Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1891

De oommiaaaria des Konings had heden een onderhoud met den burgemeester Zooeren is eene proclamatie afgekondingd waarbij de bttit edieester de bevolking tot rust aanmaant en samemeholingen van meer dan S perssnen verbiedt Voor de rodktbank te Asm stond 1 Aug teMHM H S gMkeente veldwachter e M zoMRg4 fQkafeMwachter te Norg ter zake dat h in een door hem op z n ambtseed opgemaakt proees verbaal opzettelyk valschelgk had verklaard dat de arbeider Van D by de begrafenis ran iemand die aan typhus overleden was in den avond van 11 VCaart in kennel ken staat van dronkenschap zioh had bevonden op het kerkhof te Norg en dat hg op 3 April toen Van D deswege voor het kantongerecht te Aseen terecht stond als getuige opiettelgk valschelyk onder eede had verklai dat Van D werkelgk in dien avond in kennelijken staat van dronkenschap zich in het openbaar had bevonden Van D was door den kantonrechter te Assen naar aanleiding van do verklaringen van verschillende getuigen i décharge van de hem ten laste gelegde dronkenschap vrygeaproken als zgnde die dronkenschap wel wettig maar niet overtuigend bewezen Er werden 8 getuigen i charge en 8 ü décharge gehoord Ook bij de rechtbank verklaarde de veldwachter dat Van D in kennelgken staat van dronkenschap zich in den bewusten avond op den openbaren weg had bevonden en dat hg zelf volkomen nuchter was geweest toen hg die droukenadhap constateerde De substituut officier van justitie mr W 6 A Schollen meende dat door de verklaringen van verschillende getuigen bewezen was dat Van D zich niet in kennelgken staat van dronkenschap op op den openbaren weg had bevonden zoodat door den veldwachter zoowel in zijn ambtseedig procesverbaal als bg het kantongerecht te Assen als getuige eene onware verklaring was afgelegd voorta dat beaezen was dai de veldwachter opzeltelgk die valsche verklaringen had gedaan naar aanleiding van een hevige twist die tusschen hem en Van D na afloop van de feegrafenis had plaats gehad terwgl Van D tegen hem bij den burgemeester te Norg eene aanklacht had ingediend wegens mishandeling door hem bij die gelagenheid gepleegd Spreker requireerde de veroordeeling van den veldwachter ter zake van vatschheid in eene aulenthieke akte en meineed afgelegd in eene strafzaak ten nadeelo van een bekl tot eene gevangenisstraf van 1 jaar 6 maanden De verdediger van den bekl jhr mf H G van Holthe tot Echten advocaat te Assen was daarentegen van meening dat het zeer wel mogelijk was dal Van D die op bet kerkhof de doodkist had laten vallen en zelf ook was gevallen werkelijk in kennelgken staat van dronkenschap bad verkeerd en dat in ieder geval de goede trouw van den veldwachter bij het opmaken van zijn proces verbaal en bg het afleggen der verklaring bg het kantongerecht moest worden aangenomen zoodat niet bewezen was dat deze opzettelijke valsche verklaringen had afgelegd Spreker concludeerde tot vrijspraak De rechtbank Woensdag uitspraak doende verklaarde den veldwachter schuldig en veroordeelde hem tot de door het openbare ministerie gerequireerde gevangenisstraf van l jaar en 6 maanden Zg i uitetdtend geschikt inn het lichaam bij deoverlading der heftenen voor zidlc worden te behoeden Zg staalt de spieren en geeft den jongen menach moed en zelfvertrouwoi Zie maar eens naar de reorulen Sla hen aandachtig gide als ze komen en daarna als ze eenigen tijd aan de gymnastische oefeningen bobben deelgenomen Welk een verandering wordt men gewaar I En wat ons bg de onderen al zoo erg in het oog valt is waarlijk hg de jongeren niet minder verrassend en wat nog meer zegt ook nog veel meer noodig Dat elk dua de belangen zijner kinderen of pupillen goed begrgpe Gymnastiek is waarlgk geen luxe artikel zooals velen meenen Wie dit wèl zegt heeft zeker zelf nooit baar heilzamen en versterkenden invloed ondervonden of willen erkennen ADVERTEWTffiW Bg beschikking van den Kantonrechter te Qouda de dato 20 Augustus 1891 is aan JACOBVS BALDUINUS BIEZEyAAM zonder beroep gedomicilieerd te Gouda minderjarigen zoon der echtelieden ADRIANU8 JOHANNES BIEZENAAR en MARIA ELISABETH van CATZ mede gedomicilieerd aldaar handligting verleend tot het drgven van handel in mannfactureo en aanverwante artikelen het houde van winkel in die artikelen en het sluiten van eene vennootschap daartoe betrekkelijk met zgn broeder JAN WILLEM BIEZEXAAB mannfacturier woneode te Gouda Geschiedende deze afkondiging krachtens artikel 486 van het Bnrgerijjk Wetboek De Griffler hij voormeld Kantongerecht Mr C A CAÜ De beoeflciaire erfgeoamenivaa wglen COBNBLIS VEBDEL in leven timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 23 Juli 1889 overleden roepen bg deze op de onbekende schuldeischers in zjjne Nalatenschap om op den elfden September 1891 des morgens te 10 uren te verschgnen ten kantore van den Notaris GERARDUS CATHARINUS FORTÜIJN DROOGLEEVER te Öourfa teneinde zoowel aan hen als aan de bekende schuldeischers dadelgk Rekening en Verantwoording van hun beheer af te leggen en hunne schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der Na latenschap daartoe toereikend zal zjjn De beneficiaire erfgenamen van wjjlen den Zeer Eerwaarden Heer WILHELMUS ANTHONIU8 van WOBCOM ialeyen B K Priester en Rector in het Liefdegesticht te Gouda gewoond hebbende te Gouda en den 14 Augustus 1890 te s Oravenhage overleden roepen bg deze op de onbekende schuldeischers ia zijne Nalatenschap om op den elfden September 1891 des morgens te 10 uren te verschgnen ten kantore van den Notaris GERARDU8CATHARINUS FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ten einde zoowel aan hen als aan de bekende schuldeischers dadelijk Rekening en Verantwoording van hun beheer af te leggen en hunne schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der Nalatenschap daartoe toereikend zal zjjn dat men hem io de nabijheid heeft gezien En wie heeft u die tijding gebracht De jager Hackert De jager van baron Von Buchcnau Kent hij den boschwachter persoonlijk Hackert heeft deatgds bij de dochter van dien man een blauwtje geloopen zeide de kamerdienaar Dan valt aan de waarheid niet te twijfelen Ik zal er mijn broeder mede in kennis stellen Gelooft gij dat de jachtopziener don graaf baat Ik moet het wel gelooven Van wien is hijr sprake vroeg de graaf plotseling binnenkomende Hij was van zijn wandoling teruggekeerd Daniel heeft daar een onaangename tijdinggebracht zeide Unica Reimann ia weder opge doken hij was sedert uw vertrek spjporloos ver dwenen Reimann antwoordde de graaf wien deze mededeeling scheen te ontroeren Ik vrees hén niet i Maar hij haat u Kurt Wat deert mij de haat van zulk een monsch Wanneer ik mij veroorloven mag een raad te geven dan zou het die zijn dat mijnheer de graaf op zijn hoede zij zeide de kamerdienaar op waarschuwenden toonij Reimann was altijd een ruw en boosaardig gezel Mj zal zich gedurende zijne afwezigheid niet verbeid hebben Dank u DSirtel i antwoordde Von Hohenhausen Tegen I November gevraagd EENE FLINKE Adres Gouwe C 169 De rd fcoop der fleaobjes met olie ea prairie bloem werd gestaakt en aaa bet publiek geiegd dat men die kon betatffM bi den heer Stinve Hierop trtÉIJM oei e ainwei gWi naaf de Anin Tan deien arW aan htt Oostvttkttilein HUklMu d schel af slaeÉHn heC nannbal Onk e frMbtte met steenen 4 ruitedf in te wal e ran ïet bsyenhais TeMr jt Md nog beitg Mai de baKtad eden Toort te zetten erscheen er eene talrqke politiemacht die Terdere wanordelqkheden tegenging en de bende uit elkander dreef Een streng onderzoek wordt door de politie ingesteld om zich te vergewissen of er misschien termen aanwezig zijn om eene rerrolging in te stellen vegeni aanzetting tot het plegen van geweld Men schrqft uit s Hertogenbosoh Heden Donderdag was het hier weer rr onrustig De terechtstelling ran den Tolksrijmelaar van Baardwijk Toor wien eene gerangenisstraf van 8 maanden wegens beleediging van den commissaris van politie was geéischt bracht reeds in den voormiddag eene vrq groote menigte op de been en dit voorspelde niet veel goeds voor den avond De politie was met hare maatregelen gereed Toen het volk als naar gewoonte te 8 uur op de groote markt aamenschoolde trad tij krachtig op en dreef den troep uiteen Ongeveer een half uur later verscheen de brigade marechaussee te paard Wie de verantwoordel kheid droeg van hetgeen nu gebeurde weet ik niet maar het had er al den schijn van alsof het bevel luidde hsk er maar op los Van alle zijden zag men het volk vluchten terwql inmiddels geduchte slagen werden toegebracht en verscheidene personen in meer of mindere mite werden gewond Onder dergelyke omstandigheden kan de politie do onschuldigen moeilijk onderscheiden en het is derhalve geen wonder dat er van deze categorie velen het gelag betaalden Hoe onaangenaam dit moge zijn het is niet te vermyden en derhalve hierover geen klachten Maar toch zij met bescheidenheid de vraag geoortoofd of bet niet gepast ware geweest vooraf eene waarschuwing te doen dat tot maatregelen van geweld n u worden overgegaan Wordt zelfs eene dergelqke waarachuwiug niet door de wet gevorderd art 18S der gemeente wet Rustige burgen die zich op de stoepen van cafés en sociëteiten bevonden werden nu onverhoeds met ruw geweld op het lyf gevallen en moesten als boosdoeners voor de sabel der marechaussees wijken Ware namens den burgemeester een verzoek gedaan om de stoepen der cafés te ontruimen het doel zou bereikt zyn en de goedgezinde burger ware niet onnoodig verbitterd Oo cafe s en herbergen rondom de markt werden tegen half elf op een eenvoudig verzoek van den bnrgemeester alle ontruimd daar schuilden de kwaadwilligen niet Nog nader wordt ons uit s Hertogenbosch gemeld Na het dol en ondoordacht optreden der politie op Donderdagavond is de verbittering onder alle standen der bevolkiag grooter dan ooit De burgemeester ontkent last te hebtien gegeven om te handelen zooals is geschied De wettige voorschriften zijn niet in acht genomen Naar men beweert zou bij eeoige burgers bet plan gerijpt zijn om aan H M de Koningin regentes het ontslag van den commissaris van politie te vragen m voorkwam zij vond ook schuldbekentenissen met i dien naam onderteekend en zelfs ten tooneelprogramma waarop deze naam stond Deze man was zonder twijfel de vriend baars broeders overigens boezemde hij haar geen belang in De stem van de kamerdienaar wekte haar uit hare overpeinzingen Jacob wenscbt te weten of beden niet moet worden ingespannen zeide Daniel Ik geloof het niet antwoordde Cnica die thans eerst bemerkte dat het doorsnuffelen van de portefeuille haar langer dan een uur had beziggehouden voor heden zal het wel telaat zijn geworden Wij zullen wachten tot mijn broeder uit het park terugkeert Voorts wilde ik den genadigen heer nog eene mededeeling doen die van het hoogste belang is Mag ik ze niet vernemen Misschien is het zelfs beter dat ik haar het eerst aan de freule mededeel U zult u herinneren dat mijnheer omgang had met de dochter van een jachtopziener en dat na den dood van het meisje de jachtopziener verdween Ja zeker zeide Lnica Deae man is toch niet weder opgedoken Helaas antwoordde Daniel op gebeimzinnigcn toon Ik heb voor een half uur de tijding ontvangen Onder verzekering van de volle waarheid te vermelHen en van dit op tijd en stonde te zullen bewgzen heeft de AnhierpKhe koophandel raeds eenige malen het bijna oogelooAgke feit medegedeeld dateene jongu dame mevrouw Duoia Van Cutsem in hal kranninni en gntiobt IHaecMklaertent aan den LeuveBscKsn aftenwug n 8fï te Sdtaerbeek opgeslM gelMddM wofW hoewrt 1 voUeoueD gmnd van hersenen is Deze opsluiting zou met de misdadige medewerking van reohterigke ambtenaren en geneeskundigen geschieden door bare familie tegen wier zin en zonder wier instemming zg te Londen in het huwelgk getreden is Volgens de Koophandel is ook de Nederlandsobe justitie hetzg dan geheel ter goeder trouw bg de zaak betrokken Onder eene vilsche beschuldiging der Belgische justitie zonhet jonge echtpaar in 1887 te Breda zijn aangehouden en aan Belgiu zgn uitgeleverd waar echter aan de zaak waarvoor de jongelieden aangehouden en uitgeleverd zgn nimmer gevolg gegeven ia 1 Uit Innsbruck wordt gemeld dat iu den nacht van 18 op 19 dezer het plaatqe Kollmana door een rreeselgke ramp als het gevolg van den buitengewoon regenachtigen zomer getroffen ia De Oanderwild beek van den Ritférhorn atroomende was door eene wolkbreuk op igekende wgie gezwollen er stortte tegen middernacht als een zware bergstroom omlaag alles wat tegenstand bood iu hare vaart medesleepende Boomen en struiken groote stukken rots en grond sleurde zij mede en in het plaatsje Kollmaon vernielde zg 44 huizen van welke 14 zoo volkomen dat nauwelgka meer te zien ia waar zg geataan hebben Van de personen die zich tgdens de ramp daarin bevonden is niemand gered en 39 personen werden er vermist Ook ia de brug in den rgksweg die d or het dorp loopt geheel vernield De stroom was zód heftig en snel dat de Igken zelfs in de Elsach tot bg Bozen opgeviacht zgn De masaa s grond steenen boomen enz welke de stroom medevoerde veroorzaakten eene verstopping van de Eisach bg Waidbnick waardoor het water ook daar groote schade berokkende De spoorwegdam werd qver een afstand van SOU M vernield en de baanwachter wiens huisje door het water werd me legealeept was gelukkig in leven gebleven om den uit zuidelgke richting naderenden nachttrein tegemoet te gaan en te waarschuwen INOEZONDEW Q 3r 32Q 33 a s t i Q lc Uit een advertentie in dit blad biykt dat de Gymn Vereeniging Excelsior alhier weder een nieuwe gelegenheid tot turnen tracht te openen Met September a s zal een nieuwe onderafdeeling geopend worrleo waar jongens van 12 16 jaar gelegenheid wordt gegeven zich door nuttige inspanning een aangename uitspanning te verschaffen Wij vertrouwen dan ook dat het pogen der bovengenoemde Vereeniging door vele ouders op prga geateld zal worden en de nieuwe afdeeling ziek weldra in grooten bloei zal mogen verheugen In onzen tgd waar van den jeugdigen natuurgenoot zoowel in ala buiten do achool zoo t eel gevergd wordt kan het nut der gymnastiek niet genoeg geprezen worden bedaard Ik heb dien man geen het minste leed veroorzaakt en er is geen genoegzame reden om de overheid opmerkzaam op hem te maken Hij kan rag geen vrees inboezemen Indien hg echter een ondersteuning wil hebben dan zal ik ze hem gsarae geven Nog ieta Daniel Mocht die matroos nog weer terugkomen wijs hem dan af ik heb den dank dien ik hem schuldig ben afbetaald nu ben ik alt hem klaar Heeft hij u hot leven gered Kurt vro Unica Neen dat niet tenminste niet direct Ma hij hield mij met geweld terug toen ik in de boot wilde stappen die een oogenblik later voor onze oogea verzwolgen werd Hij had mij buitendien gedurende de reis een dienst bewezen en daarvoor eischte bg nu zijn loon Met zulke lieden kan raen slechtonderhandelen wat zij eenmaal besloten hebbea zullen zij niet licht loslaten Nu in mij beeft hjl zijn man gevonden en ik hoop dat hij mij oiMverder zal lastig vallen Waarop wacht gij na Daniel Ik wilde nog vragen of ingespannen moet worden Hoe denkt gij er over Unica Het zal te laat worden Kurt Goed dan wachten wij tot morgen jyordt ftrvolgi te GOUDA op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1891 des morgens te elf uren in het koffiehuis cHaemonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C PORTÜIJN DHOOGLEEVER van No 1 Ben op gunstigen stwid gelegen goed onderhouden WINKELHUIS met BOVENWONING en ERF aan de Wjdstraat te Gouda Wgk A No 174 Het Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken en Zolder is terstond te aanvaarden terwjjl het Beoedenhuis verhuurd is tot 30 September 1892 aan den heer L C KINT voor ƒ 5 per week No 2 Een goed onderhouden gunstig ge WOONHUIS ERF en OPEN PLAATS aan de Wachterstraat te Gouda Wjjk P No 218 Te aanvaarden 1 October 1891 Het Huis bevat behalve den Winkel 5 Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken No 3 Een goed onderhouden aangenaam met atzonderlijke Bovenwonino en ERF aan de Gouwe te Gouda Wijk C No 58 en 58a met een uitgang in de Poort daarnaattt Het benedenhuis t welk 4 kamers en kenken bevat is terstond te aanvaarden het bovenhuis bevattende 3 kamers keuken en Zolder is bg de week verhuurd voor ƒ 2 75 Nos 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN en grooten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda WiJk N No 212 en 213 No 212 is bij de week verhuurd voor ƒ 1 15 en No 213 is te aanvaarden 1 November 1891 No 6 Een HUIS en ERF in 3e Vrouwesteeg te Gouda Wgk H No 231 verhuurd biJ de week voor 2 No 7 tot 9 Drie HUIZEN en ERVEN in de Vrouwesteeg te Gouda Wijk H No 199 200 en 201 Verhuurd bij de week elk voor 1 45 Nos 10 tot 13 Vier HUIZEN en ERVEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda Wijk N No 236 tot 239 Verhuurd bij de week voor 1 10 1 10 1 60 en ƒ 1 30 No 14 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wijk L No 294 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 No 15 Een HUIS en ERF in den Rozendaal bij den Langen Tiendeweg te Gouda Wjjk M No 9 Verhuurd bij de week voor 2 En No 16 Een HÜIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wijk R R No 85 Verhuurd bij de week voor 1 40 De perceelen bijna allen van Waterleiding voorzien zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Notitien dezer verkooping en alle nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Berkrhi wmn Inzet Bg de veiling op Vrgdag 21 Augustus 1891 ten overstaan vaa den Notaris H 6R0ENENDAAL te Qouda is het HEERENHUIS met TUIN nabg den Kortenoord te ftenwerfcert aan den IJssel in bod gebracht op 4000 De afslag blgft bepaald op VRIJDAG 28 AÜ6U8TDS 1891 des morgens U uur in het Koffiehuis van den Heer J OÜDIJK te Nieuwerkerk aid IJieel nabg het Station Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris alwaar inmiddels verhoogingen kunnen worden aangenomen tegen genot van 10 der verhoogingesom Ten overstaan van den Notaris Mr FUHRI SNETBLAGE ie Woerden worden op Woensdag 2 Septenibera s svoorm 11 uur in het koffiehuis van d=n Heer CLAÜSMAN te Woerden publiek verkocht de voor weinige jaren nieuw gestichte EOüWUANSfONHfS met Schuur Hooiberg Erf Tui en uitmuntende LANDERIJEN op KROMWIJK onder WOERDEN groot 11 Hectaren 22 Aren 56 Cent In eigen gebruik hg ALBERT ÜS VERDUIJN en te aanvaarden het land Kerstmis a 3 en overigens 1 Mei 1892 Meerdere inlichtingen geven de Notarissen Mr MOLENAAR te Waddingaveen en Mr FÜHRI SNETHLA GE voornoemd Gymnastlek Vereenfging Bssoelsior Bü genoegzame deelname zal aan bovengenoemde Vereeniging te beginnen met September weder eene Opleidings klasse verbonden worden voor jongens van 12 16 jaar tegen eene contributie a ƒ 0 25 per maand Oefeningsavond DONDERDAG van 7 8 uur Aanmelding en inlichtingen bij den Directeur den Heer H OUDERKERK Katten ngel mm mmi Aan het Kantoor van de Goudsche Glucosefabriek bestaat gelegenheid tot plaatsing van een JONGELING oud 14 h 15 jaar Aanvragen schriftelijk ¥¥¥¥ het onovertroffen LAGËRBIER en het gunstig bekende S T O XT T van J M y d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda