Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1891

De DETAILPRIJZEN van ƒ 1 80 f 0 95 f 0 52 1 f 0 27 1 per Kg per Kg per s Kg per Kg bus C J van Houten Zoon De uitgave dezer Courant geacfaiedi dagel kg met nitzondering van Zon en Feestdagen De prQB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AJsoaderlgke Nommeri VU E CENTEN zijn BINNENLAND GOUDA 22 kuguitus 1891 VEEGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag dep ZS Augustus 1891 des namiddags ten eén Tire Aan de orde De Rekening van de dienstdoeude Schntterg over bet jaar 1890 De Rekening van de Gemeente dienst 1890 De Begrooting voor de exploitatie van de Gasfabriek dienst 1892 Het voorstel betreffende de uitbreiding van de 2de Openbare Bewaarschool op de Nieuwe Haven Het adres van C G van der Garden botreli ende het stuk grond aan het Nieuwe Veerstal waarop het kantoor zijner Stoombootdienst is gebouwd De adressen van H A Diestelhorat en F Herniaa Fk betreffende de buur van gerioleerden grond tusachen den Kleiweg en de Vrouwensteeg De benoeming van eenen Leeraai voor de Hebreeuwsche taal aan bet Gymnasium De Staah Courant van heden bevat de beuoeming van bet nieuwe Ministerie Giaterenavond werd door de Hall Maatschappij van Landbouw afdeeling Gouda on Omstreken de gewone Jaarlijksche Vergadering in du Sociëteit Ons Genoegen gehouden ter bespreking der punten van Beschrijving voor de algemeene tergadenug te houden 14 September a s te Alkmaar Na eenige discussie werd besloten de Afgevaardigden te machtigen na omstandigheden aldaar te handelen en zooveel mogelijk werkzaam te zijn om de Tentoon m iet miUch Ill 12 Stom van verbazing zag Daniel zijn meester aan hij begreep die plotselinge verandering niet Laai hem vervolgde de graaf te vreezen hebben wij niets van hem men moet hem met rust laten wellicht ontmoet ik hem later in hot park dan kan hy mij zeggen wat hij verlangt Do kamerdienaar verwijderde zich hoofdschuddend Von Hohenhausen bleef nog lang aan het venster staan en zijne blikken werden steeds somberder Hij nam den blauwen bril af en zijn gloeiende blik boorde diep in het struikgewas vau het park waarin de zeemsn verdwenen was Welke gedachten mochten in dit oogenblik zgn ziel bezighouden welke beelden aan zijn scherp oog voorbijtrekken Dacht hij aan den dank dien hij zooals hq den bediende gezegd had dien matroos verschuldigd was of had hij soms een roden om den zeeman te vreezen Hg trad aan de schrijftafel terug en wilde zijn arbeid voortzetten maar zijn hand beefde toen hg de pen opnam hij moest haar weder nederleggen an de Kölimcie Zeilung te vorlelleu dat grootvorst Alexis bolast is met het voortzetten van de onderhandelingen over het Uusaisch Fraiische verbond welke te Petersburjt lijn begonnen Een bewijs voor deje bewering wordt er echter niet bijgevoegd zoodat men aan het bericht niet meer waarde kan hechten dan aan vele andere geruchten welke reeds over het Russisch Franach verbond in omloop zijn gebracht Woensdag heeft de Duitsche Keizer Kiel bezocht en in de militaire rijschool aldaar voor de eerste maal na het hem overkomen ongeluk weder gereden De Keizer cal Zaterdagochtend vroeg te Berlijn aankomen en zich terstond van het station te paard naar de groote herfstparade op het Tempelhoferveld begeven Id Chili wordt spoedig wter een slag verwacht Be geheele vloot der Congrespartij is in zee gestoken en wil troepen aan wal zetten in de baai Autonio ten zuiden van Valparaiso Men wil deze haven dan van de landen zeezijde te gelijkertijd aanvallen Indien het den Congresmannen gelukt deze gewichtige haven te veroveren zouden ze een Hinken slag slaan Valparaiso wordt echter verdedigd door sterke forten on president Balmaceda heeft tusschon Valparaiso en Santiago nog een krachtig leger bijeen zoodat hol onzeker is of do aauval zal gelukken PETROLEUM IMOTEEKÏNGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 50 Geïmporteerd fust 7 60 September October November en December levering 7 5 1 APVERTENTIÈN Getrouwd C R VKRLOOIJ KN H C BLOEMINK die mede namens wederzgUsche familifc hannen dank betuigen voor de vele bewgnen van belangstelling by hnn Hnweltjk ondervonden Deventer 20 Augustus 1891 Harteiyk dank aan den WelEd ZeerGel Heer Dr J H BAKKKR NIEMEIJER voor de goede bnlp die hg gedurende het ziek wezen van M LENS ond nailitair van het O L leger heeft bewezen Wed G LENS Kkrsbergen Uit naam van G uk üRüIJL P LENS C LENS Opeiil are Verkooping te WADDINXVEEN s morgens 11 ure in en van ilT KiPHiMïS met Vergunning gen ü 184 zijnde de Aanlegplaata der Stoombooten aan de Goudkade bij de R K Kerk te Waddin rreen allergunstigst voor de uitoefening der zaak aldaar gelegen Aanvaarding na betaling op 2 Nov 1891 Breeder in billetten Nadere inforraatiën geven de Notarissen MOLENAAR te Waddinmeen en FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVERTENTIEN in alle finnen en Suitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRII KIIIAN Langre Tiendewcgf PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 B ten overstaan van den Notaris P M MONTIJN te Gouda van Perc 10 EEN WOONHUIS en ERF aan de Westzgde van de Boomgaardstraat w k RR No 38 te Gouda kad Sectie A No 3186 groot 64c A Verhuurd voor 1 35 per week Perc 11 14 VIER WOONHUIZEN en ERVEN aan de Oostzgde van de Boomgaardstraat wgk RR Nos 72 75 te Gouda kad Sectie A Nos 3153 3156 resp groot 54 52 52 en 53 c A Verhuurd ieder voor 1 40 per week Perc IS EEN WOONHUIS en ERF aldaar wgk RR No 76 kad Sectie A No 3157 groot 54 c A In eigen gebruik Perc 16 EEN WOONHUIS en EEF op bet Joiikersboi aan den Raam te Gouda wgk O No 439 kad Sectie D No 1208 groot 18 c A Verhuurd voor 0 75 per week De perceelen 2 3 en 10 tot en met 15 zgn alle voorzien van waterleiding Aanvaarding en Betaling der Kooppenningeh 1 OCTOBER 18Ö1 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagan vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 aat en op den dag van verkooping perceel 1 echter op iederen werkdag behalve des Zaterdags mita vooraf belet worde gevraagd Nadere intormatiën geven voornoemde Notarissen Breeder bg biljetten Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1891 i vóórm 11 uur in de Sociëteit Oms Gïwoïoik aan de Boelekade A ten overstaan van de Notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen van Perc 1 De van ouds gerenommeerde sedert onheugelgke jaren bestaande VISCn e FSÜITWINEEL aan de GouWe wgk C No 247 te Gouda bestaande in een dobbel pand met groote winkelruimte verschillende boven en benedenvertrekken kelders overdekte en open plaats en schuur of werkplaats daarachter voorzien van gas en waterleiding en verdere gemakken kad Sectie D No 2002 groot 1 A ii c A Perc 2 en 3 TWEE naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat wgk H Nos 126 en 126a te G mda kad Sectie B Nos 1449 groot 35 c Aen 1448 groot 34 c A Verhuurd ieder voor ƒ 1 40 per week Pere 4 en 5 TWEE naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam wgk O Nos 95 en 96 te Gouda kad Sectie D Nos 1678 en 1679 elk groot 27 c A Verhuurd voor 1 20 en 1 35 per Het DEPOT der Stoomkunstverrerij en Chemiscb Wassclierij van EUG BLOEMEI nb te ROERMOND is tlRmiVESTIGD bij week Perc 6 7 en 8 DRIE WOON UIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda wgk O Nos 440 436 en 424 No 436 met een daarvoor gelegen stukje open grond kad Sectie D Nos 1207 1211 en 1223 allen groot 18 c A en No 1886 erf groot 11 c A Verhuurd resp voor 0 70 0 80 en 0 70 per week Perc O EEN WOONHUIS en ERF J ELLEMA PRONK tC GOUda staande en gelegen in een poortje aan den L nge üroenendaal I 108 Raam te Gouda wgk O No 292 kad Sectie yiugge Levering Concurreerende Prgzen D No 1451 groot 20 c A Verhuurd voor I 0 80 per week Gouda Suolpersdruk van A Brinkman ZooN i i891 N 4613 Maandag 24 iognstas GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De iMondlpg van advertentlén kan gesclileden tot dön uur des namiddags van den dag der uitgave B j deze Courant behoort een BUvoen sel stelling en Vergadering in 1892 alhier te houden Tot Afgevaardigden werden benoemd de hh J Breebaart Lz en A van Veen tot hunne Plaatavertangers de hh D Ruijter ea J M Noothoven van Goor Tot Bestuursleden voor de periodieke attreding met 1 Januari werden herkozei de hh P Hooflmao il en J Brouwer de Koning en in de vacatur ontstaan door het overlyden van den heer W T Blom werd gekoze de heer h J van Eijk Ten slotte ging men over tot de gewone verloting waarna de vergadering werd gesloten De heer Adriaan Kok te Ammerstol is na gehouden aanbesteding aannemer geworden van den herbouw van toren en brandspuithuis ta BergAmbacht voor 8699 De hoogste der 12 inschrijvingen bedroeg ƒ 11743 Een visscher te Berg Ambacht vond bij het lichten eener zeeltfuik daarin een egel terwijl een bunsing door hem in eene aalfuik gevonden werd Heden morgen is uit de rivier den IJsel uaby de watertoren opgehaald het lijk van den 75 jarigen J van H Man vermoedt dat hij door de gladheid er in is geraakt dat door niemand is opgemerkt Van wege de Afd Gouda van het Ned Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht is eene huishoudelijke vergadering belegd tegen morgen Zondag des morgens te 10 uren in het bovenlojcaal van den heer A Dam welke eker door vele leden zal worden bijgewoond daar op de agenda is geplaatst een voorstel tot het houden van openbare vergaderingen bet houden van cursusvsrgaderingen enz zoodat de vergadering zeer belangrijk belooft te zijn Mevrouw W G Valois Sablairolles de eenmaal zoo gevierde tooneelspeelster van den Haagschen Schouwburg is op 73 jarigen leeftijd te Rotterdam overleden Met 1 October worden voor den tyd van 4 maanden gedetacheerd bij het Ie reg vest art te Utrecht de 2e luita W J Prins van het 4e reg inf te Gouda en Ij H C Begens van het 8o reg inf te Arnhem Deze officiereu behooren tot de vestingbataljons der regimenten infanterie en zullen zich bij hunne detacheering hebben toe te leggen op de behandeling van het vesting geachut en da daarop betrekking hebbende weienschap Wie voor de gemeente Stolwijk zitting zal nemen in het comité van den ontworpen looaajspoorweg Gouda Schoonhoven is nog niet beslist Is echter wat sommigen beweren het vroegere comité verleden week door aanvulling slechts vernieuwd dan 18 de heer N Dogterom wethouder te Stolwijk de aangewezen persoon daar deze vroeger ree l8 zitting had en dus geheel op de hoogte is der plannen van den heer Kneger Schoonh Ct Eene familie bestaande uit man vrouw en drie kinderen kwam Zondagavond in een hotel te Delft aao Na een goed leven te hebben genoten zyn zg gisteren met de noorderzon verdwenen achterlatende eene hooge onbetaalde rekening en twee ledis e kolfers Donderdag avond zgn er te Rotterdam na afloop eener zitting van Sequah ernstige ongeregeldheden voorgevallen Seqiish moet zich zeer ongunstig hebben uitgelaten over den heer Schreve arts aldaar naar aanleiding van diens ingezonden stuk in de A M Ct over de geneesmiddelen van Seqaah FEVILLETOIV Een minuut later nam hg zijn hoed hg had er oogenschijnlgk behoefte aan frissche lucht te scheppen Aan de trap ontmoette hem Unica Met een glimlach op de lippen zag zij hem vragend aan Waarheen zoo ijlings vroeg zg Ik moet een oogenblik in de buitenlucht zeidehij de vele cgfers hebben mg eenigszins in verwarring gebracht ik ben een slecht rekenaar Zoo gij het wenscht zal ik u helpen Hoe kaï ik u dat toevertrouwen Ik heb papa ook altijd geholpen Keden niet Unica antwoordde de graaf vriendelijk voor heden heb ik genoeg Dan zal ik u vergezellen Wacht slechts eenoogenblik ik haal mijn tuinhoed Ik verzoek u mij alleen te laten zeide degraaf ik kan dan beter mijne gedachten verzamelen En denkt gij er ook aan dat wij heden bij defamilie Von Buchenau een bezoek wilden afleggen vroeg unica Wanneer wij nog lang wachten zullenwij heden ons voornemen bezwaarlijk ten uitvoerkunnen brengen Maar wij wilden immers tegen den avond daarheen rijden omdat baron Von Buchenau bepaald opjacht is En is het niet bgna avond Nu wij zullen zien zeide de graaf Is hetniet heden dan komt immers morgen weer een dag zooveel haast heeft het niet Zoo ge er heden van wilt afzien dan konden wij een wandeling njaken antwoordde Unica Wij gaan door het park in het woud Gij kent immers het meer het eerste voetpad voert er binnen weinige minuten heen het is daar verrukkelgk schoon I Von Hohenhausen schudde het hoofd Aan dit meer is voor mij eene verschrikkelgfceherinnering verbonden zeide hij met doffe stem Vergeef mij smeekte Unica ik dacht daarniet aan De graaf bleef het antwoord schuldig hij klom de trap af Unica zag hem na tot dat hij uit het gezicht was toen ging zij in het kabinet waarin hij gewerkt had Op de schrijftafel lag een portefeuille het moest vermoedelijk de brieventasch haars broeders zijn zij had ze den morgen van dien dag in zgn handen gezien Waarom zou zij er geen blik in mogen werpen Kurt had imnier voor haar geeu geheimen En zij vond ook geen geheimen in deze aantoekeningen en papieren zij ontdekte daarin mets anders dan dat Kurt een zeer bewogen leven had geleid Oude verbleekte brieven van vrienden reispasson op zijn naam rekeningen eu eenige schuldbrieven waarop hij niet noemenswaardige sommen had geleend een achoepskaart voor den overtocht en een menigte aanteekeniugen die voor haar geen de minste waarde hadden Alleen vond zij het vreemd dat in daze aanteekeningen de naam van een Duitscher zoo herhaaldel yk