Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1891

T sidaeling materieel der zeemacht en bestuur van s rijkswerven zoodat de technische en administratieve zaken der Marine hem meer bijzonder bezighielden Se hoofdingenieur Jansen staat bekend a een bekwaam man met helder oordeel die gelegenheid bad zich vaak op de hoogte te stellen van de inrichting der marine bij verschillende andere mogendheden Deze Minister van Marine bekleedt den rang van kapitein ter zee welke aan zijn betrekking geassimileerd is Zijn verdiensten werden nog onlangs gewaardeerd door zijne benoeming tot ridder van den Nederl Leeuw De heer C Lely Minister van waterstaat Handel en Nijverheid oiviol ingenieur is tevens ingenieur der Zuiderzeemaatschappij belast met het maken van een plan tot droogmaking der Zuidenee Hij was vroeger leeraar aan de Polytechnische school to Delft en is een bekwaam technicns Laatstelijk heeft hij zich uit Amsterdam metterwoon te s Hage gevestigd Do liberalen in het district Delft hebban den heer Lely meermalen in aanmerking gebracht voor een zetel in de Tweede Kamer der StatenGeneraal De Minister van Koloniën mr W K baron van Dedem lid der Tweede Kamer voor Hoorn van September 1880 heeft door een jarenlang verbigf in Nederl Indië waar hij als advocaat en procureur werkzaam was vele Indische toestanden door eigen aansohouwiug leeren kennen en een schat van kennis op koloniaal gebied verzameld die h j zich als lid der Kamer ten nutte maakte om met warmte to strijden voor het recht en de ontwikkeling van den inlander de hervorming van onze bestuursinrichting voor krachtige maatregelen tegen het opium misbruik en voor een financieele scheiding tusschen Nederland en Indië Tot verwezenlijking van dit laatste beginsel nam hij als lid der Kamer het initiatiet tot een wetsvoorstel dat met geringe meerderheid werd verworpen Hg was burgemeester van Hoorn lid der Staten van Noord Holland voorzitter van het Indisch Genootschap en warm bevorderaar van de belangen van den landbouw gedemoraliseerd en gedesorganiseerd is terneergeslagen door het fiasoo van het bewind van het Chriatelgk volksbewuêt jn en verdeeld tengevolge van verwoeden broederkrög Met vertrouwen zien wij het ministerie Tak de tengelR van het bewind aanvékRien Mogehetaandevervra tingpnder natie h eM l wo nxlwt DaM toe zal in de eerste plaaH ilbödig zgn dathet met een welomschreven program voor den dag komt en in staat is de meerderheid door moreel overwicht te imponeeren en te leiden BIKNEtnLAMD GOUDA il Augustus 1881 De coUeote ten behoeve van de arms uit Rusland verdreven Ismëliflten heeft hier ter stede opgebracht ƒ 781 was een zeer lastig werk een enkele vereischte soms al de kracht van drie mannen Gedurig moest een oppasser uit een omwinding bavrgd wonlau Ook de heer Cros moest nu en dan uit een sterke omhelzing verlost worden Het bjjten der dieren bleek tot dusverre niet gevaarlijk te zijn De vraag naar dit kruipend gedierte voor dierentuinen slangenbezweerders en andere personen moet veel meer zijn dan men wel zou denken zoodnt de Liverpoolsche handelaar in natpraliën goede zaken zal doen Bovsadien heeft hü het voorcteel dat do slangen al spoedig eieren zgn beginnen te leggen De verdeeling der aardsche goederen is men weet het niet alle stervelingen naar den zin doch ook van hetgeen uit de lucht valt bekomt de een wel ns te veel en de ander te weinig naar zijne wentchen Zoo is het o a ook mat dén regen iu dit zomer 8eizoen gesteld En de Amerikanen die tegen weinig of niets opzien stellen pogingen in het werk om van den inhoud der wolken vóór dat zij den Oceaan oversteken hun rechtmatig aandeel of wat zü daarvoor houden voor zich te bekomen nu menigeen hier te lande zal het hun van harte gunnen Of zij slagen zal de tijd moeten leeren iu afwacliting van bericht daaromtrent kunnen wij alvast iets over hunne plannen mededeelen Uit Midland Texas wordt nl getegrapheerd dat de rsgenmakers proeven op groote schaal hebben voorbereid voor heden en morgen Twee aéronauten de heeren Meyer en Custoller zouden de ballons besturen en professor Bosell een chemicus was belast met de bereiding van het ontploffingsgas Vgftig vliegers met lange staarten waaraan dyoamiet patronen zijn bevestigd zouden worden opgelaten en een groot aantal mortieren met ontplofbare bommen gevuld zouden achtereenvolgens worden losgebrand Wetenschappelijke waarnemingen zouden in de lucht worden gedaan door de mannen in de ballons die per telephoon met de waarnemers op ds aarde in vorbinding zouden staan Indien do omslachtige voorbereidende maatregelen niet bijtnds gereed kwamen zou de proef tot den volgenden dag worden uitgesteld Naar wij vernemen gaat de heer Ërkelens de gemeente Moordrecht verlaten om zich als arts te vestigen te Papendreoht De heer Mari thans arts te Haastrecht verhuist naar Moordrecht waar hy de practijk van tiju twager overneemt Zooals men weet waren te Haastrecht twee artsen gevestigd Tegen verwsehting bevat de Staahcottrant van heden gisterenavond verschenen nog niet de benoeming van het nieuwe Kabinet Toch is er alle reden om te gelooven dat het ministerie aldus is samengesteld Bttitenlaodsche taken de heer mr G van Tienhoreu justitie de heer mr H Smidt binnenlaudsche zaken de heer mr J P R Tak van Poortvliet manne de beer J C Jansen hoofdingenieur der marine oorlog de luitenantkolone A L W Seijffard financiën de heer mr N G Pierson waterstaat de heer C Lely civiel ingeneur j koloniën de heer mr W K baron van Dedam W herhalen deia opgave omdat in ons nummer van gisteren abusievelijk een naam was uitgevallen Baitefllandscb Overzlcbt Het bezoek van de Fransche vloot aan Engeland staat voor enkele dagen op den voorgrond der geschiedenis van den dag Na Kronstadt Portsmouth na het bezoek van keizer Wilhelm aan Engeland een Fransche vloot voor Osborne in dezen samenhang moet men het feit van deze dageu beschouwen om de beteekenis er van op de juiste waarde te schatten Het is niet te verwachten dat de ontvangst te Portsmouth in rumoerige drukte en geestdriftvolle scènes die van Kronstadt zal evenaren Zooals een Londensch blad terecht opmerkt de politieke omstandigheden zijn niet dezelfde en het Engelsche temperament is anders aangelegd dan het Russische Maar er is alle grond voorhanden om te verwachten dat de Franschen met groote hartelijkheid te Portsmouth zullen welkom geheeten worden en voldaan over de Britsche gastvrijheid naar bun vaderland zullen terngkeereu Voor een en ander waarborgen de schitterende toebereidselen voor de ontvangst gemaakt De Engelsche autoriteiten van de koningin af tot deïi mayor van Portsmouth schijnen met het Engelsrhe volk te willen wedijveren in hartelijkheid en welwillendheid jegens de Fransche zeelieden Het is opmerkelijk hoe da persorganen der regeering en die der liberale partij overeenstemmen bij hun oonleel over de beteekenis van het bezoek der Fransche vloot Zoowel de Standard als Gladstone s Uatl News verklaren dat Frankrijks vriendschap van het hoogste belang voor Engeland is Bovendien zijn alle het er over eens dat wederzijdsche waardeering en vriendschap dier beide stalen den besten waarborg oplevert voor den Europeesc n vrede Op dit punt denkt men in Engeland alzoo gelijk Bismarck voor ruim dertig jaar een verwijdering tvsschen ingeland en Frankrijk verhoogt do kansen op een Fraiisch Russiscbe alliantie on deze kan gevaar opleveren voor de rust van Europa Intusschen is do Russenvereeniging in Frankrijk tot bedaren gekomen Grootvorst Vlexis kan zich nu to Vicby vrij bewegen zonder dat men hem met bewijzen van vriendschap lastig valt en zelfs is grootvorst Michael de oom des Czaren te Pargs aangekomen zonder dat er een plechtige ontvangst plaats vond Ue Russische gezant te Parijs baron Von Mohrenheim schijnt nu ook voor zich hel terrein weer veilig genoeg te achten om naar Cauterets terug te keeren Heden vertrekt de gezant van Parijs weder n ir Cauterets om zgn gezin te halen en dan naar Sslles de Beam te gaan De gezant zal dan pogen de rest van zijn vacantietijd daar in rust door te brongen Eerst tegen het eind van September zal do heer Von Mohrenhein naar Parijs terugkeeren Nu weer weet de Peterburgsche correspondent Dr Metger zal zijn vacantie van 13 Aug tot IK Sept in Nederland doorbrengen Men twyfelt te Wiesbaden of de geschillen tusschen dr Mezger en de aandeelhouders van het Rhein Hotel zullen worden bggelegd Dit zal blijken als de dokter 16 Sept ta Wiesbadea is teruggekeerd Naat men aan Be Maatiode verzekert hebben te Rotterdam de conducteurs van den tram omnibus Zaterdag jl i ureu achtereen moeten dienst doen voor een loon van 96 cents Van de nieuwe ministers moge de volgende levensschets hier een plaats vinden De heer mr J P B Tak van Poortvliet die thans als Minister president optreedt is reeds voor de tweede maal Minister Uü was de eerste Ministor van Waterstaat Handel en Nijverheid na de instelling van dit departement op zgn voorstel Door de afstemming van art 1 van zijn kanaleuwet diende het Ministerie waarin Tak gezeten was zfjn ontslag in Zooals men weet werd het gevraagde ontslag niet verleend maar trad het Ministerie TakKap peyne eenige maanden later af tengevolge van de weigering des konings om machtiging te verleenen tot het indienen van een voorstel tot grondwetsherziening Gepromoveerd op een lijvige dissertatie over het Recht van Antetule iumt was de heer Tak als t ware voorbeschikt om een belangrijke rol in het Parlement to vervullen Als jong doctor in de rechten werd hij al dadelijk benoemd tot commies griffier van de Tweede Kamer der Staten Generaal Na verscheidene jaren deze leerschool te hebben doorloopen verwisselde hü zijn plaats in het bureau der Kamer met een zetel op de groene banken hom aangeboden door het district Middelburg dat later de zijde der antiliberalen koos Hü trad daarna op voor Zutphen van Augustus 1875 tot zijne benoeming tot minister van Waterstaat Daarna was hij nog 4 jaar lid der Kamer voor Amsterdam en werd hij bij de anti Kappeyniaansche strooming die destijds door het land ging niet herkozen De Staten van Noordbolland benoemden hem tot lid vnn de Eerste Kamer voor die provincie waarop Amsterdam na de Kamerontbinding in Maart 88 do eerste gelegenheid aangreep om den heer Tak weer naar de Tweede Kamer aftevaardigen Do vruchten van ziJn arbeid en studiën op het gebied van handel nijverheid scheepvaait en verkeer zijn in verschillende ondernemingen met name de Stoomvaartmaatscbappij Zeeland te aanschouwen Bij al zgn parlementaire en andere bezigheden vervulde mr Tak tevens met de meeste nauwgezetheid de betrekking vau dijkgraaf van DelHnnd Ziju speciale kennis van waterstaats en polderaangelegenheden zouden hem voor de porlefeuille van waterstaat als t ware hebben aangewezen maar de aanvaarding door mr Tak van de portefeuille van binnenlandsche zaken doet vermoeden dat bet Ministerie is opgetreden met den ernstigen wil om het kiesrechtvraagstuk waarover de nieuwe Minister van Binnenl zaken nog dit jaar in do Kamer zijn denkbeelden heeft ontvouwd tot oplossing te brengen De minister van Buitenlandsche Zaken mr G vun Tienhoven is evenals zijn onmiddelijke ambtsvoorganger Jhr Hartseu nimmer in do diplomatie werk In de Bode het orgaan van den Bond van Nederlandsche onderwijzers komt in het nummer van 15 Juli 11 het volgeode bericht voor uit Amsterdam Door het bestuur der afdeeltng is eene circulaire verspreid aan alle onderwijzeressen en onderwijzers waarin ze opgewekt worden bij het bestuur op te geven naar welke betrekkingen ze mededingen Het bestuur zal lijsten aanleggen van de sollicitanten en deze bi eene vacature aan het betrokken hoofd lenden Voor het verkrijgen van statistische gegevens die eene juiste beoordeuling der onregelmatige pro scheid die na een diepe buiging zich terugtrok Von Hohenhausen hervatte den gestaakten arbeid hij las al was het ook maar vluchtig lederen brief bekeek ieder papier en wierp alle brieven en papieren die hem niet gewichtig genoeg toeschenen op den vloer Hij werd weldra door het binnenkomen van Daniel weder gestoord Een matroos vraagt den genadigen heer om audiëntie zeide de kamerdienaar In het eerste oogenblik scheen bet den ouden man als ware de graaf door een bevigen schrik bevangen maar hij moest zich toch bedrogen hebben want Von Hohenhausen hief langzaam het hoofd op en zoo kalm als ziju blik zoo bedaard was ook de toon zijner stem Een matroos herhaalde hij Wat wil eenmatroos van mij Zijn naam en het doel van zijn verzoek wilde hij mij niet mededeelen Wellicht wil hij om een ondersteuning bedelen Ja dat zal het zijn zeide de graaf vlug Ikherinner mij thans de man wilde aan bet stationmij reeds naderen Geef hem dit zeg hem dat ikgeen tijd heb Hij tastte in een lade van do secretaire en nam er eenige goudstukken uit die hij den kamerdienaar overhandigde De oude Daniel echter keerde spoedig terug Ue man is onbeschaamd zeide hij het goud Bat besteden en als dan tegen het einde Tsn het vierjarig zittingstgdperk dezer kamer gereed is nut het kiesrecht kannen de libtmien lich tegeiyl wrtoöïieil voor de nienWëkfezers met een oogA van oade wetten wetk hen het verder vartrouwea des landtl Waardig niaaki Dit althans loped wg van dit ministerie te beleven Ander zou de telenrstelltlig groot zijn niet alleen van ons maar van de meerderheid der natie die zich weder tot onte partij gekeerd heeft ten einde vruchten te plakken van den parlementairen boom De in het kabinet opgetreden specialiteiten Janssen Lely en Seyfeidt voor marine waterstaat en oorlog geven al worden zg geroemd als bekwame mannen aan het ministerie geen eigenaardig cachet Alleen het optreden van den heer Siéyffardt als minister van oorlog verdient bijzondere opmerking Dat beteekent intrekking van de aanhangige legerwetBergan sius Daarvan toch is de heer Seyflardt in de Kamer de grootete tegenstander geweest en al werden ook zijne tegenvoorstellen verworpen en de hoofdbeginselen des heeren Bergansius goedgekeurd zoover zal wel de zelfverloochening van den nieuwen titularis niet gaan dat h van dit door hem zoo mishandelde kind het vaderschap zou willen aanvaarden De benoeming van den luit kolonel Seyfifardt tot minister wekt terecht eenige bevreemding Het stelsel van dezen hoofdofficier groote con tingenten en lange diensttgd feitelijk den algemeenen dienstplicht zeer nabij komende heeft noch do sympathie van het leger noch de goedkeuring der Kamer weten te verwerven zoodat bij strgdens moe zich in Juni 11 uit het slaggewoel heeft teruggetrokken Dat hg dus de wet Bergansius zal intrekken is daideIgk maar wat zal hg verder doen Met Sept zal zeker ook dit raadsel worden opgelost Wg zeggen het Vaderland na De mogelgkheid bestaat en alleen dan zouden wjj vrede kunnen hebben met zgn optreden dat hg in de dringende behoefte aan versterking onzer weerkracht door een noodwet wil voorzien om aan een Kamer op anderen grondslag gevestigd de principieele regeling ouzer legerorganisatie en legervorming over te laten Beschikt deze onstuimige strgder over genoeg zelfverloochening om zich te plooien tot die nederiger taak Dan zullen veler bedenkingen wgken maar daaromtrent behoort dan ook van meet af geeu dubbelzinnigheid te bestaan c Summa aummarum wg hebben voorloopig reden om tevreden te zga en d mededeeling van de plannen der ministers kalm af te wachten Aanleiding om te veronderstellen dat het niet de leus van krachtigen vooruitgang voeren zal hebben wg allerminst Daarenboven treedt het op in eene Kamer waar het wel eene kleine meerderheid heeft maar waar de minderheid zijne glinsterende oogen ruslten een poos doordringend op het goedaardig opgemimd gezicht zij schenen de geheimste gedachten des reizigers te willen doorgronden Juffrouw Vogel vroeg hij Vermaagschapt aan de Gebroeders Vogel f Om u te dienen eene zuster Ik ken haar niet Heeft zij soms over mggesproken Zoover ik weet niet Ik herinner mij ook niet ooit te voren haren naam te hebben gehoord zeide de graaf zoosls ik mij dan ook om de passagiers der Marianne bitter weinig bekommerde Maar om op ons onderhoudterug te komen ik houd mij juist er mede onledig de boeken en papieren van mijn vader door te zien zoodra ik mij daarin voldoende georiënteerd heb zal ik een besluit nemen En mogen wij hopen dat de oogst van ilitjaar Een bepaald besluit kan ik thans nog nietnemen Wanneer mijnheer mij slechts de belofte wilde geven dat ons huis steeds de voorkeur zal behouden dan ware dit reeds iets Ik zou niet gaarne metledige banden willen terugkeeren Nu deze belofte wil ik u geven Kom overveertien dagen terug dan zal ik wel mijn besluitgenomen hebben Een wenk gaf het jongemensch het teeken tot af motie mogelijk malwa kan deze instelling belaapijke diensten bewijzen Het foUêblad orgaan van volksonderwijs merkt hierbij op De diensten welke deze statistiek bewijzea zal schenen ons al zeer pmblematiak om niet te seggee gevaarlijk omdat zij ongerechtvaardigde ontevK enfaoid kweeken most Is dan het solliciteeren voldaeed om voor benotmiug in annmeiking te komea en rekent bg het ond wjjs alleen niet ge g c bg elk ander beroep of vak ook geschiktheid mede Ons dunkt deze eigenschap bg het onderwgs bovenal grooter aanbeveling nog dan anciënniteit en uit de bedoelde statistiek zal toch alleen maar kunnen blijken hoevele jongeren de ouderen zgn voorbijgestreefd £ n wat heeft men daaraan zonder de oorzaken te kennen Deier dagen word ons de volgende reisbeschrijving aangeboden door iemand wiens hond door de Amsterdammer polilis was opgevangen en die zijn eigen dom wilde terughalen tegen de betaling der vastgestelde boete Bg zgn bezoek aan het commissariaat in de Spinhuissteeg aldaar werd den eigenaar van den opgevangen hond een bowgs van toegang verstrekt voor de aachbelt buiten de Raampoort alwaar de hoodenloods gevestigd is Daar aangekomen was het wachten op de kar die eindelijlc roet een goeden buit arriveerde De eigenaar herkende aanstonds zgn houd en wilde hem tegen betaling der boete medenemen doch dit ging zoo maar nieL Allereerst had hg eene wandeling te maken naar het politiebureau op den Singel bg het Klooster Daar aangakomen moest hü wachten op de agenten die de kar naar de belt badden begeleid en nu rapport moesten komen uitbrengen Xa lang wachten verschenen deze getuigen en kon worden overgegaan tot bet opmaken van het prooes verbaal Daarmede gewapend werd de hondeneigenaar naar het gerechtshof op de Prinsengracht verwezen Na een uitvoerig relaas gedaan te hebben aan twee heeren werd hij genoodzaakt hetzelfde relaas ta herhalen in dezelfde kamer Vandaar ging de reis naar den betaalmeester in het Westeinde die quitantie gaf voor de gestorte 10 Met deze quitantie moest nog eens naar de Spinhaissteeg worden gegaan en toen luidde de weg weer naar de aschbelt buiten de Raampoort waar de hond zijn meester werd teruggegeven Gelukkig dat de laatste een muilkorf had medegebracht dien hij zgn bond terstond voordeed anders was het dier onmiddellijk na zijne invrijbeidstelling weder gegrepen De reis aldus klaagt onze toerist had g duurd van halfiien des morgens lot 4 uur des mf middags Scko Agenten van den heer William Cross een handelaar in naturalién in Liverpool zijn dezer dagen daar ter stede teruggekomen uit Indié met een verzameling van 250 levende sisngen die zij met behulp der inboorlingen op drgfjaohtec wisten te bemachtigen Omstreeks SOO pythons sommige van U voet lengte kwamen op die wijze in hun buit maar velen stierven reeds in de bosschun of terwijl = Ü aar Engeland vervoerd werden Toea zij uit hun lange smalle kisten losgelaten werden waren sommige wild beten rechts en links en wanden zich om alles wat zij vinden konden en daarvoor geschikt was Enkel der grooUten zwolgen dadelijk de kleinste in Het plaatsen der dieren in de voor elk bestemde kooi beeft hij mij voor de voeten geworpen Wat moet dat beteekenen stoof de graaftoornig op Hij zeide dat hij niet gekomen was om aalmoezen te bedelen hij wilde met mgnheer persoonlijk spreken en zoo de genadige heer op dit oogenblikgeen tijd bad dan wilde hij zoo lang trachten Hij wilde dus een gehoor afdwingen Naar het schijnt ja Wat hebt ge hem geantwoord Dat hij zich aan het gevaar kon blootstellen er uit geworpen of gevangen genomen te worden En wat gaf hij daarop ten antwoord Hij zal in het slotpark gaan en daar wachten tot het u behaagt hem toe te laten Von Hohenhausen was opgestaan hij trad aan het venster van waar hij dea tuin kon overzien die tusschen het slot en het park lag Hij zag terstond don matroos in den tuic dia vaii tijd tot tijd staan bleef om een bloembed of een plant te beschouwen Indien mijnheer de graaf het beveelt laat ikhem er uit werpen zeide de kamerdienaar zacht Neen dat wil ik niet antwoordde de graaf Hij hoeft gelijk op deze wijze mocht ik hem geenaalmoes aanbieden Al is hij ook slechts een eenvoudig matroos dan ben ik hem toch groeten dank verschuldigd ff ordt vtnolgd zaam gewriBSt maar door zijn vroeger ambt van hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan het toenmalige athenaeum te Amstaidam genoegzaam bekend met bet internationale en volkenrecht om als leider der buitenlandsche aangelegenheden op te treden Ook was de heer Van Tienhoven vroeger lid van den Amsterdamsohen Gemeenteraad Na zgn aftreden als boogleeraar koos de hoofdstad hem tot lid van de Tweede Kaner maar niet lang na de aanvaarding van dit lidmaatschap werd hij geroepen Jhr den Tex op te volgen als burgemeester van Amsterdam met welke functie hij het lidmaatschap der Tweede Kamer onveroeaigbaar achtte zoodat hij dit na z jne burgemeestersbenoeming neerlegde om zich kort daarna het minder tijdrooveude mandaat van lid der Eerste Kamer van Noord Holland te laten welgevallen In beide takken der volksvertegenwoordiging bewoog de heer van Tienhoven zich bij voorkeur op het gebied der belastingen Bekend is t hoe hij door een gulle en gastvrije ontvangst van landgenooten en vreemdelingen de eer en waardigheid van het burgemeesterschap dor hoofdstad wist op te houden een urbaniteit welke in een minister van Buitenlandsche zaken tot wiens ambt reception noodzakelijkerwijze behooren niet te versmaden 18 Mr H J Smidt Minister van Justitie is geen onbekeode in regeeriogs en parlementaire kringen Reeds in het Kabinet Kappeyne was hem de portefeuille van justitie toebedeeld en een van zijn voornaamste werkzaamheden was de wgziging der wet op het notarisambt Aan de voorbereiding van het nationale wetboek van strafrecht nam bij een ruim aandeel Hij kwam in de Tweede Kamer afgevaardigd door Assen zijn woonplaats toen hij nog griffier der Provinciale Staten van Drenthe was In s londs vergaderzaal deed hij zich niet alleen kennen als een schorpzinnig jurist doch tevens als iemand doorkneed in de administratieve reohtsspraak van welke uitgebreide kennis de Regeering partg trok door hem te benoemen tot lid van den Raad van State tevens zitting hebbende iu de afdeeling voor de geschillen van bestuur Door het vertrouwen des Konings en van do Regeering werd hij als gouverneur naar Suriname gezonden waar hij met krachtige hand bigkbaar tot tevreaeuheid van het oppergezag in bet Moederland onder het nu afgetroden Ministerie werd hij bevorderd tot commandeur van den Nederlandschen Leeuw het bestuur roerde totdat hij dit nroest nederleggen om na de grondwetsherziening van 1888 opgeroepen voor het nieuw gevormde district Emmen in de Tweede Kamer plaats te nemen In de jongste zittingsperiode weril hij benoemd tot voorzitter der commissie van voorbereiding der faillissementswet en genoegzaam bekend is t dat in mr Schmidt de leider van de liberale partjj in de Tweede Kamer werd gezien Prof Pierson de Minister van Financien is als financier algemeen bekend HiJ heeft zijn studiën gemaakt van de Staatsfiaaacien waartoe het presidium van de Vereeniging voor de Statistiek hom ruimschoots gelegenheid bood en bekleedde laatstelijk de betrekking van president der Ned Bank Over het Nederlandsche belastingstelsel en de accijnzen heeft hij menigmaal zijne denkbeelden ontwikkeld Luitenant kolonel Seijffardt de nieuwe Minister van Oorlog is evenals generaal Bergansius een artillerist De artillerie wetenschappen doceerde hij eerst als leeraar aan de Kon Mil Academie daarna als leeraar aan de krijgasehool te s Gravenhage Bij zijne bevordering tottnajoor werd h toegevoegd aan den commanilant ni de stelling der Nieuwe Hollandscho Waterlinie te Utrecht welk district hem m 1888 tot lid van de Tweede Kamer koos Als zoodanig diende hij een voorstel in tot tijdelijke versterking onzer levende strijdkrachten dat echter geen meerderheid vond Soytfardt is voorstander van algemeenen dienstplicht met kortereu oefeningstijd en kon uit dien hoofde niet meegaan met de hoofdbeginselen der legerwet uitgenomen dat van den persoonlijken dienstplicht welken hg als oen onmisbaren grondslag voor elke legorinricbting noodzakelijk acht Als officier der artillerie beeft hij bijzondere studiun gemaakt van de dooile weermiddelen met name van de fortbezettingen Met dun nieuwen Munster van Marine den hoofdingenieur voor scheepsbouw J C Jansen wordt een speciaal vak vun ons zeewezen in het Kabinet vertegenwoordigd Iu die techüischo betrekking was de heer Jansen achtereenvolgens aaii verschillende directién der Marine werkzaam later werd hij als hoofdingenieur voor den algemeene dienst beschikbaar gesteld In dien werkking heeft de Minister zich ten volle vertrouwd kunnen maken met de inrichting der schepen het materieel en het beheer der rijkswerven Sedert eenige jaren tot san zijn benoeming tol Minister stoud bij aan het hoofd der