Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1891

f c i¥a iS g e fT i i s 18 1 Dinsdag Augostos 4aia GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad üoor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan gesoliieden tot ete nar des namiddags van den dag der uitgave Advertentïën Openisaar Onderwïjs Tielaiing van Leerlingen o f de Avond of ilerbitlingsschool en op de Kostelooze en Bewairscholen De COMMISSIE van TOJEZICHT op hetLAGKB ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSChrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den October 1891 op een der bovengenoemde scholen verlangti geMïhieden zal iu de seboollokalen op DINSDAG 25 Al GUSrUS 1891 des namiddags teo vgf aar Voor verdere bgzonderhedeD ordt verwezen aaar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Secretarie J H VAN DKB VOORT 9oada 13 AngastiM 1891 FDIKB QÜDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merit Vork rughaar bg M PEETER8 Jz If U Als bewijs vsH echtheid is t oochet en kurk steeds voor NIGHTCAP P HOPPE van Gebrs SNEL Amsterdao Verkriigbaar te Gouda bj G H LAKEBVKLD Gonwe P V OÜDSHOOKN Kleiweg e T VLIET Markt Tfc Atfen bö M ta NAGTBGA L J KOOLE Bodegraven bq M BA AB8 Boeioop bg 0 Mi erm bg M 10M Oudeumter W TSBBOOUËN kM Aar n o 9M JOÜG A C FUN TAN DRAADT k Wad F G VE DONK etobwpt T 8Q ICaON T£UEE No 3 1 2 iKN V kilo PAARDË IIEST TE KOOPeengrootevaaltPAARDENMEST Te bevragen Pepentraat K 254 n io een FLESOH OUDE JENEVER van P HOPPE Schiedam merk Night Cap kit JI F IlËRMAlV Zn Tieodew OnovertroffeiL KWALITEIT VRAAG GHÖCOLAAD GROOTËS roffgL Geg arantleerd zuiver LET OP DEN N A AM Fabriek te Westzaan Opgrericht 1825 lm Hengelaars Een onfeilbaar middel om ten allen tijde overvloedig Visch te vangen is de GRAISSE de HÉROJV Reiger vet Met gebruiksaanwijzing franco verkrijgbaar tegen postwissel ad I ÖS bij GÉRARD Spiegelstraat 74 Amêterdam In depot bij O MEHWER T Korte Singel 2 LOTEN in de VKRLOTIING BU GELEGENHEID DEB ZUN TE BBKOMEN BU BUUVKHlAl Lan eTiendeweff PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Komt nooit terug de zeldzame gfclegpenheid om te koopen 19 BIJNA VOOR NIET H slecht I t 3 85 slecht een voortrefelp HOULOGE met een zeer elegante KETTING Wegens opheffing mgner gezamenigke boitenlandsche Filialen moet ik de voorhandenreazen collectie spoedig Opraiawn Om dat te bespoedigen rerkoop ik van hadan af Een zeer fljn goedloopend Horloge voor Ueeren Dames of Jongens voor den spotpr s van sledits f 3 85 ea geef bg ieder Horloge nog gntis een JCetting Cadeaa Beetellingeii worden naar volgorde spoedig BitgeToerd Franco VeTKonAen per Bemboura Franco Eerste en grootste B orloge Depdt Firma CABL POLL A E Weenen 2 2 Noraragasse No 43 PRACHTIG FEESTGESCHENK Urit vexlco op van Demisaisons van het vorige Saisoen met veel verminderde prijzen G PUIJK Tarfmarkt GROOTE SORTJEMRIÜfG Qauds SoaljMnilnik wiAwBauKiuiit fc ZooN At QS Az IQQlvQg S 7a uiTSV De nitgare dezer Coarant geschiedt dag ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Licoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Augustus 1891 Van de door den Staatspoorireg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief nasr den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 386 personen gebruik Naar ij vernemen is gisteren in de vergadering van de afd Gouda van den Bond voor Alg Kiesen Stemrecht besloten dezen winter 6 openbare ver gaderingen te houden en op die vergaderingen sprekers uit te noodigen die het doel van den Bon voorstaan Ook verd beslaten tot het houden van cursusvergaderingen waarvan tijd sn plaats later aan de leden zal worden bekend gemaakt Nieuwe titulatuur De St Ct van Zaterdag brengt een sierlijke en aanbevelenswaardige nieuwigheid op t gebieri der Nederlandsche aal Het praedicaat mr wordt bij de namen der ontslagen en benoemde ministers voluit gescbreven wat met den adellijken titel keurig staat b v jonkheer meester A F De Savornin Ijohman De nieuwe titularis voor Buitealandscbe Zaken wordt scenoemd de heer meester G Van Tieuhoven terwijl de heeren Lely en Jansen die jhr noch mr zijn het ook zonder heer moeten doen De heer ïak roogo dus voorzitter zijn de heerVan Tienhoven is toch de eenige heer en meester van het Kabinet Haagache Ct llowland Hill de hervormer van het Engelsoh postwezen zag eens toevallig dat een arme vrouw een brief dien de brievenbesteller haar bracht niet FEVILLETOD £ Ael Duilaci m 13 De kamerdienaar verwijderde zich wat hij vernomen had bevredigde hem ten opzichte van den matroos in allen deole Baron Von Buchenau zal ons beden avond verwachten zeide Unica met zacht verwijt De graaf had de handen op den rug gelegd hij ging langzaam heen en weer Ik heb in het park onder de majestueuie kronen der oude beuken gezeten en aan vervlogen tijden gedacht antwoordde hij In ieder uur vertoonenzich nieuwe herinneringen en of ik wil of niet ikmoet mij er aan overgeven Mag ik deze herinneringen eens afbreken vroeg Unica wier fijne hond op de portefeuille rustte Do nieuwsgierigheid heeft mij verleid een blik inje brievenlasch te werpen ik hoop dat ge mij ditniet euvel zult duiden Zg bevat geen geheimen zusje Wanneer ik een geheim ontdekt had zou ikhet niet gewaagd hebben u eeo openlijke bekentenis aannam omdat zq het port van een Shilling niet kon betalen Üit medelijden betaalde hy het bedrag voor haar maar tot zijne verb ing zeide die vrouw hem dat hü die moeite we had kunnen spareu zij bad met haren broeder afgesproken dat hij baar elk vierendeeljaars met de post eeue leege enveloppe zou zenden het was haar genoeg als zij die gezien had maar den brief aannemen en er een Shilling wat voor haar eene heele som was voor te betalen was volstrekt niet noodig Deze nieuwe bekentenis bracht Rowland Hill op bet dsnkbeeld om eene verlaging van bet briefport in te voeren In Alexandrië is iemand tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens bet uitoefenen van 2ijn beroep dat in het maken van mummies bestond Die maakte hy van zorgvuldig geprepareerde ezelshuiden welke hij in Pharao s metamorpboseerde en naar de markt zond chronologisch vermeld als Mummies van de oude Koningen van Ëgrpte Toen hij zooveel oude Koningen had voortgebrfioht dat zijne historische nasporingen hem er niet meer konden leveren naar wie bq jjoe warea kon noemen ging die vindingrijke persoon aan het fabrioeeren van hoogepriesters dat een onbegrensd veld voor zijne talenten scheen aan te bieden Een hardvochtig bestuur kwam echter tusscbenbeide en maakte een einde aan zijn beroep In den jongsten brief uit do residentie in de Zwolsche Ct lezen wij in verband met het feest dat plaats had ter eere van de oud strijders van 1830 In de boschtent zat ik in gezelschap van zeven viin hen te zamon 568 jaren tellende De beker Meiwijn had hun tongen losgemaakt en zij babbelden over het verleden dat ietwat mistig en over het heden dat niet zonder zorgen was Vijf van hen toch moeaten nog arbeiden voor den kost de te doen Ik heb in de portefeuille een naam herhaalde malen aangetroffen Werner Sandhaupt De graaf was blijven staan juist bracht Daniel licht Werner Sandhaupt I herbaalde hij Hij was de vriend mijner jeugd een flinke jongen maar onverbeterlijk lichtzinnig Zoodra hy eenige dollarsiu den zak had ging hij naar een speelhol en meer dan eens was hij in gevaar wegens zijn strijdlust doodgeschoten te worden Daarginds lat men nietop een menschenleven op een kwaad woord al isde beleediging ook nog zoo gering antwoordt in demeeste gevallen een kogel Sandhaupt was by alzijne goedheid een gevaarlijk persoon ik heb mijlater van hem gescheiden Dat was wel het beste wat gij doen kondt zeide Unica waart gij met hem vereenigd gebleven dan hadt ge wellicht hem hierheen moeten medenemen Dat zou ik nimmer gedaan hebben Von Hohenhausen wa bij de laatste woorden de schrijftafel genaderd waarvoor Unica zat Wilt ge van avond nog werken vroeg zy Nog maar een uur ik wenschte gaarne nogheden klaar te komen Het is werkelijk noodig dat ik zoo spoedig mogelijk poolshoogte neem daarheden reeds de vertegenwoordiger van een handelshuis by mij was om qude met vader gesloten overeenkomsten te vernieuwen De overeenkomsten moeten voor dat buis wel zeer gunstig luiden ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt een als tuinman een tweede als schoenmaker zoowat flikwerk weet u de derde eindigde zooals Dickens begon met flesschenspoelen eea was bewaarder en do vijfde waadde zich bij ziJB schilderwerk nog op de ladder De stod die hen gezpnden had plaatste hen wijselijk onder het geleide van een sergeant en een kapitein der schutterij De eerste week met van hun zijde Ik beu er verantwoordelijk voor datza alle zeven weer levend in Schoonhoven terugkeeren zeide bij Is er geen gevaar dat ze gedurende de drie feestdagen niet wat te veel krijgen van alles vaa eten drinken loopen vroeg ik fluisterend Ja erkende de sergeant dat gevaar bestaat maar ik verlies hen geen oogonblik uit het oog Zijn ze moe dan zorg ik voor een rijtuig ik hittd de kas en Sergeant kan ik er nog een nemen vroeg hier een der oudjes Je hebt er al twee gehad Leendert ik heb het gezien antwoordde de sergeant vermanend Dat zal ik niet tegenspreken maar t kan nog wel pleitte Leendert Sta je voor je zelven in Leendert vroeg de sergeant ernstig bijna plechtig Ja sergeant genist zei de oude terwijl hij de borst vooruitstak Nu ga dan je gang maar Wio ial dien maatregel der goede stad niet toejuichen De dnedaagsche pleiziertocht zou wel eens lan meer strijders het loven kunnen kosten dan menige veldslag tegen de Belgen Het oordeel van de Standaard over het nieuwe miüisteriö luidt aldus Indien de Standaard voor het nieuwe Kabinet den horoskoop moest trekken dan ware de voorspelling zeker niet gewaagd dat het tot de splitsing van den Ik weet daar niets van zeide Unica papa heeft mij nooit in zyn zaken ingewijd maar de rentmeester zal u uitsluitsel knnnen geven Kan ik hem geheel vertrouwen Naar ik meen is hij een eerlijk man Wel dan zou hij eene uitzondering zijn Ikbeweer dat er op de geheele wereld geen eerlijkerentmeester bestaat deze heeren verrijken zich allenten koste van de hun toevertrouwde gelden Je moet hem op de proef stellen maar ikmeen dat het toch wel in zijn voordeel pleit oat hijzoo lang in onzen dienst is Dat is voor mij niet het minste bewijs zusje Welnu dap moot gy t zelf weten zaide Unica hare plaats verlatende Mag ik u later verwachten fGij zult mij in mijn boudoir vinden Ik zal binnen een uür bij u zijn Unica knikte haren broeder lachend toe en verliet het kabinet De graaf nam aan de schnjfUfsl plaats en zette zijn arbeid voort IV En ik zie dus niet m waarom mijn plan onuitvoerbaar zou zijn zeide de bankier Budolf Romberg tot zijn zoon terwijl hij zijn blik peinzend op da brieven hield gevestigd die voor hem op de schrijftafel lagen Flora heeft ons gezegd dat graaf Vos Hohenhausen als in den zevenden hemel was en