Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1891

Sfi Sf f i ff sSV Schoenen en Laarzen Magazijn Hoek TIENDEWEG GOUDil VOORLOOPtG BERICHT Wegens het vergevorderd Saisoen en GROOTE DALING in Prijzen worden al de voorhanden StS S SIi W MW 4000 PAREN uitverkocht Nooit zal er een UITVERKOOP tot zulke ongekend lage prijzen geweest zijn NB DEZE ÏÏITVEEEOOP ZAL ALLES OVEETEEITEN Aanbevelend J P UESSELS I Maandag 24 Augustus 1891 i i w MMm mmj H oa o H o es H Sport en Ueereu Artikelen Or O o H O sr f Q KCeeren 3 a tta IFexcl a REISDEKEJNS en PLAIDS EITGELSCHE FANTASIE HOEDEET SPORT en REIS CAPS C F BUSCH 3VE K k T Ontvangen groote norteering verkoüpen sedert 10 jaar met toenemend succes hunne Norniaal Ondergoederen zooals Proi JAEGER in t Wolregime aanbeveelt Dit fabrikaat is sterker en de prijs is lager dan eenig ander Dit fabrikaat is volgens getuigenis onzer afnemers het SOLIEDST en VOORDEELIQST in t gebruik Algemeene Hypotheekbaok AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 JMaalschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volleekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 en 500 tot den koers ▼ n lOO s pCt rerkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M 1 OGIER Co te Ooiida OPENBARE VERKOOPIHG te GOUDA ten orerstaan ran den Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVEB op WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1891 ba opbod en op WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1891 bg afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habhonik aan de Markt te Gouda van Eenige HUIZEN en ERVEN TURFSCHUREN en diterse perceelen WEI en HOOILAND VEENen RIETLAND en Water alles staande en liggende op de Blokken Elfhoven Vrghoef Nieuwenbroek Lang Gravekoop Ravensberg Vogelenzang en Achterwillens in de Gemeente REEUWIJK te samen groot ruim 100 Hectaren in 32 perceelen En een HUIS en eenige perceelen VEENLAND en WATERING op Ravensberg te Reeuwijk te samen groot 4 hectaren 27 aren 5 centiaren Notitiën dezer veiling zgn van den 1 September af te bekomen ten kantore van voornoemden Notans FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda by wien tevens alle nadere inlichtingente bekomen zijn SPECIALITEIT in voor de LUIEHMAITD VOLGJBNH XARIEF Prijscouranten op aanvraag Firma Wed BOSMAN GOUDA Tiendeweg D 84 Tegen NOVEMBER vraagt Mevrouw Van dk WEG te Stolwi ji ersluls ieene fatsoenlgke als meid alleen Snelpersdruk fan A Brinkman Zoon Gouda BINNENLAND GOUDA 22 Augustus 1891 Benoemd tot voorzittend armmeester in de gemeente Vlist de heer C Boore en tof nrmmeestor de lieer b Boer Ata eeu treurige b zoriderheid omtrent bet ont eluk aan het moer van Gomo het inzskkon van een toomboottteiger wordt nog medegedeeld dat hot bruidje van een der verongelukten zij waren denzelfden OlDhtïad in den eoht getreden éen oogenblik te vor n tot baar man had gezegd als thans de steiger eens inzakte nu er zich zooveel menschen op bevinden hoe vreeselgk zou dat zyu Deze stelde haar daarop lachend gerust doch bad nog niet uilgesproken toon het onheil plaats bad dal het arme jonge vrouwtje tot weduwe maakte Beriebton met de Chinewebe mail te San Francisoo ontvangen gedagteekend Shanghae 21 Juli melden dat ds Tang tse Kiang voortdurend bl ft wassen en dat ds boeren in het rivierdal voel te Igden hebben aangezien da rijstvelden alijsar geheel bedekt zgn en duizenden bunders overstroomd worden Het water Iroomt over het laag gelegen land en sleurt den grsanvoèrmsd afkomstig an vorige oogsten raeé Er staiit dus tenzg bet water snel valt hetgosn niet waarschijnlijk is een groote hoqgersnood voor de deur Behalve dat de r st van de bovenlaodeu erg beschadigd if door de vele regens tal d niet overstroomde grond in vele weken niet bruikbaar z jn voor den rljstboBw zoodat het bijjaa leker is dat de tweede rHstbouw dis gewooDijjk in dezen tyd geplant wordt met geoogst zal kannen worden Te Fooohoo is bet water s nachts zoo snel en onverwacht gestegen dot er meer mensobenlevens te betreuren waren en meer eigendommen verloren gingen dan bij de groote overstioomingen van den afgeloopen winter Er komen gewoonlijk na 12 Juni geen overstrooraingen voor en de bevolking van de oevers der rivier had eenigoii grond om te gelooven dat de gevaarlgko tgd voorbij was bijgevolg waa iedereen onvoorbereid toen het water kwam Huizen aan de rivierkant werden van hunne grondvesten weggeslagen en mannen vrouwen en kinderen en levend vee alles werd medegesleept £ en paar honderd jonken die in de rivier voor anker lagen worden stroomafwaarts gevoerd on tegen de steenen brug voorbg de stad verpletterd bet meerendeel der opvarenden verdronk Tachtig lyken waaronder negen vrouwen en veertien kinderen zijn aan land gespoeld Men duebt dat de nood in deze streken groot zal z n daar de rgsthouw mislukte en bat niet waarschijnlijk is dat de koelies het een of anders werk kunnen krygen om hun kleinen voorraad weer oau te vullen £ en nieuwe lozing van de oorzaak waaraan deDuitiche Keizer het kneuzen van zijn knie te dank heeft ontleent bet Centrum aan den Engelschen Chronicle welke bet verhaal vau zgn correspondentbeeft ontvangen die bet weder aan den Franschen Eclair ontleende Wg geven het zoools het voorons ligt en teekenen er alleen bg aan dat de scbrgver bg het maken van een verhaal zich niet eens demoeite heeft gegeven om zich te herinneren datde jDuitsche Keizerin op den door hem aangegeventijd te Felixtown vertoefde Do correspondent schrgft De Solair is een blad dat in t algemeen zeer goed is ingelicht en in den regel geen canards opneemt Anders zou men bg het lezen vsn het volgende allicht denkon dat het geheel en al is ontstaan in het broin van iemand diodoordeFransoh Bussische koorts welke in Frankrgk thans epidemisch heeracht is aangetast of wel dat Albert Millaud van den Figaro weer een geniale bui heeft gehad De Eclair zegt echter dat hg het nieuws niet zou publiceeren als het niet door een onbetwistbaar gezag was bevestigd In den nacht na het vertrek van den Hoiemollem uit Engeland zegt de Eclair kreeg het scheepsvolk bevel op dek te verschgnen en vond tot zijn groote verbazing het aohterdek schitterend verlicht er was een altaar opgericht waarop de boeken van het Duds en Nieuwe Testament lagen Naast het altaar stond Ie Keizer in een witte kazuifel met eeu staf ia do band en een wit zwarten mijter op het hoofd Hij las verschillende gedeelten uit de Gewijde Buekon betrekking hebbende op do oorlogen on bad daarna de geboden der Lutharscho Kerk terwijl hij het scheepsvolk liet antwoorden Vervolgens predikte hij guniimen tijd over de plichten dor vorsten jegeus hoX volk Deiu kerkdienst duurde oiigevoer drie uur en eerst tn twee uut na middernacht macht het scheepsvolk de kooien betrekkeu Tegeu B uur in den morgen verscheen do Keizer in admiraalsuniform op de brug hij zag er zeer verwilderd uit Hg naderde den commandant van het schip en zoide commandant ga naar uw hut ik gelast het u Sire vergun mij de opmirking te maken sprak de commandant dat wij op een gevaarlijk punt zijn Zoowel voor de veiligheid van Uwe Majesteit ali voor die van t volk zou t beter zgn dat een zeeman het commando behield Ga weg God zal mg inspireereu De commandant boog en ging weg maar de tweede offlcier van de wacht bleef ojk zijn post De keizer naderde hem en zeide toornig Ga jij ook naar je hut Maar Sire antwoordde de man de tweede officier van de wacht blg ft op zijn post zonder te vragen wie het commando voert Weerstaat gij mg ellendeling gij hindert den geest Gods die in mg is Dit is de wrake Gods die op u komt I en meteen kwam da hand des keizers met geweld op het aangezicht van deu officier neder Bood van woede bedwang de officier zijn verontwaardiging en hield tioh stil Maar de keizer werd als waanzinnig van woede over de ongehoorzaamheid van den officier dien hij vervolgens bg de keel greep om hem overboord te gooien maar de officier baad wedeiataud n indien worstolstrijd viel do keizer op Bet dok uu brak de knieschgf Stom van schrik hadden de schepelingen het schouwspel aangestaard Daarop volgde een tooneel dat allen die er getuigen van waren nooit zullen vergeten De Keizer schreeuwde van pijn zijn oogeii puilde uit zijn hoofd hij sperde den mond wijd open en vloekte vroeaelijk Inderdaad zegt de Eclair hij gaf alle teeketieu van krankzinnigheid Na een kort overleg besloten de oflicieren hem naar zijn hut te brengen dia geheel en al met matrassen bekleed werd terwijl order werd gegeven dat niemand mocht binnengaan behalve de Keizerin de geneeaheer en demannen die moesten vaathouden zoolang zijn been verbonden en hem het dwangboii aangedaan werd De crisis kwam eerst den derden dag Alles wat van dit voorval overblgft is de geweldige indruk dien de ooggetuigen ervan behouden hebben Buiteolandsch Overziclit De feeslen te Portsmouth zgn in vollen gang De hertog van Connaught do tweede zoon van koningin Victoria bracht met den Engelscben admiraal Clan William den Franschen admiraal een bezoek aan boord van de Marceau en daarna begaf admiraal Gervais zich met zijn staf naar Osborne om zijn opwachting te maken bij de koningin Do Franachc gezant de heer Waddiugton atelde de ofücioren aan de koningin voor De koningin ontving de Franschen omgeven door do prinsesaen Beatrice an Louisa en haar gehealen hofstoet Bij de audiëntie welk een half uur duurde waa bok prina Hendrik van Pruiaon de brooder van keizer Wilhelm tegenwoordig Do Franaohen behoeven niet te klagen over een al te koele ontvangst noch van de zijde der autoriteiten noeh namena de bevolking Hoewel natuurlijk nieta te bespeuren was van de uitbundige betoogingen gelgk deze den Franschen aan de Newa en te Moskou ten doel vielen werden zij toch overal met groote hartelijkheid begroet Gisteren was admiraal Gervais met de commandanten der verschillende schepen ta Osborne de gaat dar Koningin Victoria die ter eere van de Fransche gasten een feestmaal gaf dat volgens de Ëcgelsohe bladen bijzonder schitterend geweest is Des avonds werd door den admiraal Clanwilliam een feestmaal van zestig converts aangeboden aan de hoofdofficieren der Fransche vloot in bet paleis der admiraliteit De admiraal Gervais nam de eerejdaats in Tevens werd een feestmaaltijd van vijftig couverts gegovoa door do En elsohe officieren aan de andera Fransobe officieren m het Naval college Te II uur waa er bal op hot Stadhuis dat schitterend verlicht en versierd waa De atad w i3 in feeatdos on ook verschillende jachten waren geïllumineerd Allo berichten over verdere plannen der Russische rei ooriu om ook den uil voer van tarwe te verbieden zgn tot duavor ongegrond gebleken Voor zoover bekend acht do Ruasische regeering het verbod van den roggouilvoer voldoende om in den tgdelijken nood der bevolking te voorzien Ter Berlgnsche graanbeurs vonden deze geruchten terstond reeds weinig geloof zoodat ze geringen invloed op de prgzen oefenden Over het algemeen bleven de prijzen der rogge en tarwe ongeveer op dezelfde hoogte Hot aocialistencongrea Donderdag gepresideerd door een Italiaan eu een Oostenrgkor en dus weder beginnende met da gebruikelgke explosies van broederliefde der volken hield zich bezig met pogingen om de Internationale te doen herleven gelgk ook reads op hot vorige congres te Pargs In eeu motie van duldelooze breedaprakigheid die ongeveer anderhalve kolom van dit blad zou vullen werd oen algemeene organisatie van de arbeiders voorgesteld door vorming van nationale comité s die samen een internationale federatie zouden uitmaken Tegen deze resolutie van Fmnscho zijde verdedigd werd een andere vsn Duitache zijde voorgeateld Men had het bezn aar dat de wetgeving van verschillende landen bepaaldelgk van Duitscbland zich tegen zulk oen vereenigipg zou verzett n Om practisch te blijven wilden de Duitschera oen dergelgke federatio niet maar zg hoopten hetzelfde doel te bereiken door in elk land een secretariaat van den arbeid te vestigen welka secretariaten dan tot elkaar in betrekking konden treden De discussie verliep in een algensene spraakverwarring Hierover schenen het allen eens dat het naaste doel van elke organisatie moest zgn elkander onderling steun te verschaffen bij werkstakingen en boycotterijen maar in t algemeen bleek do raeening dat met lichtvaardig tot het hanteeren van die wapenen moest worden overgegaan omdat zij dikwijls hen wondden die ze hanteerden De Duitschera verklaarden zich zelfs in beginsel tegen een algemeene werkstaking dio de Franschen wilden voorbereiden De discusaie kon niet tot een eind komen Sommigen trachtten een stemming door te drijven maar iia groot rumoer werd de beslissing verdaagd PETaOLKUMiVOTEKmiVGEM van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was boden vast Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fust 7 80 Jonuari Februari Maart April en Mei le ering ƒ 7 56 September October November en De cemberlevering ƒ 7 BO uurKerliike Stand GEIiOBErf 19 Ang Jacobii Jerinn oudara J S taA Waas en N E van der Veer 20 Cbriatiaan FrederikaaOilders F Weil en J O van Holten Johaooa Pieter nella ouders J Koemaas en M J floot SI Jofaamies ouders C Blok en H van der Valk Joluoua Pietemella ouders A de Moog en A C Kosters Johanna Ellzalxtl ouders J tf de Uilde en A Ë V Smit Jan oldtrs J Veld en R Kroezen OVBIiLEDhN 18 Ann C Bo f 8 20 T Bo nw man 16 j 11 m M Lens 68 j 21 N MaVjogel hnisvr van A Broere 46 j 22 J vali Hénsden 75 j ONDERTROUWD 23 Aug J L Legds In Doesbnrft 30 j en A Lnlius van Goor 22 j P M Gerharda to lïansbflch 26 j en M M Pape 29 j J A vao Zieeuweo 25 j en C van der Kog 29 j J J Dnya 99 j en J Hortensius 24 j Haastrecbt GEBORE N Johanna Hendrika ondara I Koapaar an J Strarer Moordrecht GKbOKISN I Maria ooders K Krugeubrisk m P Sekoat GEHDVVD K de Brngn en T Rietveld