Steenwiukrl eü F vau der Ste n tini WilhelinlnB uuderg U N r n Vliet Cu J den Herlog 18 Maria libelmioa oaders 1 A HarmaeD eo £ Leermakera Teuala Jacoboa ouder A de Kek eo S van Ham 19 iobauua Adriaua Maiia ouders A 3 i Voa en A M iSoordioan Comelii oudere F H sn Ueuvren i q T vac WinycideD UVEKLEDr N 18 Aa A Uorirr ed J van der Steen 82 j G Boort 3 w 20 T l ou ii aii lOj 11 m GEHUWD 19 Aug A J Blaoken en M C vaader Veer StolwUk GËBOHË S Pieler osderi J vto der Wal eo M Blonk Cornelia Gerngje ou ne l £ fïcheer eo C C Sloppelenburg OVEKLKUEN P D SliogerUiid M j J Kramer 18 j C J vao Ellen 12j ADVERTENTIÈN WORDT GEVRAAGD een lv £ I T om gedurende enkele aten daags eenig huiswerk en boodschappen te doen tegen ƒ 1 50 per week Adres GOD WE C No 1 Voor BRÜILOtTS en andere PARTIJEN raadplege men het Tan Oebr POOT Verkrijgbaar by J DE VEN Gouda GROOTE aOBTEBRlNO A 7 os Aza Kleiweg E 73 en 73 Advertentiën Gouds Snelperidruk van A Bbinkhan 8c Zoon in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Oouda Stollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobromin gehalte 5 Jèvz i f ACA Voordeeligl i Harl Cactvo h tljnsto Pueder Cacao in liort j vorm KeiHtrdd y i pot diKi u ilosliaurlieid 6jne geur delicit ase i smaak teeds tielijlimatiglieid des draiiks I In blikken bussen a 25 Caoao harten = 45 cent f 1 Caeac hart = 1 8 wnt = 1 Lo i aeao i Verkrijgbaar bij H H ConHieuri Banketbakkers h enz I Engros Kipcditie JuUus Mattenklodt I Amsturdani Kalverstraat 10b FRANSCHE STOOMVERVEEU Chemische eo Zwitsersehe WasseheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer RotterdaiD Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Oameskleedingitnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tsielkleeden Trgpen met nieuwe pstrodkn geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Tolles Kanten Veeren en Alle goederen kunnen in elkander blgven eo worden onscbadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelevaid worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Het nieuwe ministerie Zoo is dan eindelijk na eene buitensporig lange crisis een nieuw ministerie tot stand gekomen Wel is ons geduld op do proef gesteld want waarijjk ruim twee maanden is te lang om een nieuw kabinet bjjeen te brengen waarvan de richting voor niemand twijfelachtig zjjn kon De uitslag der verkiezingen van Juni was te duideljjk dan dat men verdacht had kunnen zjjn op zooveel aarzeling Het schijnt dat men in den beginne gezocht heeft naar eene andere oplossing dan die zoo voor de hand lag en die nu een feit geworden is wat er van is zal wellicht later bekend worden Doch al is het waar wat somruige liberale boofdorgaoen verzekerd hebben dat eerst tegen het einde der vorige maand de heer Vao Tienhoven definitief belast is geworden met het byeanbrengen van een nieuw ministerie dan nog heeft hjj geriiimen tijd noodig gehad om aan die opdracht te voldoen Indien het uitstel alleen het gevolg is geweest van rjjp overleg over de grondslagen waarop de heden in functie tredende bewindsmannen bereid waren met elkander samen te werken en over het plan de campagne voor de aanstaande wetgevende periode dan heeft niemand reden er zich over te beklagen en de tijd die ons oningewijden lang begon te vallen kan blijken nuttig besteed te zyn Wjj hopen er het beste van want het Nederlandsche volk dat zyn verlangen naar een vooruitstrevende hervormende staatkunde duideijjk heeft te kennen FEVILLETODl UU het Ihtituch in 11 Spreek mij van allo gewetensplagen maar geenoogenblik van sterven De kamerdienaar beklom ile breede trap en trad in bet Icabinet vaa den graaf die voor de schrijftafel zat waarop boekon en papiereu brieven en stapels akten hoog opgestapeld lagen De vertegenwoordiger der firma GebroedersVogel ventoekt mijaheer om eene audiëntie zeidohij zacht Oebroeders Vogel vroeg de graaf Waarschijnlijk een stalenkoopman die zijn warrn aan denman wil brengen Hg moet zicli tot den rentmeesterwenden Mijnheer de graaf boude mij ten goede antwoordde Daniel iebroeders Vogel hebben jaarlijks de veldvruchton der heerlijkheid Hohenhausengekocht Dus zaken hel beheer betredende De zalige heer verell ende deze aangelegenheidsteeds persoonlijk gegeven heeft er recht op dat met zgne wenschen rekening worde gehouden Voor het oogenblik kennen wij nog alleen de namen der nieuwe ministers eerst in September bij de opening der zitting v n de Statengeneraal zal er gelegenheid zjju iets naders omtrent hun plannen te hooren Deze namen hebben een goeden klank en wekken de beste verwachtingen op Schoon de heer Van Tienlioven door de Koningin Regentes met het bijeenbrengen van een kabinet belast was schijnt hij de eerste plaats die van premier te hebben afgestaan aan den heer Tak van Poortvliet Dit getuigt van juist inzicht in den politieken toestand De heer Tak is een der hoofdleiders der liberale partij en als zoodanig meer dan de burgemeester van Amsterdam al is die dan ook tevens lid der Eerste Kamer de aangewezen man om het voorzitterschap in den raad van miuisters te bekleeden Als de oadrainis ter Tak in het openbaftl o ad werden zijne redevoeringen steeds aangezien voor uitingen van den algemeenen geest die onder de liberalen heerschte zijne adviezen droegen den stempel vau diecoura ministre Zijn naam is dan ook reeds een soort van programma Hjj beteekent dat het ministerie niet enkel optreedt om uitbreiding van het kiesrecht tot stand te brengen maar dat het tegelyk zijn aandacht wijden zal aan de andere groote vraagstukken die lu het manifest der liberale Unie zjjn opgenomen Daaromtrent kon twijfel bestaan want in den boezem der liberale partij bestond vóór de laatste verkiezing verschil over de vraag of de Om welke reden Omdat de heeren Vogel bij hem nis rechtschapen kooplieden bekend stonden en hy belettenwilde dat het beheer zich met andere handelshuizenin verbinding stelde Vorsohend zag de graaf den kamerdienaar aan Ik begrijp het zeide hij laat binnenkomen Eenige oogenblikken later trad do reiziger binnen Von Hohenhausen nam hem met een snellen blik van het hoofd tot de voeten op U komt om over zaken te spreken vroeg hij Om u te dienen mijnheer de graaf Als vertegenwoordiger van mijn huis wilde ik mij het nederig verzoek veroorloven de met wijlen uw vadergesloten overeenkomsten te hernieuwen Hoe luiden die Dat alleen ons huis gerechtigd is den oogstdar heerlijkheid Hohenhausen in zoover hij rogge boekweit gerst en haver omvat in ontvangst tenemen waarvoor wij dan zonder eenige korting denvollen marktprijs betalen En heeft du vernieuwing van het contract daneen zoo groote haast Mijilheer weet zeker niet met welke intrigues wij in vroegere jaren te strijden hadden Onze concurrenten bedienden zich van elk hun ten dienstestaard middel om door den rentmeester op denzaligen hoer invloed uit te oefenen Dus omkooping En u hebt van dit middelnimmer gebruik gemaakt vroeg do graaf op sareas ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt regeling der kiesbevoegdheid natuurlp in den zin van uitbreiding van het stemrecht al dan niet nummer één op het program zou zijn Toen IS in de Unie beslist dat het kiesrecht wel een hoofdzaak zou zijn op de verlanglijst maar daarnaast werden andere quaestiè n gesteld als van even groot belang b v de belastinghervorming Uit het optreden nu van den heer Tak die wel erkende dat uitbreiding van het kiesrecht de noodzakelijke voorwaarde is voor eene blijvende verbetering van wetgeving ir bestuur maar die tegelijk verbetering van het belastingstelsel op den voorgrond stelde en nog meer uit de aanvaarding van de portefeuille vau financiën door den heer Pierson blijkt genoegzaam dat het niet in de bedoelng ligt de kieswet als eenigen schotel voor te zetten aan het parlement ten einde daarna het overige te legateeren aan eene op breeder grondslag verkozen kamer Dit zou dan ook eene zeer onverstandige staatkunde zflu Na de regeling van het kiesrecht moet de kamer worden ontbonden en alles zou weer op losse schroeven gesteld worden Pierson Snudt en Vau Dedem naast Tak in het ministerie deze combinatie wijst op eene veel gezonder opvatting van den eisch van t oogenblik Belastinghervorming regeling van onze rechtspraak en sociale wetgeving verbeteringen in Indië en de andere koloniën in t algemeen naast de uitbreiding van het kiesrecht ziedaar het program dat wij destilleeien uit de namen die weldra in de Staatscourant zullen prijken Dearraede kan men vier jaren tischen toon Wij haddon dit niet noodig De zalige graafVon Hohenh uis6ii was met ons huis tevreden Maar ik kon uw huis niet Ik meen dat de boeken daaromtrent uitsluitselkunnen geven zeido de reiziger met een lichte buiging Een eerlijke concurrentie kan men zich latenwelgevallen maar de een moet den ander niet belasteren Dat wil met andere woorden zeggen gü guntaan uw concurrenten wel de boenen maar niet hetvleesch antwoordde de graaf schertsend Doet gijhet beter dan uwe concurrenten Gesteld eens datdezen zich evenzeer gehaast hadden dat zij vóór uhier waren gekomen en met het contract in denzak naar huis waren gegaan wat zoudt gij daarvangezegd hebben Indien zij hun doel langs den rechten wegbereikt hailden dan zou daartegen weinig zijn in tebrengen mijnheer maar dat slag houdt niet vanden rechten weg Wij echter denken met Faust Wat gij van uwe vaderen hebt geerld verwerf het om het te bezitten Gij zijt een zonderling zeide de graaf lachend Maar ik ben eerst gisteren naar een zeer lange afwezigheid teruggekeerd gij zult dit weten Ja knikte do reiziger Juffrouw Vogel hadimmers de eer met mijnheer gemeenschappelijkschipbreuk te lijden Kurt staarde hot jongemensch verwonderd ian mi ss trrmmmm m m mm